Newyddion y Coleg

Gwobr Gwili Jones am arloesedd peirianegol

Mae myfyriwr peirianneg amaethyddol o Ddoc Penfro wedi ennill Gwobr Datblygiad Masnachol Ar Dir Gwili Jones am ddyluniad peirianneg amaethyddol arloesol.

Mae Jordan Hill, sy'n 26 oed, yn fyfyriwr ar gampws y Gelli Aur Coleg Sir Gâr lle y bu'n dylunio system chwistrell wactod y gellir ei haddasu ar gyfer chwistrelli chwyn a ddefnyddir i reoli cnydau. 

Nod y wobr yw annog dysgwyr i archwilio potensial masnachol cysyniad peirianegol, y mae rhaid bod iddo ddefnydd realistig fel cynnyrch masnachol. Mae enillwyr y wobr flynyddol yn cael blwyddyn i ddatblygu'r prosiect.  Mae'r wobr yn rhan o ddwy ysgoloriaeth, sydd hefyd yn cynnwys bwrsariaeth addysgol a gychwynnwyd gan Mrs Jones a'i theulu er cof am Gwili, ei gŵr a chyd-sylfaenydd y cwmni. 

Aeth Jordan ati i ddatblygu dyluniad a chynhyrchu prototeip sy'n lleihau gwastraff ac yn amddiffyn yr amgylchedd. “Caiff y system ei mowntio ar y chwistrell chwyn ac mae'n atal unrhyw hylif rhag diferu a chyrraedd mannau na ddylai fynd megis dyfrffyrdd a chnydau,” meddai Jordan. “Mae pob llinyn o'r brwsh yn gweithredu fel gwelltyn gwag, gan adael i wactod gasglu diferion ac yna cânt eu hailgylchredeg.”

Meddai Colin Jones sy'n ddarlithydd mewn peirianneg amaethyddol: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth barhaus a roddir gan y teulu Gwili Jones a'r cyfleoedd i ehangu eu gyrfaoedd maen nhw'n eu rhoi i'n myfyrwyr, ynghyd ag ymrwymiad a gwasanaeth hirsefydlog y cwmni i'r sector.” 

Meddai Sian Jones, o gwmni Gwili Jones: “Llongyfarchiadau i'r holl fyfyrwyr ar eu dyluniadau cynnyrch, gwnaeth eu creadigrwydd a'u sgiliau peirianegol argraff dda iawn arnom.” 

 

Llun: Myfyriwr peirianneg amaethyddol Coleg Sir Gâr Jordan Hill a enillodd Gwobr Datblygiad Masnachol Ar Dir Gwili Jones. Gwelir ef yn y llun gyda Mrs Gwili Jones a'i mab Huw Jones 

 

Myfyrwyr chwaraeon yn cael cydnabyddiaeth am alluoedd academaidd

Mae Coleg Sir Gâr wedi cydnabod galluoedd academaidd myfyrwyr sydd ar raglenni chwaraeon galwedigaethol gyda dathliad gwobrwyo. 

Gwnaed rhestr fer o fyfyrwyr Diploma Lefel dau a thri BTEC i dderbyn gwobrau myfyrwyr y flwyddyn a chael cydnabyddiaeth am eu hymrwymiadau astudio. 

Mae'r rhaglenni llawn amser hyn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio anatomeg chwaraeon ac ymarfer, ffisioleg, seicoleg, anafiadau chwaraeon, hyfforddi, biomecaneg, tylino a dadansoddi chwaraeon. 

Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf y diploma estynedig yn gadael i fynd i'r brifysgol, cyflogaeth neu'n ymuno â rhaglenni gradd y coleg ei hun, sy'n ymfalchïo yn ei gyfraddau cadw myfyrwyr, cwblhau a chyflogaeth ardderchog. Cefnogir hyn gan elfen seiliedig ar waith unigryw sy'n cynnig profiad gyda sefydliadau'n cynnwys y Scarlets, Actif Sir Gâr ac ysgolion cynradd ac uwchradd lleol. 

Meddai Christy Anson-Harries, sy'n bennaeth cynorthwyol cwricwlwm yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar fyfyrwyr yn cyflawni sgiliau ymarferol ac academaidd ill dau yn ein rhaglenni chwaraeon i gyd.

“Rydym yn annog cyfranogiad llawn yn ein hamrywiaeth o academïau chwaraeon ac yn cynnig cyfarpar safon aur yn ein  hwb perfformio pwrpasol, a fydd yn cael ei ategu eleni gan ganolfan chwaraeon a pherfformio newydd sbon.”

 

Grisiau i lwyddiant: Myfyrwyr chwaraeon Coleg Sir Gâr a enillodd wobrau yn cydnabod eu galluoedd academaidd mewn gwyddor chwaraeon, datblygiad a pherfformiad.

 

Gwobrwyo sgiliau perfformiad chwaraeon

Cafwyd dathliad o lwyddiannau myfyrwyr dawnus mewn digwyddiad cyflwyno gwobrau a oedd yn cydnabod cyflawniadau academïau chwaraeon a chwaraewyr Coleg Sir Gâr.

Mae'r academi chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr yn cydnabod a chefnogi'r holl fyfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol a lle bo'n bosibl, bydd yn cynnwys sesiynau yn amserlenni myfyrwyr i annog ffitrwydd neu ddatblygiad chwaraeon ar lefel elit.

