Newyddion y Coleg

Canlyniadau Safon Uwch Gorau yn paratoi Sarah ar gyfer hyfforddiant milfeddygol

Gadawodd Sarah Kelleher Goleg Sir Gâr gyda Safon Uwch mewn cemeg, mathemateg a bioleg, gan roddi iddi'r cymwysterau roedd eu hangen arni i astudio meddygaeth a llawfeddygaeth filfeddygol ym Mhrifysgol Nottingham.

Hefyd gadawodd gyda Gwobr Cyflawni Rhagoriaeth y coleg am astudiaethau Safon Uwch a mynediad i addysg uwch, sy'n dathlu'r gorau o'r goreuon.

Ar y cyfan cyflawnodd y coleg gyfradd lwyddo o 99% eleni am ei Safon Uwch ar raddau A* to E gyda phynciau mewn gwyddoniaeth a mathemateg yn cyflawni canran uchel o raddau A*; ffaith arwyddocaol a chwaraeodd ran allweddol yn llwyddiant Sarah i ennill ei graddau uchel.

Mae'r cyn-ddisgybl o Ysgol Coedcae bellach yn astudio yn Ysgol Feddygaeth a Gwyddoniaeth Filfeddygol Prifysgol Nottingham, sef ei phrifysgol ddewis cyntaf.

Wrth sôn am Julia Clement, un o'i thiwtoriaid cemeg dywedodd Sarah Kelleher: “Fe wnaethoch fy helpu gyda fy ngwaith, fy natganiad personol a fy helpu'n gyffredinol i ddatblygu fy hyder ac mae hyn wedi caniatáu i mi gyflawni fy nod i fynychu Prifysgol Nottingham.”

Ychwanegodd Julia Clement: “Roedd Sarah yn fyfyrwraig neilltuol ac fe wnaeth ymroi ei hun i gyrraedd ei nod trwy waith caled a phenderfyniad llwyr.

“Defnyddiodd ei hamser yn y coleg yn effeithiol iawn ac yn ddoeth gan drefnu profiad gwaith i ennill sgiliau milfeddygol ymarferol; mae hi'n hollol haeddiannol o'i lle yn y brifysgol a dymunwn yn dda iddi.”

Enillodd Sarah gymhwyster UG mewn ffiseg hefyd yn ystod ail flwyddyn ei hastudiaethau Safon Uwch. Bu'n rhan o'r rhaglenni academaidd cenedlaethol sef y Brilliant Club a Rhwydwaith y Seren lle y bu'n cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau gan gynnwys rhaglen darlithwyr prifysgol ymweliadol a chynhadledd filfeddygol.

Lluniau: Sarah Kelleher gyda'i theulu yng Ngwobrau Cyflawni Rhagoriaeth Coleg Sir Gâr a gynhaliwyd yng Ngwesty Parc y Strade a charden ddiolch a grëwyd ganddi i'w thiwtoriaid Safon Uwch.

 

Prosiect rheoli slyri'n datgelu prototeip

 

Mae prosiect wedi'i leoli yn Sir Gaerfyrddin sy'n torri tir newydd wrthi'n datblygu system rheoli slyri sydd wedi lansio prototeip gweithio wedi'i gynllunio i fod o fudd i ffermydd i gyd o unrhyw faint. 

Caiff Prosiectslyri ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i redeg mewn partneriaeth gyda Choleg Sir Gâr a'r cwmni Power and Water o Abertawe. 

Mae'r prosiect yn datblygu system dihysbyddu slyri a phuro dŵr sy'n gost effeithiol mewn ymateb i'r meintiau cynyddol o slyri a'r dirywiad mewn ansawdd y dŵr yn yr afonydd oherwydd dwysâd ffermio llaeth. 

O ganlyniad i ddiddordeb sylweddol oddi wrth y diwydiant, cynhaliodd y prosiect ei ddiwrnod agored cyntaf ar Awst 31 ar gampws amaethyddol Coleg Sir Gâr yn y Gelli Aur lle mae'r uned brosesu wedi cael ei gosod gan ddefnyddio gwybodaeth arbenigol y cwmni Power & Water, sy'n arbenigo mewn triniaethau dŵr sono-electrocemegol. Os yn llwyddiannus, y system fydd y gyntaf yn y byd mewn amaethyddiaeth.

Mae staff y prosiect yn benderfynol y dylai'r system fod yn addas ar gyfer pob fferm, beth bynnag bo'i maint. “Os nad yw'r broses hon yn addas ar gyfer pob ffermwr, ni fydd yn gwneud gwahaniaeth i ansawdd y dŵr,” meddai rheolwr y prosiect John Owen. “Mewn gwirionedd nid yw technoleg wedi symud ymlaen o fewn y diwydiant o ran rheoli'r swm o slyri rydym yn ei gynhyrchu ac er bod y dechnoleg hon wastad wedi bodoli, ni chafodd erioed ei chymhwyso i'r diwydiant amaethyddol tan nawr.”

Gwnaeth y digwyddiad, a gynhaliwyd ar y cyd â phrosiect Cyswllt Ffermio, ddenu tua 300 o gynrychiolwyr yn cynnwys ffermwyr a chynrychiolwyr o'r diwydiant a rhoddwyd cipolwg iddynt ar wyddoniaeth, dadansoddiad ac effeithiau rheoli maetholion. 

Rhoddwyd cyflwyniadau ar storio a rheoli slyri gan arbenigwyr y diwydiant, a bu Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn esbonio eu rôl yn y broses, gan gynnwys sut mae dŵr llygredig yn effeithio ar yr amgylchedd a'u gallu i ddiogelu iechyd y cyhoedd a bywyd gwyllt. 

Ychwanegodd John Owen, rheolwr y prosiect: “Caiff y prosiect hwn ei ddadansoddi'n barhaus ac yn annibynnol gan Gyfoeth Naturiol Cymru a bydd dŵr wedi'i brosesu yn cydymffurfio â rheoliadau trwyddedu ar gyfer caniatâd gollwng, seiliedig ar feintiau isel, parhaus yn hytrach na dull swp-driniaeth. Caiff gollyngiadau eu monitro er mwyn prosesu allgynnyrch cyfredol y system, sydd oddeutu 3,000 o litrau'r awr o slyri.” 

Mae'r system yn defnyddio Soneco® (sono-electro cemeg) i ddadelfennu halogyddion a maetholion, ac yna eu gwahanu oddi wrth y dŵr. Caiff y dŵr sydd ar ôl ei drin gan ddefnyddio proses ocsideiddio uwch Soneco® i leihau unrhyw amonia sy'n weddill, sy'n cael ei ddadelfennu i nitrogen a hydrogen.  

Mae'r uned brosesu yn lleihau cynhwysiad dŵr y maetholion o 80% ond mae'n cynyddu'r crynodiad maethol, gan olygu bod angen cynllun rheoli maetholion newydd.  Bydd y cyfarpar yn cael ei gategoreiddio yn ôl maint y fuches, gan sicrhau ateb cadarn, cost effeithiol i fferm o unrhyw faint. 

Meddai Gareth Morgan, Prif Weithredwr cwmni Power & Water: “Rydym yn hapus iawn gyda'r canlyniadau a gafwyd hyd yma a byddwn yn parhau gyda'n hymdrechion ar y cyd i sicrhau bod y dŵr o'r slyri sydd wedi'i drin o ansawdd da ar gyfer ei ailddefnyddio neu'i ollwng, a bod gwerth maethol y solidau'n cael ei gadw neu'i wella ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau ailddefnydd.”

Gellid gwneud gwaith pellach ar wella bioddiogelwch, dinistrio pathogenau ac efallai hadau chwyn. 

Mae Prosiectslyri wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei gyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu gwledig a Llywodraeth Cymru.       

Lluniau y dydd

 

Gyrfa ffasiwn lwyddiannus Graddedig

Ar hyn o bryd mae Justine Allen, cyn-fyfyrwraig raddedig mewn ffasiwn o Goleg Sir Gâr, yn gweithio ym mhrif swyddfa Primark fel rheolwr prynu a gwerthu dan hyfforddiant, lle mae hi'n cefnogi integreiddiad meddalwedd system newydd.

Ar ôl graddio, cafodd Justine ei chyflogi gan Peacocks yng Nghaerdydd, ac yma cawn ganddi hanes datblygiad ei gyrfa. 

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect Primark/Oracle yn ein prif swyddfa yn cefnogi integreiddiad meddalwedd systemau newydd i mewn i'r busnes. 

Fy rôl yn y prosiect yw ysgrifennu'r deunydd hyfforddiant, a gaiff ei gyflwyno i'r gymuned prynu a gwerthu unwaith bod y systemau newydd yn mynd yn fyw. 

Ar ôl pum mlynedd o weithio mewn prynu mae bywyd ar y prosiect yn wahanol iawn, ond rwy'n mawr fwynhau gweld ochr hollol wahanol i'r busnes a gweithio gydag un o'r prosiectau systemau Oracle mwyaf yn Ewrop. 

Rwy'n rhannu fy amser rhwng ein prif swyddfeydd yn Reading a Dulyn gan fod gennym wahanol dimau o'r prosiect yn y ddau le, felly mae yna lawer o deithio ar brydiau ond mae'n wych i allu rhwydweithio gyda chymaint o bobl.

Beth wnaethoch chi ar ôl graddio?

Fy swydd gyntaf oedd ym mhrif swyddfa Peacocks yng Nghaerdydd lle roeddwn yn brynwr cynorthwyol dillad menywod a threuliais flwyddyn yn dysgu popeth am y rôl brynu. 

Gwnes i gais am swydd prynwr cynorthwyol dillad plant gyda Primark a chefais y swydd. Symudais i Reading ac rwyf wedi bod yno am y pedair blynedd a hanner ddiwethaf. 

Roeddwn yn dwlu bod yn y fath rôl greadigol a bod cymaint yn rhan o'r cynnyrch rydych yn ei weld yn y siop. Gweithiais fy ffordd i fyny yn Primark dros yr ychydig flynyddoedd nesaf ac yn y diwedd cefais fy hun ar dîm prynu dillad denim menywod. 

Ar yr adeg hon daeth swydd wag i fyny ar y prosiect Oracle felly gwnes i gais gan fy mod yn meddwl ei bod hi'n wirioneddol bwysig i ddeall agweddau eraill ar y busnes. Hefyd gan fod proffil mor uchel gan y prosiect hwn roeddwn yn awyddus i fod yn rhan ohono. 

Wyddoch chi ddim pa ddrysau fydd yn agor i chi os ydych yn agored i brofiadau newydd ac rwyf eisoes wedi darganfod fy mod wedi datblygu sgiliau a gwybodaeth nad oeddent gennyf flwyddyn yn ôl.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i eraill sy'n dechrau ar y ffordd neu'n astudio?

Roeddwn i wir yn teimlo bod gen i'r offer roedd eu hangen arnaf ar gyfer cyflogaeth ar ôl fy ngradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin gan fod y cwrs mor amrywiol. Enillais lawer o wahanol sgiliau rwyf wedi gallu eu cymhwyso i fy swyddi mewn ffasiwn. 

Fy mhrif gyngor fyddai i beidio â rhoi lan a mynd yn ddigalon os na fyddwch yn llwyddo i gael swyddi i ddechrau. Gwnes i geisiadau am gymaint o swyddi prynu pan wnes i raddio a naill ai ches i ddim ateb neu ces i e-bost yn dweud nad oeddwn beth oeddent yn chwilio amdano. Mae'n anodd cael eich gwrthod ond pan ges i gyfweliad yn y diwedd ar gyfer rôl prynwr cynorthwyol yng nghwmni Peacocks roeddwn yn gwybod bod rhaid i mi roi o'm gorau glas. 

Fy adborth ar ôl y cyfweliad oedd bod fy agwedd bositif ynghylch y rôl wedi disgleirio drwodd felly mae'n bwysig iawn i gael yr agwedd yna pan fyddwch yn gweithio yn y diwydiant ffasiwn. 

Gwnewch ymdrech i gael profiad gwaith os medrwch gan ei fod yn eich rhoi mewn gwell safle o ran mynd i gyfweliadau a bydd yn rhoi syniad i chi a yw'r rôl rydych yn ei gwneud yn ystod profiad gwaith yn iawn i chi mewn gwirionedd. 

Rwyf wedi cwrdd â llawer o fyfyrwyr sydd am weithio mewn prynu ond sydd wedi penderfynu nad yw'n iawn iddynt ar ôl ychydig o wythnosau; yn yr un modd rwyf wedi cwrdd â llawer o fyfyrwyr a ddaeth ar leoliad gwaith i Primark ac sydd bellach yn gweithio yno mewn rôlau prynu ar ôl graddio. 

 

Galw egin artistiaid TGAU a Safon Uwch

Prosiect Cyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf sy'n cael ei redeg gan Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr.

Mae'r prosiect yn dwyn at ei gilydd fyfyrwyr â dawn arbennig yn y celfyddydau gweledol sydd ar hyn o bryd yn astudio celf TGAU a Safon Uwch. 

Portffolio – Anelir y llinyn hwn o'r prosiect at fyfyrwyr TGAU (blwyddyn 10 ac 11).

Codi'r Bar – Anelir y llinyn hwn o'r prosiect at fyfyrwyr Safon Uwch (blynyddoedd 12 a 13). 

Mae'r ddau brosiect yn gwahodd myfyrwyr i ddosbarthiadau meistr dan arweiniad artistiaid a dylunwyr proffesiynol sy'n cynnig ymchwiliad ehangach i arfer celfyddydau gweledol a'r posibiliadau o hyfforddiant creadigol ac academaidd yn y dyfodol.  Hefyd caiff ymweliad addysgol ei gynnwys a bydd myfyrwyr yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa gyhoeddus ar ddiwedd y flwyddyn.

Cynhelir y dosbarthiadau meistr yn Ysgol Gelf Coleg Sir Gâr, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin.  

Mae hwn yn brosiect cenedlaethol sy'n cael ei gydlynu mewn gwahanol ranbarthau ar draws Cymru.

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno o leiaf un darn o gelf, dylunio neu grefftwaith a chwblhau'r ffurflen gais.  Derbynnir ffotograffau yn electronig ar 200-300dpi/A5.

Y TERFYN AMSER AR GYFER Y FFURFLEN GAIS YW DYDD GWENER, MEDI 21 am 4.30PM. 

Am wybodaeth bellach/ffurflen gais, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

Penodi pennaeth newydd

Penodwyd pennaeth a phrif weithredwr newydd i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion gan fwrdd y cyfarwyddwyr, yn dilyn cyhoeddi ymddeoliad y pennaeth presennol, Barry Liles, ym mis Awst. Fel y dirprwy bennaeth presennol ar gyfer Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, mae Dr Andrew Cornish yn paratoi i gymryd yr awenau yn y ddau goleg, gan ddod ag wyneb cyfarwydd i staff a myfyrwyr pan fydd yn ymgymryd â'r rôl yn swyddogol y mis Medi hwn.

