Newyddion y Coleg

Myfyriwr o Estonia yn darganfod ei dalent yng Ngholeg Sir Gâr

Mae Coleg Sir Gâr wedi helpu myfyriwr o Estonia i ddatgloi ei botensial mewn ffasiwn a dylunio tecstil. 

Mae Raito Piirisild wedi bod yn astudio lefel UG er mwyn helpu i wella ei Saesneg a thra ei fod yn y coleg fe wnaeth ddarganfod bod ganddo dalent am ffasiwn a thecstilau, er iddo fod yn gyndyn i gymryd y pwnc ar y dechrau. 

Roedd ei brosiect mawr terfynol yn cynnwys gwneud siwt undarn ailgylchedig wedi'i hysbrydoli gan y cadno, gan ddefnyddio gorchudd gwely wedi'i lunio gyda'i ddyluniadau tecstil ei hun.

Meddai Raito Piirisild: “Gadewais i'r dosbarth mathemateg  oherwydd nad oeddwn yn gwella fy sgiliau iaith mewn gwirionedd, felly roedd angen i mi ddewis pwnc arall.

“Yn wir, doeddwn i ddim yn or-hoff o'r syniad o astudio tecstilau ond mater o dynged oedd hi pan gerddodd yr athrawes decstilau i mewn i'r cyfarfod, a bellach rwy'n ystyried astudio dylunio ffasiwn yn y brifysgol.

“Mae'r athrawon wedi bod mor gyfeillgar a chymwynasgar ac mae'r cwrs yn greadigol iawn. Gan ein bod yn defnyddio ffotograffiaeth a chelf wrth astudio mewn amgylchedd ymlaciol mae fy Saesneg wedi gwella cymaint.” 

Meddai Sharon Williams, sy'n ddarlithydd Safon Uwch mewn tecstilau: “Mae Raito wedi arddangos talent naturiol doedd e ddim hyd yn oed yn ymwybodol ohono tan nawr.

“Mae wedi defnyddio peiriant gwnïo i bwytho siwt undarn ac wedi defnyddio pwythau yn lle gwaith llinellu i greu celfwaith o fewn y dilledyn.”

Bydd Raito yn dychwelyd i Estonia'r mis hwn (Mai) i barhau gyda'i astudiaethau cyn mynd i'r brifysgol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raito gyda'i grŵp lefel A tecstilau a drefnodd gacen ffarwel bersonol a (uchod) gyda'i tecstilau / dylunio ffasiwn 

Gyrru pwysigrwydd llythrennedd

 

Mae bws deulawr sy'n cynnwys dros 4000 o lyfrau wedi ymweld â champws Rhydaman Coleg Sir Gâr ar ei daith gyntaf o gwmpas y Deyrnas Unedig. 

Mae Bws Llyfrau Brown’s yn arddangosle teithiol a gynlluniwyd i helpu cymunedau gwledig a sefydliadau addysgol weld beth sy'n newydd yn y byd llyfrau, ar gyfer astudio a darllen er hwyl.

Croesawyd staff a myfyrwyr ar fwrdd y bws i gael golwg ar deitlau newydd ac i awgrymu eitemau ar gyfer llyfrgell eu campws.

Buont yn archwilio'r arddangosle addysgol symudol, sydd wedi'i gyfarparu â therfynellau byw, llwyfannau e-lyfrau, arddangosfeydd electronig a sganwyr stoc ac i ychwanegu at yr elfen o hwyl, dyma oedd eu profiad cyntaf mewn bws deulawr i lawer o fyfyrwyr.

Meddai Liz Chester, sy'n llyfrgellydd ar gampws Rhydaman  Coleg Sir Gâr: “Roeddem wrth ein bodd yn cael bod yn un o'r stopiau cyntaf ar daith gyntaf Bws Llyfrau Brown’s o gwmpas y DU a gobeithiwn y bydd y bws yn galw eto ar un arall o'n campysau yn yr hydref.”

Llun: Rhoi hwb i lythrennedd: Myfyrwyr lefel mynediad ar gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr yn archwilio Bws Llyfrau Brown’s 

Bîtbocsiwr dwyieithog yn rhoi diolch i'r iaith Gymraeg am ei yrfa fyd-eang

 

Bu'r bîtbocsiwr a chynhyrchydd Ed Holden, a elwir fel arall yn Mr Phormula, yn cynnal gweithdai bîtbocsio gyda myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr yn ddiweddar. 

Roedd y gweithdai'n arddangos technegau a ddefnyddir i efelychu offerynnau gan ddefnyddio'r llais a microffon yn unig. 

Dangosodd Ed Holden ei sgiliau bîtbocsio, y defnydd o dechnoleg, a rapio dull rhydd ond prif ffocws y sesiwn oedd sut mae'r Gymraeg a bod yn siaradwr dwyieithog wedi bod yn allweddol i'w lwyddiant, a sut mae wedi agor drysau i fwy o gyfleoedd.

Fel model rôl ar gyfer Syniadau Mawr Cymru a wnaeth gydlynu'r gweithdy, dywedodd Ed Holden: “Yn ffodus mae bîtbocswyr Cymraeg yn lleiafrif yng Nghymru felly doedd dim cystadleuaeth gennyf yn y gelfyddyd ddatblygol hon.”

Mae bod yn fîtbocsiwr wedi rhoi gyrfa fyd-eang i Ed Holden, gyda Berlin ar gyfer Pencampwriaethau'r Byd yn gyrchfan nesaf iddo. “Ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl onibai am fy ngallu i siarad a rapio yn fy iaith Gymraeg frodorol,” meddai Ed Holden. “Dechreuais i fîtbocsio yn chwech oed pan welais i glip gan y bîtbocsiwr Rahzel ar MTV. Ers hynny rwyf wedi cwrdd â fe a pherfformio ochr yn ochr â fe yn Efrog Newydd, sy'n uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma.”

Ychwanegodd Gwyndaf Lewis o dîm dwyieithrwydd Coleg Sir Gâr: “Roedd y gweithdy'n beth gwych i'r myfyrwyr gael cymryd rhan ynddo ac roedd yn codi ymwybyddiaeth o ddefnyddio'r Gymraeg, sy'n rhan allweddol o'r hyn rydym yn ei wneud yng Ngholeg Sir Gâr. 

“Dangosodd sesiynau Ed sut mae'r Gymraeg wedi agor llawer o ddrysau iddo ar y llwyfan rhyngwladol a'i wneud yr hyn ydyw heddiw.”

Dysgwch mwy am Mr Phormula

Dosbarth meistr artistiaid o Lundain yn y coleg

Mae plant ysgol Llanelli wedi bod yn cyfuno peirianneg gyda dylunio yng Ngholeg Sir Gâr fel rhan o ddosbarth meistr eu Clwb Dydd Sadwrn Cenedlaethol, a gyflwynwyd gan y dylunwyr o Lundain, Silo Studio.

Mae'r Clwb Dydd Sadwrn Cenedlaethol, a ariannir yn lleol gan Ymestyn yn Ehangach, yn glwb bore Sadwrn rhad ac am ddim a gyflwynir yn genedlaethol i blant 13-16 oed ac a yrrir gan Sefydliad Sorrell. 

Fel rhan o'r rhaglen 12-mis, bydd aelodau'n mynychu dosbarth meistr a gyflwynir gan ymarferwr proffesiynol blaenllaw y diwydiant.

Mae gwaith Silo Studio'n ymwneud â datblygu potensial mynegiannol mewn deunyddiau diwydiannol, ac o ganlyniad i hyn bu'r ddau glwb o'r coleg – celf a dylunio, a gwyddoniaeth a pheirianneg, yn cydweithio yn y dosbarth meistr.

Bu Attua Aparicio Torinos ac Oscar Lessing, a ffurfiodd y cwmni tra'n astudio yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain, yn helpu'r dysgwyr i archwilio gwneud mowldiau ffabrig ac ymddygiad polystyren ehangol. 

Meddai Sarah Hopkins, sy'n wneuthurwraig printiau a phennaeth y diwydiannau creadigol yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae'r math hwn o arbenigedd yn rhywbeth na fyddai aelodau'r clwb yn cael cyfle i'w brofi onibai am y Clwb Dydd Sadwrn Cenedlaethol.

“Daw'r artistiaid o gefndiroedd mewn peirianneg a dylunio ill dau a'u nod yw darganfod posibiliadau mewn deunyddiau diwydiannol nid yw'r llinell gynhyrchu yn eu gweld, gan ddefnyddio cymysgedd o grefft a thechnoleg. Roedd gallu cymryd rhan yn hyn yn gyfle syfrdanol.”

 

Lluniau: Plant ysgol Llanelli yng Nghlwb Dydd Sadwrn Cenedlaethol Coleg Sir Gâr ar gyfer peirianneg a chelf, mewn dosbarth meistr a gyflwynwyd

 

Gwobr chwaraeon anabledd Cymdeithas y Colegau (AoC) i fyfyriwr ysbrydoledig

 

Mae myfyriwr chwaraeon o Goleg Sir Gâr wedi ennill gwobr Cymdeithas y Colegau am Gyflawniad mewn Chwaraeon Anabledd.

Mae Oliver Griffith-Salter yn arloesi'r ffordd ar gyfer chwaraeon anabledd, gan hyfforddi mor bell i ffwrdd ag Academi Pêl-fasged Cadair Olwyn Coventry a thîm pêl-fasged cadair olwyn Worcester Wolves. 

Mae ei gyflawniadau chwaraeon mewn pêl-fasged cadair olwyn yn ysbrydoledig ac yn cynnwys cael ei ddewis ar gyfer tîm Prydain dan 19 oed, Cymru dan 19 oed a'r garfan dan 23 oed pan gafodd ei ddewis fel capten. Bu'n gapten hefyd ar garfan Cymru yng Ngemau Ysgolion y DU ac ar hyn o bryd mae'n chwarae dros dîm adran un yr uwch gynghrair. 

Fel llysgennad y coleg, swyddog cyswllt myfyrwyr anabl a chynrychiolydd cwrs ar gyfer diploma estynedig Coleg Sir Gâr mewn datblygu chwaraeon, mae Oliver mewn safle perffaith i hyrwyddo chwaraeon anabledd yn y coleg ac yn y gymuned. Mae wedi gweithio gyda thair ysgol uwchradd yn Llanelli i gael plant ag anabledd i gymryd rhan mewn chwaraeon yn ogystal â chyflwyno Pêl-fasged Parth Cynhwysol (IZB) mewn ysgolion ac wedyn tîm IZB cymunedol ar gyfer plant ifanc. Hefyd mae'n rhedeg tîm pêl-fasged cadair olwyn coleg sydd wedi cystadlu mewn cystadlaethau cwpan Colegau Prydain a Chymru. 

Gyda dros 280 o oriau gwirfoddoli yn y coleg wedi'u goruchwylio gan gynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm a theithio o Lanymddyfri i astudio bob dydd, mae Oliver Griffith-Salter yn gwneud cryn argraff ar ei diwtoriaid. 

Meddai Rhian Davies, sy'n ddarlithydd chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae Oliver yn fodel rôl gwych ac mae'n ymroddedig i'w gamp. 

“Yn ogystal â chystadlu ar lefel ryngwladol i Gymru a Phrydain, mae Ollie hefyd wedi ymgymryd â chymwysterau hyfforddi, gan hyfforddi mewn ysgolion lleol a'r gymuned ac yn y coleg, a sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon anabledd a phêl-fasged. 

“I ddyn mor ifanc, nid yn unig i wneud cynnydd yn ei ymarfer ei hun ond i hyfforddi a mentora unigolion, mae'n dangos pa mor frwdfrydig yw ef, mae'n gwbl haeddiannol o'r wobr hon.”

 

Llun: Myfyriwr chwaraeon Coleg Sir Gâr Oliver Griffith-Salter sydd wedi ennill gwobr Cyflawniad mewn Chwaraeon Anabledd Cymdeithas y Colegau.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.