Ymgynghoriad ar Gynlluniau Llesiant Drafft

Ymgynghoriad ar Gynlluniau Llesiant Drafft: Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) i ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Llesiant sirol erbyn mis Mai 2018. Fel rhan o’r gwaith paratoi ar gyfer y Cynllun hwn mae bob BGC wedi cynnal Asesiad Llesiant manwl o lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn y sir ac mae’r asesiad, ynghyd â chyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu, wedi ei ddefnyddio er mwyn adnabod amcanion a nodau llesiant ar gyfer bob sir, gyda chamau gweithredu er mwyn gwneud cynnydd yn erbyn yr amcanion hynny.

Mae BGC Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro yn ceisio eich barn ar yr amcanion/nodau a phwyntiau gweithredu hynny wrth i ni baratoi tuag at gyhoeddi ein Cynlluniau Llesiant cyntaf ar gyfer bob sir ym mis Mai 2018.

Os ydych yn byw, gweithio neu’n ymweld â Cheredigion, Sir Gâr a/neu Sir Benfro a hoffech gyfrannu ar ddatblygiad ein Cynlluniau Llesiant, gallwch weld y cynlluniau drafft a’r ymgynghoriad trwy’r dolenni isod:

Ceredigion

Sir Gâr

Sir Benfro

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.