Newyddion y Coleg

Gwahodd disgyblion i ddiwrnod rhagflas y Gymraeg yn y coleg

Cafodd disgyblion sy'n astudio'r Gymraeg ar lefel TGAU eu gwahodd i Goleg Sir Gâr i gymryd rhan mewn gweithdai a gynlluniwyd i roi blas iddynt ar ddysgu Safon Uwch Cymraeg fel ail iaith.

Trefnwyd y digwyddiad gan yr Adran Safon Uwch a daeth ysgolion partner Llanelli r coleg i fynychu'r gweithdai a'r sgyrsiau a gefnogwyd gan Brifysgol Abertawe a'r Coleg Cenedlaethol Cymru.

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sgwrs ysbrydoledig gan gyn-fyfyrwraig Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr, sef Cara Llywelyn Davies a ddychwelodd i'r coleg ar ôl y brifysgol i astudio'r Gymraeg yn rhan-amser, gan ei bod am allu siarad Cymraeg yn y gwaith.  Pan oedd yn y coleg, enillodd Cara goron Eisteddfod y Dysgwyr De-orllewin Cymru.

Er bod Cara wedi astudio'r Gymraeg ar lefel TGAU, roedd hi bob amser yn difaru peidio â pharhau gyda hyn.  “Gwnes i'r camgymeriad o beidio â dewis dilyn Cymraeg ar gyfer Safon Uwch,” meddai.  “Ar ôl gweithio fel oedolyn mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith, roeddwn yn teimlo'n siomedig nad oeddwn wedi gwneud yr ymdrech i ddysgu. Fel un nad oedd yn siarad Cymraeg, roeddwn wedi colli allan ar gymaint o ddigwyddiadau diwylliannol o'r Eisteddfod i gigs iaith Gymraeg. Fy nghyngor i i ddysgwyr fyddai i fynd amdani a pheidio â gadael i ofn eich dal yn ôl.”

Meddai Philippa Smith, sy'n ddarlithydd Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr: “Nod y digwyddiad oedd pontio'r bwlch rhwng TGAU a Safon Uwch a gobeithio ein bod wedi ysbrydoli disgyblion i barhau gyda'u hastudiaethau Cymraeg.” 

Lluniau

Coleg yn cynnal digwyddiad ceffylau arbenigol

Trefnodd adran astudiaethau ceffylau Coleg Sir Gâr gyflwyniad arbenigol ar gyfer y rheiny â diddordeb brwd mewn ceffylau, yn eu canolfan anifeiliaid a cheffylau ym Mhibwrlwyd, Caerfyrddin. Rhoddwyd y cyflwyniad gan Dr Caroline Benoist, sy’n Brif Swyddog Gweithredol (CEO) ar gyfer Academi Neue Schule. 

Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar effeithiau’r enfa ar geg ceffyl a sut y defnyddir y wybodaeth hon i wella lles y ceffyl wrth ddewis genfa.  

Cyflwynodd Dr Benoist sgwrs gynhwysfawr ynghylch lles ceffylau gan sôn am anafiadau sy’n digwydd o ganlyniad i enfâu, lefel y gwasgedd gwegil sy’n cael ei greu gan rai genfâu penodol, dyluniad genfâu, rhaniad pwysau, deall y gwahaniaeth rhwng genfâu penodol megis French link a Dr Bristol. 

Mae Academi Neue Schule yn archwilio effeithiau’r enfa ar geffylau er mwyn gwella eu lles trwy wyddoniaeth offer ysbarduno. 

Trefnwyd y digwyddiad gan Danielle Griffiths o adran astudiaethau ceffylau Coleg Sir Gâr.  Meddai: “Mae gan Dr Benoist wybodaeth eang ac roedd hyn yn amlwg yn ei chyflwyniad. 

“Fel darparwyr hyfforddiant mewn astudiaethau ceffylau, roeddem wrth ein bodd yn gallu croesawu Caroline mewn digwyddiad anffurfiol yr oeddem yn gallu rhannu gyda’r gymuned geffylau ehangach.” 

 

Llun: Dr Caroline Benoist o Academi Neue Schule yng Nghanolfan Anifeiliaid a Cheffylau Coleg Sir Gâr yng Nghaerfyrddin mewn digwyddiad gwybodaeth am enfâu a rhoi genfâu.