Cychwynnodd Dr Cornish ar ei addysg yn Ysgol Gyfun Maesteg lle bu'n astudio Safon Uwch cyn symud ymlaen i astudio ar gyfer gradd anrhydedd mewn ffiseg ym Mhrifysgol Lerpwl ac yna doethuriaeth mewn ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n aelod o'r Sefydliad Ffiseg (CPhys MinstP) ac mae wedi gweithio fel asesydd cymheiriaid i Estyn am bron i 20 mlynedd, yn asesu safonau colegau addysg bellach eraill yng Nghymru. Mae hefyd yn gyn gadeirydd y grŵp cwricwlwm a safonau ar gyfer addysg bellach ar draws Cymru.

Yn dilyn ei ddoethuriaeth, dechreuodd weithio yng Ngholeg Sir Gâr fel darlithydd ffiseg, ac ar ôl hynny mae wedi ymgymryd ag amrywiol rolau rheolaethol ac arweinyddiaeth gan gynnwys fel rheolwr y gyfadran safon uwch, mynediad a chwaraeon ac yn ddiweddarach fel pennaeth cynorthwyol, gyda chyfrifoldeb dros addysgu, dysgu ac ansawdd ar draws y coleg. Ef hefyd yw'r sbardun tu ôl i nifer o brosiectau sylweddol newydd ar gampws y coleg yn y Graig, gan gynnwys datblygiad yr atriwm, y cae chwarae 3G a'r ganolfan perfformiad ac arloesi, a fydd yn agor ym mis Medi. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi canolbwyntio ar greu cwricwlwm newydd yng Ngholeg Ceredigion, gan sicrhau bod integreiddio'r ddau goleg yn parhau i symud ymlaen yn esmwyth.

Nod Dr Andrew Cornish yw cyflawni gweithlu hynod fedrus, hyderus a chynaliadwy i Gymru, gan greu dysgwyr uchelgeisiol a galluog sydd yn meddu ar y sgiliau cyflogadwyedd a'r galluoedd academaidd i gyflawni mewn swyddi o ansawdd uchel. "Mae datblygu cwricwlwm sy'n cyd-fynd ag anghenion cyflogwyr yn rhan hollbwysig a hanfodol o'n gwaith," meddai "Byddwn yn parhau i ddatblygu ein cysylltiadau cryf gyda chyflogwyr, ysgolion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, i adeiladu ar y bartneriaeth brifysgol sector deuol sydd eisoes wedi'i sefydlu."

Fel dysgwr ymroddedig o'r iaith Gymraeg, mae Dr Cornish yn frwdfrydig iawn dros gyfleoedd ar gyfer dysgu cyfrwng Cymraeg, ac fe rennir hyn gan ei ddau fab sydd ar hyn o bryd yn astudio yn y brifysgol, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, ynghyd â'i deulu sy'n siaradwyr Cymraeg i gyd. “Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig iawn yn Sir Gâr ac yng Ngheredigion hefyd, rwy'n credu bod y gallu i siarad Cymraeg yn cynnig cyfleoedd gwaith ychwanegol," meddai. "Yn y pen draw, dyna'r hyn yr ydym yn paratoi ein myfyrwyr ar ei gyfer yn ogystal â sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd yn eu dysgu, gan gynnwys symud ymlaen i addysg brifysgol."

Gyda bron i 25 mlynedd o brofiad mewn addysg, mae gan Dr Cornish ddealltwriaeth ddofn o'r heriau go iawn sydd yn y sector yn y dyfodol. Mae ei ethos 'addysg i bawb' a'i frwdfrydedd i wella addysgu a dysgu fel gwerthoedd busnes craidd, o fantais iddo wrth arwain dau sefydliad sylweddol yn hyderus i'r dyfodol. Ychwanegodd Dr Cornish: "Mae hi'n fraint fawr ac rwyf yn falch iawn i gael bod yn bennaeth nesaf Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion a byddaf yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod y coleg yn darparu profiad rhagorol i'n holl ddysgwyr a'n partneriaid."

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.