Newyddion y Coleg

Gwobr am Uniondeb Academaidd

 

Mae Karen Sheldrake, sy'n fyfyrwraig raddedig Coleg Sir Gâr, wedi ennill gwobr am uniondeb academaidd a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae Gwobrau Arloesedd Byd-eang Turnitin yn cydnabod pobl a sefydliadau ledled y byd ac mae Karen, sy'n dod o Sanclêr, Caerfyrddin, wedi derbyn canmoliaeth arbennig yng nghategori'r Wobr Dysgu gydag Uniondeb ar gyfer y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Mae hi'n rhannu ei llwyddiant ymhlith enillwyr rhanbarthol eraill o gyn belled i ffwrdd ag Asia, Ewrop ac America Ladin.

Pan ddechreuodd Karen Sheldrake ei rhaglen BA ar gampws  Rhydaman y coleg, cafodd ddiagnosis o ganser yn gynnar yn ei hastudiaethau.

Gan oresgyn heriau yn ei bywyd personol a'i hiechyd a gyda gradd dair blynedd o'i blaen, penderfynodd barhau gyda'i hastudiaethau.  Gyda chymorth cefnogol ei thiwtoriaid, defnyddiodd Karen system o'r enw Turnitin - llwyfan gyflwyno ryngwladol ar gyfer asesiadau. Fe wnaeth y system ganiatáu iddi gael mynediad i aseiniadau a gwybodaeth tra'n derbyn triniaeth i mewn ac allan o'r ysbyty a bodloni terfyniadau amser heb orfod bod yn bresennol yn y coleg.  “Roedd Turnitin yn caniatáu i mi astudio beth bynnag oedd y lleoliad,” meddai Karen. “O ganlyniad i allu cael mynediad i nodiadau oddi wrth diwtoriaid a meddu ar y gallu hefyd i anfon copïau drafft pan oeddwn yn methu â bod yn y dosbarth yn bersonol, enillais ragoriaeth drwy gydol fy nghwrs BA.”

Mae Coleg Sir Gâr yn pwysleisio pwysigrwydd sgiliau astudio academaidd i'w holl fyfyrwyr ac yn darparu deunyddiau ategol ar faterion megis difrifoldeb llên-ladrad, a'r cwbl oll yn derbyn cefnogaeth neilltuol gan dîm addysgu a chymorth. Cafwyd dyfyniad ar wefan Turnitin: “Fel sefydliad, mae Coleg Sir Gâr nid yn unig yn gwerthfawrogi uniondeb academaidd ond hefyd siwrnai addysgol holistaidd a lles cyffredinol ei fyfyrwyr”.

Mae Karen Sheldrake wedi symud ymlaen i gymhwyster addysgu TAR o fewn y coleg ac mae ganddi ddyheadau ar gyfer y dyfodol i gefnogi myfyrwyr ag anghenion ychwanegol drwy astudiaeth addysg uwch. Ychwanegodd: “Dylid defnyddio'r wobr hon fel symbol o obaith i eraill sydd yn fy sefyllfa i.”

Meddai Karen James, sy'n ddarlithydd mewn astudiaethau gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae ymgymryd â gradd yn golygu ymrwymiad ac mae'n siwrnai addysgol ac academaidd ynddo'i hun, ond mae'r cryfder a'r penderfyniad a ddangosodd Karen wedi bod yn syfrdanol. Fel tîm, roeddem am ei chefnogi gyda chymorth personol a thechnegol ar hyd y ffordd.”

Teyrnged Rhyfel Byd Cyntaf myfyrwyr i filwyr Llansteffan

Mae prosiect pedair blynedd wedi diweddu mewn arddangosfa barhaol o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn Neuadd Goffa Llansteffan, trwy bartneriaeth rhwng Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr a'r Lleng Brydeinig Frenhinol. 

Ers 2014, mae myfyrwyr gradd ar raglenni graffeg ddigidol a darlunio digidol y coleg wedi bod yn gweithio ar ddyluniadau i goffáu 19 o filwyr o Lansteffan, a fu farw yn y rhyfel. 

Yn ogystal â dyluniad coffaol, mae pob milwr wedi cael seremoni goffadwriaeth unigol hefyd.

Eleni, ar achlysur canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, dadorchuddiwyd y milwr a'r dyluniad olaf, sy'n coffáu gynnwr William Howells a oedd yn gwasanaethu gyda Chorfflu Brenhinol y Magnelau. 

Aeth Jamie Osborne ati i greu y dyluniad a fydd yn ymuno â'r gwaith a grëwyd gan y myfyrwyr eraill fel arddangosfa barhaol yn y neuadd.

Meddai Karl Sedgwick, pennaeth y cwrs BA graffeg ddigidol yn Ysgol Gelf Caerfyrddin: “Mae'r myfyrwyr wedi gwneud gwaith ardderchog o fynegi'n weledol hanesion unigol pob un o'r 19 o filwyr. Mae bod yn rhan o'r fath brosiect pwysig a llwyddiannus wedi bod yn fraint wirioneddol.” 

Dyluniad Jamie Osborne i goffáu'r milwr o Lansteffan, gynnwr William Howells, a roddodd ei fywyd ym mrwydr Y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yr arddangosfa barhaol yn Neuadd Goffa Llansteffan a grëwyd gan fyfyrwyr gradd graffeg a darlunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr i goffáu 19 o filwyr o Lansteffan a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Myfyrwyr Safon Uwch yn cychwyn ar feddygaeth fanwl

Mae myfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr yn parhau gyda'u hymrwymiad i'r cynllun ysgolheigaidd cenedlaethol, y Brilliant Club, a lansiwyd ym Mhrifysgol Rhydychen eleni.

Elusen addysgol yw'r Brilliant Club a'i nod yw cynyddu nifer y disgyblion o gefndiroedd a than-gynrychiolir i symud ymlaen i brifysgolion tra detholus trwy sbarduno'r gymuned PhD i rannu ei harbenigedd. 

Bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o diwtorialau sy'n cael eu graddio ar lefel brifysgol ac sy'n diweddu gyda digwyddiad graddio diwedd blwyddyn a gynhelir mewn prifysgol Grŵp Russell.

Meddai Julia Clement, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm ar gyfer Safon Uwch a Mynediad: “Mae bod yn rhan o'r Brilliant Club yn brofiad hynod o gyfoethog a heriol i'n myfyrwyr.

“Ar hyn o bryd maen nhw'n dysgu am feddygaeth fanwl gyda thiwtor PhD o Brifysgol Abertawe sy'n dod i mewn i'r coleg ac yn cwmpasu meysydd dysgu megis cyffuriau gwrthgorff cyfunol a throsi codonau DNA i asidau amino.”

Pob lwc i'n cystadleuwyr WorldSkills Live

Cyn bo hir bydd myfyrwyr Sir Gaerfyrddin yn cystadlu mewn cystadleuaeth ar draws y DU gyfan, gan gynrychioli Coleg Sir Gâr yng nghystadleuaeth WorldSkills UK Live yn Birmingham.

Y gystadleuaeth yw digwyddiad sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd mwyaf y genedl. Fe'i cynhelir yn flynyddol yn y ganolfan NEC a'r enw arni o'r blaen oedd y Sioe Sgiliau.

Llynedd, enillodd Adam Bedner, myfyriwr peirianneg o Goleg Sir Gâr sy'n hannu o Lanelli ac yn gweithio i gwmni Gestamp, fedal aur yn y categori systemau rheoli diwydiannol ac enillodd y myfyriwr sgiliau cynhwysol Joshua Kerr o Rydaman, fedal aur yng nghategori gwaith coed sylfaenol lefel tri.

Hefyd enillodd y coleg dair medal arian a thair medal efydd diolch i sgiliau Debbie Dorrit a enillodd arian mewn iechyd a gwyddorau bywyd, Iestyn Vaughan a enillodd arian mewn gwaith saer a Caitlin Evans a enillodd arian mewn trin gwallt. Enillwyd medalau efydd mewn trin gwallt gan Phoebe McLavy a Danielle Williams ac enillodd Alisha Conde efydd mewn Iechyd a Gwyddorau Bywyd.

Y Sioe Sgiliau yw rownd derfynol y DU o'r holl gystadlaethau sgiliau rhanbarthol a gynhaliwyd yn flaenorol ar hyd a lled y wlad.  Mae'n denu tua 72,000 o ymwelwyr ac yn cael cefnogaeth gan dros 200 o gyflogwyr a sefydliadau hyfforddi cenedlaethol a lleol.  Mae'n dod â phrentisiaid a phobl ifanc o bob cwr o'r DU at ei gilydd i gystadlu i fod y gorau yn eu sgìl dewisol - mewn cystadlaethau rhanbarthol yn gyntaf ac yna cystadlaethau cenedlaethol, ac yna gan obeithio dod yn rhan o Dîm y DU mewn cystadlaethau sgiliau rhyngwladol.

Mae'r digwyddiad yn un rhyngweithiol iawn ac yn hyrwyddo gwerth safonau eithriadol o uchel mewn meysydd sgiliau gan gynnwys adeiladwaith a logisteg, peirianneg a thechnoleg, iechyd a lletygarwch.

Cynhelir WorldSkills UK Live yng nghanolfan NEC Birmingham rhwng 15 a 17 Tachwedd.

 

 

Actor o'r radd flaenaf yn ymuno â'r tim diwydiannau creadigol

Mae Coleg Sir Gâr wedi croesawu actor profiadol o Brydain gyda rhestr nodedig o waith teledu a llwyfan i'r tîm yn ei adran diwydiannau creadigol. 

O droedio'r llwyfan ar Broadway i'r carped coch ar Leicester Square, mae Simon Thomas, a adwaenir fel Simon Nehan yn y busnes actio, yn edrych ymlaen at ei rôl ddysgu i ddod, yn dilyn ffilmio The Crown, Netflix yn ddiweddar. 

Mae ei yrfa wedi mynd â fe cyn belled â Madrid, Budapest, Paris ac Efrog Newydd ac fel cyn-ddisgybl Ysgol Coedcae gyda blynyddoedd o brofiad, mae Simon yn awyddus i ysbrydoli myfyrwyr lleol trwy rannu ei brofiadau o weithio gydag actorion megis Zac Effron, Eddie Marsan ac Eddie Redmayne, yr enillydd Oscar. 

Mae rolau actio niferus Simon wedi cynnwys  Merlin a Made in Dagenham ond y rôl mae'n ymfalchïo ynddi fwyaf yw addasiad y BBC o Birdsong, drama Brydeinig ddwy ran ar gyfer y teledu yn seiliedig ar nofel rhyfel Sebastian Faulks.  “Mae gwylio actorion da wrth eu gwaith bob amser yn gromlin dysg,” meddai Simon. “Roedd yn gynhyrchiad mawr gan y BBC gydag ysgrifennu gwych, perfformwyr gwych a thîm cynhyrchu gwych, a hefyd roedd yn golygu 10 wythnos o ffilmio yn Budapest.”

O gymharu gwaith theatr i waith teledu, mae rhai rolau'n fwy anodd nag eraill ac yn ôl Simon, gwaith llwyfan sydd fwyaf anodd. “Ces i gynnig rhan yn Blasted gan Sarah Kane sef drama dra ddadleuol a graffig a wnaeth ennyn beirniadaeth lem gan y wasg yn ogystal â phrotestiadau theatr, pan gynhyrchwyd hi gyntaf,” dywedodd. “Mae'n defnyddio themâu puro ethnig, arteithio, treisio a hil-laddiad yn seiliedig ar y rhyfel ym Mosnia yn y 1990au, felly roedd creu golygfeydd fel hyn yn her feddyliol.”

Mae gwaith arall Simon yn cynnwys Casualty, Holby City a hyd yn oed panto gyda Katie Price ac mae'n dweud ei fod wedi bod yn lwcus o ran cael gwaith, ond nid yw pob clyweliad yn geffyl sicr. “Mae angen i chi fod yn llawn brwdfrydedd a sylweddoli ni fydd pob clyweliad yn rhwydd hynt,” meddai. “Mae yna elfen o lwc ynghlwm yn hyn ond mae angen i chi wneud y gwaith a bod ar amser; gallwch chi golli rhan oherwydd bod eich llygaid chi ddim y lliw iawn ond peidiwch â cholli rhan oherwydd bod rhywun wedi gwneud mwy o waith na chi ar y sgript.”

Roedd Simon bob amser yn hoffi'r syniad o ddysgu, ac mae'n teimlo bod ganddo'r profiad i rannu gyda chenhedlaeth newydd o berfformwyr uchelgeisiol. Mae'n gallu uniaethu â myfyrwyr gan ei fod hefyd wedi astudio diploma BTEC cyn mynychu Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. “Crefft yw actio,” ychwanegodd. “Mae cael myfyrwyr i ofyn y cwestiynau cywir cyn mynd i'r afael â rôl a'u hannog i gymryd risgiau a mynegi eu hunain yn hanfodol. Rwy'n dweud wrth y myfyrwyr fy mod i'n un ohonynt, rwy'n dod o Lanelli, rwy'n fab i weithiwr dur ac os gallaf i ei wneud gallan nhw ei wneud hefyd.”

Llun: Simon Nehan (chwith) fel y Parchedig Eli Jenkins yn Dan y Wenallt yn The House, cwmni Birmingham Rep (credyd llun: The Reviews Hub)

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.