•  Dsc0796
  •  Dsc7473
  • 373a6150

Treftadaeth

Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin wedi bod yn darparu Addysg Gelf ers 1854, fel un o'r Ysgolion Celf cyntaf i gael eu sefydlu ym Mhrydain yn dilyn yr Arddangosfa Fawr yn y Palas Grisial yn Llundain. Byth ers hynny mae'r Ysgol wedi bod yn datblygu'n barhaus, wrth ymateb i ddatblygiadau cymdeithasol, creadigol a diwylliannol ac anghenion newidiol ei myfyrwyr, y diwydiant a'r gymuned ehangach. Mae ein treftadaeth yn bwysig i ni ac mae hyn yn dylanwadu ar ethos ein Hysgol.

Ethos

Mae'r Ysgol yn gymuned gyfeillgar, ddynamig a chreadigol sydd ag awyrgylch ‘Ysgol Gelf’ go iawn; ac sydd yn adnabyddus am ei diwylliant cynhwysol a'i pholisi drws agored ar draws adrannau. Rydym yn adnabod ein myfyrwyr ac yn ymdrechu i ddatblygu eu hunigoliaeth. Mae ein dull yn un cytbwys, gan ein bod yn cefnogi myfyrwyr wrth eu herio ar yr un pryd. Caiff ein henw da cenedlaethol am ddysgu ac addysgu seiliedig ar sgiliau ei danategu gan drylwyredd academaidd a phwyslais ar gyflogadwyedd; datblygu ymarferwyr gwybodus, hynod fedrus ar gyfer y dyfodol.

Gwledig ond gyda digon o gysylltiadau

Rydym yn wledig, gan ein bod wedi ein lleoli yn un o siroedd harddaf Cymru ond eto mae gennym lu o gysylltiadau ym myd celf a dylunio; mae gennym gysylltiadau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol trwy brosiectau byw, digwyddiadau, cystadlaethau, ymweliadau addysgol, alumni a chysylltiadau â diwydiant. Caiff ein graddau Celf a Dylunio eu dilysu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Argraffu E-bost

Cyrsiau

BA (Anrhydedd) Celf a Dylunio: Amlddisgyblaethol

BA (Anrhydedd) Celf a Dylunio: Amlddisgyblaethol

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu rhaglen astudio amlochrog a phwrpasol trwy ddewis cyfuniad o fodiwlau o ddwy o'n graddau arbenigol. Byddwch yn gweithio ar draws gwahanol lwyfannau, gan gynhyrchu ymarfer dynamig ac arloesol wrth fynd i'r afael â diddordebau personol a'ch paratoi ar gyfer eich uchelgeisiau proffesiynol yn y dyfodol.
BA (Anrhydedd) Cerameg a Gemwaith: Gwneuthurwr 3D

BA (Anrhydedd) Cerameg a Gemwaith: Gwneuthurwr 3D

Mae'r rhaglen heriol a chyffrous hon yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau ar draws y ddau arbenigedd penodol hyn. Mae'r ffocws ar ddysgu trwy wneud ac wrth i chi ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a diddordebau unigol gallwch ddewis arbenigo, neu gynhyrchu gwaith cyfoes sydd yn mynd i'r afael â'r ddwy farchnad.
BA (Anrhydedd) Darlunio Digidol

BA (Anrhydedd) Darlunio Digidol

Mae'r rhaglen radd hon yn cwmpasu pob ffurf ar Ddarlunio a'r defnydd a wneir o ddarlunio, e.e. dylunio cymeriad, golygyddol a'r nofel raffig. Byddwch yn gweithio gyda chyfryngau traddodiadol a chyfryngau newydd, o luniadu i fodelu digidol 3D, er mwyn archwilio eich uchelgeisiau creadigol fel eich bod yn gallu gwireddu eich syniadau mewn ymatebion 2D, 3D a 4D.
BA (Anrhydedd) Ffasiwn: Dylunio a Llunio

BA (Anrhydedd) Ffasiwn: Dylunio a Llunio

Mae'r rhaglen hon yn datblygu eich gallu a'ch hyder mewn dylunio a llunio dilladau ffasiwn trwy brofiad ymarferol. Caiff technolegau traddodiadol a chyfoes eu defnyddio i feithrin datblygiad hunaniaeth ddylunio unigol, er mwyn sicrhau eich bod yn datblygu portffolio o waith dylunio ffasiwn sydd yn berthnasol i anghenion cyfredol y diwydiant.
BA (Anrhydedd) Celfyddyd Gain: Peintio, Lluniadu a Gwneud Printiau

BA (Anrhydedd) Celfyddyd Gain: Peintio, Lluniadu a Gwneud Printiau

Byddwch yn dysgu sut i drin prosesau peintio, lluniadu a gwneud printiau mewn gweithdai penodol, gan ddefnyddio gwahanol ddulliau a thechnegau ar themâu traddodiadol megis bywluniadau a thirluniau. Mae'r pwyslais ar arbrofi mewn amgylchedd stiwdio cyffrous, gan archwilio'r gorffennol i lywio ymarfer cyfoes.
BA (Anrhydedd) Graffig Digidol

BA (Anrhydedd) Graffig Digidol

Mae byd graffeg digidol yn seiliedig ar gyfathrebu syniadau'n effeithiol. Byddwch yn archwilio ystod eang o fformatau gweledol gan ddefnyddio dulliau cyfoes a thraddodiadol i fynd i'r afael â materion cyfoes a gogwyddion perthnasol i ddiwydiant heddiw. Diwydiant sydd yn mynd trwy gyfnod cyffrous a dramatig o newid digidol.
BA (Anrhydedd) Ffotograffiaeth

BA (Anrhydedd) Ffotograffiaeth

Mae'r rhaglen radd hon yn cynnig safbwynt ffres ar broffesiwn cyffrous ffotograffiaeth. Byddwch yn archwilio ystod amrywiol o genres o ffotograffiaeth ddogfennol i fywyd gwyllt, gan ddatblygu eich sgiliau a'ch diddordebau. Bydd hyn yn arwain at bortffolio arbennig ac unigolyddol sydd yn briodol ar gyfer eich uchelgeisiau proffesiynol.
BA (Anrhydedd) Cerflunio: Castio, Cerfio, Llunio

BA (Anrhydedd) Cerflunio: Castio, Cerfio, Llunio

Mae gan y cwrs hwn enw da yn rhyngwladol am ddatblygu arbenigedd. Mae gan yr adran ffowndri bwrpasol ac mae'n darparu gweithdai mewn weldio, castio mewn efydd, haearn ac alwminiwm, modelu mewn clai a cherfio coed, sydd yn gosod sylfaen ar gyfer eich ymarfer unigol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf cafodd timau o fyfyrwyr gyfle i deithio'n eang wrth gynnal arddangosiadau castio haearn.
BA (Anrhydedd) Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg

BA (Anrhydedd) Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg

Mae'r rhaglen unigryw hon yn canolbwyntio ar wehyddu, gwau a chyfryngau cymysg fel meysydd arbenigol o fewn dylunio tecstilau. Mae prosesau lluniadu a digidol yn sbarduno syniadau tra bod y pwyslais ar sgiliau yn cynhyrchu gwybodaeth a hyder er mwyn i chi ddatblygu unigoliaeth wrth baratoi at yrfa ym maes tecstilau.
Sylfaen mewn Celf a Dylunio

Sylfaen mewn Celf a Dylunio

Sefydlwyd y cwrs hwn yn 1965, ac mae ganddo enw da yn genedlaethol am ragoriaeth gyda llawer o raddedigion bellach yn gweithio ar frig eu maes. Cynhelir gweithdai, ymarfer stiwdio a darlithoedd ar draws yr ysgol gelf, sydd yn cynnig cyfle i chi arbrofi a datblygu sgiliau a dealltwriaeth o'r ystod lawn o arbenigeddau celf a dylunio i lywio eich llwybr yn y dyfodol.
Mynediad i AU Celf a Dylunio

Mynediad i AU Celf a Dylunio

Mae'r rhaglen lefel 3 hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio celf a dylunio mewn ffyrdd archwiliol, ymchwiliol ac arbrofol. Cynlluniwyd y cwrs ar gyfer myfyrwyr nad ydynt o bosibl wedi ennill unrhyw gymwysterau ffurfiol blaenorol ond sydd yn gallu arddangos brwdfrydedd dros gelf a dylunio ac ymrwymiad i'r pwnc.
Celf a Dylunio (Ar ôl TGAU)

Celf a Dylunio (Ar ôl TGAU)

Mae ein cyrsiau ar gampws Pibwrlwyd yn rhoi cyfle i chi gael sylfaen yn yr egwyddorion a'r sgiliau cyffredinol sy'n tanategu celf, dylunio a chrefft. Mae gan y cyrsiau ffocws ymarferol ar draws celf a dylunio a ffasiwn ac maent yn darparu cyfleoedd i chi symud ymlaen i astudio neu weithio ar y lefel nesaf.
Criw Celf  • Portffolio a Chodi'r Bar

Criw Celf • Portffolio a Chodi'r Bar

Prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf sydd yn dod â myfyrwyr mwy galluog a thalentog at ei gilydd yn y celfyddydau gweledol - gyda myfyrwyr yn amrywio o 9-18 oed. Mae'n rhan o fenter genedlaethol i feithrin talent artistig ifanc yng Nghymru. Wrth weithio'n agos gydag ysgolion, mae Criw Celf yn ceisio datblygu ymarfer creadigol disgybl a'i wybodaeth am gelfyddydau Gweledol a Chymhwysol drwy gyfres o Ddosbarthiadau Meistr

More information

Application form

Rhaglen cyrsiau byr

Rhaglen cyrsiau byr

Mae'r cyrsiau byr yn addas ar gyfer dechreuwyr neu'r rheiny sydd am adnewyddu sgiliau presennol, ac ar gyfer y rheiny sy'n un ar bymtheg oed neu'n hŷn. Bydd ein cyrsiau byr yn rhoi mynediad i‘r stiwdios a gweithdai ag adnoddau neilltuol o dda gyda chyfarpar traddodiadol a chyfredol o'r radd flaenaf. Bydd y cyrsiau yn cael eu cyflwyno yn yr adrannau gradd gan staff adrannol

Cyrsiau byr tymor yr haf 2018 >>
Cliciwch yma i ddarllen telerau ac amodau'r cwrs byr >>
CarmSchOfArt C'then School of Art

Our Festival of Fire and Light was a huge success! Congratulations to our BA Sculpture department, the only one in… https://t.co/nR4oGSoc5M

1 day, 6 hours ago
CarmSchOfArt C'then School of Art

RT @MikeWilliamsCSG: Big thanks to all staff and students supporting our HE Open Day today 👏👏 So good to welcome potential students from al…

2 days, 4 hours ago
CarmSchOfArt C'then School of Art

RT @photo_sirgar: One for the diary @CarmSchOfArt , a must see. On show now @ffotogallery and continues until 08 December https://t.co/iycT…

2 days, 11 hours ago
CarmSchOfArt C'then School of Art

RT @ColegSirGar: Teyrnged Rhyfel Byd Cyntaf myfyrwyr i filwyr Llansteffan Students’ WW1 tribute to Llansteffan soldiers @CarmSchOfArt

2 days, 11 hours ago
CarmSchOfArt C'then School of Art

Diwrnod Agored - Open Day 10/11/18 10am - 2.00 pm Job's Well Road Campus SA31 3HY Ydych chi'n edrych i astudio Ce… https://t.co/0MuWxRUbww

2 days, 21 hours ago

Fideos

You make it video
Garden party Video
Cast Iron video

Cysylltwch â Ni

01554 748201 • csofa@colegsirgar.ac.uk

CARMARTHEN SCHOOL OF ART

Heol Jobs Well

Caerfyrddin

Cymru DU