Newyddion y Coleg

Hyfforddwyr i'w cydnabod am y tro cyntaf yn y 10fed Gwobrau VQ blynyddol

Eleni yw dengmlwyddiant y Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ), gwobrau sy’n dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Bydd y gwobrau eleni yn cydnabod cyfraniad hyfforddwyr am y tro cyntaf.  

Bydd gwobr i hyfforddwr y flwyddyn yn ogystal ag yn y categorïau sy’n bodoli’n barod – cyflogwr y flwyddyn, dysgwr y flwyddyn (lefel canolradd) a dysgwr y flwyddyn (lefel uwch). 

Mae’r gwobrau’n cyd-fynd â Diwrnod VQ ar 7 Mehefin, sef dathliad o gymwysterau galwedigaethol ymhlith dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr.

Mae gwobr newydd Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan barhau i wella eu sgiliau a'u gwybodaeth eu hunain ar yr un pryd.

Mae Linda Thomas, prif ddarlithydd lletygarwch a Hyrwyddwr Sgiliau Sector Coleg Sir Gâr, wedi croesawu cyflwyno’r wobr newydd. 

“Rwy’n credu bod hyn yn beth gwych,” meddai. “Mae hyfforddwyr yn neilltuo cynifer o oriau ac yn gwneud gwaith mor galed, heb i’r cyhoedd weld hynny. Nid er mwyn cyhoeddusrwydd y gwnawn ni hyn, ond mae’n braf cael ein cydnabod. 

“Rwyf wastad wedi ceisio cyrraedd y safonau uchaf ac yn annog fy nysgwyr i wneud yr un peth.  Bydd y sawl sy’n cael y wobr newydd hon wedi cyrraedd safon uchel iawn."

Linda yw mentor Elizabeth Furkuoh, 20, sy’n ddysgwraig o fri. Nid yn unig enillodd Elizabeth wobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) y llynedd, ond yn ddiweddar bu’n llwyddiannus yng Ngwobrau Addysg Prydain dros Gymru a Phrydain Fawr. Mae hi hefyd yn cystadlu i gynrychioli’r DU yn y categori gwasanaethau bwytai yn WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Mae Elizabeth yn un o sawl dysgwr sydd wedi elwa o fod o dan adain Linda ac o’i brwdfrydedd dros y diwydiant lletygarwch. Mae’r rhain yn cynnwys Hannah Bagshaw a ddewiswyd yng ngharfan WorldSkills y DU i gystadlu yn y categori coginio â thoes dair blynedd yn ôl.  

Yn ystod ei gyrfa, sydd wedi para 37 mlynedd, bu Linda yn gogydd toes yn rhai o brif westai Llundain, gan gynnwys y Grosvenor House Hotel, Park Lane a’r Hyde Park Hotel, Knightbridge. Mae hi hefyd wedi gweithio yn Oman ac wedi bod yn gogydd datblygu cynnyrch i Bowyers yn Plymouth.

Dychwelodd i Goleg Sir Gâr, lle dechreuodd hyfforddi 25 mlynedd yn ôl, ac mae’n defnyddio’i gwybodaeth a’i rhwydwaith gwych o gysylltiadau yn y diwydiant lletygarwch i drefnu lleoliadau i ddysgwyr mewn bwytai a gwestai pum seren drwy’r DU. 

Mae Linda o’r Tymbl ger Llanelli yn credu ei bod wedi bod yn ffodus iawn i gael ei hyfforddi gan diwtoriaid "proffesiynol, ymroddedig a gwybodus" yng Ngholeg Sir Gâr pan ddechreuodd ar ei gyrfa, ac roedd yn croesawu creu gwobr VQ i gydnabod cyfraniad hyfforddwyr.

Gan sôn am lwyddiannau arbennig Elizabeth hyd yma, dywedodd ei bod yn amlwg iddi y tro cyntaf iddynt gyfarfod ei bod yn gystadleuydd perffaith.  “Mae hi’n benderfynol o lwyddo ac ym mhob cystadleuaeth mae hi wedi rhoi cynnig arni, mae hi wedi ennill medal aur.  Mae ennill un o Wobrau Addysg Prydain yn gryn gamp," meddai.

Mae gwobrau VQ yn rhoi cyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymrwymiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau. Mae’r enwebiadau yn cau ar Ebrill 21 a chyhoeddir enwau’r rheini sy’n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y rownd derfynol yn gynnar ym mis Mai. I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau a'r ffurflen enwebu, ewch i https://www.vqday.wales

Cynhelir y seremoni wobrwyo yng Ngwesty Dewi Sant, Caerdydd ar 6 Mehefin, sef y noson cyn Diwrnod VQ ar 7 Mehefin, sy’n ddathliad o gymwysterau galwedigaethol ymhlith dysgwyr, athrawon, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr.

Anogir colegau a darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol i ddathlu Diwrnod VQ ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini. 

Mae’r gwobrau yn cael eu noddi’n rhannol gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Cymwysterau Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a ColegauCymru/CollegesWales.  

Yn y llun: Linda Thomas yn croesawu gwobr newydd Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.