Newyddion y Coleg

Myfyrwyr cyfrifiadura yn ennill dwy fedal aur a dwy arian yng nghystadleuaeth Cymru

 

Fe wnaeth myfyrwyr cyfrifiadura yng Ngholeg Sir Gâr dderbyn yr her a osodwyd iddynt mewn dau frîff anodd mewn cystadleuaeth ar draws Cymru ac ennill pedair medal gan gynnwys dwy wobr aur a dwy arian.

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn rhaglen a gefnogir gan Lywodraeth Cymru a luniwyd i ddathlu sgiliau galwedigaethol a chynhyrchu gweithwyr gwobrwyedig ar gyfer diwydiant er mwyn cefnogi gweithlu Cymru.

Mewn cymal cystadleuaeth ar draws Cymru, enillodd Ben Willis yr aur yn y categori Uwch Dechnegydd TG o'r gystadleuaeth ac enillodd Sebastian Gregory y fedal arian.  Enillodd Josiah Richards y fedal aur yn y categori Dylunio Gwefan Uwch ac enillodd Cahen Wheeler y fedal arian ar y cyd gyda myfyriwr o Grŵp Colegau NPTC.

Meddai Daniel Davies, darlithydd cyfrifiadura yng Ngholeg Sir Gâr: "Roedd y brîff ar gyfer y ddwy gystadleuaeth yn arbennig o anodd ac o lefel uchel gan iddynt gael eu cynllunio gyda chystadlaethau'r DU a WorldSkills mewn golwg."

 

"Roedd y cystadlaethau i Dechnegwyr TG yn herio sgiliau mewn caledwedd gan ddefnyddio cyfrifiaduron personol, dyfeisiau diwifr, switshis, camerâu gwe a Cloudbooks ac roedd yn rhaid i bob cystadleuydd adeiladu dau gyfrifiadur personol a sefydlu rhwydwaith cleient.

 

Hefyd dywedodd Mike David, darlithydd cyfrifiadura: "Roedd y gystadleuaeth Dylunio Gwefan yn gofyn i gystadleuwyr ddylunio a datblygu gwefan ymatebol aml-dudalen i hyrwyddo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ac rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant ein myfyrwyr.

 

"Gwahoddwyd Martyn John a Catrin Parry-Jones o CircleIT, cwmni Cefnogaeth TG a Reolir sydd wedi ei leoli ym Mharc Busnes Porth Caerdydd, i feirniadu'r gystadleuaeth ac roeddent yn llawn edmygedd o safon y gwaith a gynhyrchwyd."

 

 

Ychwanegodd Denise Hudson, pennaeth cyfrifiadura yng Ngholeg Sir Gâr: "Canlyniadau rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr cyfrifiadura, rydym yn hyderus y bydd hyn yn annog y myfyrwyr hynny sydd wedi cofrestru ar gyfer cymalau Sgiliau'r DU i lwyddo, a gobeithio sicrhau cael eu dewis ar gyfer rownd derfynol Sgiliau'r DU ym Mirmingham fis Tachwedd eleni."

 

Martin John a Catrin Parry-Jones o CircleIT yng Nghaerdydd

Myfyrwyr i gystadlu yn Abu Dhabi yn Nhîm y DU

 

 

Mae dau fyfyriwr o Goleg Sir Gâr yn cynrychioli'r DU yn WorldSkills, Abu Dhabi y mis Hydref hwn yn dilyn proses ddewis drwyadl.

Mae Elizabeth Forkuoh ac Alfie Hopkin yn ddau allan o bedwar cystadleuydd o Gymru sydd wedi eu dewis i gystadlu fel rhan o Dîm y DU yng nghystadleuaeth sgiliau fwya'r byd.

Mae Alfie Hopkin yn cystadlu yn y gystadleuaeth dylunio gwefannau a bydd Elizabeth Forkuoh yn cystadlu yn y categori gwasanaethau bwyty.

Mae Coleg Sir Gâr wedi ennill enw da iddo'i hun am fyfyrwyr sydd yn cystadlu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.   Dychwelodd dri ohonynt o EuroSkills gyda medal aur a dwy fedal arian ac mae nifer o rai eraill wedi cystadlu mor bell i ffwrdd â Sao Paulo a Calgary.  

Fel Hybwr Sgiliau Cymru, mae Barry Liles, prifathro'r coleg wrth y llyw o ran Cymru'n cymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau ac mae'n frwdfrydig iawn ynghylch hybu'r genedl ar lefel ryngwladol.  Mae Coleg Sir Gâr hefyd yn arwain ar y prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, sy'n cefnogi cystadleuwyr o Gymru i gystadlu yn genedlaethol a rhyngwladol.

Nid yw cystadlaethau sgiliau yn ddieithr i Elizabeth Forkuoh gan iddi eleni ennill Gwobr Addysg Prydain, sy'n cydnabod ei llwyddiant wrth gystadlu gan gynnwys ennill gwobr aur dros y DU am wasanaethau bwyty yn y Sioe Sgiliau yn yr NEC yn Birmingham yn 2015. Mae sgiliau Elizabeth yn cael eu cydnabod ledled y wlad, ac mae wedi cael cynnig gwaith mewn bwyty seren Michelin yn Llundain ac wedi cael profiad o leoliad gwaith yn y Ritz yn Llundain.  Yn ogystal â gweithio yng Ngwesty Parc y Strade yn Llanelli, mae hi ar hyn o bryd wrthi'n astudio ar gwrs diploma NVQ lefel tri mewn goruchwylio ac arwain lletygarwch ar gampws Pibwrlwyd Coleg Sir Gâr, ar ôl llwyddo i gwblhau cymwysterau mewn coginio proffesiynol, a sgiliau bwyd a diod a barista proffesiynol.  

Dechreuodd Alfie Hopkin, sy'n astudio diploma estynedig lefel 3 mewn TG yn Llanelli, ar ei siwrnai gystadlu yn 2015 pan enillodd rownd Cymru o gystadleuaeth dylunio gwefannau a gynhaliwyd gan Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, y man lansio i'r arena sgiliau ryngwladol. Wedyn enillodd wobr efydd yn y rownd derfynol genedlaethol a chafodd ei ddewis i Garfan y DU gyda phedwar cystadleuydd arall.  Yn dilyn digwyddiad dewis tîm diweddar ym Manceinion, mae wedi ennill yr unig le sydd ar gael yn nhîm y DU i gystadlu mewn dylunio gwefannau yn Abu Dhabi.  Bydd yn cychwyn ar hyfforddiant dwys yn y DU a thramor gan gynnwys cystadlu yn rownd derfynol Canada ar gyfer dylunio gwefannau yn Winnipeg ym mis Mai.

Mae Barry Liles, prifathro Coleg Sir Gâr a Hybwr Sgiliau Llywodraeth Cymru wedi bod yn gyrru'r agenda sgiliau yng Nghymru ers sawl blwyddyn. Meddai: “Nod y cystadlaethau yw ysbrydoli pobl ifanc i fod yn uchelgeisiol ac yn eithriadol ym maes eu harbenigedd.

“Mae gyrru rhagoriaeth mewn sgiliau yn helpu busnesau i gystadlu ac yn ei dro mae hyn yn helpu Cymru a'r DU i gystadlu gyda balchder mewn marchnad fyd-eang. Rwyf wrth fy modd gyda pherfformiad Cymru ac yn hynod falch o fyfyrwyr Coleg Sir Gâr."

 

 

Myfyrwyr yn tanio mewn cystadleuaeth haearn bwrw rynglwadol

Mae myfyrwyr cerflunio o Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi dychwelyd o America lle buont yn mynychu’r Gynhadledd Genedlaethol ar Gelf ac Arferion Haearn Bwrw Cyfoes.

Bu'r tîm o bump yn cystadlu yng nghystadleuaeth cupola'r myfyrwyr a nhw oedd yr unig dîm o’r tu allan i Unol Daleithiau America i gymryd rhan.  "Roedd pawb yn llawn cyffro am ein siwrnai draw o'r DU," meddai Ashleigh Harrold, myfyrwraig BA anrhydedd a arweiniodd dîm y coleg. "Cawsom lawer o gefnogaeth gan ysgolion eraill a Chelfyddydau Metel SLOSS."

Enillodd y tîm yr ail wobr am y dyluniad ffwrnais gorau a wnaed o 12 panel cantelog a folltiwyd at ei gilydd i ffurfio dau stac hecsagonal a belt weindio silindrog. "Enillodd y dyluniad wobr oherwydd ei allu i blygu'n fflat i siwtces a theithio'n rhyngwladol," meddai Ashleigh Harrold. "Roedd ei faint wedi'i bacio'n fflat a'i bwysau yn gyfyngiad enfawr."

Yn ogystal, enillodd Ashleigh Harrold wobr Erik Johnson a gyflwynir i fyfyriwr sy'n cystadlu yn y gynhadledd am ei waith caled a'i frwdfrydedd dros y broses a deunydd haearn bwrw. "Nid oeddwn yn medru credu fy mod wedi ei ennill," meddai hi. "Roedd yn syndod mawr." Mae'r wobr yn cynnwys gwahoddiad i gynhadledd genedlaethol nesaf SLOSS, gweithdy a deunyddiau.

Yn teithio gydag aelodau'r tîm sef Sarah Gilroy, Harrison Warren, Matthew Iley a Sam Tipping, sydd bob un ohonynt yn astudio gradd mewn cerflunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, mae'r grŵp yn gobeithio bydd mwy o fyfyrwyr yn mynychu’r flwyddyn nesaf.  Ychwanegodd Ashleigh Harold: "Rwyf wedi dysgu bod gwneud cysylltiadau ac adeiladu rapport gyda phobl yn rhan annatod o fyw yn y gymuned gelf hon." Gobeithia'r tîm, drwy'r cysylltiadau y maent wedi eu gwneud yn y gynhadledd,  allu cryfhau y berthynas rhwng y gymuned haearn yma yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 

"Mae bod o gwmpas y fath safle hanesyddol yn ogystal â bod ymysg rhai o'r enwau mwyaf mewn cerflunio haearn bwrw wedi dangos i mi i ba lefel y gall fy ngwaith gyrraedd."

        

Myfyrwyr BA anrhydedd mewn cerflunio o Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth cupola'r myfyrwyr yn y Gynhadledd Genedlaethol ar Gelf ac Arferion Bwrw Haearn Cyfoes yn Alabama, UDA.

Credyd y llun: Sarah Gilroy

 

Chwifio'r Faner dros Ferched mewn Adeiladwaith

Chwifio'r Faner dros Ferched mewn AdeiladwaithGwnaeth merched sydd ar hyn o bryd yn dilyn cyrsiau crefftau adeiladu yng Ngholeg Sir Gâr fynychu seminar rhanbarthol yng Nghaerdydd i drafod yr economi a chydraddoldeb rhyw.

Cynhaliwyd Cynhadledd Ranbarthol Ynysoedd Prydain a Gwledydd Môr y Canoldir yn y Senedd gan Seneddwragedd y Gymanwlad sy'n gweithio tuag at brif-ffrydio rhywedd mewn deddfwriaeth. 

Mewn partneriaeth â Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) a Joyce Watson, AC, gwahoddwyd tair myfyrwraig o Gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr i fynychu'r digwyddiad. 

Mae gan Jessica Richards gefndir mewn ffisiotherapi ond dymunai newid gyrfa. Bellach mae hi’n gweithio tuag at brentisiaeth fodern mewn galwedigaethau coed, ac mae'n cael ei chyflogi gan Sgiliau Adeiladu Cyfle. Yn ddiweddar mae hi wedi gweithio yn Wganda yn helpu i adeiladu ward famolaeth newydd fel rhan o brosiect EFODE De Orllewin Cymru.

Mae Zoe Evans yn dilyn cwrs peintio ac addurno llawn amser ac ar hyn o bryd mae hi'n herio'i galluoedd wrth gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau rhanbarthol.  

Gadawodd Josephine Jones ei swydd fel rheolwr yn y diwydiant cosmetigau i astudio ar gwrs galwedigaethau coed llawn amser gyda'r bwriad o ennill prentisiaeth. Yn ogystal fe wnaeth gymryd rhan yng nghystadleuaeth rhanbarth Cymru Sefydliad y Seiri Coed. 

Meddai Daryl Thomas, pennaeth maes cwricwlwm yr Amgylchedd Adeiledig ar Gampws Rhydaman, Coleg Sir Gâr: "Roeddem wrth ein bodd fod Jess, Zoe a Josephine wedi eu gwahodd i ddigwyddiad mor arwyddocaol sy'n hybu merched yn y diwydiant ac rydym yn hynod falch eu bod wedi penderfynu astudio gyda ni."

 

Llun: Josephine Jones a Zoe Evans, myfyrwyr adeiladwaith Coleg Sir Gâr a'u tiwtor Clare Johnston, yng Nghynhadledd Ranbarthol Seneddwragedd y Gymanwlad.

 

Tîm Datblygu Busnes yn darparu eu hanghenion hyfforddi i Bluestone

Mae'r tîm Datblygu Busnes Arloesi yng Ngholeg Sir Gâr yn cynnig atebion hyfforddiant wedi'u teilwra at ofynion unigol busnes sy'n cynnig cyflwyniad hyblyg a chynllun hyfforddi a luniwyd i ateb gofynion y cwmni.

Mae'r tîm ar hyn o bryd yn gweithio gyda nifer o gwmnïau gan gynnwys Bluestone Cymru, canolfan wyliau pum seren mewn parc cenedlaethol, i gynnig hyfforddiant rheolaeth staff.  

Meddai Carla Roberts, cydlynydd hyfforddiant Bluestone National Park Resort: "Rydym wedi datblygu perthynas gyda Choleg Sir Gâr er mwyn gallluogi Bluestone i gynnig cymwysterau a hyfforddiant i'n staff.

"Dechreuodd y berthynas rhwng Bluestone a Choleg Sir Gâr pan wnaethon nhw gynnig i ni y cyfle i hyfforddi ein staff mewn cymhwyster ILM ar lefel tri neu ar lefel pump.

"Beth wnaeth ein denu ni at ddefnyddio'r coleg oedd y cynnig i ddarparu cyrsiau hyfforddi wedi'u teilwra i'n staff sydd yn hollbwysig i ni ac yn awr mae gennym dros 30 o aelodau staff sydd yn ymgymryd â chymhwyster ILM.  Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar ein haelodau staff ac ar y cwmni cyfan."

Mae Coleg Sir Gâr hefyd yn cyflwyno gweithdai penodol ar ymwybyddiaeth o anabledd sydd wedi eu cynllunio i ateb gofynion Bluestone a'i staff.  Bydd hyfforddwr sydd â phrofiad uniongyrchol yn cyflwyno'r gweithdai a'r sesiynau ymarferol i staff er mwyn cynorthwyo i oresgyn rhwystrau a rhannu arfer da.

Ychwanegodd Carla Roberts: "Mae ein cynlluniau hyfforddi i gyd yn ystyried ein cyllideb ac felly mae'r coleg yn eu gwneud mor gost-effeithiol ag sy'n bosibl."

Dywedodd Jemma Parsons, swyddog datblygu busnes Coleg Sir Gâr:"Rydym wrth ein bodd o fod yn cydweithio â Bluestone.

"Mae ein tîm yn awyddus iawn i helpu busnesau gael mynediad at yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt, oherwydd mae gan bob cwmni a sefydliad anghenion gwahanol iawn a dyna paham rydym ni yn falch iawn o'n gallu i wrando ar fusnesau a chyflwyno cynnrych sydd yn berthnasol ac unigol."

Mae'r coleg hefyd yn cyflwyno prentisiaeth lefel dau a thri mewn gwaith chwarae yn y ganolfan.

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell