Cais i Gofrestru

Cludiant Myfyrwyr - Gwybodaeth

Cludiant Myfyrwyr 2018-2019

 

1. Pwy sy'n gymwys am Gludiant Myfyrwyr?

 • Myfyrwyr addysg bellach llawn amser sydd yn byw dros 3 milltir o'u campws astudio (1 filltir i fyfyrwyr y Gelli Aur)
 • Myfyrwyr addysg bellach rhan-amser sy'n astudio ar gampws y Gelli Aur yn unig.

*****************************************

Myfyrwyr Addysg Bellach Rhan-amser

NID yw myfyrwyr Addysg Bellach (AB) rhan-amser yn gymwys am gludiant myfyrwyr, oni bai eu bod yn mynychu campws y Gelli Aur. Fodd bynnag, efallai y rhoddir tocynnau teithio i fyfyrwyr AB rhan-amser o fis Tachwedd ymlaen os oes yna seddau sbâr ar gael ar fysiau contract y coleg. Nid oes seddau sbâr ar gael ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus. Gall myfyrwyr AB rhan-amser wneud cais ar-lein gan ddeall y bydd eu cais yn cael ei wrthod i ddechrau a'i ailystyried ym mis Tachwedd.

Myfyrwyr Addysg Uwch

Gall myfyrwyr AU llawn amser fod â hawl i Grant Bwrsariaeth Wledig sydd yn gallu cynorthwyo gyda chludiant. Cliciwch yma i wneud cais am gludiant myfyrwyr.

Myfyrwyr sy'n byw yn nhref Llanelli (o fewn 3 milltir i Gampws y Graig)

Gall myfyrwyr addysg bellach (llawn amser neu ran-amser) sydd yn byw yn nhref Llanelli ac o fewn 3 milltir i Gampws y Graig ddal y gwasanaethau CSG 1, 2 a 3 am £1 y daith. Rhaid i'r myfyriwr fod yn astudio ar gampws y Graig.

 

2. Sut mae gwneud cais am Gludiant Myfyrwyr?

 • Mae angen i fyfyrwyr wneud cais am gludiant myfyrwyr bob blwyddyn
 • Rhaid i'r holl fyfyrwyr sy'n dychwelyd ailymgeisio am gludiant.
 • Dylid gwneud cais am gludiant yn ystod y broses Gofrestru yng ngholeg
 • Hefyd gallwch wneud cais ar-lein, bydd angen eich Côd Person a'ch Cyfrinair o'ch llythyr cofrestru Cliciwch yma i wneud cais am gludiant myfyrwyr
 • Caiff Ceisiadau am Gludiant ond eu prosesu ar ôl y cofrestru a chadarnhau amserlen y cwrs.

Myfyrwyr ag Anghenion Ychwanegol am Gludiant

Cysylltwch ag Uned Gludiant y Coleg

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748025

Myfyrwyr - Cyrsiau Mynediad Ieuenctid

Cysylltwch â Charlotte Coombes, Mynediad Ieuenctid / Cydlynydd Ysgolion

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748389

Myfyrwyr - Cyrsiau Ymgysylltu/Hyfforddeiaeth Lefel 1

Cysylltwch â Ms Jill Dunne neu Mr Wyn David, Ymgynghorwyr Hyfforddi

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748183

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748606

 

3. Amserlenni a Thocynnau Bws

• Bydd Tocynnau Bws yn cael eu hanfon gan Gyngor Sir Caerfyrddin i gyfeiriad cartref y Myfyriwr. Gall hyn gymryd hyd at 15 diwrnod ar ôl Cofrestru.

• Bydd tocynnau ar gyfer bysiau contract y Coleg yn ddilys tan ddiwedd mis Mehefin 2019.

• Bydd tocynnau ar gyfer bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn ddilys am 6 mis a bydd un arall yn cael ei anfon ar y dyddiad adnewyddu a fydd wedyn yn ddilys tan ddiwedd Mehefin 2019. Nid oes angen ailymgeisio er mwyn adnewyddu'r tocyn, bydd yn cael ei brosesu a'i anfon yn awtomatig.

• Rhaid dangos Tocynnau Bws i'r Gyrrwr Bws ar bob taith. #DimTocynDimTeithio

• Yn ystod mis Medi, caiff myfyrwyr deithio ar fysiau contract y Coleg heb docyn bws.

• Os yw myfyrwyr yn teithio i ac o'r Coleg ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus yn ystod mis Medi, yna byddant yn gyfrifol am dalu am hynny - ni fydd y Coleg yn rhoi ad-daliad heblaw mewn amgylchiadau eithriadol.

• O ddydd Llun, 1 Hydref 2018 - rhaid dangos tocynnau bws ar bob taith. #DimTocynDimTeithio

• Mae'r amserlenni bws ar gael ar Wefan y Coleg. Ni chaiff amserlenni eu rhoi gyda Thocyn Bws. 

• Ar gyfer y bysiau CSG 1, 2 a 3 (tref Llanelli – campws y Graig), nid oes angen i fyfyrwyr gwblhau ceisiadau am gludiant ond bydd rhaid iddynt dalu £1 y daith i'r gyrrwr bws.

• Dylai myfyrwyr y Graig nodi'r gwahanol faeau bws ar gyfer gadael (Y Graig neu Ysgol y Strade). Mae rhestr wedi ei harddangos ar yr Hysbysfwrdd Cludiant yn Yr Hwb / y Brif Dderbynfa ar gampws y Graig.

• Bydd y Gwasanaethau Myfyrwyr ar gael ar ddechrau / diwedd y dydd yn ystod yr wythnos gyntaf i gynorthwyo myfyrwyr.

Cliciwch yma i weld amerslenni bws Coleg Sir Gâr

 

4. Colli / Difrodi Tocyn Teithio

• Dylai myfyrwyr ffonio Cyngor Sir Caerfyrddin ar 01267 234567 i drefnu tocyn newydd.

• Rhaid i'r myfyriwr dalu £6.00 i'r Cyngor Sir cyn y rhoddir tocyn newydd.

• Gall myfyrwyr ofyn am drefniadau teithio dros dro ar fysiau contract y Coleg; fodd bynnag, nid yw hyn ar gael ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus.

 

5. Tocyn Teithio Newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau (newid cyfeiriad, campws ac ati)

• Cwblhewch Atodiad E – Ffurflen Newid Mewn Amgylchiadau. Peidiwch â chwblhau'r Ffurflen Cais am Gludiant ar-lein. Cliciwch yma i weld Atodiad E.

• Rhaid i fyfyrwyr ddychwelyd y Ffurflen wedi'i chwblhau a'r Tocyn Teithio i'r Uned Gludiant, Campws y Graig.

• Nid oes ffi am docyn teithio newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau. Rhaid cyflwyno'r tocyn gwreiddiol i Uned Gludiant y Coleg, Campws y Graig.

 

6. Côd Ymddygiad

• Rhaid i Fyfyrwyr a Rhieni / Gwarcheidwaid (os yw myfyrwyr o dan 18 oed) ddarllen a chytuno i gadw at:-

 

7. Amhariadau / Canslo Gwasanaethau Bws

• Bydd y Coleg yn cyhoeddi unrhyw achosion hysbys o ganslo / amhariadau ar Wasanaethau Bws ar Wefan y Coleg a / neu Gyfryngau Cymdeithasol megis Trydar.

 

8. Chyswllt

www.colegsirgar.ac.uk

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffôn: 01554 748025

 

9. Dogfennau Cysylltiedig

Polisi Cludiant 2018/19

Côd Ymddygiad

NEWID Cludiant o’r Catref i’r Ysgol/Coleg

Newid mewn Amgylchiadau (Atodiad E)

Amserlen Gwasanaeth Bysiau

Rhaglen Hyfforddeiaeth

Cymhwyster: 16 - 18 oed, newydd adael yr ysgol, Yn ddi-waith

 

Beth yw Hyfforddeiaeth?

 • Bydd Hyfforddeiaeth yn darparu'r cymorth, y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i fyd gwaith, Prentisiaeth neu barhau i ddysgu ar lefel uwch
 • Rhaid i chi fod rhwng 16-18 oed ac wedi gadael yr ysgol
 • Byddwch yn derbyn lwfans hyfforddi ar gyfer y rhaglen Ymgysylltu a Lefel 1 (Ymgysylltu £30 yr wythnos a Lefel 1 £50 yr wythnos)
 • Rhaid i chi fynychu'r rhaglen Ymgysylltu am 21 awr yr wythnos i dderbyn £30 yr wythnos
 • Rhaid i chi fynychu'r rhaglen Lefel 1 am 37.5 awr yr wythnos i dderbyn £50 yr wythnos
 • Hefyd, gallwch chi gael cymorth gyda chostau teithio
 • Bydd eich hyfforddiant yn dechrau gyda sesiwn gynefino yn y coleg lle byddwch yn cwrdd â'ch ymgynghorydd hyfforddi ac yn cytuno ar eich cynllun dysgu unigol a phenderfynu ar eich lleoliad gwaith
 • Nod y rhaglen yw eich helpu i ddatblygu eich sgiliau er mwyn i chi allu symud ymlaen i fyd gwaith, Lefel 1, prentisiaethau neu gwrs coleg llawn amser

 

Os oes gennych ddiddordeb yn y rhaglen bydd angen i chi wneud apwyntiad yn eich swyddfa Gyrfa Cymru leol, lle cewch gyfweliad arweiniol a'ch cyfeirio, gobeithio at y rhaglen Am ragor o wybodaeth am y Rhaglen Hyfforddeiaeth cysylltwch â: Wyn David, Ymgynghorydd Hyfforddi Rhaglen Hyfforddeiaeth Ymgysylltu

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Croeso i’r tudalennau ‘Cais i Gofrestru’

Croeso i’r tudalennau ‘Cais i Gofrestru’

Llongyfarchiadau ar gael cynnig o le ar gwrs llawn amser yma yng Ngholeg Sir Gâr. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi ar eich diwrnod Cofrestru. Gallwch ddod o hyd i’r holl ddogfennaeth / gwybodaeth sydd ei hangen arnoch isod.

Holiadur Anghenion yr Unigolyn, cliciwch yma i lenwi’r ffurflen hon. Defnyddiwch hon i roi gwybod i ni am unrhyw anghenion am gymorth a allai fod gennych, e.e. anghenion meddygol, anabledd, Anawsterau Dysgu Penodol.

Ffurflen cais am gludiantgallwch ddod o hyd i’r ffurflen gais ar gyfer cludiant y coleg yma, cliciwch ar y ddolen ganlynol hefyd er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y polisi cludiant yma yng Ngholeg Sir Gâr

Holiadur Mynediad yr Uned Dderbyncliciwch yma i lenwi holiadur byr ynglyn â sut ydych chi’n teimlo y gwnaeth yr uned dderbyn ddelio gyda’ch cais am gwrs, eich cyfweliad a’ch cynigion o le.

Cymorth / arweiniad ariannolos oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon yn ymwneud â materion ariannu tra ydych yn fyfyriwr llawn amser cliciwch yma i gael mynediad i’r ddogfennaeth berthnasol.

Dyddiadau’r tymhorau, gellir dod o hyd iddynt yma ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2015 / 16.

Dogfennaeth DBS (penodol i gwrs)byddwch yn cael gwybod trwy lythyr os oes angen i chi gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) tra ydych yn fyfyriwr yma yng Ngholeg Sir Gâr. Cliciwch yma i gael y ddogfennaeth.

Cofion

Yr Uned Dderbyn

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Pam fod angen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
Pan fyddwch yn ymgeisio am fathau penodol o swyddi neu leoliadau gwaith mae’n bosibl y gofynnir i chi wneud cais am wiriad cofnod troseddol. Fel arfer mae’r rhain yn swyddi sy’n golygu::

 • byddwch chi’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant neu bobl sy’n agored i niwed
 • byddwch chi’n gweithio mewn sefydliad sy’n gyfan gwbl neu’n bennaf ar gyfer plant
 • byddwch chi’n gweithio mewn gofal iechyd


Beth yw gwiriad manwl y DBS
Gwiriad manwl y DBS – ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed mewn gweithgaredd a reoleiddir. Mae’r Gwiriad hwn yn disodli’r hen Wiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB).


Beth fyddwch chi’n ei weld ar wiriad cofnod troseddol
Bydd gwiriadau safonol y DBS yn cynnwys manylion am bob collfarn sydd wedi darfod a chollfarnau sydd heb ddarfod, rhybuddion, ceryddon a rhybuddion olaf o Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC). Bydd gwiriad manwl y DBS yn cynnwys unrhyw wybodaeth o’r PNC a gall hefyd chwilio am:

 • wybodaeth a gedwir gan heddluoedd lleol
 • rhestrau o bobl sydd wedi’u gwahardd rhag gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed a gedwir gan yr Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA)


Faint mae gwiriad cofnod yn ei gostio?
Mae gwiriad yn costio:

 • £44 - gwiriad manwl y DBS

Bydd hwn yn daladwy adeg Cofrestru ar gyfer yr holl fyfyrwyr Gofal Plant ac yn ystod yr wythnos Gynefino ar gyfer myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gellir talu ar ffurf Arian Parod, Cerdyn neu Siec mewn Swyddfa Gampws


Darparu Dogfennau Hunaniaeth ar gyfer y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Fel rhan o’ch cais bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth. Bydd rhaid i chi ddarparu dogfennau sy’n cadarnhau eich:

 • enw
 • dyddiad geni
 • cyfeiriad presennol

Pwy sydd angen gweld eich dogfennau hunaniaeth?
Bydd y person a wnaeth ofyn i chi lanw’r ffurflen yn gwirio eich prawf hunaniaeth, neu yn eich cyfeirio at rywun sy’n gallu gwneud hynny.


Pa ddogfennau y dylid eu darparu
Dylech chi ddarparu o leiaf un o’r dogfennau canlynol:

 • pasbort
 • trwydded yrru lawn neu dros dro (y DU, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel) – naill ai ffotogerdyn neu drwydded bapur (mae ffotogerdyn dim ond yn ddilys os yw’n cael ei gyflwyno gyda gwrthran gysylltiedig y drwydded, ac eithrio Jersey)
 • tystysgrif geni (y DU neu Ynysoedd y Sianel) – a gyhoeddwyd o fewn 12 mis i’r dyddiad geni – ffurf lawn neu ffurf fer, gan gynnwys y rheiny a gyhoeddwyd gan awdurdodau’r DU dramor, megis llysgenadaethau, uchel gomisiynau a Lluoedd Ei Mawrhydi
 • Cerdyn Adnabod ar gyfer gwladolion tramor
 • Cerdyn Adnabod Cenedlaethol yr Undeb Ewropeaidd
 • Cerdyn Adnabod Lluoedd Ei Mawrhydi (y DU)
 • trwydded drylliau (y DU)
 • tystysgrif fabwysiadu (y DU neu Ynysoedd y Sianel)


Os na fedrwch chi ddarparu unrhyw un o’r dogfennau uchod, mae rhaid i chi ddarparu pump o’r rhestr isod.
Hefyd dylech chi ddarparu dau o’r canlynol:

 • tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil
 • datganiad banc neu gymdeithas adeiladu *
 • datganiad cerdyn credyd *
 • datganiad P45 neu P60 **
 • cerdyn/llythyr Yswiriant Gwladol (y DU neu Ynysoedd y Sianel)
 • cerdyn/llythyr y GIG (y DU neu Ynysoedd y Sianel)
 • tystysgrif yswiriant**
 • tystysgrif arholiad, ee TGAU, NVQ, Lefel O, gradd
 • cerdyn Connexions; gan gynnwys y cardiau hynny sy’n cario logo achredu PASS (y DU neu Ynysoedd y Sianel)
 • tystysgrif y Cyngor Meddygol Cyffredinol
 • datganiad budd-dal* - ee lwfans plentyn, pensiwn
 • dogfen gan lywodraeth ganolog/leol, asiantaeth y llywodraeth, neu awdurdod lleol yn rhoi hawl i fudd-daliadau* - ee i fudd-daliadau’r wladwriaeth, Budd-dal Tai
 • tystysgrif geni cyfnewid, ee tystysgrif nas cyhoeddwyd o fewn 12 mis i’r enedigaeth
 • dogfen cofrestru cerbyd (hen ddogfen V5 a dogfen V5C newydd yn unig)
 • dogfennau a gyhoeddwyd gan y gwasanaethau llys*
 • llythyr gan brifathro/brifathrawes*
 • datganiad cerdyn siop*
 • bil gwasanaethau* - trydan, nwy, dwr, ffôn, gan gynnwys contract/bil ffôn symudol
 • slip cyflog â chyfeiriad*
 • datganiad catalog gwerthu drwy’r post*
 • datganiad ariannol ** - ee pensiwn, gwaddol, ISA
 • bil treth cyngor ar gyfer y flwyddyn gyfredol (y DU neu Ynysoedd y Sianel)**
 • ffurflen hawlio’r llys (y DU)**
 • trwydded teledu**
 • datganiad morgais**
 • trwydded waith neu visa (y DU)**
 • tystysgrif DBS, Disclosure Scotland a Thystysgrif ISA (y DU)**


un o’r dogfennau canlynol o Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig (UKBA) (Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo (BIA) gynt) neu’r Gyfarwyddiaeth Mewnfudo a Chenedligrwydd (IND): Dogfen Deithio’r Confensiwn (CTD) - Glas; Dogfen Pobl heb Ddinasyddiaeth (SPD) - Coch; Tystysgrif Teithio (CIT) - Brown; Cerdyn Cofrestru Ceiswyr Lloches (ARC)

Dylai dogfennau â * fod wedi eu cyhoeddi o fewn 3 mis i ddyddiad eich cais.

Dylai dogfennau â ** fod wedi eu cyhoeddi o fewn 12 mis i ddyddiad eich cais.

Gall dogfennau heb * neu ** fod yn hyn na 12 mis ond rhaid eu bod yn ddilys o hyd.

Sut i gysylltu â’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Llinell gymorth y DBS ar gyfer ymholiadau cyffredinol: 03000 200190 8.00 am i 6.00 pm yn ystod yr wythnos 10.00 am i 5.00 pm ar ddydd Sadwrn (ar gau ar ddydd Sul ac adeg gwyliau cyhoeddus) Mae yna rif ar wahân ar gyfer ymgeiswyr trawsryw yn unig. Ni ellir trosglwyddo neu ymdrin ag unrhyw ymholiadau cyffredinol a dderbynnir ar y rhif hwn. Hefyd mae gan y rhif hwn wasanaeth ateb lle y gallwch chi adael eich enw a’ch rhif cyswllt a bydd aelod o’r tîm yn eich ffonio chi nôl.

Cynghori

Mae cynghorwr y coleg ar gael yn ddi-dâl ar gyfer yr holl fyfyrwyr a gellir cael mynediad i’r gwasanaeth hwn o unrhyw gampws trwy apwyntiad neu trwy alw heibio. Mae’r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol a chaiff ei gynnig gan gynghorwr proffesiynol, cyfeillgar a phrofiadol.

Mae cefnogaeth emosiynol ar gael ar gyfer ystod o faterion a wynebir gan fyfyrwyr megis perthynas, straen, digwyddiadau’r gorffennol, trawmâu, profedigaeth, pryder, teimladau o banig, dicter, iselder, problemau bwyta, camddefnyddio sylweddau, problemau teuluol, hiraeth neu deimlad bod pethau ‘ddim yn iawn’. Gellir eich cyfeirio at asiantaethau eraill os oes angen.

Dolenni Cyswllt Defnyddiol

CALL – Llinell Gymorth ar gyfer Cyngor a Gwrando Cymunedol 0800 132 737

www.callhelpline.org.uk - Cymorth iechyd meddwl

Samariaid www.samaritans.org.uk 0345 909090

www.student.counselling.co.uk/guide.html Arweiniad ar gyfer amrywiaeth eang o broblemau a datrysiadau.

Young Minds www.youngminds.org.uk - Gwybodaeth ynghylch ystod o bynciau sy’n berthnasol i bobl ifanc.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

 •               

 • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.