Mae cefnogaeth ar gael gan staff yr academi i wella perfformiad, ffitrwydd a chymeriant maethol unrhyw fyfyriwr sy'n cymryd rhan mewn gwaith cystadlaethau. 

Hefyd mae'r academi'n darparu cyfleoedd hanfodol i fyfyrwyr gradd chwaraeon y coleg sydd eleni wedi cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith gorfodol fel hyfforddwyr cynorthwyol a dadansoddwyr mewn pêl-rwyd, pêl-droed a rygbi, gan ddarparu catalydd i gyfuno theori ac ymarfer mewn ffordd sy'n ychwanegu gwerth posibl i yrfa myfyriwr yn y dyfodol.

Meddai Christy Anson-Harries, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm Coleg Sir Gâr: “Yn ogystal â rhoi cydnabyddiaeth i fyfyrwyr gyda gwobrau sy'n cydnabod perfformiad chwaraeon, mae hefyd yn foment o falchder i staff chwaraeon yr holl academïau ddod at ei gilydd a thystio i lwyddiant y gwaith tîm sy'n bodoli, sy'n gwneud yr academi'n llwyddiannus.”

Lluniau i gyd

Lleoliad gwaith hyfforddi haf rhyngwladol Steffan

Mae myfyriwr chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr sy'n dod o Gastell Newydd Emlyn yn teithio i Sweden ar gyfer lleoliad gwaith rhyngwladol yn hyfforddi tîm rygbi o ganlyniad i'w waith gwirfoddol sylweddol yn y coleg a gydag Undeb Rygbi Cymru.

Ac yntau'n dioddef o anaf chwaraeon, dod i ben yn sydyn wnaeth brwdfrydedd angerddol Steffan Crossman i fod yn chwaraewr rygbi proffesiynol. Er mwyn aros yn y gamp cofrestrodd ar gwrs chwaraeon lefel un a symudodd ymlaen i lefel dau gan fynd i'r afael â chymwysterau dyfarnu ychwanegol Undeb Rygbi Cymru yn y gobaith o ddod yn swyddog datblygu neu'n ddyfarnwr proffesiynol.  Mae'n defnyddio'r sgiliau hyn yn rheolaidd ar gyfer gwirfoddoli yn y gymuned ac ar gyfer Undeb Rygbi Cymru fel dyfarnwr a hyfforddwr.

Meddai Catherine Roberts, sy'n ddarlithydd mewn chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae'r cwrs wedi darparu cyfle i Steffan gyflwyno sesiynau hyfforddi mewn ysgolion ac mae wedi datblygu ei sgiliau trefniadol a chynllunio a roddwyd ar brawf wrth iddo helpu i redeg gwyliau gweithgareddau corfforol gyda'r awdurdod lleol.”

Ychwanegodd Steffan Crossman: “Yn y coleg, rwyf wedi gwella fy hyfforddi ac rwyf wedi ennill profiad a hyder i weithio gyda phlant mewn gwyliau a digwyddiadau cymunedol. Mae hyn wedi fy helpu i ddatblygu cynlluniau sesiwn a meini prawf asesu perfformiad.”

Llun: Steffan Crossman gyda Catherine Roberts, darlithydd chwaraeon Coleg Sir Gâr.

Canmoliaeth i fyfyriwr busnes

Mae myfyrwraig o Landeilo wedi ennill prif wobr Coleg Sir Gâr am astudiaethau busnes.

Mae Lisa Richards, sy'n 19 oed, wedi cael ei henwi'n Fyfyriwr y Flwyddyn am ei hastudiaethau ar gwrs diploma estynedig yn ogystal â gwobr glodfawr Myfyriwr y Flwyddyn Dros Bawb mewn astudiaethau busnes.

Gyda'i phroffil rhagfynegol o ragoriaeth seren driphlyg ar gyfer eu hastudiaethau, does dim syndod bod Lisa wedi rhagori yn ei gwaith.

Meddai darlithydd busnes Coleg Sir Gâr Dee Craig: “Mae Lisa yn dawel, cwrtais ac ymrwymedig a phleser o'r mwyaf oedd ei dysgu.

“Aeth ati'n rhagweithiol i drefnu lleoliad gwaith heb dâl gyda chwmni adeiladu WRW construction er mwyn ennill profiad gwaith mewn sefyllfa fusnes. Cymerodd ran weithredol mewn gwaith gweinyddol, cyllid ac ymchwil ar gyfer gwaith adeiladu newydd ac rydym o'r farn ei bod yn llawn haeddu'r gwobrau hyn.”

Ychwanegodd Lisa Richards, sy'n chwilio am brentisiaeth lefel uwch mewn rheolaeth adnoddau dynol: “Doeddwn i erioed yn disgwyl ennill gwobr, yn enwedig gwobr y myfyriwr dros bawb, ond mae'n braf i wybod bod fy ngwaith wedi cael cydnabyddiaeth. 

“Rwyf wedi cael cefnogaeth ardderchog gan fod y tiwtoriaid wedi gwneud llawer ar fy rhan ac wedi mynd i'r tu hwnt drwy gydol y cwrs.”

 

Capsiwn: Lisa Richards o Landeilo, sy'n 19 oed, yn derbyn gwobr Myfyriwr Busnes y Flwyddyn Dros Bawb Coleg Sir Gâr a gwobr Myfyriwr y Flwyddyn ar gyfer y diploma estynedig mewn busnes, gan ddarlithydd Coleg Sir Gâr Dee Craig a Dr Louise Emmanuel o Brifysgol Cymru:Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS)

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.