Cludiant Myfyrwyr - Gwybodaeth.

Cludiant Myfyrwyr 2018-2019

 

1. Pwy sy'n gymwys am Gludiant Myfyrwyr?

  • Myfyrwyr addysg bellach llawn amser sydd yn byw dros 3 milltir o'u campws astudio (1 filltir i fyfyrwyr y Gelli Aur)
  • Myfyrwyr addysg bellach rhan-amser sy'n astudio ar gampws y Gelli Aur yn unig.

*****************************************

Myfyrwyr Addysg Bellach Rhan-amser

NID yw myfyrwyr Addysg Bellach (AB) rhan-amser yn gymwys am gludiant myfyrwyr, oni bai eu bod yn mynychu campws y Gelli Aur. Fodd bynnag, efallai y rhoddir tocynnau teithio i fyfyrwyr AB rhan-amser o fis Tachwedd ymlaen os oes yna seddau sbâr ar gael ar fysiau contract y coleg. Nid oes seddau sbâr ar gael ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus. Gall myfyrwyr AB rhan-amser wneud cais ar-lein gan ddeall y bydd eu cais yn cael ei wrthod i ddechrau a'i ailystyried ym mis Tachwedd.

Myfyrwyr Addysg Uwch

Gall myfyrwyr AU llawn amser fod â hawl i Grant Bwrsariaeth Wledig sydd yn gallu cynorthwyo gyda chludiant. Cliciwch yma i wneud cais am gludiant myfyrwyr.

Myfyrwyr sy'n byw yn nhref Llanelli (o fewn 3 milltir i Gampws y Graig)

Gall myfyrwyr addysg bellach (llawn amser neu ran-amser) sydd yn byw yn nhref Llanelli ac o fewn 3 milltir i Gampws y Graig ddal y gwasanaethau CSG 1, 2 a 3 am £1 y daith. Rhaid i'r myfyriwr fod yn astudio ar gampws y Graig.

 

2. Sut mae gwneud cais am Gludiant Myfyrwyr?

  • Mae angen i fyfyrwyr wneud cais am gludiant myfyrwyr bob blwyddyn
  • Rhaid i'r holl fyfyrwyr sy'n dychwelyd ailymgeisio am gludiant.
  • Dylid gwneud cais am gludiant yn ystod y broses Gofrestru yng ngholeg
  • Hefyd gallwch wneud cais ar-lein, bydd angen eich Côd Person a'ch Cyfrinair o'ch llythyr cofrestru Cliciwch yma i wneud cais am gludiant myfyrwyr
  • Caiff Ceisiadau am Gludiant ond eu prosesu ar ôl y cofrestru a chadarnhau amserlen y cwrs.

Myfyrwyr ag Anghenion Ychwanegol am Gludiant

Cysylltwch ag Uned Gludiant y Coleg

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748025

Myfyrwyr - Cyrsiau Mynediad Ieuenctid

Cysylltwch â Charlotte Coombes, Mynediad Ieuenctid / Cydlynydd Ysgolion

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748389

Myfyrwyr - Cyrsiau Ymgysylltu/Hyfforddeiaeth Lefel 1

Cysylltwch â Ms Jill Dunne neu Mr Wyn David, Ymgynghorwyr Hyfforddi

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748183

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748606

 

3. Amserlenni a Thocynnau Bws

• Bydd Tocynnau Bws yn cael eu hanfon gan Gyngor Sir Caerfyrddin i gyfeiriad cartref y Myfyriwr. Gall hyn gymryd hyd at 15 diwrnod ar ôl Cofrestru.

• Bydd tocynnau ar gyfer bysiau contract y Coleg yn ddilys tan ddiwedd mis Mehefin 2019.

• Bydd tocynnau ar gyfer bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn ddilys am 6 mis a bydd un arall yn cael ei anfon ar y dyddiad adnewyddu a fydd wedyn yn ddilys tan ddiwedd Mehefin 2019. Nid oes angen ailymgeisio er mwyn adnewyddu'r tocyn, bydd yn cael ei brosesu a'i anfon yn awtomatig.

• Rhaid dangos Tocynnau Bws i'r Gyrrwr Bws ar bob taith. #DimTocynDimTeithio

• Yn ystod mis Medi, caiff myfyrwyr deithio ar fysiau contract y Coleg heb docyn bws.

• Os yw myfyrwyr yn teithio i ac o'r Coleg ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus yn ystod mis Medi, yna byddant yn gyfrifol am dalu am hynny - ni fydd y Coleg yn rhoi ad-daliad heblaw mewn amgylchiadau eithriadol.

• O ddydd Llun, 1 Hydref 2018 - rhaid dangos tocynnau bws ar bob taith. #DimTocynDimTeithio

• Mae'r amserlenni bws ar gael ar Wefan y Coleg. Ni chaiff amserlenni eu rhoi gyda Thocyn Bws. 

• Ar gyfer y bysiau CSG 1, 2 a 3 (tref Llanelli – campws y Graig), nid oes angen i fyfyrwyr gwblhau ceisiadau am gludiant ond bydd rhaid iddynt dalu £1 y daith i'r gyrrwr bws.

• Dylai myfyrwyr y Graig nodi'r gwahanol faeau bws ar gyfer gadael (Y Graig neu Ysgol y Strade). Mae rhestr wedi ei harddangos ar yr Hysbysfwrdd Cludiant yn Yr Hwb / y Brif Dderbynfa ar gampws y Graig.

• Bydd y Gwasanaethau Myfyrwyr ar gael ar ddechrau / diwedd y dydd yn ystod yr wythnos gyntaf i gynorthwyo myfyrwyr.

Cliciwch yma i weld amerslenni bws Coleg Sir Gâr

 

4. Colli / Difrodi Tocyn Teithio

• Dylai myfyrwyr ffonio Cyngor Sir Caerfyrddin ar 01267 234567 i drefnu tocyn newydd.

• Rhaid i'r myfyriwr dalu £6.00 i'r Cyngor Sir cyn y rhoddir tocyn newydd.

• Gall myfyrwyr ofyn am drefniadau teithio dros dro ar fysiau contract y Coleg; fodd bynnag, nid yw hyn ar gael ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus.

 

5. Tocyn Teithio Newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau (newid cyfeiriad, campws ac ati)

• Cwblhewch Atodiad E – Ffurflen Newid Mewn Amgylchiadau. Peidiwch â chwblhau'r Ffurflen Cais am Gludiant ar-lein. Cliciwch yma i weld Atodiad E.

• Rhaid i fyfyrwyr ddychwelyd y Ffurflen wedi'i chwblhau a'r Tocyn Teithio i'r Uned Gludiant, Campws y Graig.

• Nid oes ffi am docyn teithio newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau. Rhaid cyflwyno'r tocyn gwreiddiol i Uned Gludiant y Coleg, Campws y Graig.

 

6. Côd Ymddygiad

• Rhaid i Fyfyrwyr a Rhieni / Gwarcheidwaid (os yw myfyrwyr o dan 18 oed) ddarllen a chytuno i gadw at:-

 

7. Amhariadau / Canslo Gwasanaethau Bws

• Bydd y Coleg yn cyhoeddi unrhyw achosion hysbys o ganslo / amhariadau ar Wasanaethau Bws ar Wefan y Coleg a / neu Gyfryngau Cymdeithasol megis Trydar.

 

8. Chyswllt

www.colegsirgar.ac.uk

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffôn: 01554 748025

 

9. Dogfennau Cysylltiedig

Polisi Cludiant 2018/19

Côd Ymddygiad

NEWID Cludiant o’r Catref i’r Ysgol/Coleg

Newid mewn Amgylchiadau (Atodiad E)

Amserlen Gwasanaeth Bysiau