Siarter Myfyrwyr AU

Safonau'r Iaith Gymraeg

Safonau’r Iaith Gymraeg

 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod fframwaith cyfreithiol er mwyn cyflwyno dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau ymddygiad ar y Gymraeg.

 

Mae’r dyletswyddau sy’n deillio o’r safonau yn golygu dylai sefydliadau beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, ynghyd â hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg sef ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

 

Pwrpas y safonau yw:

 

·      ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg

·      ei gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg

·      sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd

 

Mae’n rhaid i Goleg Sir Gâr gydymffurfio â Safonau yn y meysydd canlynol:

 

·      Cyflenwi Gwasanaethau

·      Llunio Polisi

·      Gweithredu

·      Cadw Cofnodion

 

Bydd y Safonau hyn yn weithredol o’r 1af o Ebrill 2018.  Ceir copi o’r Safonau sydd yn berthnasol i Goleg Sir Gâr isod:

 

Safonau’r Iaith Gymraeg – Coleg Sir Gâr

 

Cydymffurfiaeth

 

Mae’r ddogfen isod yn nodi sut fydd y coleg yn cydymffurfio gyda’r Safonau.

 

Cydymffurfio- Safonau’r Iaith Gymraeg

 

Sylwadau

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwynion ar y defnydd o’r Gymraeg yng Ngholeg Sir Gâr mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Non Davies, Rheolwr y Gymraeg, Cyfathrebu a Chymuned

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..ac.uk

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth am y Safonau cysylltwch â ni.

Non Davies, Rheolwr y Gymraeg, Cyfathrebu a Chymuned

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..ac.uk    

Siarter Myfyrwyr Addysg Uwch

Siarter Myfyrwyr Addysg Uwch
Cytundeb Rhwng Coleg Sir Gâr, Undeb y Myfyrwyr a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rhagair

Crëwyd y Siarter Myfyrwyr hon mewn partneriaeth rhwng Coleg Sir Gâr (y Coleg), Undeb y Myfyrwyr a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Brifysgol). Mae’r bartneriaeth yn angenrheidiol gan fod dyfarniadau Addysg Uwch (AU) y Coleg yn cael eu dilysu trwy’r Brifysgol. Felly, mae myfyrwyr AU y Coleg hefyd yn fyfyrwyr y Brifysgol.

Mae’r Siarter yn esbonio, mewn geiriau syml, gyd-ddisgwyliadau’r Coleg, y Brifysgol a’r Myfyrwyr, gan gydnabod bod darparu profiadau rhagorol i fyfyrwyr yn flaenoriaeth strategol allweddol i’r Coleg, y Brifysgol ac i Undeb y Myfyrwyr.

Cyflwyniad

Mae’r Siarter Myfyrwyr hon yn cwmpasu’r holl fyfyrwyr AU yn y Coleg a staff yn y Coleg a’r Brifysgol. Disgrifia’r cyfrifoldebau y bydd y Coleg a’r Brifysgol yn eu cyflawni i’w myfyrwyr. Hefyd esbonia’r cyfrifoldebau y bydd rhaid i fyfyrwyr eu cyflawni tra eu bod yn astudio yn y Coleg. Yn ogystal â hyn, amlinella gyfrifoldebau Undeb y Myfyrwyr i’r Coleg ac i’w fyfyrwyr.

Trwy osod Siarter Myfyrwyr yn ei lle, dengys y Coleg a’r Brifysgol eu hymrwymiad llawn i wella’n barhaus ansawdd eu gwasanaethau, gan gydnabod bod myfyrwyr wrth galon y sefydliadau.

Pwysleisia’r Siarter Myfyrwyr hon bwysigrwydd perthyn i gymuned ddysgu a phwysigrwydd staff a myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth. Pwysleisia hefyd bwysigrwydd perthynas waith gadarn ac effeithiol rhwng y Coleg, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, ac mae’n symbol o’r ymrwymiad ar y cyd i sicrhau profiadau rhagorol i fyfyrwyr.

Bydd y Coleg a’r Brifysgol yn darparu profiad addysgol dwyieithog o ansawdd uchel i gymuned amrywiol o ddysgwyr, gan gyfrannu’n gadarnhaol i anghenion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol Cymru, yn lleol, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bydd pum elfen allweddol: cynaliadwyedd, cyflogadwyedd, rhyngwladoli, diwylliant a dysgu gydol oes, wrth wraidd y profiad prifysgol unigryw a gynigir drwy’r Coleg. Trwy INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau), mae’r Brifysgol yn gosod cynaliadwyedd wrth galon ei gweledigaeth strategol.

Diffinia Cynlluniau Strategol y Coleg a’r Brifysgol nifer o flaenoriaethau allweddol yn cynnwys sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu, sicrhau rhagoriaeth ym maes ymchwil, darparu profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr, sefydlu proffil rhyngwladol, datblygu’r Economi Wybodaeth, hyrwyddo cyfiawnder, cynhwysiant a mynediad cymdeithasol, hyrwyddo dwyieithrwydd ac arbenigrwydd diwylliannol, sefydlogrwydd ariannol, buddsoddi mewn staff a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae’r Coleg a’r Brifysgol yn gwbl ymrwymedig i ddwyieithrwydd ac arbenigrwydd diwylliannol ac amlinellir eu cefnogaeth yn hyn o beth yn eu Cynlluniau Strategol a’u Cynlluniau Iaith Gymraeg. Mae’r Brifysgol yn un o’r prif ddarparwyr addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau cyfrwng Cymraeg sy’n rhan o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bydd y Siarter Myfyrwyr yn cael ei hadolygu ar y cyd gan fyfyrwyr, swyddogion Undeb y Myfyrwyr a staff y Brifysgol bob blwyddyn. Bydd yr adolygiadau hefyd yn cynnwys adborth arall gan fyfyrwyr.

Cyhoeddir y Siarter Myfyrwyr ar wefan y Coleg, a bydd hefyd yn cael ei lledaenu i’r myfyrwyr AU a’r staff.

Os teimla myfyrwyr na chyflawnwyd y safonau gofynnol, dylent dynnu sylw’u Harweinydd Rhaglen/Pennaeth Maes Cwricwlwm/Cyfarwyddwr Cyfadran neu Undeb y Myfyrwyr at hyn. Gall myfyrwyr gyfeirio hefyd at weithdrefnau ffurfiol y Coleg neu’r Brifysgol ar gyfer cwynion ac apeliadau neu achwyniadau myfyrwyr.

Bydd y Coleg a’r Brifysgol yn:

 • Brydlon, yn effeithlon, yn effeithiol ac yn gwrtais bob amser wrth ymwneud â myfyrwyr.
 • Delio â phob myfyriwr yn gyfartal.
 • Agored ac yn dryloyw am yr holl benderfyniadau a wneir ar bob lefel lle bo hynny'n briodol.
 • Cefnogi cynrychiolaeth myfyrwyr effeithiol ac yn darparu ystod o gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â myfyrwyr a chael adborth ganddynt.
 • Darparu safonau uchel o ran addysgu, a bydd y rhain yn cael eu cyfoethogi gan gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus a dysgu gydol oes.
 • Darparu ystod o gyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.
 • Darparu gwasanaethau gweinyddol a chynnal o ansawdd uchel i gefnogi’r dysgu ac addysgu.
 • Darparu amgylcheddau priodol ar gyfer dysgu ac addysgu.
 • Cymryd pob cam rhesymol i ddarparu amgylchedd diogel ac iach.
 • Rhoi cynaliadwyedd wrth galon gweledigaeth y Coleg a’r Brifysgol, gan gyhoeddi ymrwymiadau eglur o ran cyflawni ar gyfer Cymru gynaliadwy.
 • Hyrwyddo’n agored y defnydd o dechnoleg berthnasol ar gyfer rhoi gwybod i fyfyrwyr am unrhyw newid neu wybodaeth am eu cyrsiau (e.e. drwy ddefnyddio Moodle).
 • Rhoi rhybudd priodol os bydd rhaid newid amserlenni a chanslo neu aildrefnu dosbarthiadau, er mwyn caniatáu i fyfyrwyr wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol.
 • Ymrwymo i ddarparu adborth ar waith ysgrifenedig o fewn pum wythnos.
 • Darparu gwybodaeth ar faterion yn cynnwys rheoliadau prifysgol, rhaglenni astudio, cynrychiolaeth myfyrwyr, asesu ac adborth, arfer annheg a llên-ladrad, arholiadau, cwynion ac apeliadau, gweithdrefnau disgyblu, cydraddoldeb ac amrywiaeth, cyfarwyddyd ar fynd i’r afael â bwlio ac aflonyddu, cymorth myfyrwyr, cymorth i fyfyrwyr anabl a threfniadau tiwtoriaid personol.
 • Darparu gwybodaeth gywir ar gostau astudio yn cynnwys ffioedd dysgu, llety a ffioedd eraill, ynghyd ag opsiynau talu.
 • Darparu addysg, gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaol effeithiol, yn cynnwys cymorth gyda chynllunio datblygiad proffesiynol.
 • Darparu a hyrwyddo gwybodaeth am gyfleoedd astudio pellach ac ymchwil.
 • Diogelu’r holl wybodaeth bersonol a ddarperir gan fyfyrwyr a chydymffurfio â gofynion y Ddeddf Diogelu Data (1998).

Bydd y myfyrwyr yn:

 • Bod yn ystyriol ac yn parchu cymuned amrywiol y Coleg a’r Brifysgol o fyfyrwyr, aelodau staff ac ymwelwyr.
 • Ymrwymo’n llawn i astudio academaidd mewn dull diwyd, gonest a phroffesiynol gan gynnwys y dysgu a amserlennir ac unrhyw ofynion eraill gan y Coleg neu’r Brifysgol.
 • Bod yn llysgennad cyfrifol i'r Coleg a’r Brifysgol drwy ymddygiad da ac ymgysylltu â'r gymuned a’r amgylchedd lleol.
 • Rhoi gwybod i’r Coleg neu’r Brifysgol ar y cyfle cyntaf am unrhyw anabledd neu amgylchiadau personol eraill a allai effeithio ar gyfleoedd fel myfyriwr (gan gydnabod mai penderfyniad personol yw darparu'r wybodaeth hon ond bydd yn galluogi'r Coleg neu’r Brifysgol i wneud addasiadau rhesymol er mwyn cefnogi eu profiad o Goleg a Phrifysgol).
 • Defnyddio cyfleusterau ac adnoddau’r Coleg a’r Brifysgol gyda pharch ac ystyriaeth.
 • Cydymffurfio â holl Reoliadau’r Coleg a’r Brifysgol.
 • Cofrestru’n flynyddol a thalu unrhyw arian sy’n ddyledus i’r Coleg neu’r Brifysgol ar amser neu fel y cytunir â’r Coleg a’r Brifysgol.
 • Edrych ar fy nghyfrif e-bost myfyriwr yn y Coleg a Moodle yn rheolaidd.
 • Parchu a glynu at gyfansoddiad a pholisïau Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr.
 • Gwneud defnydd llawn o rôl gynrychiadol Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr.

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn:-

 • Cefnogi, yn cynrychioli ac yn cynghori’r myfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn triniaeth deg a’u bod yn ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldebau.
 • Hyrwyddo cyfranogiad myfyrwyr yn holl weithgareddau Undeb y Myfyrwyr.
 • Sicrhau proses gyson ar gyfer penodi, hyfforddi a chefnogi’r holl gynrychiolwyr myfyrwyr, yn cynnwys y rheini o gefndiroedd anhraddodiadol (myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ôl-raddedig) ar draws pob campws.
 • Helpu myfyrwyr â phroblemau academaidd a lles.
 • Cynrychioli diddordebau myfyrwyr ar lefel leol a chenedlaethol.
 • Darparu ystod o weithgareddau i gyfoethogi datblygiad personol, cwrdd â myfyrwyr eraill a datblygu hobïau a diddordebau.
 • Cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad gwerthfawr drwy weithgareddau Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys gwirfoddoli.
 • Ethol yr holl swyddogion i’w rôl o fewn Undeb y Myfyrwyr yn ddemocrataidd.
 • Gweithredu polisi drws agored.
 • Parchu a glynu at bolisïau a rheoliadau Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr.
 • Cyflwyno barn myfyrwyr i’r Coleg a/neu’r Brifysgol.

Cymdeithasu yn Gymraeg

Mae gan Goleg Sir Gâr Gylchgrawn Cymraeg o’r enw ‘Lolfa’, sy’n cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau cymdeithasol a chyfleoedd drwy’r Gymraeg yn ein coleg

Os hoffech chi gyfrannu at y cylchgrawn neu helpu i drefnu gweithgaredd Cymraeg ar eich campws, anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ewch i Rhian CSG ar Facebook.

 

Myfyrwyr yng nghwmni Shane Williams ar ôl y rhaglen ‘Jonathan’

 

 

 

 

 

Myfyrwyr gyda Nigel Owens ar ôl y rhaglen ‘Jonathan’

Cyrsiau ar gael yng Ngholeg Sir Gâr

Coleg Sir Gar / Carmarthenshire College (C22)

For further information, visit www.ucas.com

Dylunydd-Wneuthurwr 3D (Cynnyrch Crefft) (WW27) 3FT Hon BA
Celf a Dylunio (Amlddisgyblaethol) (W000) 3FT Hon BA
Rheoli Busnes (NN12) 3FT Hon BA
Rheoli Busnes (NN21) 2FT HND
Ymarfer Celf (ychwanegiad) (L591) 1FT Hon BSc
Astudiaethau Gofal (L500) 2FT Fdg FdSc
Celf a Dylunio (W102) 3FT Hon BA
Cerameg a Gemwaith (JW37) 3FT Hon BA (Hons)
Cyfrifiadura (G401) 3FT Hon BSc
Cyfrifiadura (G402) 2FT Fdg FdSc
Darlunio Digidol (W221) 3FT Hon BA (Hons)
Peirianneg Drydanol ac Electronig (H600) 2FT HND
Ffasiwn (Dylunio a Llunio Dillad) (W2H0) 3FT Hon BA (Hons)
Celfyddyd Gain (Peintio, Lluniadu a Gwneud Printiau) (W101) 3FT Hon BA(Hons)
Celfyddyd Gain Cerflunwaith (W130) 3FT Hon BA
Cyfathrebu Graffig (W290) 3FT Hon BA (Hons)
Peirianneg Fecanyddol (003H) 2FT HND
Ffotograffiaeth (W640) 3FT Hon BA
Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon (C610) 3FT Hon BSc
Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon (CX6C) 1FT Hon BSc
Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon (C611) 2FT Fdg FdSc
Tecstilau (Celf, Dylunio a Chrefft) (W232) 3FT Hon BA (Hons)

Pwyntiau cyswllt

Dyma rai o’r staff academaidd yn eich adrannau sy’n siarad Cymraeg. Mae croeso i chi gysylltu â nhw i ddod i wybod am y cyfleoedd Cymraeg sydd ar gael i chi yn ystod eich cwrs astudio yng Ngholeg Sir Gâr.

Yr Amgylchedd Adeiledig Brian Herbert (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Royston Davies (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Astudiaethau ar Dir Mary Richards (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Mark Needham (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Busnes ac Addysg

Busnes                                  

Caroline Brown (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Sian Harris (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Addysg                              

Julie Jones (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Celf a Dylunio                        

John Hitchings (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

(Job’s Well)                             

Peter Spriggs (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Karl Sedgwick (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Ffasiwn                                            

Helen Humphreys (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Cyfrifiadura a Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfrifiadura                              

Kay Daniels (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Gwasanaethau Cyhoeddus

Caroline Brown (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Diwydiannau Creadigol, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

Teithio a Thwristiaeth               

Gareth Harvey (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Chwaraeon                                    

Euros Evans (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Eleri Jones (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Simon Wooller (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Technoleg Cerdd

Aled Richards (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Gofal, Gofal Plant, Mynediad a Chynghori

 

Gofal Plant

Liz Barney (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Non Davies (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Hayley Jones (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Mary Kovaci (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Sian Phillips (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Helen Lloyd (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)(Graig)

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol         

Julia Phillips (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)(Ammanford)

 

Lefel Mynediad                                      

Moreen Howells (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Peirianneg

Gelli Aur

 Geraint Evans (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.) 

 

Pibwrlwyd                               

Dylan Williams (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Irfon Lloyd (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

Safon Uwch a Mynediad i Addysg Uwch

 

 

 

Safon Uwch a Mynediad                   

Rhian Jones (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

Trin Gwallt, Harddwch ac Arlwyo

Trin Gwallt

(Piblwrlwyd)                            

Emma Christopher (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

 

 

Trin Gwallt                              

Margaret Ruzzak (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)(Graig)

 

 

 

Harddwch                                     

Elizabeth Evans (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

 

 

Arlwyo                                 

Linda Thomas (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

 

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

 •               

 • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.