Lluniau

Myfyrwyr a lles anifeiliaid yn elwa o bartneriaeth gyda Sŵ

Mae myfyrwyr gradd BSc mewn ymddygiad a lles anifeiliaid yng Ngholeg Sir Gâr yn elwa o bartneriaeth gydag arbenigwr yn y diwydiant swoleg a chadwraeth.

Mae myfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen gradd anrhydedd yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer eu traethodau hir ym Mharc Antur a Sŵ Folly Farm sy'n gartref i dros 750 o rywogaethau o anifeiliaid yn amrywio o walabïaid Parma i lewod Affricanaidd.  

Yn ychwanegol, mae Canolfan Astudiaethau Anifeiliaid y coleg sydd wedi'i lleoli yng Nghaerfyrddin, wedi sefydlu cyswllt gyda llawer o gyflogwyr eraill sydd wedi arwain at swyddi interniaeth a chyfleoedd gwaith i lawer o raddedigion.  Ar ôl iddynt raddio, mae data Unistats Coleg Sir Gâr yn dangos bod 80% o'r myfyrwyr yn cael gwaith yn eu maes neu'n ymgymryd ag astudiaethau ôl-radd a bod bodlonrwydd myfyrwyr yn uwch nag yn rhai o'r prifysgolion mwyaf blaenllaw sy'n cyflwyno rhaglenni gwyddor anifeiliaid. 

Mae partneriaeth Coleg Sir Gâr gyda Pharc Antur a Sŵ Folly Farm yn un hirsefydlog, fel y mae cymwysterau astudiaethau anifeiliaid y coleg.  Chwaraeodd Tim Morphew, sy'n brif ofalwr sŵ yn Folly Farm, ran arwyddocaol o ran cynnwys y modiwl pan gynlluniwyd y cwrs BSc mewn ymddygiad a lles anifeiliaid. “Bûm yn ymgynghori â Tim a chynrychiolwyr diwydiannol eraill pan oeddem yn cynllunio'r cwrs,” meddai Janet Morgan, sy'n ddarlithydd mewn gwyddor anifeiliaid.  “Neilltuwyd 350 o oriau gorfodol o brofiad seiliedig ar waith, ac o ganlyniad mae llawer o raddedigion wedi cael swyddi ac wedi ennill sgiliau sy'n eu paratoi ar gyfer gwaith.”

Meddai Tim Morphew, prif ofalwr sŵ Folly Farm: “Mae'r ffaith bod myfyrwyr yn mynd i'r afael â'u traethodau hir a'u prosiectau ymchwil i ymddygiad anifeiliaid yn y sŵ yn golygu bod y sŵ yn elwa hefyd.”

“Mae ymchwil ymddygiadol mewn sŵ yn rhan o'n hymrwymiad i'r anifeiliaid ac mae'n datblygu ein dealltwriaeth oherwydd bod lles yn brif flaenoriaeth i ni. Bydd prosiectau'r myfyrwyr yn ein galluogi i wella cyfleusterau neu addasu arferion er mwyn gwella ein hwsmonaeth, ac rydym yn rhannu'r wybodaeth hon gyda sefydliadau tebyg eraill.”

Mae'r gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud gan fyfyrwyr yn y sŵ wedi cynnwys buddion cyfoethogi amgylchedd llewod Affricanaidd trwy ddefnyddio trywydd arogl, ymddygiad jiraffod gwrywaidd heidiog a chyflwr y mwncïod macac, y rhywogaeth o brimatiaid a fasnachir fwyaf ym marchnadoedd anifeiliaid anwes Indonesia. 

Ychwanegodd Janet Morgan: “Cyfle unigryw arall a gynigir ar ein rhaglenni yw ein hopsiynau astudio hyblyg sy'n caniatáu i ystod eang o ddysgwyr, o'r rheiny sydd eisoes mewn swyddi i'r rheiny sy'n anelu am newid gyrfa, gan helpu pobl leol i gael mynediad i addysg arbenigol.”

Llynedd, llwyddodd 50 y cant o'n graddedigion ar raglenni BSc y coleg, i ennill graddau dosbarth cyntaf, wedi'u dyfarnu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

 

Llwyddiant myfyrwyr astudiaethau ceffylau mewn cystadlaethau

Mae myfyrwyr astudiaethau ceffylau yng Ngholeg Sir Gâr wedi bod wrthi'n ymarfer yn galed gyda cheffylau'r coleg Gateway Welsh Lad a Cilrhedyn Krakatoa yn paratoi ar gyfer Rhagbrofion Dressage yr Haf, Ardal 21 Clwb Marchogaeth Prydain.

Gan gynrychioli Clwb Marchogaeth Cwmaman, cystadlu am y tro cyntaf oll wnaeth Faye North a Sophie Jones, sy'n fyfyrwyr lefel tri mewn rheolaeth ceffylau.  Enillodd Sophie'r safle cyntaf yn y dosbarth prelim 14 iau, yn marchogaeth Cilrhedyn Krakatoa.  Enillodd Faye'r safle cyntaf hefyd yn y dosbarth novice 34 iau.  Yn ogystal cyflawnodd Faye ei phrawf marchogwr prelim cyntaf oll gan ennill y pedwerydd safle. 

Bu Rhianedd Oxenham, sy'n fyfyrwraig gofal ceffylau, yn marchogaeth ei cheffyl ei hun sef Holly Gate Heart Throb dros Glwb Marchogaeth Beacons ac enillodd y safle cyntaf yn y dosbarth prelim 18 iau.

O ganlyniad i'w llwyddiant, bydd y tair yn cynrychioli eu clybiau ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Clwb Marchogaeth Prydain ym mis Medi.

 

Llun: Myfyrwraig Coleg Sir Gâr Faye North yn marchogaeth ceffyl y coleg, Gateway Welsh Lad, gan gynrychioli Clwb Marchogaeth Cwmaman yn Rhagbrofion Dressage yr Haf, Ardal 21 Clwb Marchogaeth Prydain

 

Darlithydd yn ennill Gwobr Addysgu Pearson

Mae Charlie Hammond, sy'n ddarlithydd yng Ngholeg Sir Gâr, wedi ennill gwobr arian yng nghategori defnydd neilltuol o dechnoleg Gwobrau Addysgu Pearson.

Mae Charlie, a gafodd ei ddewis allan o filoedd a enwebwyd ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, yn rhedeg cyrsiau antur awyr agored ar gampws y coleg yn y Graig, ac mae'n un o 56 o enillwyr sy'n cael eu cydnabod am eu dulliau addysgu arloesol.

Bydd Charlie yn ymuno â'i gyd-enillwyr gwobr arian yn rownd derfynol y DU Gwobrau Addysgu Pearson a gynhelir yn Llundain ar Hydref 22 ble byddant yn cael gwybod pwy sydd wedi ennill un o'r 11 o Wobrau Aur Plato, sef gwobrau Oscar y Deyrnas Unedig i Athrawon. 

Meddai Louis Dare, sy'n rheolwr datblygu e-ddysgu yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae Charlie, i bob pwrpas, wedi mabwysiadu'r defnydd o Dechnoleg Gwybodaeth a Dysgu (ILT) yn y dosbarth gan ddefnyddio Google Classroom fel llwyfan ar gyfer aseiniadau, ffeiliau dysgwyr a rheolaeth cwrs.

“Mae e'n rhagweithiol ac arbrofol dros ben ac mae wedi rhagori yn y prosiect gan ddefnyddio adborth gan y myfyrwyr fel gyriad craidd ar gyfer symud ymlaen.”

Meddai Rod Bristow, Llywydd Pearson y DU: “Mae'n anrhydedd i ni gael cefnogi'r Gwobrau Addysgu bob blwyddyn. Gall addysgu gwych gael effaith enfawr ar addysg plentyn felly mae'n hanfodol ein bod ni'n cydnabod ac yn dathlu athrawon ysbrydoledig, am eu hymrwymiad i ddysgu ac addysgu ac i wella cyfleoedd bywyd y genhedlaeth nesaf.  Dylai pob un o'r rheiny sy'n derbyn tlws arian heddiw ymfalchïo'n fawr iawn yn eu cyflawniadau ac edrychaf ymlaen i gwrdd â nhw yn y seremoni derfynol nes ymlaen eleni."

Bydd y seremoni hon, o'r enw Arwyr Dosbarth Prydain, yn cael ei ffilmio a'i darlledu gan y BBC fel llwyfan i arddangos rhagoriaeth mewn addysg.

 

Charlie Hammond mewn dathliad syndod gan staff a myfyrwyr ar gampws y Graig Coleg Sir Gâr. Ef yn y llun gyda Amanda Daniels, cyfarwyddwr yr addysgu, dysgu a datblygu staff.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell