Newyddion y Coleg

Hyfforddi ar gyfer gyrfa greadigol mewn diwydiant sy'n tyfu

Mae cyflogaeth yn sector diwydiannau creadigol y Deyrnas Unedig yn tyfu ar raddfa bedair gwaith yn gyflymach na gweithlu'r DU, yn ôl ystadegau oddi wrth yr Adran dros faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS).

Mae'r adran diwydiannau creadigol yng Ngholeg Sir Gâr yn cydnabod bod y sector yn ardal twf a bod cysylltiadau diwydiannol yn rhan hanfodol o holl raglenni'r diwydiannau creadigol. 

Yn ddiweddar cafodd y myfyrwyr ymweliad gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD), a gadarnhaodd y ffaith bod y myfyrwyr sy'n cael gwaith ar ôl eu hastudiaethau ar y lefel uchaf erioed. 

Bu Ian Evans, sy'n bennaeth rheolaeth llwyfan a theatr dechnegol gyda RWCMD yn siarad â myfyrwyr am ei raddfa astudio i gyflogaeth gant y cant, o ganlyniad i ystod gynyddol y cyfleoedd yn y diwydiant. Mae'r rhain yn cynnwys cyn-fyfyrwyr sy'n meddu ar rai o'r gyrfaoedd mwyaf dymunol yn y diwydiant megis y rheiny sydd wedi symud ymlaen i yrfaoedd byd-eang yn rhedeg cynyrchiadau megis Warhorse i'r rheiny sy'n gweithio fel rheolwyr llwyfan ar gyfer Wicked The Musical a'r rheiny sy'n gweithio gyda Beyonce ac ati ar ei thaith fyd. 

Mae'r ystadegau oddi wrth DCMS hefyd yn dangos bod cyflogaeth yn economi creadigol y DU wedi codi 5.1 y cant yn 2015 o 2.9m ac o fewn diwydiannau creadigol yn benodol, mae nifer y swyddi wedi codi 3.2 y cant i 1.9m ac mewn cymhariaeth, cafwyd cynnydd o 2 y cant yn unig yng nghyflogaeth cyfartalog y DU.

I'r rheiny sy'n meddwl am yrfa yn y diwydiannau creadigol, o weithio y tu cefn i'r llwyfan i rolau perfformio, mae yna gyfle am waith yn dylunio setiau, goleuadau, theatr, awtomeiddio a gwaith rigin, teledu a ffilm. Mae gwaith clyweled yn tyfu ar raddfa sylweddol gan fod mwy o alw am fideo yn codi o gwmnïau theatr, y diwydiant cerddoriaeth a sioeau teledu.

Hefyd mae Stiwdios Pinewood, sy'n ddarparwr arweiniol gwasanaethau i'r diwydiant ffilm a theledu byd-eang wedi agor ei gyfleuster Stiwdios Pinewood Cymru yng Nghaerdydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, sy'n gam cadarnhaol i'r diwydiant teledu a ffilm yng Nghymru. 

Caiff y diwydiannau creadigol yng Ngholeg Sir Gâr eu cefnogi'n fawr gan bartneriaid yn y diwydiant. Mae cyrsiau'n cynnwys cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol, technoleg cerdd, y celfyddydau cynhyrchu, dawns, y celfyddydau perfformio a drama.  

Mae tuedd arwyddocaol i weithio gyda phartneriaid allanol yn arfer cadarn a sefydledig yn y coleg ym mhob maes gan gynnwys rhaglenni perfformio.

Meddai Sarah Hopkins, pennaeth y diwydiannau creadigol yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae hwn yn amser hwyliog i fod yn hyfforddi yn holl agweddau'r diwydiannau creadigol ac rydym wrth ein bodd yn gallu cynnig hyfforddiant o safon a ffocws diwydiannol i'r rheiny sydd am symud ymlaen i brifysgol neu i gyflogaeth.”

 

Gwobr Ymddiriedolaeth y Tywysog ar gyfer cyflawniadau addysgol

Mae Cordelia Davies sy'n fyfyrwraig yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill Gwobr Cyflawnydd Addysgol Ymddiriedolaeth y Tywysog a gyflwynwyd yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Cafodd Cordelia Davies ei haddysgu gartre ac astudiodd ar raglen Dechreuad Newydd (Fresh Start) y coleg sy'n helpu pobl i ddechrau dringo'r ysgol addysgol, ac a gyflwynir ar gampws Pibwrlwyd Coleg Sir Gâr.  

Mae gan Cordelia syndrom Ehlers-Danlos a chyffoscoliosis, sy'n golygu ei bod yn dueddol i dorri esgyrn a datgymalu ei chymalau. Meddai: “Roeddwn wrth fy modd yn dysgu o gartre, ond er fy mod yn gymdeithasol iawn, yr agosaf roeddwn i'n dod at oedran coleg, y mwyaf dechreuais i boeni am ffitio i mewn; sut roedd pethau'n gweithio, y drefn a phopeth arall.

“Cefais fy nghyflwyno i'r darlithydd Tanya Knight yn y gweithdy haf ac roedd hi'n wirioneddol neis a chroesawgar, a gwnaeth hi amser i mi ac i ateb fy nghwestiynau.

“Rwyf wedi mwynhau'r cwrs Dechreuad Newydd yn fawr iawn achos fy mod yn hoffi'r amrywiaeth o bynciau ac mae wedi fy helpu i benderfynu pa yrfa rwyf am gael yn y dyfodol. Roedd llawer o ddewisiadau gyrfaol posibl gen i ond mae'r cwrs hwn yn wir wedi fy helpu i benderfynu.”

Meddai Tanya Knight, cydlynydd Dechreuad Newydd yng Ngholeg Sir Gâr:“Rydym yn falch iawn o gyflawniadau Cordelia a'i gwobr genedlaethol. 

“Mae hi wedi mynd i'r afael â'i hastudiaethau gyda brwdfrydedd ac mae hi wedi elwa o gael cefnogaeth oddi wrth staff a mentoriaid o fewn y rhaglen Dechreuad Newydd.

“Hefyd cymerodd Cordelia ran mewn sesiynau pontio'r coleg yn yr haf pan fyddwn yn cynnal gweithgareddau a digwyddiadau adeiladu tîm er mwyn ymgyfarwyddo'r rheiny nad ydynt wedi arfer ag amgylchedd addysgol neu sy'n teimlo'n bryderus yn ei gylch.

“Etholwyd Cordelia fel swyddog myfyrwyr anabl Coleg Sir Gâr a chynrychiolydd dosbarth, ac mae hi wedi dangos bod dychwelyd i addysg, gyda'r gefnogaeth iawn, yn brofiad tra chyraeddadwy a phositif.”

Mae Cordelia wedi symud ymlaen i astudio cymhwyster lefel un mewn celf a dylunio yn y coleg er mwyn canlyn ei dyheadau o fod yn athrawes gelf.

 

Llun: Myfyrwraig Dechreuad Newydd (Fresh Start) Coleg Sir Gâr Cordelia Davies a enillodd Gwobr Cyflawnydd Addysgol Ymddiriedolaeth y Tywysog

 

 

 

Rhagflas o ddarlithoedd prifysgol i fyfyrwyr Safon Uwch

Estynnodd myfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr groeso i ddarlithwyr mewn meddygaeth drachywir a throseddeg fel rhan o raglen darlithwyr ymweliadol Clwb Brilliant.

Mae'r cynllun cenedlaethol yn cynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu'r wybodaeth a'r uchelgais i'w helpu i sicrhau lleoedd mewn prifysgolion tra detholus ac fel rhan o'r rhaglen, neilltuir tiwtor prifysgol i fyfyrwyr.

Cyflwynodd Bridget Kerr o Brifysgol Abertawe sesiwn ar droseddeg, gan archwilio cysyniadau a theorïau o seicoleg a chymdeithaseg a'u cymhwyso i hanesion trosedd a phrosesau cyfiawnder troseddol bywyd go iawn.

Cyflwynodd Alice Luther sesiwn fanwl ar gynnydd meddygaeth drachywir, gan ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr o foleciwlau biolegol a dysgu am drawsgrifio a thrawsnodi a chymhwyso'r wybodaeth i ddeall cyfieuau gwrthgyrff-cyffuriau fel therapi newydd. 

Meddai Vanessa Cashmore, pennaeth Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr: “Roedd y sesiynau'n archwilio pynciau gwirioneddol ddiddorol, gan wneud ymchwiliad cynhwysfawr i sut mae celloedd yn gweithio ac ymateb a'r modd y mae troseddeg yn chwarae rhan yn ein cymdeithas a'r cyfryngau. 

“Rwyf wrth fy modd bod ein myfyrwyr yn gallu cael profiad o ddarlithoedd ar lefel brifysgol, mae'n rhoi mewnwelediad iddynt i'r prosesau meddwl a'r gweithgarwch academaidd sy'n gysylltiedig pan fyddant yn gadael y coleg.”

 

Galwad genedlaethol i chwaraewyr

 

Mae dau fyfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael eu dewis ar gyfer tîm pêl-droed Cymru dan 19 oed Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Bydd Liam Testino sy'n fyfyriwr gwaith barbwr a'r myfyriwr Safon Uwch Ben Honeybun, y ddau ohonynt yn 18 oed, yn herio Ysgolion Annibynnol Lloegr ym Mharc Sant Siôr a thîm dan 23 oed y Llu Awyr Brenhinol yng nghanolfan RAF Cosford, Wolverhampton.

Meddai Jonathan Garcia, pennaeth academi bêl-droed Coleg Sir Gâr: “Cafwyd perfformiadau ardderchog gan Liam a Ben sydd wedi arwain at eu dewis ar gyfer y garfan genedlaethol, rydym yn falch dros ben.”

Hefyd mae Liam yn chwarae yn safle'r canolwr dros Glwb Pêl-droed Caerfyrddin a Ben fel chwaraewr canol cae dros Glwb Pêl-droed Seaside.

 

Myfyriwr Peirianneg yn ennill medal aur y DU

Mae myfyriwr peirianneg o Lanelli wedi rhoi Sir Gaerfyrddin ar y map trwy ennill medal aur yn y Sioe Sgiliau ym Mirmingham, y gystadleuaeth sgiliau fwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Bu Adam Bedner, myfyriwr HNC electroneg/trydanol yng Ngholeg Sir Gâr sy'n brentis gyda Gestamp yn Llanelli, yn cystadlu yn y categori electroneg ddiwydiannol. 

Meddai Adam Bedner: “Gofynnwyd i gystadleuwyr orffen dyluniad bwrdd cylched o ddiagram sgematig.

“Hefyd roedd rhaid i ni newid dyluniad bwrdd cylched printiedig, gwneud tasgau sodro, cymhwyso sgiliau canfod namau ac atgyweirio a defnyddio Rhaglennu-C i yrru swyddogaeth peiriant diodydd a diwygio'r rhaglen i siwtio amrywiol ddarnau arian a mesurau hylif.”

Mewn seremoni dwy awr o hyd pan gyflwynwyd medalau i'r cystadleuwyr gorau yn y DU, galwyd enw Adam ymhlith yr enillwyr medal aur.

Ychwanegodd Adam Bedner: “Roedd hi'n sioc braf, doeddwn i ddim yn disgwyl ennill aur ond roeddwn i'n gobeithio am efydd efallai, neu gydag ychydig o lwc medal arian.

“Fodd bynnag, i mi nid mater o fedal aur yn unig yw hi, mae'n ymwneud â phrofiadau fy nhaith gystadlu a'r bobl rwyf wedi'u cyfarfod, gan fod hyn yn golygu llawer yn fy ngyrfa bersonol a  phroffesiynol.”

Enillodd Adam fedal efydd mewn electroneg ddiwydiannol mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru y llynedd a sicrhaodd ei le yn y Sioe Sgiliau.

 

Llun: Myfyriwr peirianneg Coleg Sir Gâr Adam Bedner gyda'i fedal aur dros y DU o'r Sioe Sgiliau eleni lle y bu'n cystadlu yn y categori electroneg ddiwydiannol.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell