Newyddion y Coleg

Gyrfa ffasiwn lwyddiannus Graddedig

Ar hyn o bryd mae Justine Allen, cyn-fyfyrwraig raddedig mewn ffasiwn o Goleg Sir Gâr, yn gweithio ym mhrif swyddfa Primark fel rheolwr prynu a gwerthu dan hyfforddiant, lle mae hi'n cefnogi integreiddiad meddalwedd system newydd.

Ar ôl graddio, cafodd Justine ei chyflogi gan Peacocks yng Nghaerdydd, ac yma cawn ganddi hanes datblygiad ei gyrfa. 

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect Primark/Oracle yn ein prif swyddfa yn cefnogi integreiddiad meddalwedd systemau newydd i mewn i'r busnes. 

Fy rôl yn y prosiect yw ysgrifennu'r deunydd hyfforddiant, a gaiff ei gyflwyno i'r gymuned prynu a gwerthu unwaith bod y systemau newydd yn mynd yn fyw. 

Ar ôl pum mlynedd o weithio mewn prynu mae bywyd ar y prosiect yn wahanol iawn, ond rwy'n mawr fwynhau gweld ochr hollol wahanol i'r busnes a gweithio gydag un o'r prosiectau systemau Oracle mwyaf yn Ewrop. 

Rwy'n rhannu fy amser rhwng ein prif swyddfeydd yn Reading a Dulyn gan fod gennym wahanol dimau o'r prosiect yn y ddau le, felly mae yna lawer o deithio ar brydiau ond mae'n wych i allu rhwydweithio gyda chymaint o bobl.

Beth wnaethoch chi ar ôl graddio?

Fy swydd gyntaf oedd ym mhrif swyddfa Peacocks yng Nghaerdydd lle roeddwn yn brynwr cynorthwyol dillad menywod a threuliais flwyddyn yn dysgu popeth am y rôl brynu. 

Gwnes i gais am swydd prynwr cynorthwyol dillad plant gyda Primark a chefais y swydd. Symudais i Reading ac rwyf wedi bod yno am y pedair blynedd a hanner ddiwethaf. 

Roeddwn yn dwlu bod yn y fath rôl greadigol a bod cymaint yn rhan o'r cynnyrch rydych yn ei weld yn y siop. Gweithiais fy ffordd i fyny yn Primark dros yr ychydig flynyddoedd nesaf ac yn y diwedd cefais fy hun ar dîm prynu dillad denim menywod. 

Ar yr adeg hon daeth swydd wag i fyny ar y prosiect Oracle felly gwnes i gais gan fy mod yn meddwl ei bod hi'n wirioneddol bwysig i ddeall agweddau eraill ar y busnes. Hefyd gan fod proffil mor uchel gan y prosiect hwn roeddwn yn awyddus i fod yn rhan ohono. 

Wyddoch chi ddim pa ddrysau fydd yn agor i chi os ydych yn agored i brofiadau newydd ac rwyf eisoes wedi darganfod fy mod wedi datblygu sgiliau a gwybodaeth nad oeddent gennyf flwyddyn yn ôl.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i eraill sy'n dechrau ar y ffordd neu'n astudio?

Roeddwn i wir yn teimlo bod gen i'r offer roedd eu hangen arnaf ar gyfer cyflogaeth ar ôl fy ngradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin gan fod y cwrs mor amrywiol. Enillais lawer o wahanol sgiliau rwyf wedi gallu eu cymhwyso i fy swyddi mewn ffasiwn. 

Fy mhrif gyngor fyddai i beidio â rhoi lan a mynd yn ddigalon os na fyddwch yn llwyddo i gael swyddi i ddechrau. Gwnes i geisiadau am gymaint o swyddi prynu pan wnes i raddio a naill ai ches i ddim ateb neu ces i e-bost yn dweud nad oeddwn beth oeddent yn chwilio amdano. Mae'n anodd cael eich gwrthod ond pan ges i gyfweliad yn y diwedd ar gyfer rôl prynwr cynorthwyol yng nghwmni Peacocks roeddwn yn gwybod bod rhaid i mi roi o'm gorau glas. 

Fy adborth ar ôl y cyfweliad oedd bod fy agwedd bositif ynghylch y rôl wedi disgleirio drwodd felly mae'n bwysig iawn i gael yr agwedd yna pan fyddwch yn gweithio yn y diwydiant ffasiwn. 

Gwnewch ymdrech i gael profiad gwaith os medrwch gan ei fod yn eich rhoi mewn gwell safle o ran mynd i gyfweliadau a bydd yn rhoi syniad i chi a yw'r rôl rydych yn ei gwneud yn ystod profiad gwaith yn iawn i chi mewn gwirionedd. 

Rwyf wedi cwrdd â llawer o fyfyrwyr sydd am weithio mewn prynu ond sydd wedi penderfynu nad yw'n iawn iddynt ar ôl ychydig o wythnosau; yn yr un modd rwyf wedi cwrdd â llawer o fyfyrwyr a ddaeth ar leoliad gwaith i Primark ac sydd bellach yn gweithio yno mewn rôlau prynu ar ôl graddio. 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.