Newyddion y Coleg

Codi adeilad newydd y coleg ar gyfer perfformio a chwaraeon

Mae gwaith adeiladu newydd cyffrous wedi cychwyn ar hyn o bryd ar gampws y Graig Coleg Sir Gâr a fydd yn gweld myfyrwyr sydd ar raglenni chwaraeon a diwydiannau creadigol yn elwa ar y cyfleusterau newydd.

Mae'r adeilad Arloesi a Pherfformiad, sydd ychydig dros 2,050 o fetrau sgwâr, ac a ariannir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, wedi'i leoli tua chefn campws Llanelli'r coleg. Bydd yn cynnwys neuadd chwaraeon amlddefnydd ynghyd â champfa bwysau a chyfleusterau newid newydd sbon yn ogystal ag ardal berfformio fodern, bwrpasol.

Meddai Ceris Harries, sy'n gyfarwyddwr ystadau yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae'r adeilad newydd wedi'i fwriadu ar gyfer myfyrwyr chwaraeon a'r diwydiannau creadigol megis y rheiny sy'n astudio'r celfyddydau perfformio, dawns a'r celfyddydau cynhyrchu a gobeithir y bydd y ganolfan ar agor i fyfyrwyr erbyn mis Medi nesaf.” 

Croesawu myfyrwyr Ewropeaidd i Goleg Sir Gâr

Mae Coleg Sir Gâr wedi croesawu myfyrwyr Ewropeaidd i'w gampws yn y Graig eleni eto gyda rhai myfyrwyr wedi teithio o gyn belled ag Estonia i astudio pynciau lefel Uwch Gyfrannol yn y coleg.

Trefnwyd y lleoliad ar gyfer y pedwar myfyriwr mewn cysylltiad â My Education a chânt eu cefnogi gyda'u sgiliau iaith a'u sgiliau academaidd gan y staff Safon Uwch.

Mae Laura Serafini o Bolzano yn yr Eidal yn astudio graffeg, celf, Saesneg a hanes.  Daw Kirstine Lykke Ravn o Vejle yn Nenmarc ac mae hi'n astudio'r gyfraith, cymdeithaseg, datblygiad y byd ac astudiaethau crefyddol.  Mae Thies Kiesow o Rotenburg yn yr Almaen yn astudio cyfrifiadura, hanes, TGCh a ffotograffiaeth.  Maen nhw am wella eu sgiliau iaith Saesneg a dysgu mwy am ddiwylliant Cymru.

Mae Raito Piirisild o Estonia yn astudio addysg gorfforol, cemeg, tecstilau a bioleg.  Meddai: “Rwyf yma oherwydd rwyf am astudio Saesneg a gwella fy sgiliau Saesneg gan fy mod am fod yn llwyddiannus, ac yn Estonia, os ydych yn gwybod sut i siarad Saesneg, mae'n helpu i wella eich llwyddiant.                                                          

“Hefyd, hoffen ni wybod am ddiwylliant, bwyd, pobl a thraddodiadau Cymru.”

Llun: Myfyrwyr Ewropeaidd yng Ngholeg Sir Gâr, o'r chwith, Raito Piirisild o Estonia, Kirstine Lykke Ravn o Ddenmarc,  Laura Serafini o'r Eidal a Thies Kiesow o'r Almaen.

 

Gyrru Cymru i lwyddiant sgiliau rhyngwladol

Fel Hybwr Sgiliau Cymru, mae Barry Liles, Prifathro Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ar flaen y gad o ran ysbrydoli pobl ifanc i ddatblygu sgiliau ansawdd uchel, o safon fyd-eang.

Y cyfrwng a ddefnyddir i yrru'r uchelgais hwn yw cystadlaethau sgiliau, a gynhelir ar lefel Cymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.  

Mae cystadlaethau yng Nghymru yn dechrau gyda'r cystadlaethau rhanbarthol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru. Digwyddiadau yw'r rhain sy'n arwain at ddod o hyd i gystadleuwyr gorau Cymru sydd wedyn yn symud ymlaen i gymryd rhan yng nghystadlaethau cenedlaethol UKSkills a digwyddiadau rhyngwladol WorldSkills.  

Eleni, mae 36 o gystadleuwyr o'r DU yn cystadlu yng nghystadlaethau WorldSkills Abu Dhabi, pedwar ohonynt o Gymru, a dau ohonynt yn cynrychioli Coleg Sir Gâr, sy'n ganran nodedig o gynrychiolaeth y DU.  Mae'r cystadleuwyr hyn wedi mynd trwy broses hyfforddi drwyadl gan Worldskills UK, gyda chefnogaeth darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr.  

Mae myfyrwyr Coleg Sir Gâr wedi cael eu dewis ar gyfer Tîm y DU ers 2009 pan gafodd y myfyriwr gwaith saer Cliff Williams ei ddewis i fod yn rhan o dîm 2009 a oedd yn cystadlu yn WorldSkills Calgary.  Dilynwyd ef gan y dylunydd gwefannau David Bowen a gystadlodd yn WorldSkills Llundain, yn 2011.  Enillodd y saer coed Gareth Jones fedal aur yng nghystadleuaeth EuroSkills yn 2012 a dilynwyd hyn gan  Simon McCall ac Eleni Constantinou a enillodd ddwy fedal arian yn EuroSkills yn 2014 yn y cystadlaethau trin gwallt a gwaith saer. Aeth Eleni ymlaen i gynrychioli'r DU a Choleg Sir Gâr mewn trin gwallt yn WorldSkills, Sao Paulo yn 2015. 

Llynedd, roedd y coleg yn gydradd trydydd yn y Deyrnas Unedig am ei lwyddiannau yn y Sioe Sgiliau - rownd derfynol y DU, am ennill tair aur, un arian ac un wobr efydd. Mae'r sioe, a gynhelir yn NEC Birmingham bob blwyddyn, yn dod ag enillwyr medalau o'r holl genhedloedd at ei gilydd i gystadlu ac arddangos eu sgiliau. Byddant yn gobeithio parhau ar eu taith i'r arena ryngwladol, gan gynrychioli'r DU yn Worldskills sy'n ymgynnull dros 50 o wledydd i gystadlu, ac a gyffelybir i'r gemau Olympaidd.

Meddai Barry Liles, Hybwr Sgiliau Cymru: “I gael effaith ar yr economi a chodi Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) Cymru a'r DU, mae rhaid i ni gynyddu sgiliau poblogaeth y DU. Rydym yn ceisio gwneud hyn o oedran ifanc gan dargedu'n arwyddocaol diwydiannau sy'n bwysig i economi Cymru.

“Gobeithir y bydd y canlyniad a ragwelir yn effeithio ar bobl ifanc ac yn eu helpu i godi eu huchelgais a dod o hyd i waith tra medrus.”

Yng Nghymru, i helpu cyflawni'r uchelgais hwn, mae yna brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru o'r enw Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau (ISE) sy'n darparu isadeiledd cefnogol i alluogi cystadleuwyr o Gymru i ennill llwyddiant ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. “Mae llawer o'n gwaith ni'n ymwneud â chefnogi cystadleuwyr ar draws Cymru gyda'u cyfranogiad, gan eu hyfforddi a'u mentora er mwyn eu helpu i gyflawni rhagoriaeth mewn sgiliau sy'n berthnasol i dwf economaidd a llwyddo i ennill medalau mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol,” meddai Paul Evans, cydlynydd ISE dros Gymru gyfan. “Gan ddefnyddio cyfarpar o'r radd flaenaf, rydym hefyd yn ymgysylltu ag ysgolion ac yn darparu profiadau ymarferol a chyffrous i bobl ifanc er mwyn codi ymwybyddiaeth o yrfaoedd a'r llwybrau sydd ar gael iddynt.”

Ychwanegodd Barry Liles: “Mae bod yn Hybwr Sgiliau Cymru yn uchelgais amser maith efallai oherwydd fy mod wedi dod o gefndir peirianneg alwedigaethol, ac rwyf yn frwdfrydig iawn am hyn.

“Mae sgiliau ar gyfer diwydiant yn hanfodol yn ein heconomi a dw i ddim am i Gymru gael ei gadael ar ôl, a dweud y gwir, yn y saith mlynedd ddiwethaf rydym wedi helpu i yrru'r genedl ymlaen i fod yn un o'r cenhedloedd mwyaf blaenllaw a llwyddiannus yng nghystadlaethau sgiliau'r DU.”

 

Llun:  Myfyrwyr o Gymru yn cymrud rhan mewn Team UK, WorldSkills 2017 (Abu Dhabi)

 

Myfyrwyr lefel mynediad yn cael eu hysbrydoli gan dywysog

Bu myfyrwyr lefel mynediad garddio o Goleg Sir Gâr ar ymweliad â'r Ardd Fotaneg Genedlaethol lle gwnaethon nhw gwrdd â'r Tywysog Edward mewn ymgais i'w hysbrydoli i gymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin.

Mae'r cyrsiau lefel mynediad, a gynhelir ar gampws Rhydaman y coleg, wedi'u cynllunio i ddarparu sgiliau byw a byd gwaith i fyfyrwyr ag anghenion ychwanegol, er mwyn hyrwyddo annibyniaeth.  Fel rhan o'u cwrs, caiff myfyrwyr eu hannog i gymryd rhan yng ngwobr efydd Dug Caeredin, y gellir ei theilwra i gwrdd ag anghenion unigol.

Meddai Matthew Jones, sy'n ddarlithydd lefel mynediad ac yn gydlynydd gwobrau Dug Caeredin ar gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr: “Gyda'u diddordeb mewn garddio, roeddem yn meddwl y byddai'n ddefnyddiol pe bai ein grŵp yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol wrth ddysgu am wobr Dug Caeredin sydd, yn fy marn i, yn bwysig i'n myfyrwyr gan ei fod yn adeiladu hyder a hunan-barch.

“Mwynheuodd y grŵp y diwrnod yn fawr iawn, sef cwrdd â'r Tywysog Edward a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr ardd, gwylio bywyd gwyllt y dŵr, gweithio ochr yn ochr ag ysgolion eraill a dysgu am blanhigion trofannol.”

 

       

Myfyrwyr lefel mynediad o Goleg Sir Gâr yn cwrdd â'r Tywysog Edward ac yn dysgu am fywyd gwyllt a garddwriaeth yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol mewn digwyddiad arbennig i nodi dathliadau diemwnt Dug Caeredin.

 

Cystadlu dros y DU yn WorldSkills Abu Dhabi

Mae dylunydd gwefannau talentog a chef-de-rang o Sir Gaerfyrddin yn paratoi i gynrychioli Coleg Sir Gâr a'r DU yng nghystadleuaeth ryngwladol WorldSkills yn Abu Dhabi y mis hwn.

Fe wnaeth y gyn-fyfyrwraig o Ysgol Coedcae, Elizabeth Forkuoh, ei ffordd trwy rowndiau'r gystadleuaeth yng Ngholeg Sir Gâr lle bu'n astudio lletygarwch, goruchwyliaeth ac arweinyddiaeth.   Gan iddi fod mor llwyddiannus yng nghystadlaethau UKSkills, cafodd gynnig gwaith gan rai o'r bwytai gorau yn y DU.   Bydd hi'n cystadlu yng nghategori gwasanaethau bwyty'r gystadleuaeth lle bydd hi hefyd yn cynrychioli ei chyflogwr, Gleneagles yn yr Alban, un o'r bwytai gorau yn y DU am ofal cwsmeriaid a gwasanaeth bwyd.  

Mae Alfie Hopkin, cyn-fyfyriwr o Ysgol Glan y Môr, yn astudio diploma lefel 3 Cyfrifiadura a TG yng Ngholeg Sir Gâr a bydd yn cystadlu yn y categori dylunio gwefannau.  Ar hyd ei daith drwy'r gystadleuaeth, mae Alfie wedi derbyn hyfforddiant sylweddol gan y coleg ac UKSkills i'w baratoi ar gyfer y digwyddiad, gan gynnwys hyfforddiant dylunio gyda James Good, hyfforddiant JavaScript a Clientside yn Norwy a phrofi pwysedd ym Mrasil. 

Mae Elizabeth hefyd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol yn y Ritz, wedi cwblhau cwrs gwerthfawrogi gwin yn llwyddiannus yn Llundain ac wedi mynychu digwyddiad hyfforddi yn Nhaiwan.  Hefyd fe enillodd wobr Addysg Prydain pan oedd hi yn y coleg ac yn gweithio'n rhan-amser yng Ngwesty Parc y Strade.  

Mae Alfie Hopkin wrth ei fodd o fod yn teithio i'r Emiraethau Arabaidd Unedig.    "Rwyf yn teimlo ar ben fy nigon," meddai.  "Mae'n hollol wallgo pa mor gyflym mae hyn i gyd wedi digwydd, rwy'n falch iawn o gael mynd ac rwy'n credu bod yr hyfforddiant yr wyf wedi ymgymryd ag ef dros y misoedd diwethaf wedi fy helpu o ran fy ngwneud yn fwy cyflogadwy.  Gobeithio y byddaf yn gallu dangos y gallaf gystadlu gyda'r gorau yn y byd."

Dywedodd Elizabeth Forkuoh: "Rwy'n dal yn ei chael hi'n anodd credu y byddaf yn cynrychioli'r DU mewn gwasanaeth bwyty yn WorldSkills Abu Dhabi mewn cwta bythefnos.  Rwyf mor falch ohonof fy hun, nid oeddwn byth yn meddwl y byddwn wedi dod mor bell â hyn, ac mae hyn wedi dangos i mi fod gwaith caled wir yn talu ar ei ganfed.  Rwyf yn teimlo'n fwy penderfynol nag erioed ac rwyf yn anelu am aur!"

Dywedodd Tracy Senchal, pennaeth Ysgol Gyfun Coedcae: "Rydym yn hynod falch o Elizabeth.  Does dim amheuaeth ei bod hi'n wraig ifanc ddawnus dros ben, gyda dyfodol disglair o'i blaen.  Mae Ysgol Coedcae yn anfon ein dymuniadau gorau i Elizabeth yn Abu Dhabi.  Mae'n sicr yn gyfle gwych iddi ddangos ei sgiliau rhagorol.  Pob lwc Elizabeth."

Mae prifathro Coleg Sir Gâr, Barry Liles, yn gefnogwr brwd o'r cystadlaethau sgiliau ac, fel Hybwr Sgiliau Cymru, mae'n falch iawn dros y coleg a'r cystadleuwyr Cymreig.  "Mae WorldSkills ar lefel ryngwladol yn cael ei gynnal bob dwy flynedd," meddai.   "Mae hi wedi bod yn daith ddwys ond yn y pen draw yn un fuddiol i'n cystadleuwyr wrth iddynt hyfforddi ar gyfer Tîm y DU, ac mae wedi arwain at gyfle am swydd o fri i Elizabeth ac felly rwyf yn falch iawn fy mod yn gallu cefnogi fy myfyrwyr fy hun a'r rhai sy'n cystadlu o Gymru, yn WorldSkills Abu Dhabi."

Mae gan ysgolion partner y coleg rôl hanfodol wrth feithrin myfyrwyr a darparu sylfaen iddynt cyn dod i'r coleg.  Meddai Lorraine Brown, tiwtor dosbarth blaenorol Alfie Hopkin yn ysgol Glan y Môr: "Mae Alfie yn ddyn ifanc hyfryd sy'n haeddu cydnabyddiaeth am ei waith caled, ei ddyfalbarhad a'i gyflawniad hyd yn hyn.  Dymunaf bob lwc yn y byd iddo ar gyfer y gystadleuaeth ddiweddaraf hon."

Bydd Alfie Hopkin ac Elizabeth Forkuoh yn cystadlu yn WorldSkills Abu Dhabi sy'n cynrychioli'r DU a Choleg Sir Gâr mewn gwasanaethau dylunio a gwasanaeth bwyty.

Nodiadau i'r olygydd

• Eleni, mae 36 o gystadleuwyr o'r DU yn cystadlu yn WorldSkills Abu Dhabi, pedair ohonynt o Gymru, dau ohonynt yn cynrychioli Coleg Sir Gâr

• Bydd WorldSkills Abu Dhabi yn digwydd rhwng 15 a 18 Hydref

Cyfarfod Tîm y DU 2017, Abu Dhabi

• Rhoi blas o'r digwyddiad - WorldSkills Sao Paula, 2015 (seremoni agoriadol)

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell