Newyddion y Coleg

Myfyrwyr Safon Uwch yn parhau i ennill canlyniadau gwych

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr unwaith eto’n dathlu ar ôl ennill set ardderchog o ganlyniadau Safon Uwch.  Roedd canran y graddau A* - E unwaith eto’n arbennig o uchel sef 98%, gyda 23 allan o 30 o bynciau’n cofnodi canran lwyddo o 100%.

Mae’r perfformiad yn y pynciau Gwyddoniaeth a Mathemateg Safon Uwch wedi gwella’n sylweddol gyda 78% o ddysgwyr yn ennill graddau A*-C, gyda chanran lwyddo gyffredinol o 99%.  Yn ychwanegol, enillodd canran uchel o fyfyrwyr y radd A* ucha mewn Safon Uwch Cemeg (13%), Daearyddiaeth (12%), Llywodraeth a Gwleidyddiaeth (17%) a Mathemateg Bellach (18%), sy’n pwysleisio gwaith caled ac ymroddiad dysgwyr a staff fel ei gilydd ar draws y rhaglen Safon Uwch.

Enillodd myfyrwyr ar y rhaglen Diwylliant Academaidd Rhagorol (ACE) ganlyniadau ardderchog gyda 50% o'r ceisiadau arholiad yn ennill naill ai gradd A* neu A, a fydd yn eu galluogi i fynd i’w Prifysgol dewis cyntaf, gan gynnwys y rheiny o fewn y Grŵp Sutton 30.

Dywedodd Mrs Vanessa Cashmore, Pennaeth Safon Uwch a Mynediad: “Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant ein myfyrwyr ac mae hyn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymdrech myfyrwyr a staff dros y ddwy flynedd ddiwethaf o astudio yn y coleg. Ar ran holl staff y coleg dymunwn bob llwyddiant i’n dysgwyr wrth iddynt fynd i’r prifysgolion gorau oll ar draws y Deyrnas Unedig ac i fyd gwaith.”

Fe wnaeth Stephen Hughes, cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Bryngwyn, ennill A* mewn Daearyddiaeth, A* mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, A mewn Hanes ac A mewn Datblygiad y Byd.  Bydd Stephen yn awr yn astudio Daearyddiaeth yng Ngholeg Churchill ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Enillodd Georgina Knapman, cyn-ddisgybl Ysgol Sant Ioan Llwyd, dair A* mewn Cemeg, Bioleg a Mathemateg a gradd A mewn Mathemateg Bellach ar Safon Uwch Gyfrannol.  Mae Georgina yn awr yn mynd i astudio Meddygaeth yn y Coleg Imperial yn Llundain.

Cyflawnodd Rhys Austin, cyn-fyfyriwr Coedcae, ddwy A* mewn Cemeg a Bioleg a gradd A mewn Mathemateg.  Mae Rhys yn awr yn mynd i astudio Fferylliaeth yn y Brifysgol.

Cafodd Owen Wastell, cyn-ddisgybl Ysgol Sant Ioan Llwyd, A* mewn Mathemateg Bellach, A mewn Mathemateg, A mewn Ffiseg a B mewn Daearyddiaeth.  Mae Owen yn bwriadu astudio Peiranneg yn y Brifysgol.

Mae’r pedwar myfyriwr uchod wedi elwa o fod yn rhan o raglen rhwydwaith SEREN Sir Gâr-Sir Benfro ar gyfer myfyrwyr mwy abl a thalentog.

Dywedodd Mr Barry Liles, Prifathro: “Mae’n wych cael gweld ein myfyrwyr yn perfformio’n gyson dda ac i safon uchel. Mae’r perfformiadau yn y pynciau STEM yn arbennig o gryf eleni. 

“Bydd y  canlyniadau Safon Uwch hyn ynghyd â pherfformiad yr un mor gryf yn y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch yn gweld ein myfyrwyr yn parhau i symud ymlaen i Addysg Uwch, yn lleol ym MHC:YDDS ac ar draws y Deyrnas Unedig, i ddilyn eu gyrfaoedd dewisol.

“Bydd graddau uchel ar raglenni galwedigaethol ynghyd â llwyddiant ysgubol mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol yn galluogi dysgwyr galwedigaethol i symud ymlaen i Brifysgol, Prentisiaethau, Prentisiaethau Lefel Uwch a gwaith yn y dyfodol. 

“Mae’r perfformiad ardderchog hwn yn adlewyrchu dilyniant myfyrwyr o’r sylfeini cryfion a osodwyd mewn ysgolion partner yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a thu hwnt. Ar ran y coleg, dymunaf y gorau oll iddynt i’r dyfodol.”

 

Llwyddiant Jodi yn graddio

Fe wnaeth Jodi Hawker oresgyn ei hofn i ddychwelyd i addysg ac mae wedi graddio o Goleg Sir Gâr gyda gradd sylfaen mewn cynghori.

Sesiynau cynghori a dderbyniodd yn gynharach yn ei bywyd a ysbrydolodd Jodi i astudio ond roedd amheuon am ei gallu academaidd, ynghyd â hanes poenus o gam-drin yn ystod ei phlentyndod, yn ei gwneud yn betrusgar iawn.   Fodd bynnag, o'r diwedd bu hi'n ddigon dewr i fynd amdani ac yn araf fe weithiodd ei ffordd i fyny'r ysgol gynghori hyd nes iddi ennill gradd sylfaen gyda rhagoriaeth.  

Yn ystod ei hastudiaethau, roedd Jodi yn maethu plant ac yn gofalu am ei dau blentyn ei hun, gan gynnwys ei mab sy'n dioddef o Tourette's ac anhwylder sbectrwm awtistig.    Bu ei brawd farw yn sydyn iawn hefyd yn ystod dechrau'r cwrs.

Yn amlwg, roedd y flwyddyn gyntaf o astudio yn heriol ac yn dilyn cyngor ei thiwtoriaid, ymwelodd â thîm cymorth dysgu'r coleg a nododd fod ganddi ddyslecsia a dyspracsia. "Roedd hyn yn frawychus iawn," meddai Jodi.  "Ond hefyd fe wnaeth fy helpu i ddeall pam yr wyf yn gweld rhai pethau'n anodd; nid oedd hynny am nad oeddwn yn ddigon clyfar." 

Dechreuodd Jodi fwynhau dysgu a daeth i adnabod gwahanol ddulliau o gynghori fel therapi person-ganolog Carl Rogers a fframwaith Gerald Egan, sydd hefyd wedi ei helpu yn y gwaith maethu y mae hi wedi bod yn gysylltiedig ag ef am 17 mlynedd.  

Meddai Jodi Hawker: "Mae campws Rhydaman yn lle cyfeillgar iawn, rwyf yn hoff iawn o'r cwmpasoedd, roedd yn teimlo'n hamddenol.

"Mae'r tiwtoriaid cwrs a'r staff cymorth dysgu wedi bod yn wych, mae'r cwrs yn ddwfn iawn ac rydych yn gwneud llawer o waith ar eich hun, ond gyda chefnogaeth tiwtor daethom drwyddi ac ni fyddwn yn ei newid am y byd, mae wedi newid fy mywyd."  

Er gwaethaf cael cynnig swydd, mae Jodi yn symud ymlaen i ddilyn cwrs cynghori BA anrhydedd yng Ngholeg Sir Gâr a bydd yn parhau i wneud gwaith cynghori yn wirfoddol i awdurdod lleol.  

 

Llun: Jodi Hawker sydd wedi graddio gyda rhagoriaeth, gradd sylfaen mewn cynghori yng Ngholeg Sir Gâr.  Credyd llun Linda Wellington.

 

Dychwelyd i addysg wedi arwain at wobr i raddedigion y DU

Roedd Nick Francis yn gwybod bod angen iddo ail-ymuno â'r system addysg os oedd am gael swydd roedd yn teimlo'n angerddol amdani.

Gydag ychydig o addysg yn unig ar ôl ei arholiadau TGAU, fe wnaeth osod llythyr gwrthod am le prifysgol ar ei wal, a'i ddefnyddio fel cymhelliant i ddod o hyd i lwybr ar gyfer ei ddyfodol.  

Gyda diddordeb yn y diwydiant cerddoriaeth, fe wnaeth Nick gais am le ar y cwrs diploma estynedig mewn technoleg cerddoriaeth yng Ngholeg Sir Gâr.   "Cefais groeso mawr gan y coleg," meddai.    "Nid oeddwn yn siŵr os oeddwn yn gymwys oherwydd fy oedran ond hyblygrwydd y coleg oedd yr hyn a wnaeth fy helpu i ddychwelyd i addysg."

Am ei fod yn fyfyriwr aeddfed, sylweddolodd Nick nad oedd am golli ei ail gyfle ac aeth ati i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r coleg a chyn pen dim fe'i hetholwyd yn llywydd Undeb y Myfyrwyr a oedd yn golygu cefnogi myfyrwyr a bod yn rhan o gyfarfodydd rheoli, yn cynnig llais i fyfyrwyr.   Fe wnaeth hefyd gynnal digwyddiad cerddoriaeth fyw, er mwyn codi arian i Oxjam.  

Dywedodd Nick Francis: "Mae fy mhrofiad i o'r cwrs wedi bod yn dda iawn a bod yn onest ac mae fy mhrofiad o'r coleg wedi bod yn anhygoel.

"Roedd meistroli sgiliau fel gramadeg a strwythuro aseiniadau hefyd yn fuddiol cyn dechrau ar addysg prifysgol."

Yn dilyn cais llwyddiannus i Brifysgol Fetropolitan Llundain, mae Nick eleni wedi graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn cynhyrchu ffilm a darlledu.  

O ganlyniad i'w daith addysgol, mae Nick wedi ennill gwobr Myfyriwr Graddedig y Flwyddyn Adzuna, anrhydedd yn y DU a'n rhyngwladol sy'n derbyn miloedd o geisiadau ledled y byd.  

Mae hefyd wedi sefydlu Bespoke Insight Media, cwmni gwneud ffilmiau llawrydd yn ogystal â derbyn cynnig gwaith gan Undeb y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain i baratoi eu cynnwys cyfryngau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.  

 

Llwyddiant Darlithydd yn y byd celfyddydau Cymreig

Mae cydweithio rhwng darlithydd celf ac athro prifysgol wedi arwain at ennill cystadleuaeth a gwobr clod uchel yng nghystadleuaeth Ymchwil fel Celf Prifysgol Abertawe.  

Bu'r artist gweithredol Mandy Lane sy'n dysgu cwrs gradd anrhydedd mewn cerflunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr, yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r athro Kirsti Bohata, pennaeth astudiaethau rhywedd ym Mhrifysgol Abertawe ar brosiect a wnaeth arwain at ddarn o waith celf a elwir yn Haearn ar y Wisg.   Mae'r darn, a oedd yn defnyddio haearn tawdd a ffrog 100 mlwydd oed, yn cynrychioli ymateb yr artist i ymchwil yr athro i fywyd a ffuglen y diwydiannwr Prydeinig Amy Dillwyn, awdur ffeministaidd cynnar a greodd un o'r enghreifftiau cynharaf o ffuglen lesbiaidd Fictoraidd. 

Cystadleuaeth Ymchwil fel Celf y brifysgol yw'r unig un o'i math sydd â diddordeb yn yr ymchwil a'r adrodd straeon sydd y tu ôl i'r gwaith celf.

Meddai Mandy Lane: "Roeddwn wrth fy modd o gael fy newis ar gyfer preswyliad Wales Arts Review ym mis Mawrth pan roeddwn yn gweithio gyda'r athro Bohata oedd yn fy helpu i gyda fy ymchwil i Amy Dillwyn.    

"Cyflwynodd ei hymchwil hi a fy ngwaith celf i ac rwyf wrth fy modd ein bod wedi ein henwi fel un o 15 o enillwyr."

 

Haearn ar y Wisg:  Cliciwch yma i ddysgu mwy am yr Athro Ffug a'i gwaith.

Podlediad Unigryw: Mandy Lane, artist preswyl Wales Arts Review ar gyfer mis Mawrth, yn trafod y cymeriad sy'n ganolbwynt i'w phrosiect, yr Amy Dillwyn ddiflino.

Gwyliwch Haearn ar y Wisg yn cael ei greu yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr

 

Y Coleg yn helpu elusen gyda hyfforddiant wedi'i ariannu'n llawn

Ar hyn o bryd mae tîm Datblygu Busnes ac Arloesi   Coleg Sir Gâr yn gweithio gyda Cerebra, elusen sy'n gwella bywydau plant â chyflyrau niwrolegol ganddynt. 

Trwy dîm y coleg, sy'n cefnogi busnesau a sefydliadau gyda datrysiadau hyfforddiant, mae Cerebra yn darparu hyfforddiant achrededig City Guilds mewn gwerthu dros y ffôn a rheolaeth ILM i'w staff. Cyflwynir yr hyfforddiant gan Goleg Sir Gâr a chaiff ei ariannu trwy gymorth Llywodraeth Cymru. 

Meddai Jemma Parsons, sy'n Swyddog Datblygu Busnes yng Ngholeg Sir Gâr: “Roedd Cerebra'n teimlo ei bod hi'n bwysig darparu hyfforddiant achrededig i staff telewerthu gan eu bod yn cyfrannu at y sefydliad a'r modd y caiff ei gyllido.”

Meddai Kelly Gadd, sy'n bennaeth Adnoddau Dynol a materion corfforaethol gyda Cerebra: "Mae Coleg Sir Gâr wedi bod yn brif ddarparwr hyfforddiant i Cerebra eleni ac mae'r canlyniadau wedi bod yn ysbrydoledig. 

“Mae ein staff marchnata dros y ffôn wedi derbyn hyfforddiant mewn telewerthu, gan sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon ofynnol ac yn llwyddo i ennill gwell hygrededd a chanlyniadau pan fyddant yn cysylltu â chefnogwyr. 

Mae'r cwrs hwn wedi bod yn ddiddorol ac yn heriol ac mae Coleg Sir Gâr wedi gwneud cael mynediad i'r cwrs yn broses syml.

“Mae ein staff marchnata yn cael hyfforddiant mewn cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol. Awgryma'r adborth, yn ychwanegol i ddysgu technegau newydd, bod eu ffordd o feddwl hefyd wedi cael ei herio, gan wneud iddynt ystyried y ffordd byddan nhw'n gweithio o wahanol safbwyntiau. 

“Rydym wrth ein bodd gyda chanlyniadau'r hyfforddiant hyd yma, ac edrychwn ymlaen at barhau ein perthynas hyfforddi gyda Choleg Sir Gâr."

Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01554 748344 am fwy o wybodaeth ar gyfer hyfforddi busnesau.

Llun: Staff Cerebra

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell