Prentis yn ennill efydd yn WorldSkills Kazan
Mae prentis yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill cydnabyddiaeth fyd-eang wrth iddi ennill medal efydd am drin gwallt yn WorldSkills, Kazan, 2019.
yr academi perfformiad
cyflawni potensial
Canlyniadau Safon Uwch
Cyrsiau Lefel Prifysgol
Diwrnod Agored
10am-2pm
Dydd Sadwrn 9fed Tachwedd 2019
Campws Ffynnon Job, Caerfyrddin
cyflawni potensial
previous arrow
next arrow
Slider

Tudalen Hafan.

Yn y Coleg hwn, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio gyda ni yn  gyffrous, yn hwyl ac yn fwyaf pwysig, yn darparu’r wybodaeth, cyfleoedd a sgiliau bywyd trosglwyddadwy i chi sy’n eich galluogi i symud ymlaen i lefelau dysgu uwch neu gyflogaeth.

Mae’r Coleg, sy’n cwmpasu ardaloedd Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, yn cynnig ystod eang o gyrsiau Addysg Bellach, Addysg Uwch, Dysgu’n Seiliedig ar Waith a chyrsiau masnachol o lefel Mynediad drwodd i lefel Gradd, mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau academaidd a galwedigaethol.

Mae’r Coleg yn rhan o bartneriaeth sector deuol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae’n darparu llwybrau dilyniant dwyieithog ar gyfer y dysgwyr hynny sydd am aros yn lleol i astudio, yn ogystal â gweithio gydag ysgolion lleol i gynnig darpariaeth alwedigaethol yn wythnosol i ddisgyblion 14-16 oed.

Mae Diogelu yn flaenoriaeth i ni ac mae’r gofal, cymorth ac arweiniad a ddarperir gennym i ddysgwyr yn nodwedd neilltuol o’r Coleg cynhwysol hwn. Yn y cyd-destun hwn, caiff yr holl ddysgwyr eu trin yn gyfartal a disgwylir iddynt fod yn oddefgar ac yn dderbyngar o bobl eraill.

Mae’r Coleg hwn yn frwdfrydig iawn ynghylch dysgu a rhoddir y rheiny sy’n astudio gyda ni yn ganolog i bob peth a wnawn. Rydym yn sicrhau bod ein safonau addysgu a dysgu yn uchel a bod deilliannau myfyrwyr yn gymesur â phrofiad dysgu gwych a phleserus.

Mae hwn yn amser cyffrous i chi, mae ymuno â’r Coleg yn ymrwymiad mawr, ond un sy’n gallu bod yn arbennig o werth chweil nid yn unig oherwydd y cymwysterau byddwch yn eu hennill, ond oherwydd y profiadau byddwch yn eu rhannu gydag eraill dan gyfarwyddyd ein staff ardderchog.

Yn fwyaf oll, nod y Coleg yw ysbrydoli myfyrwyr, cynyddu eu sgiliau, creu ystod o gyfleoedd ar gyfer dysgwyr a sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial. Dymunaf y gorau oll i chi ar y daith gyffrous hon ac edrychaf ymlaen at eich cwrdd.

Dr Andrew Cornish, CPhys MInstP, TAR

Prif Weithredwr/Pennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

Cyrsiau.

Image not available
Gweld Cyrsiau
Safon Uwch a Mynediad
Image not available
Gweld Cyrsiau
Celf a Dylunio
Image not available
Gweld Cyrsiau
Modurol
Image not available
Gweld Cyrsiau
Sgiliau Sylfaenol
Image not available
Gweld Cyrsiau
Busnes
Image not available
Gweld Cyrsiau
Gofal
Image not available
Gweld Cyrsiau
Arlwyo, Lletygarwch a Thwristiaeth
Cyfrifiadura
Image not available
Gweld Cyrsiau
Adeiladu
Image not available
Gweld Cyrsiau
Diwydiannau Creadigol
Image not available
Gweld Cyrsiau
Peirianneg
Image not available
Gweld Cyrsiau
Lefel Mynediad
Image not available
Gweld Cyrsiau
Sylfaen
Image not available
Gweld Cyrsiau
Trin Gwallt a Harddwch
Image not available
Gweld Cyrsiau
Astudiaethau ar Dir
Image not available
Gweld Cyrsiau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Image not available
Gweld Cyrsiau
Chwaraeon, Twristiaeth a Theithio
previous arrow
next arrow
Slider

Dewiswch eich llwybr eich hun.

Ysgol Gelf Caerfyrddin
Slider
  • Graig Atrium

  • Gelli Aur

  • Graig Campus

  • Jobs Well Campus

Dewiswch
eich Campws.

Ysbrydoli Dysgwyr

Cysylltwch â ni

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.