Newyddion y Coleg

Coleg yn croesawu darlithydd cemeg newydd

Mae aelod staff newydd wedi ymuno â'r rhaglenni Safon Uwch a Mynediad lle mae'n rhannu ei arbenigedd mewn cemeg a gwyddoniaeth.

Mae Dr James Vile yn dysgu Safon Uwch cemeg, TGAU gwyddoniaeth, Bagloriaeth Cymru a hefyd mae'n diwtor cwrs ar y rhaglen Mynediad i Wyddoniaeth. 

Gyda gradd PhD mewn cemeg, a ddyfarnwyd gan Brifysgol Caerdydd, mae Dr Vile wedi ennill profiad yn gweithio'n helaeth o fewn y diwydiant cemeg i gwmni Gofal Iechyd ac Ecolab 3M, sy'n arwain y byd mewn technolegau dŵr, hylendid ac ynni.

Mae Dr Vile yn gemegydd brwdfrydig sy'n credu bod cemeg yn hanfodol bwysig o fewn cymdeithas. “Mae cemeg yn bwnc diddorol iawn sy'n effeithio ar ein bywydau'n feunyddiol,” meddai. “Oni bai am ddarganfyddiadau mawr mewn cemeg megis tanwydd, plastigion a thechnoleg, ni fyddai'r gymdeithas mor ddatblygedig ag y mae heddiw.”

Mae'n athro brwdfrydig sy'n mwynhau rhannu ei wybodaeth gyda'i fyfyrwyr.

Ychwanegodd Dr James Vile: “Mae cemeg yn bwnc llawn hwyl sy'n caniatáu i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o sut a pham fod pethau'n gweithio.   Mae yna lawer o elfennau ymarferol o fewn y pwnc ac yn aml caiff y dysgwyr brofi dangosiadau dramatig yn y dosbarth.

“O fewn y coleg mae'r niferoedd yn y dosbarthiadau yn gymharol fach ac mae hyn yn hwyluso datblygiad perthnasau gwaith ardderchog rhwng y staff a'r myfyrwyr sydd ond yn gallu cael effaith gadarnhaol ar gyflawniad.”

Mae cemeg, a astudiwyd yn draddodiadol fel pwnc Safon Uwch, wedi cael ei nodi fel pwnc cynorthwyedig allweddol gan Brifysgolion Elit Grŵp Russell. 

Mae astudio cemeg yn hanfodol i'r rheiny sydd am astudio pynciau allweddol megis meddygaeth, deintyddiaeth a gwyddor filfeddygol ond hefyd mae'n agor drysau i ystod eang o yrfaoedd.

 

Digwyddiad Skills Cymru yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Cafodd pobl ifanc o bob cwr o Lanelli flas ar opsiynau gyrfa gwahanol yn SkillsCymru, ffair gyrfaoedd ranbarthol a oedd yn cynnwys mwy na 100 o gyflogwyr, a gynhaliwyd yn ystod yr Wythnos Prentisiaethau ym Mharc y Scarlets, Llanelli ar y 9fed a'r 10fed  o Fawrth. 

Wedi'i drefnu gan Gyrfa Cymru a Choleg Sir Gâr, a'i noddi gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Gymdeithasol Ewrop, nod y digwyddiad oedd ysbrydoli ac addysgu ymwelwyr am yr amrywiaeth o wahanol yrfaoedd a llwybrau galwedigaethol sydd ar gael iddynt.

Mynychodd dros 4,000 o bobl ifanc y digwyddiad rhad ac am ddim hwn dros y ddau ddiwrnod, gan deithio o ysgolion a cholegau lleol gan gynnwys Maes y Gwendraeth, Coedcae, Campws y Graig Coleg Sir Gâr, Ysgol Bryngwyn, Bro Dinefwr, St John Lloyd a Strade. 

Mynychodd aelodau'r cyhoedd y digwyddiad hefyd i gael gwybod mwy am eu hopsiynau gyrfa, llwybrau galwedigaethol a chyrsiau prentisiaeth gyda rhai o gwmnïau mwyaf Cymru megis Dŵr Cymru, Principality a Bluestone Leisure Resorts. 

Roedd modd i ymwelwyr roi cynnig ar weldio rhithwir, creu ffilmiau byr wedi'u hanimeiddio a gyrru tractor gan ddefnyddio cyfarpar diweddaraf 'rhowch gynnig arni' Llywodraeth Cymru, a gynlluniwyd i gynyddu cyfranogiad mewn llwybrau galwedigaethol. Cafodd y rhai a oedd yn bresennol gyfle hefyd i brofi eu sgiliau galwedigaethol drwy gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau rhyngweithiol a gynigir gan gyflogwyr a fynychodd y digwyddiad, o roi triniaethau dwylo a steilio gwallt i osod brics a gwneud moctêls egsotig. 

Meddai Ffion Anderson, 15 oed, o ysgol Maes y Gwendraeth: "Fe wnes i fwynhau ymweld â'r stondinau gwyddoniaeth fel rhai GIG Cymru ac Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd oherwydd hoffwn i fod yn llawfeddyg neu'n gardiolegydd pan fyddaf yn hŷn.

"Roedd yn wych gweld yr offer uwchsain ar stondin y GIG. Mae'r lluniau mor glir, mae'n anhygoel. Roedd yn ddiddorol iawn a gwnaeth i mi sylweddoli fy mod yn bendant eisiau gweithio yn y proffesiwn meddygol.

"Rydw i'n gobeithio mynd i brifysgol yng Nghymru ac astudio rhan o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, felly roedd yn ddefnyddiol gallu siarad â phobl o'r GIG am y math o raddau y bydd eu hangen arnaf a gweithgareddau ychwanegol a allai helpu fy nghais am le mewn ysgol feddygol."

Mynychodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Julie James y digwyddiad, gan siarad â chyflogwyr a phrentisiaid am yr opsiynau gyrfa yr oeddent yno i'w hyrwyddo, a chymryd rhan mewn rhai o'r gweithgareddau 'rhowch gynnig arni'.

Meddai: "Roedd yn ysbrydoliaeth gweld cymaint o bobl ifanc o bob cwr o Sir Gaerfyrddin yn meddwl am eu dyfodol ac yn siarad â rhai o gyflogwyr mwyaf y wlad. 

"Mae gan y rhai sydd ar fin dewis eu camau nesaf, boed hynny'n goleg, prifysgol neu fynd yn syth i fyd gwaith, benderfyniadau mawr i'w gwneud ac mae digwyddiadau gyrfa fel y digwyddiad hwn yn eu helpu i benderfynu ar eu dyfodol.

"Mae gweld rhai o gyflogwyr mwyaf Cymru yn mynychu'r digwyddiad yn dangos eu hymrwymiad i fuddsoddi yn nyfodol gweithlu Cymru, gan helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i feddwl am bob llwybr gyrfa, gan gynnwys llwybrau galwedigaethol tuag at waith."

Dywedodd Richard Spear, prif weithredwr Gyrfa Cymru: "Mae trefnu digwyddiadau fel y rhain yn allweddol i helpu pobl ifanc i ddysgu mwy am y gwahanol swyddi a gyrfaoedd y gallent fynd ar eu trywydd. 

"Rydym yn aml yn gweithio gyda phobl ifanc sy'n ansicr ynghylch eu camau nesaf ac nad ydynt yn gwybod pa sector i ymuno â hi. Ein gwaith ni yw eu helpu i sylweddoli pa faes y mae eu sgiliau'n fwyaf addas ar ei gyfer a dod o hyd i yrfa sy'n cyd-fynd â'u doniau. Mae digwyddiadau gyrfa fel SkillsCymru yn gyfle gwych i gael trafodaeth agored a gonest gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr, i gyd yn yr un lle, am y math o gymwysterau a sgiliau y maent yn chwilio amdanynt, yn ogystal â holi prentisiaid am eu cwrs a'u profiadau." 

Meddai Barry Liles, prifathro Coleg Sir Gâr a Hybwr Sgiliau Cymru: “Rydym yn fodlon dros ben gyda'r cyfleoedd anhygoel a roddir i gynifer o bobl ifanc o'r sir sydd wedi ymweld â Sgiliau Cymru Sir Gaerfyrddin.

“Pwysleisiodd y digwyddiad yr ystod eang o gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael yn y rhanbarth a sut, gyda'r coleg, i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol gan gyflogwyr.

“Gwnaeth y digwyddiad ei hun ddangos y bartneriaeth waith ardderchog sy'n bodoli rhwng Gyrfa Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin, Llywodraeth Cymru, Coleg Sir Gâr a dros 50 o gyflogwyr rhanbarthol. Pleser o'r mwyaf gen i oedd mynd o gwmpas y digwyddiad yng nghwmni Lee Waters, ein haelod cynulliad lleol a hefyd Julie James AC, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth gan ddangos sut mae'r coleg yn datblygu sgiliau o safon fyd-eang - a'r myfyrwyr a oedd yn bresennol sydd ar hyn o bryd yn cynrychioli'r Deyrnas Unedig yng nghystadlaethau WorldSkills yn enghraifft o hynny.”

 

Fideo ewch i 5:30-8:30

Hyfforddwyr i'w cydnabod am y tro cyntaf yn y 10fed Gwobrau VQ blynyddol

Eleni yw dengmlwyddiant y Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ), gwobrau sy’n dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Bydd y gwobrau eleni yn cydnabod cyfraniad hyfforddwyr am y tro cyntaf.  

Bydd gwobr i hyfforddwr y flwyddyn yn ogystal ag yn y categorïau sy’n bodoli’n barod – cyflogwr y flwyddyn, dysgwr y flwyddyn (lefel canolradd) a dysgwr y flwyddyn (lefel uwch). 

Mae’r gwobrau’n cyd-fynd â Diwrnod VQ ar 7 Mehefin, sef dathliad o gymwysterau galwedigaethol ymhlith dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr.

Mae gwobr newydd Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan barhau i wella eu sgiliau a'u gwybodaeth eu hunain ar yr un pryd.

Mae Linda Thomas, prif ddarlithydd lletygarwch a Hyrwyddwr Sgiliau Sector Coleg Sir Gâr, wedi croesawu cyflwyno’r wobr newydd. 

“Rwy’n credu bod hyn yn beth gwych,” meddai. “Mae hyfforddwyr yn neilltuo cynifer o oriau ac yn gwneud gwaith mor galed, heb i’r cyhoedd weld hynny. Nid er mwyn cyhoeddusrwydd y gwnawn ni hyn, ond mae’n braf cael ein cydnabod. 

“Rwyf wastad wedi ceisio cyrraedd y safonau uchaf ac yn annog fy nysgwyr i wneud yr un peth.  Bydd y sawl sy’n cael y wobr newydd hon wedi cyrraedd safon uchel iawn."

Linda yw mentor Elizabeth Furkuoh, 20, sy’n ddysgwraig o fri. Nid yn unig enillodd Elizabeth wobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) y llynedd, ond yn ddiweddar bu’n llwyddiannus yng Ngwobrau Addysg Prydain dros Gymru a Phrydain Fawr. Mae hi hefyd yn cystadlu i gynrychioli’r DU yn y categori gwasanaethau bwytai yn WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Mae Elizabeth yn un o sawl dysgwr sydd wedi elwa o fod o dan adain Linda ac o’i brwdfrydedd dros y diwydiant lletygarwch. Mae’r rhain yn cynnwys Hannah Bagshaw a ddewiswyd yng ngharfan WorldSkills y DU i gystadlu yn y categori coginio â thoes dair blynedd yn ôl.  

Yn ystod ei gyrfa, sydd wedi para 37 mlynedd, bu Linda yn gogydd toes yn rhai o brif westai Llundain, gan gynnwys y Grosvenor House Hotel, Park Lane a’r Hyde Park Hotel, Knightbridge. Mae hi hefyd wedi gweithio yn Oman ac wedi bod yn gogydd datblygu cynnyrch i Bowyers yn Plymouth.

Dychwelodd i Goleg Sir Gâr, lle dechreuodd hyfforddi 25 mlynedd yn ôl, ac mae’n defnyddio’i gwybodaeth a’i rhwydwaith gwych o gysylltiadau yn y diwydiant lletygarwch i drefnu lleoliadau i ddysgwyr mewn bwytai a gwestai pum seren drwy’r DU. 

Mae Linda o’r Tymbl ger Llanelli yn credu ei bod wedi bod yn ffodus iawn i gael ei hyfforddi gan diwtoriaid "proffesiynol, ymroddedig a gwybodus" yng Ngholeg Sir Gâr pan ddechreuodd ar ei gyrfa, ac roedd yn croesawu creu gwobr VQ i gydnabod cyfraniad hyfforddwyr.

Gan sôn am lwyddiannau arbennig Elizabeth hyd yma, dywedodd ei bod yn amlwg iddi y tro cyntaf iddynt gyfarfod ei bod yn gystadleuydd perffaith.  “Mae hi’n benderfynol o lwyddo ac ym mhob cystadleuaeth mae hi wedi rhoi cynnig arni, mae hi wedi ennill medal aur.  Mae ennill un o Wobrau Addysg Prydain yn gryn gamp," meddai.

Mae gwobrau VQ yn rhoi cyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymrwymiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau. Mae’r enwebiadau yn cau ar Ebrill 21 a chyhoeddir enwau’r rheini sy’n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y rownd derfynol yn gynnar ym mis Mai. I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau a'r ffurflen enwebu, ewch i https://www.vqday.wales

Cynhelir y seremoni wobrwyo yng Ngwesty Dewi Sant, Caerdydd ar 6 Mehefin, sef y noson cyn Diwrnod VQ ar 7 Mehefin, sy’n ddathliad o gymwysterau galwedigaethol ymhlith dysgwyr, athrawon, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr.

Anogir colegau a darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol i ddathlu Diwrnod VQ ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini. 

Mae’r gwobrau yn cael eu noddi’n rhannol gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Cymwysterau Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a ColegauCymru/CollegesWales.  

Yn y llun: Linda Thomas yn croesawu gwobr newydd Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

 

Yr ysgol a'r coleg yn cydweithio mewn prosiect celfyddydol

 

Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi bod yn gweithio ar brosiect cerameg gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Maes y Morfa, fel rhan o fenter gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bu Lindy Martin, sy'n ddarlithydd yn yr Ysgol Gelf a'r gyn-fyfyrwraig Ami Marsden yn gweithio gyda'r plant ar gelfyddydwaith yn seiliedig ar y thema hapusrwydd gan arwain gweithdai amrywiol y tu allan i'r ysgol ac yn y coleg lle cafodd y darnau gwaith terfynol eu tanio gan ddefnyddio odynau mawr arbennig. 

Meddai'r ceramegydd Lindy Martin: “Mae hi wedi bod yn hyfryd i weld y plant yn gweithio gyda'i gilydd, mae'r daith wedi bod yn ysbrydoledig.

“Aethon ni â'r plant y tu allan i'w hamgylchoedd cyfarwydd a gweithion ni mewn gwahanol rannau o'r gymuned, gan gynnwys gweithio yn yr awyr agored. Roeddent i'w gweld yn mwynhau ac yn adeiladu hyder ei gilydd i'r pwynt lle nad oeddent hyd yn oed yn sylweddoli eu bod yn dysgu.” 

Mae'r prosiect, a arweiniodd at osodiad parhaol o bolion totem ceramig yn yr ysgol, yn rhan o fenter Ymarferwyr Creadigol mewn Ysgolion Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd â'r nod o wneud sgiliau creadigol yn nodwedd graidd yn addysg plant a phobl ifanc ar draws Cymru.

Meddai Rhys Gravell, sy'n brifathro dros dro yn Ysgol Gynradd Maes y Morfa: “Dyna daith a phrofiad anhygoel oedd hyn i'r holl ddisgyblion a oedd yn gysylltiedig â'r prosiect hwn. Maen nhw wedi datblygu cynifer o sgiliau ac wedi mynd ar daith o hunanddarganfod, gan ddatblygu cyfeillgarwch yn ogystal â gweithio ar agweddau creadigol eu gwaith.”

Ychwanegodd Karen Evans, arweinydd y prosiect ysgol: “Mae'r ysgol bellach yn arddangos y gelfyddyd a gynhyrchwyd er mwyn i'r holl ddisgyblion, rhieni a'r gymuned ehangach ei gweld. Hefyd rydym ni fel ysgol yn gwerthfawrogi'n fawr yr agweddau ar y prosiect a wnaeth ddylanwadu ar hunanbarch, creadigrwydd, a chyfeillgarwch y disgyblion a'r ffordd y byddant yn gofalu am ei gilydd.”

 

Llun: Disgyblion o Ysgol Gynradd Maes y Morfa gyda'r ceramegydd Lindy Martin a'r artist amgylcheddol Ami Marsden o Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr ynghyd â'r polion totem ceramig a luniwyd fel rhan o fenter gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 

 

Cyfleoedd Hyfforddi i Ddau fyfyriwr Gradd Chwaraeon

Mae dau fyfyriwr hyfforddi a pherfformiad chwaraeon yn cael cyfle i ddysgu oddi wrth rai o hyfforddwyr gorau'r ardal diolch i elfen unigryw dysgu'n seiliedig ar waith gradd Coleg Sir Gâr. 

Mae Aled Waters yn gweithio gyda swyddogion datblygu Undeb Rygbi Cymru yn Sir Benfro lle rhoddwyd y cyfle iddo weithio gyda charfan Dan 16 oed rhanbarth gorllewinol y Scarlets tra bod Rhodri Lewis yn gweithio gyda'r academi rygbi yng Ngholeg Sir Gâr lle y mae wedi bod yn hyfforddi'r cefnwyr ar gyfer tîm datblygu'r academi.  “Mae hwn yn gyfle enfawr i ni'n dau i weithio gyda chwaraewyr a hyfforddwyr elit o fewn yr ardal ac mae'n rhoi cipolwg gwirioneddol i ni ar y diwydiant,” meddai Aled.

Ychwanegodd Rhodri Lewis: “Mae'r cyfleoedd dysgu'n seiliedig ar waith yn rhan ardderchog o'r cwrs ac mae wedi ein paratoi ar gyfer cam nesaf ein gyrfaoedd ar ôl i ni raddio ym mis Gorffennaf.”

Mae cyfarwyddwr y rhaglen Lee Tregoning wrth ei fodd gyda chynnydd y ddau.  Meddai: “Rwyf yn hapus iawn i Aled a Rhodri ill dau ac i'n myfyrwyr i gyd a dweud y gwir. Eleni mae gennym dros 40 o fyfyrwyr allan ar leoliad o fewn y diwydiant chwaraeon yng Ngorllewin Cymru, yn amrywio o glybiau proffesiynol, ysgolion cynradd ac uwchradd i sefydliadau cymunedol sylfaenol.  

“Cael y math hwn o brofiad yw'r union beth y cynlluniwyd ein cwrs i wneud a gobeithio y bydd yn rhoi'r sgiliau i'r myfyrwyr sydd eu hangen i gael gwaith pan fyddant yn graddio.”

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell