Sut i Wneud Cais

Gwybodaeth Bersonol
Manylion Cyswllt
Cenedligrwydd ac Ethnigrwydd


Iaith
Addysg Flaenorol
Diddordeb AstudioGofynion Arbennig
Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gofal
Cyflogaeth
Hobïau a Diddordebau
Diogelu Data
DATGANIAD DIOGELU DATA

Caiff data a gesglir ar y ffurflen hon ei brosesu at ddibenion cyllidol, ystadegol a gweinyddol. O dro i dro caiff y data ei ddefnyddio i anfon gwybodaeth atoch am y coleg a’i wasanaethau. Bydd y data a gesglir yn unol ag amodau’r Ddeddf Diogelu Data. Nodwch eich bod, drwy lofnodi’r ffurflen hon, yn rhoi eich caniatâd clir i’r data a gesglir amdanoch gael ei gofnodi a’i ddefnyddio at y dibenion uchod.

Anfonir y wybodaeth hon amdanoch i Lywodraeth y Cynulliad sy’n ariannu’r Coleg. Ychwanegir eich cofnod at gronfa ddata a ddefnyddir i drosglwyddo gwybodaeth ddienw i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, llywodraeth ganolog ac asiantaethau y mae angen y wybodaeth arnynt er mwyn cwblhau eu gwaith o dan y Deddfau Addysg. Gallai hefyd gael ei rhyddhau i ddefnyddwyr cymeradwy eraill. Gallai’r rhain gynnwys ymchwilwyr academaidd a chyrff masnachol. Gellir cyhoeddi gwybodaeth sy’n deillio o’r data, ond ni fydd eich enw yn cael ei gynnwys mewn unrhyw ddadansoddiad ystadegol neu gyhoeddiad arall. Cymerir rhagofalon er mwyn lleihau’r risg y bydd modd eich adnabod o’r data. Ni fydd defnyddwyr y data yn gallu defnyddio’r data i gysylltu â chi.

Dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae gennych yr hawl i dderbyn copi o’r data a gedwir amdanoch gan y Coleg neu Lywodraeth y Cynulliad, a gellir codi tâl bychan am hyn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch y defnydd a wneir o’r data at y dibenion uchod, anfonwch e-bost i’r Coleg: admissions@colegsirgar.ac.uk neu anfonwch lythyr i’r Uned Dderbyn, Coleg Sir Gâr, Llanelli, SA15 4DN.
Os oes gennych ymholiadau ynghylch Llywodraeth y Cynulliad, cysylltwch drwy www.wales.gov.uk neu ysgrifennwch at:
Y Gwasanaethau Data a Dadansoddi,
Llywodraeth Cynulliad Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ.Datganiad
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec
Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.