Newyddion y Coleg

Chyn-Brifathro yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

ANRHYDEDDAU’R FLWYDDYN NEWYDD: Cydnabyddir pencampwyr sgiliau a chyn-brifathro yn anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am ei wasanaethau i Sgiliau a Phobl Ifanc yng Nghymru.  

Cydnabyddir Barry Liles, Pencampwyr Sgiliau Cymru a Phro Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Anrhydeddau’r Frenhines am ei wasanaethau i Sgiliau a Phobl Ifanc yng Nghymru.  

Yn gyn Brifathro Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, dyfernir Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) i Barry Liles yn rhestr anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd a gyhoeddir heddiw (29 Rhagfyr). 

Dywedodd: “Rwy'n teimlo braint mawr o gael fy adnabod yn anrhydeddau'r flwyddyn newydd ond yn gwerthfawrogi bod dyled mawr i eraill sydd wedi fy nghefnogi.  Rwyf mor ddiolchgar i'm cyn-staff yn y ddau colegau. cydweithwyr a rhanddeiliaid na fyddai'r gydnabyddiaeth hon wedi bod yn bosibl hebddynt."

Mae Barry yn Pro Is-Ganghellor sy’n gyfrifol am Sgiliau a Dysgu Gydol Oes yn Y Drindod Dewi Sant lle mae’n parhau i greu cyfleoedd i ganiatáu pobl ifanc i ddatblygu eu gyrfaoedd a’u darparu â’r sgiliau cywir er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth gynaliadwy.  Mae hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr ac yn Is-gadeirydd  y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol, mae’n cyfrannu at nifer o fforymau diwydiannol a chyflogwyr ac mae wedi bod yn ddylanwadol mewn nifer o fentrau sgiliau rhanbarthol a chenedlaethol.  

Mae'r Barri yn eiriolwr brwd dros ddatblygu sgiliau, yn enwedig drwy brentisiaethau dysgu seiliedig ar waith, ar ôl dechrau ei yrfa fel prentis peirianneg ei hun yng Ngholeg Sir Gâr.  Dywed: "Mae'r tirlun sgiliau yn newid yn gyflym gyda dyfodiad technolegau newydd a rhai sy'n datblygu. Mae darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau yn hollbwysig er mwyn paratoi pobl ifanc ar gyfer cyflogaeth a hefyd er mwyn gwella economi'r rhanbarth."

Mae'n Ymddiriedolwr ac yn aelod o Fwrdd WorldSkills UK gan gynrychioli buddiannau Cymru ac fel Hyrwyddwr Sgiliau Cymru er 2009, mae’n arwain Tîm Cymru sy'n paratoi pobl ifanc ar gyfer cystadlaethau sgiliau rhyngwladol. Mae ei lwyddiant wedi arwain at dwf o'r naill flwyddyn i'r llall yn nifer y cystadleuwyr o Gymru ynghyd â'r rhai sydd wedi ennill rhagoriaeth mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'n gyflawniad y mae'n arbennig o falch ohono, yn arbennig llwyddiant cystadleuwyr Cymru yng nghystadlaethau Worldskills a gynhelir bob dwy flynedd, ar ôl gweld pedwar cystadleuydd o Gymru, fel rhan o dîm y DU, yn dychwelyd gyda Medalau Rhagoriaeth yng nghystadleuaeth ddiwethaf WorldSkills a gynhaliwyd yn Abu Dhabi.

Ymddeolodd Barry fel pennaeth a phrif swyddog gweithredol Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion y llynedd ar ôl gweithio yn y coleg am 35 o flynyddoedd, gan gynnwys fel ei arweinydd am 8 mlynedd. Yn 2013, arweiniodd y broses o uno Coleg Sir Gâr yn rhan o strwythur grŵp gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gan greu prifysgol sector deuol unigryw i wasanaethu anghenion De-orllewin Cymru.  Yn 2017, arweiniodd y broses o integreiddio Coleg Ceredigion â Choleg Sir Gâr, sy’n cynnig darpariaeth eang o raglenni mewn ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith ac addysg uwch drwy saith campws ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Mae Barry yn parhau i fod yn flaengar yn y gwaith o drawsnewid addysg yng Nghymru ac mae'n cymryd rhan weithredol mewn amrywiaeth o fentrau cydweithredol sy'n ceisio ymateb i hanfodion economaidd a chymdeithasol cyfredol a dyfodol y rhanbarth.

"Rwy'n falch iawn bod Barry Liles wedi cael ei gydnabod yn anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines am ei wasanaethau i sgiliau a phobl ifanc yng Nghymru" meddai'r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. "Mae'n wir eiriolydd o rôl drawsnewidiol addysg a datblygu sgiliau er mwyn creu cyfleoedd i weddnewid bywydau unigolion a chymunedau. Llongyfarchiadau iddo ar y cyflawniad arbennig hwn."

Ychwanegodd Dr Andrew Cornish, Pennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Mae’r Llywodraethwyr a minnau mor falch fod Barry wedi cael ei gydnabod gan y Frenhines yn y modd hwn.

“Mae wedi gweithio’n ddiflino ar hyd ei yrfa yn cefnogi sgiliau a phobl ifanc yn y rhanbarth ac ar draws Cymru.  Mae ei gyfraniad i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn aruthrol ac mae’n llawn haeddu’r anrhydedd hwn.  Bydd yr holl staff a myfyrwyr ar draws y coleg yn falch iawn drosto.”

 

Ffynhonnell: UWTSD

 

Dewisiad ar gyfer Carfan y DU am ei sgiliau safon orau’r byd

Mae prentis trin gwallt a dylunydd uchelgeisiol cynnyrch adwerthu wedi profi eu bod yn meddu ar ddoniau safon orau’r byd yn dilyn eu dewisiad i Garfan WorldSkills y DU.

Mae Ellie Hanley, sy’n 19 oed ac yn dod o Hwlffordd a Phoebe McLavy, sy’n 20 oed ac yn dod o Gaerfyrddin, wedi cael eu dewis ar gyfer Carfan y DU. Byddant yn hyfforddi er mwyn cael cyfle i gynrychioli Prydain yn Rwsia y flwyddyn nesaf yn WorldSkills, cystadleuaeth sgiliau ddwyflynyddol fwyaf y byd. 

Mae’r prentis trin gwallt Phoebe, sy’n gweithio i salon Morgan Edward yng Nghaerfyrddin, wedi bod yn llwyddiannus mewn ystod o gystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol yn cynnwys WorldSkills UK Live, cystadleuaeth rownd derfynol a gynhelir bob blwyddyn yng nghanolfan NEC Birmingham.

Mae Edward Rees, perchennog salon Morgan Edward wedi bod yn cefnogi Phoebe ar hyd ei thaith gystadlu ac mae wedi darparu hyfforddiant yn ei salon. Meddai: “Dwy flynedd yn ôl dechreuodd Phoebe ei thaith WorldSkills a hithau’n drinydd gwallt ifanc, brwdfrydig, ond dibrofiad iawn.  

“Trwy ei gwaith caled a’i hymroddiad i’w chrefft mae hi wedi cystadlu ar draws y wlad ac wedi ennill nifer o wobrau ar hyd y ffordd.  

“Heddiw mae hi’n aelod tra chymwysedig a thalentog o Garfan y DU ac rydym ni fel salon wedi ymrwymo amser ac egni yn ei datblygiad. Bellach mae Phoebe yn gaffaeliad i ni.  

“Byddwn yn annog cyflogwyr eraill i arwain eu staff i lawr y llwybr gyrfaol cyffrous hwn.”

Ychwanegodd Phoebe McLavy: “Mae cystadlu a hyfforddi wedi bod yn brofiad anhygoel sydd wedi mynd â fi cyn belled â Budapest a’r Eidal ar gyfer gwersyll hyfforddi EuroSkills ac yn lleol, mae fy nghyflogwr a’r coleg yn buddsoddi mewn hyfforddiant ychwanegol. 

Mae Ellie Hanley, a ddewiswyd ar gyfer tîm marsiandïaeth weledol Carfan y DU, hefyd yn gyfarwydd â llwyddiant mewn cystadlaethau ac mae hi wedi cymryd rhan mewn ystod o ddigwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol yn cynnwys WorldSkills UK Live yn Birmingham lle enillodd hi fedal arian yn 2016. Meddai: “'Roedd mynd i WorldSkills Live yn yr NEC yn brofiad gwirioneddol anhygoel. 

“Roedd trawsnewid ffenestr blaen i arddangosfa’n canolbwyntio ar ffasiwn o flaen cannoedd o wylwyr yn brofiad dychrynllyd iawn ac yn dwyn pwysau ofnadwy arnom. 

“Rwyf wrth fy modd gyda fy newisiad ar gyfer Carfan y DU ac alla i ddim aros i fynd i’r afael â’r holl hyfforddiant dwys dros yr ychydig fisoedd nesaf.”

Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru (ISEiW) yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n annog a chefnogi’r holl gystadleuwyr o Gymru sy’n cymryd rhan mewn cystadlaethau WorldSkills ac mae’n cynnig cefnogaeth i bawb ar bob lefel, o ddigwyddiadau rhanbarthol Cystadlaethau Sgiliau Cymru i lefel ryngwladol.  

Meddai Paul Evans, cydlynydd ISEiW yng Nghymru: “Mae’n broses gystadlu galed ond mae’n gefnogol iawn i gystadleuwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cystadlu    ar lefel safon y byd. 

“Hefyd mae’n broses gystadleuol iawn sy’n cynnwys cyfundrefn hyfforddiant ddwys, gyda chefnogaeth mentoriaid WorldSkills, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a cholegau er mwyn sicrhau y dewisir y goreuon i Dîm y DU ar gyfer cystadlu yn WorldSkills.”

Mae WorldSkills cyfwerth â’r Gemau Olympaidd mewn sgiliau. Denodd y digwyddiad 2017 yn Abu Dhabi 1,251 o gystadleuwyr o 59 o wledydd, a denodd dros 150,000 o ymwelwyr. 

Mae gan Goleg Sir Gâr enw da am lwyddo mewn cystadlaethau ar lefel fyd-eang ers 2009, yn cynrychioli meysydd yn cynnwys dylunio gwefannau, gwaith saer, plastro a leininau sych, gwasanaethau’r bwyty a thrin gwallt. 

Lluniau, o’r chwith, myfyrwyr Coleg Sir Gâr Phoebe McLavy ac Ellie Hanley sydd wedi cael eu dewis i gystadlu yng Ngharfan WorldSkills y DU.

 

Dwy fedal arian yng nghystadleuaeth TG Cymru gyfan

Mae dau fyfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael eu henwi yn yr ail safle yng Nghymru mewn rownd derfynol Cymru o gystadleuaeth lle gwnaeth y ddau ennill gwobrau arian am eu sgiliau TG. 

Enillodd Kieran Davies arian yn y categori technegydd cymorth TG uwch ac enillodd Dan Roberts, sy’n gyn-fyfyriwr Ysgol Coedcae, wobr arian am ddylunio gwefannau mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a gynhaliwyd yng Ngholeg Gwent.

Roedd y briff dylunio gwefannau yn gofyn i gystadleuwyr o golegau ar draws Cymru i greu gwefan pum tudalen dan y teitl Taith Prydain (Tour of Britain) a oedd yn profi sgiliau mewn HTML, CSS a Java Script. “Roedd ennill arian yn hollol annisgwyl,” meddai Dan Roberts. “Ond roedd yn syrpreis neis ac rwy’n falch o’r cyflawniad.”

Y categori technegydd cymorth TG uwch oedd profiad cyntaf Kieran o gystadlu ac fe gadwodd ei ben dan bwysau. “Roedd yn heriol ond yn dda,” meddai Kieran, sydd wedi bod yn gweithio gyda Dan yn dysgu sgiliau ychwanegol fel paratoad ar gyfer y gystadleuaeth yn Academi TG y coleg. 

Mae Kieran, sy’n gyn-fyfyriwr Ysgol y Strade, yn astudio diploma estynedig mewn cyfrifiadura ac fel aelod o gadlanciau Llanelli, ei uchelgais yw gweithio i’r Llu Awyr Brenhinol (RAF) fel technegydd TG. Mae Dan yn astudio diploma estynedig mewn TGCh ac mae’n gobeithio mynd ymlaen i’r brifysgol. 

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n aliniedig â chystadlaethau WorldSkills ac anghenion economi Cymru, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Nod y cystadlaethau yw codi proffil sgiliau yng Nghymru a chynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru i herio, meincnodi a gwella eu sgiliau i safon ryngwladol posibl.

Meddai Denise Hudson, sy'n bennaeth cynorthwyol cyfrifiadura a pheirianneg yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae’r tîm darlithio cyfrifiadura yn arbennig o falch o Kieran a Dan. Gwnaeth y ddau baratoi’n dda ar gyfer eu cystadlaethau unigol ac maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn.  

“Gyda lwc, byddan nhw’n symud ymlaen i gystadlaethau Sgiliau’r DU, a gynhelir y flwyddyn nesaf, gyda chyfle posibl i gymryd rhan yn rownd derfynol WorldSkills DU yn Birmingham, ym mis Tachwedd y flwyddyn nesaf.”

Meddai Mike David, rheolwr hyfforddi WorldSkills a darlithydd cyfrifiadura yng Ngholeg Sir Gâr: “Cynhyrchodd Dan wefan hyrwyddol ardderchog ar gyfer râs feicio ddiweddar Tour of Britain ac o drwch blewyn y gwnaeth e golli allan ar ennill medal aur. 

“Roedd yn glir o safon uchel ei waith ei fod wedi elwa ar fynychu’r Academi Sgiliau Dylunio Gwefannau, un o bum sesiwn academi a ddarperir gan yr adran gyfrifiadura. 

“Mae myfyrwyr yn rhydd i ddewis yr academi sydd o’r diddordeb mwyaf iddynt, yn amrywio o godio, caledwedd, rhwydweithio TG, datrysiadau meddalwedd TG a dylunio gwefannau. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae’r academïau wedi darparu myfyrwyr â’r sgiliau ychwanegol sy’n ofynnol gan y diwydiant ac yn ogystal maen nhw wedi hyfforddi myfyrwyr i gymryd rhan mewn cystadlaethau rhyngwladol.” 

Meddai Jason Lovell, sy'n ddarlithydd cyfrifiadura ac ymgynghorydd hyfforddiant yng Ngholeg Sir Gâr: “Llongyfarchiadau i Kieran sydd wedi bod yn fyfyriwr ardderchog yn mynychu pob un o’r sesiynau academi ar gyfer technegydd cymorth TG uwch. Perfformiodd yn arbennig o dda ar ddiwrnod y rowndiau terfynol gan mai ei gystadleuaeth ef oedd yr olaf i ddechrau ar y dydd. Hefyd cafodd anawsterau technegol gyda’r caledwedd a gyflenwyd a gallai hyn fod wedi tynnu sylw cystadleuwyr llai canolbwyntiedig.”

 

 

 

 

Anna yn ennill aur am sgiliau ffasiwn

Mae myfyrwraig o’r Betws wedi ennill aur mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru am ei sgiliau mewn dylunio ffasiwn. 

Brwydrodd Anna Yates yn erbyn cystadleuwyr o golegau eraill yn rownd derfynol Cymru, yng nghategori technoleg dylunio ffasiwn.

Mae astudio cwrs gradd anrhydedd mewn ffasiwn yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi rhoi’r sgiliau i Anna sydd eu hangen i gyflawni’r dasg o ddylunio casgliad crys gwyn chwe dilledyn, gydag un ohonynt yn cael ei wneud yn y rownd derfynol fyw.

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n aliniedig â chystadlaethau WorldSkills ac anghenion economi Cymru, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Nod y cystadlaethau yw codi proffil sgiliau yng Nghymru a chynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru i herio, meincnodi a gwella eu sgiliau i safon ryngwladol posibl.

Meddai Jamie Hawkins, pennaeth ffasiwn yng Ngholeg Sir Gâr: “Fe wnaeth Anna wir wthio ei hun o ran cysyniad dylunio ar gyfer y gystadleuaeth hon. 

“Cyn y diwrnod hwn roedd ei sgiliau torri patrymau, a’u sgiliau llunio a threfnu yn amlwg iawn sy’n golygu ar ddiwrnod y ffeinal byw roedd hi’n gallu rhoi’r crys at ei gilydd yn rhwydd dan bwysau enfawr.”

 

Brandon drwodd i rownd derfynol celfyddydau coginiol

Mae myfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr wedi cyrraedd rownd derfynol Cymru cystadleuaeth celfyddydau coginiol uwch yn dilyn ei lwyddiant yn ennill yr ail safle mewn digwyddiad rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Bu Brandon Sullivan, sy’n fyfyriwr ail flwyddyn mewn coginio proffesiynol a gwasanaeth bwyd a diod ar gampws Pibwrlwyd y coleg yng Nghaerfyrddin, yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth tair awr o hyd a gynhaliwyd yng Ngholeg y Cymoedd, lle coginiodd e leden lefn ar gyfer y cwrs cyntaf, ffesant fel prif gwrs ac yna pwdin siocled. 

Yn rownd derfynol y gystadleuaeth, bydd rhaid i Brandon goginio macrell i ddechrau, dau fath o borc (filed ac afu) a thriawd o bwdinau.  Hefyd bydd cystadleuwyr yn cael bocs dirgel gyda rysáit manwl i’w ddilyn.

Meddai Dawn Williams, sy’n goruchwylio myfyrwyr lletygarwch ym mwyty hyfforddi’r coleg, bwyty Myrddin: “Mae Brandon wedi gwneud yn wirioneddol dda i gyrraedd rownd derfynol Cymru.

“Bydd yn cael ei feirniadu ar ystod o sgiliau a dyna pam fod y cystadlaethau hyn yn bwysig gan eu bod yn gwerthfawrogi ac annog proffesiynoldeb yn y gweithle.”

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.