Newyddion y Coleg

Y Llu Awyr Brenhinol (RAF) yn profi sut mae gyrfaoedd yn gallu cyrraedd y gorwelion

 

Mae myfyrwyr y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr wedi gweld sut gall eu gyrfaoedd ehedeg ymaith gyda help y Llu Awyr Brenhinol.

Daeth corporal a swyddog gwarantedig, sydd wedi gwasanaethu mor bell i ffwrdd ag Affganistan, Copenhagen, Yr Almaen a Norwy, ar ymweliad â'r coleg, gan bwysleisio cyfleoedd byd-eang y Llu Awyr Brenhinol. 

Mae gyrfaoedd yn ymestyn o reolwyr awyrdeithiau ac awyrennau ymladd, logisteg, heddlu, meddygaeth a deintyddiaeth i arbenigwyr cyfarpar goroesi. 

Meddai Amanda Morgan, arweinydd cwrs y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae ymweliadau fel y rhain yn hanfodol i fyfyrwyr allu gweld dros eu hunain beth yw'r cyfleoedd sydd ar gael wrth weithio i'r Lluoedd Prydeinig. Rhoddodd y tîm gipolwg ardderchog ar fywyd yn yr awyrlu a pha gyfleodd a chymwysterau y gellir eu hennill.

“Hefyd cafwyd cipolwg ar yr ystod o awyrennau ymladd a ddefnyddir i amddiffyn gofod awyr y Deyrnas Unedig, eu gallu i frwydro yn yr awyr a sut mae rhai modelau'n gallu casglu gwybodaeth yn yr awyr. Roedd yn gipolwg diddorol ac ysbrydoledig.”

 

Gwobr genedlaethol Clwb Ffilm y Coleg

 

Mae myfyrwyr o Glwb Ffilm Coleg Sir Gâr wedi dychwelyd adref o BFI Southbank yn Llundain lle yr enillon nhw wobr Clwb y Flwyddyn dros 13 Into Film. 

Cyflwynwyd y gwobrau gan actorion adnabyddus yn cynnwys Martin Freeman a Gwendoline Christie ynghyd â chynrychiolwyr o gwmnïau megis Warner Bros a Disney.

Fel rhan o weithgareddau eu Clwb Into Film, mae aelodau Clwb Ffilm Coleg Sir Gâr yn gwneud ac yn dangos eu ffilmiau eu hunain, yn ymweld â stiwdios ffilm, yn mynychu digwyddiadau'r diwydiant ac yn cwrdd ag actorion fel Rhys Ifans. Hefyd anogir aelodau'r Clwb i gymryd rhan mewn cystadlaethau a llynedd enillon nhw Ffilm y Mis y DU yn ogystal â medal aur yn y Gwobrau Ysbrydoli Rhagoriaeth yng Nghystadlaethau Sgiliau Cymru ym Mangor.

Caiff y Clwb Ffilm ei arwain gan Richard Lewis, darlithydd mewn cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol, sydd hefyd yn Llysgennad Into Film Cymru, ac yn rhan o ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar y cwricwla celfyddydau mynegiannol newydd yng Nghymru.

Meddai Sarah Hopkins, sy'n bennaeth y diwydiannau creadigol yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae Richard wedi'i gwneud yn flaenoriaeth i ddod â digwyddiadau a chyfleoedd i'r dysgwyr, gan eu paratoi ar gyfer dilyniant a llwybrau gyrfaol efallai nad oeddent wedi eu hystyried.

“Mae'r arweiniad a'r mentora mae'n eu darparu, yn gwneud ein Clwb Ffilm yn un arbennig iawn.”

Dywedodd Richard Lewis, arweinydd y Clwb Ffilm a darlithydd mewn cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae ennill y wobr genedlaethol hon a gydnabyddir gan y diwydiant yn dangos pa mor galed mae ein Clwb Ffilm dan arweiniad y myfyrwyr yn gweithio. Hefyd mae'n arddangos ei ymrwymiad i bwysigrwydd datblygiad parhaus ein diwydiannau creadigol a ffilm.”  

Mae clybiau Into Film yn rhad ac am ddim i ysgolion sy'n cael eu hariannu gan y wladwriaeth a lleoliadau di-ysgol, megis clybiau ieuenctid a llyfrgelloedd. 

Llun: Myfyrwyr a staff, yn cynnwys y darlithydd ac arweinydd y Clwb Ffilm Richard Lewis a Sarah Hopkins, pennaeth y diwydiannau creadigol, o Glwb Ffilm a thîm diwydiannau creadigol Coleg Sir Gâr a enillodd wobr Clwb y Flwyddyn dros 13 Into Film, a gyflwynwyd yn BFI, Llundain.

 

Myfyriwr gradd mewn chwaraeon yn ennill gwobr Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Mae myfyriwr gradd mewn chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn, Pêl-droed i Ferched yr Uwch Gynghrair, Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Mae Robert Prosser sy'n dod o'r Mwmbwls, yn astudio am radd anrhydedd mewn hyfforddi a pherfformiad chwaraeon ar gampws y coleg yn y Graig. Roedd yn un o dri gwirfoddolwr i gael eu henwebu gan y clwb, lle mae wedi bod yn ennill profiad yn y diwydiant chwaraeon.

Gan weithio gyda phêl-droed y merched yn y clwb, mae Robert wedi hyfforddi tîm merched y clwb bob wythnos. Mae Robert hefyd yn gwirfoddoli gyda grŵp 5x30 Coleg Sir Gâr gan gynnwys pêl-droed y merched a grŵp pêl-droed plant bach, Merched Prifysgol Abertawe a Merched dan 15 oed Ysgolion Caerfyrddin.

Meddai Craig Richards o Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe: “Mae Rob yn unigolyn ymrwymedig iawn sy'n troi i fyny ym mhob tywydd, boed law neu hindda.

“Bu'n gwirfoddoli gyda ni ar brosiect Merched yr Uwch Gynghrair gan ddatblygu sgiliau newydd a hyder a roddodd y cyfle iddo wirfoddoli yn ein gemau Uwch Gynghrair y Merched yn erbyn clybiau uwch gynghrair a chynghreiriau pêl-droed eraill yn cynnwys Southampton, Plymouth a Portsmouth.”

Meddai Natalie Allen, sy'n swyddog datblygu 5x30 yng Ngholeg Sir Gâr: Daeth Rob yn ôl i addysg fel myfyriwr hŷn ac o ganlyniad gwnaeth hyn e'n egnïol iawn ac yn ganolbwyntiedig ar gyflawni a llwyddo yn y diwydiant /

“Mae wedi bod yn ychwanegiad gwych i'r tîm ac mae wedi tyfu fel hyfforddwr yn ystod ei amser yn astudio a gwirfoddoli. Mae'n aelod gwerthfawr o'r tîm ac rydym mor blês fod ei ymdrechion wedi cael sylw a'u gwobrwyo.”

Ychwanegodd Robert Prosser: “Mae ennill y wobr hon yn fraint fawr i mi. Rwy'n ddiolchgar iawn i raglen 5x30 Coleg Sir Gâr a chael gweithio ochr yn ochr â'r tîm ardderchog hwnnw. Hebddyn nhw'n rhoi'r llwyfan a'r cysylltiadau gwreiddiol i mi gael gwirfoddoli gyda nhw, ni fyddai'r hyder gen i i fynd ymlaen i'r hyn rwyf wedi'i gyflawni hyd yma.

“Y pleser mwyaf i mi yw gweld y ŵen ar wynebau'r cyfranogwyr, dyna pam rwy'n gwirfoddoli, gweld plant yn mwynhau chwaraeon.”

Llun: Myfyriwr gradd mewn chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr Robert Prosser (canol) a enillodd wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn, Pêl-droed i Ferched yr Uwch Gynghrair, Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed

 

Myfyrwyr yn helpu cwmnïau i hybu twristiaeth

Mae myfyrwyr teithio a thwristiaeth yng Ngholeg Sir Gâr yn helpu cwmnïau twristiaeth Sir Gaerfyrddin i roi hwb i'w busnesau er mwyn denu mwy o ymwelwyr i'r sir.

Mae'r myfyrwyr wedi cyflwyno gweithdy i fusnesau i'w helpu i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel offeryn hyrwyddol.

Dan Ymbarél Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr, sydd â chysylltiadau cryf gyda'r coleg, mae yna grŵp o'r enw Gwyliau Fferm a Chefn Gwlad Sir Gaerfyrddin, sef amrywiaeth o fusnesau sy'n darparu llety fferm a chefn gwlad yn y sir.

Cafodd y myfyrwyr eu partneru gydag amrywiol fusnesau mewn diwrnod hyfforddiant yn y coleg, a derbyniwyd adborth cadarnhaol sylweddol oddi wrth y rheiny a wnaeth gymryd rhan.

Meddai Jackie Dare, perchennog Fferm Cynyll, Llangadog: “Diolch yn fawr iawn am fod mor gymwynasgar ac amyneddgar, mae llawer o wybodaeth gennyf i fynd ag adref a gwneud fy ngwaith cartref a hoffwn i gael cwrs gloywi arall yn fawr iawn.”

Dywedodd Sharon Richards, perchennog bythynnod gwyliau Tan y Lan Fach: “Mae'n bosib bod y cwrs gwnes i ei fynychu yn un o'r cyrsiau hyfforddiant gorau rwyf wedi bod ynddynt. 

“Roedd y myfyrwyr a oedd yn fy helpu yn gymwynasgar, yn amyneddgar iawn ac yn wybodus tu hwnt, nid yn unig gydag agweddau cyfryngau cymdeithasol y cwrs ond gyda'r maes twristiaeth. Roedd yn wych, gawn ni ddod eto os gwelwch yn dda?”

      

Yn y llun mae'r fyfyrwraig teithio a thwristiaeth o Goleg Sir Gâr Leah Edwards, gydag aelodau o grŵp Gwyliau Fferm a Chefn Gwlad Sir Gaerfyrddin a'r darlithydd Gareth Harvey 

 

Gwahoddiad i ddarlithydd arddangos yn Crufts

 

Mae darlithydd astudiaethau anifeiliaid yng Ngholeg Sir Gâr wedi ymddangos yn Crufts eleni gyda'i daeargi Muffin, ar ôl i'r ddau gael gwahoddiad i berfformio arddangosiad ym mhrif gylch y digwyddiad.

Bu Muffin, sy'n ddaeargi Parson Russell, a Lauren Rees yn arddangos y sgiliau sydd eu hangen i gystadlu yn y gamp canicross. Mae canicross, camp gynyddol sy'n cynnwys rhedeg traws gwlad gyda chŵn, yn tarddu o chwaraeon cŵn sled.

Meddai Lauren Rees: “Rwyf innau a Muffin wedi bod yn cystadlu'n rheolaidd yn y gamp ers nifer o flynyddoedd.

“Mae Muffin yn un o'r cŵn lleiaf sy'n cystadlu yn y gamp gan ei bod fel arfer yn gysylltiedig â chyfeirgwn a hysgwn, ond mae hi'n llwyddo i ddal ei thir ac rydym yn rheolaidd yn cyflawni amserau sy'n debyg i rai o'r bridiau mwy.”

Cafodd y pâr eu ffrydio'n fyw ar YouTube a dangosir uchafbwyntiau ar Sianel 4. 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.