Newyddion y Coleg

Digwyddiad Skills Cymru yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Cafodd pobl ifanc o bob cwr o Lanelli flas ar opsiynau gyrfa gwahanol yn SkillsCymru, ffair gyrfaoedd ranbarthol a oedd yn cynnwys mwy na 100 o gyflogwyr, a gynhaliwyd yn ystod yr Wythnos Prentisiaethau ym Mharc y Scarlets, Llanelli ar y 9fed a'r 10fed  o Fawrth. 

Wedi'i drefnu gan Gyrfa Cymru a Choleg Sir Gâr, a'i noddi gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Gymdeithasol Ewrop, nod y digwyddiad oedd ysbrydoli ac addysgu ymwelwyr am yr amrywiaeth o wahanol yrfaoedd a llwybrau galwedigaethol sydd ar gael iddynt.

Mynychodd dros 4,000 o bobl ifanc y digwyddiad rhad ac am ddim hwn dros y ddau ddiwrnod, gan deithio o ysgolion a cholegau lleol gan gynnwys Maes y Gwendraeth, Coedcae, Campws y Graig Coleg Sir Gâr, Ysgol Bryngwyn, Bro Dinefwr, St John Lloyd a Strade. 

Mynychodd aelodau'r cyhoedd y digwyddiad hefyd i gael gwybod mwy am eu hopsiynau gyrfa, llwybrau galwedigaethol a chyrsiau prentisiaeth gyda rhai o gwmnïau mwyaf Cymru megis Dŵr Cymru, Principality a Bluestone Leisure Resorts. 

Roedd modd i ymwelwyr roi cynnig ar weldio rhithwir, creu ffilmiau byr wedi'u hanimeiddio a gyrru tractor gan ddefnyddio cyfarpar diweddaraf 'rhowch gynnig arni' Llywodraeth Cymru, a gynlluniwyd i gynyddu cyfranogiad mewn llwybrau galwedigaethol. Cafodd y rhai a oedd yn bresennol gyfle hefyd i brofi eu sgiliau galwedigaethol drwy gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau rhyngweithiol a gynigir gan gyflogwyr a fynychodd y digwyddiad, o roi triniaethau dwylo a steilio gwallt i osod brics a gwneud moctêls egsotig. 

Meddai Ffion Anderson, 15 oed, o ysgol Maes y Gwendraeth: "Fe wnes i fwynhau ymweld â'r stondinau gwyddoniaeth fel rhai GIG Cymru ac Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd oherwydd hoffwn i fod yn llawfeddyg neu'n gardiolegydd pan fyddaf yn hŷn.

"Roedd yn wych gweld yr offer uwchsain ar stondin y GIG. Mae'r lluniau mor glir, mae'n anhygoel. Roedd yn ddiddorol iawn a gwnaeth i mi sylweddoli fy mod yn bendant eisiau gweithio yn y proffesiwn meddygol.

"Rydw i'n gobeithio mynd i brifysgol yng Nghymru ac astudio rhan o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, felly roedd yn ddefnyddiol gallu siarad â phobl o'r GIG am y math o raddau y bydd eu hangen arnaf a gweithgareddau ychwanegol a allai helpu fy nghais am le mewn ysgol feddygol."

Mynychodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Julie James y digwyddiad, gan siarad â chyflogwyr a phrentisiaid am yr opsiynau gyrfa yr oeddent yno i'w hyrwyddo, a chymryd rhan mewn rhai o'r gweithgareddau 'rhowch gynnig arni'.

Meddai: "Roedd yn ysbrydoliaeth gweld cymaint o bobl ifanc o bob cwr o Sir Gaerfyrddin yn meddwl am eu dyfodol ac yn siarad â rhai o gyflogwyr mwyaf y wlad. 

"Mae gan y rhai sydd ar fin dewis eu camau nesaf, boed hynny'n goleg, prifysgol neu fynd yn syth i fyd gwaith, benderfyniadau mawr i'w gwneud ac mae digwyddiadau gyrfa fel y digwyddiad hwn yn eu helpu i benderfynu ar eu dyfodol.

"Mae gweld rhai o gyflogwyr mwyaf Cymru yn mynychu'r digwyddiad yn dangos eu hymrwymiad i fuddsoddi yn nyfodol gweithlu Cymru, gan helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i feddwl am bob llwybr gyrfa, gan gynnwys llwybrau galwedigaethol tuag at waith."

Dywedodd Richard Spear, prif weithredwr Gyrfa Cymru: "Mae trefnu digwyddiadau fel y rhain yn allweddol i helpu pobl ifanc i ddysgu mwy am y gwahanol swyddi a gyrfaoedd y gallent fynd ar eu trywydd. 

"Rydym yn aml yn gweithio gyda phobl ifanc sy'n ansicr ynghylch eu camau nesaf ac nad ydynt yn gwybod pa sector i ymuno â hi. Ein gwaith ni yw eu helpu i sylweddoli pa faes y mae eu sgiliau'n fwyaf addas ar ei gyfer a dod o hyd i yrfa sy'n cyd-fynd â'u doniau. Mae digwyddiadau gyrfa fel SkillsCymru yn gyfle gwych i gael trafodaeth agored a gonest gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr, i gyd yn yr un lle, am y math o gymwysterau a sgiliau y maent yn chwilio amdanynt, yn ogystal â holi prentisiaid am eu cwrs a'u profiadau." 

Meddai Barry Liles, prifathro Coleg Sir Gâr a Hybwr Sgiliau Cymru: “Rydym yn fodlon dros ben gyda'r cyfleoedd anhygoel a roddir i gynifer o bobl ifanc o'r sir sydd wedi ymweld â Sgiliau Cymru Sir Gaerfyrddin.

“Pwysleisiodd y digwyddiad yr ystod eang o gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael yn y rhanbarth a sut, gyda'r coleg, i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol gan gyflogwyr.

“Gwnaeth y digwyddiad ei hun ddangos y bartneriaeth waith ardderchog sy'n bodoli rhwng Gyrfa Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin, Llywodraeth Cymru, Coleg Sir Gâr a dros 50 o gyflogwyr rhanbarthol. Pleser o'r mwyaf gen i oedd mynd o gwmpas y digwyddiad yng nghwmni Lee Waters, ein haelod cynulliad lleol a hefyd Julie James AC, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth gan ddangos sut mae'r coleg yn datblygu sgiliau o safon fyd-eang - a'r myfyrwyr a oedd yn bresennol sydd ar hyn o bryd yn cynrychioli'r Deyrnas Unedig yng nghystadlaethau WorldSkills yn enghraifft o hynny.”

 

Fideo ewch i 5:30-8:30

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.