Newyddion y Coleg

Penodi pennaeth newydd

Penodwyd pennaeth a phrif weithredwr newydd i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion gan fwrdd y cyfarwyddwyr, yn dilyn cyhoeddi ymddeoliad y pennaeth presennol, Barry Liles, ym mis Awst. Fel y dirprwy bennaeth presennol ar gyfer Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, mae Dr Andrew Cornish yn paratoi i gymryd yr awenau yn y ddau goleg, gan ddod ag wyneb cyfarwydd i staff a myfyrwyr pan fydd yn ymgymryd â'r rôl yn swyddogol y mis Medi hwn.

Cychwynnodd Dr Cornish ar ei addysg yn Ysgol Gyfun Maesteg lle bu'n astudio Safon Uwch cyn symud ymlaen i astudio ar gyfer gradd anrhydedd mewn ffiseg ym Mhrifysgol Lerpwl ac yna doethuriaeth mewn ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n aelod o'r Sefydliad Ffiseg (CPhys MinstP) ac mae wedi gweithio fel asesydd cymheiriaid i Estyn am bron i 20 mlynedd, yn asesu safonau colegau addysg bellach eraill yng Nghymru. Mae hefyd yn gyn gadeirydd y grŵp cwricwlwm a safonau ar gyfer addysg bellach ar draws Cymru.

Yn dilyn ei ddoethuriaeth, dechreuodd weithio yng Ngholeg Sir Gâr fel darlithydd ffiseg, ac ar ôl hynny mae wedi ymgymryd ag amrywiol rolau rheolaethol ac arweinyddiaeth gan gynnwys fel rheolwr y gyfadran safon uwch, mynediad a chwaraeon ac yn ddiweddarach fel pennaeth cynorthwyol, gyda chyfrifoldeb dros addysgu, dysgu ac ansawdd ar draws y coleg. Ef hefyd yw'r sbardun tu ôl i nifer o brosiectau sylweddol newydd ar gampws y coleg yn y Graig, gan gynnwys datblygiad yr atriwm, y cae chwarae 3G a'r ganolfan perfformiad ac arloesi, a fydd yn agor ym mis Medi. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi canolbwyntio ar greu cwricwlwm newydd yng Ngholeg Ceredigion, gan sicrhau bod integreiddio'r ddau goleg yn parhau i symud ymlaen yn esmwyth.

Nod Dr Andrew Cornish yw cyflawni gweithlu hynod fedrus, hyderus a chynaliadwy i Gymru, gan greu dysgwyr uchelgeisiol a galluog sydd yn meddu ar y sgiliau cyflogadwyedd a'r galluoedd academaidd i gyflawni mewn swyddi o ansawdd uchel. "Mae datblygu cwricwlwm sy'n cyd-fynd ag anghenion cyflogwyr yn rhan hollbwysig a hanfodol o'n gwaith," meddai "Byddwn yn parhau i ddatblygu ein cysylltiadau cryf gyda chyflogwyr, ysgolion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, i adeiladu ar y bartneriaeth brifysgol sector deuol sydd eisoes wedi'i sefydlu."

Fel dysgwr ymroddedig o'r iaith Gymraeg, mae Dr Cornish yn frwdfrydig iawn dros gyfleoedd ar gyfer dysgu cyfrwng Cymraeg, ac fe rennir hyn gan ei ddau fab sydd ar hyn o bryd yn astudio yn y brifysgol, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, ynghyd â'i deulu sy'n siaradwyr Cymraeg i gyd. “Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig iawn yn Sir Gâr ac yng Ngheredigion hefyd, rwy'n credu bod y gallu i siarad Cymraeg yn cynnig cyfleoedd gwaith ychwanegol," meddai. "Yn y pen draw, dyna'r hyn yr ydym yn paratoi ein myfyrwyr ar ei gyfer yn ogystal â sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd yn eu dysgu, gan gynnwys symud ymlaen i addysg brifysgol."

Gyda bron i 25 mlynedd o brofiad mewn addysg, mae gan Dr Cornish ddealltwriaeth ddofn o'r heriau go iawn sydd yn y sector yn y dyfodol. Mae ei ethos 'addysg i bawb' a'i frwdfrydedd i wella addysgu a dysgu fel gwerthoedd busnes craidd, o fantais iddo wrth arwain dau sefydliad sylweddol yn hyderus i'r dyfodol. Ychwanegodd Dr Cornish: "Mae hi'n fraint fawr ac rwyf yn falch iawn i gael bod yn bennaeth nesaf Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion a byddaf yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod y coleg yn darparu profiad rhagorol i'n holl ddysgwyr a'n partneriaid."

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.