Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cludiant Myfyrwyr - 2020-2021.

Diweddariad Pwysig – o ddydd Llun, 2 Tachwedd 2020

Newidiadau i rai llwybrau a dyraniadau bysiau
Newid i fws 195 yn gadael Campws Graig

Oherwydd newidiadau gweithredol yn First Cymru, o ddydd Llun, 2 Tachwedd 2020, ni fydd yr amserlen ar gyfer 195 o newidiadau na thaith y prynhawn ar wasanaeth 195 yn cychwyn o Gampws y Graig mwyach. Bydd angen i chi wneud eich ffordd i Lanelli ar droed neu ddal y bws X11 i mewn i'r orsaf fysiau ac yna dal y 195.

Fel y gwyddoch, nid ydym wedi cynhyrchu'r tocynnau teithio bws gwasanaeth cyhoeddus eto eleni, ond rydym yn ad-dalu prisiau tocynnau bws cymwys yn amodol ar wiriadau ar docynnau bysiau a chofrestrau dosbarth. Byddwn yn ad-dalu'r pris bws ychwanegol hwnnw ar gyfer yr X11 ynghyd â'r 195, yn amodol ar wiriadau ar y tocynnau bws a'r cofrestrau dosbarth.

Gwiriwch amserau bysiau First Cymru cyn i chi deithio yn ôl i'r Coleg ar ôl y cyfnod atal byr. Os nad ydych chi'n gwybod pryd mae disgwyl i chi ddychwelyd ar y campws, cysylltwch â'ch Cyfadran i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Traveline Cymru     Ffoniwch 0800 464 00 00           www.cymraeg.traveline.cymru/amserlenni/

First Cymru        Ffoniwch 0345 646 0707            www.firstgroup.com

Newidiadau i Col19 Trimsaran a Penymynydd i Gampws Graig

O 2 Tachwedd 2020, ni fydd ein bws contract coleg Col19 bellach yn rhedeg trwy Trimsaran a Phenyddydd i'r Graig. Yn lle hynny, bydd angen i chi ddal Col10 a fydd yn rhedeg i'r amserlen a ddangosir isod.

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn anfon tocyn teithio newydd atoch ar gyfer y Col10. Bydd yn cyrraedd dros hanner prynhawn. Dinistriwch eich hen Docyn Teithio ar gyfer Col19 os gwelwch yn dda gan na fydd yn ddilys mwyach.

Gwiriwch amserau bysiau cyn i chi deithio yn ôl i'r Coleg ar ôl cyfnod atal byr. Os nad ydych chi'n gwybod pryd mae disgwyl i chi ddychwelyd ar y campws, cysylltwch â'ch Cyfadran i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Col10: Mike Hayward & Daughter, 01267 235 467

Carwe, Maesywern                       08:45

Trimsaran, Cilgant Argoed         08:48

Penymynydd, lloches                   08:52

Campws Y Graig                            09:00

 PWYSIG - Taith y prynhawn yn gadael Campws y Graig 16:40

Newidiadau i X11 Penybedd, Pembre a Phorth Tywyn i Gampws y Graig

O 2 Tachwedd 2020, bydd bws contract coleg Col19 yn rhedeg o Gydweli trwy Penybedd, Pembre a Phorth Tywyn i gampws Graig. Ni fydd yn ofynnol i fyfyrwyr ddal bws gwasanaeth cyhoeddus X11 mwyach, gan eu bod bellach wedi'u dyrannu i'r Col19.

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn postio'ch tocyn teithio newydd i chi dros hanner tymor. Bydd y Col19 yn rhedeg i'r amserlen isod. Ni fyddwch yn gallu adennill prisiau bysiau gwasanaeth cyhoeddus yr aethpwyd iddynt ar ôl hanner amser gan y dylech fod yn teithio ar y Col19.

Gwiriwch amserau bysiau cyn i chi deithio yn ôl i'r Coleg ar ôl cau'r tân. Os nad ydych chi'n gwybod pryd mae disgwyl i chi ddychwelyd ar y campws, cysylltwch â'ch Cyfadran i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Col19: Gwynne Price Transport, 01554 810 217

Cydweli, Porth y Castell             08:35

Pen-bre, sgwâr (lloches)            08:44

Porth Tywyn, Yr Orsaf Bysiau    08:48

Campws Y Graig                           09:00

Ni fydd teithwyr yn cael eu codi ar ôl Gorsaf Porth Tywyn

PWYSIG - Taith y prynhawn yn gadael Ysgol y Strade 16:45

 

Diweddariad Pwysig - O ddydd Llun, 14 Medi 2020:

Bysiau Contract Coleg - RHAID i ddysgwyr gael tocyn bws ac ni fyddant yn gallu teithio heb docyn dilys. 

Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus - RHAID i ddysgwyr dalu'r pris bws, y gellir ei adennill yn Swyddfa'r Campws ar gynhyrchu tocyn dilys ac yn amodol ar wiriadau dilysu. Byddwn yn cysylltu â dysgwyr perthnasol yn eu cyfrif e-bost coleg gyda mwy o fanylion.

www.firstgroup.com/south-west-wales/tickets/ticket-prices

Rhaid i bob dysgwr wisgo gorchudd wyneb wrth fynd ar fws ac mae'n rhaid ei wisgo trwy gydol y daith. Cymerir camau disgyblu os na lynir wrth hyn.

Pob Dysgwr - Sy’n Teithio ar Fws neu mewn Tacsi
Ceisiwch wneud eich trefniadau cludiant eich hun i deithio i’r coleg ac oddi yno, gan deithio gydag aelodau o’ch aelwyd, neu eich aelwyd estynedig.
Os yw'n ymarferol, ystyriwch gerdded neu seiclo.
Dyma'r opsiynau mwyaf diogel a mwyaf iach i chi, yn enwedig ar yr adeg hon.

Rydym yn deall bod angen gwybodaeth am gludiant arnoch chi ond rydym mewn amgylchiadau eithriadol a gofynnwn i bawb fod yn amyneddgar wrth i fesurau gael eu hystyried a'u gweithredu i leihau'r risg o drosglwyddo feirws COVID19 i bawb sy'n teithio ar fysiau a thacsis y coleg. Mae diogelwch pawb yn hollbwysig ar yr adeg hon.

TEITHIO AR FWS
Gwneud Cais am Docyn Bws y Coleg

Rhaid i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am gludiant myfyrwyr bob blwyddyn. Nid oes unrhyw gario ymlaen.  Gwneir cais am docyn teithio bws coleg wrth gofrestru, nid oes ffurflen gais ar wahân. Os na chysylltwyd â chi ynglŷn â chofrestru, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i wirio statws eich cais am gwrs.

Os ydych chi'n ddysgwr addysg bellach amser llawn ac eisoes wedi derbyn eich enw defnyddiwr, gallwch wneud cais am gludiant yn https://apply.colegsirgar.ac.uk/

Bysiau Contract y Coleg
 • Rhoddir gwybodaeth am Lwybrau / Amserau ar wefan y coleg;
 • Mae’n debygol y gall bysiau redeg yn hwyr oherwydd gofynion glanhau ychwanegol;
 • Rhagwelir y bydd llai o gapasiti ar fysiau contract y coleg;
 • Rhaid i’r holl ddysgwyr wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar fysiau i’r coleg ac oddi yno.
 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, rhoddir tocyn bws i ddysgwyr;
 • Ni chaniateir i ddysgwyr fynd ar y bws heb docyn dilys. Bydd hyn yn cael ei orfodi’n llym o 14 Medi 2020 - yn ddieithriad;
 • Ni roddir tocynnau dros dro;
 • Bydd yn rhaid i chi aros i dderbyn eich tocyn bws drwy’r post cyn y gallwch deithio ar y bws i’r coleg.
Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus
 • Rhoddir gwybodaeth am y llwybrau neilltuedig ar wefan y coleg;
 • Mae’n bosibl na fydd pob un o lwybrau’r bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn cael eu hadfer ar gyfer mis Medi;
 • Mae’n debygol y gall bysiau redeg yn hwyr oherwydd gofynion glanhau ychwanegol;
 • Capasiti cyfyngedig iawn ar y bysiau gwasanaeth cyhoeddus - dim sicrwydd o sedd;
 • Mae gwisgo masgiau wyneb yn orfodol;
 • Mae cadw pellter cymdeithasol o 2m yn orfodol;
 • Ni fydd tocynnau bws Gwasanaeth Cyhoeddus yn cael eu postio cyn diwedd Medi 2020;
 • Os nad oes gennych ddewis arall ond i deithio ar fws gwasanaeth cyhoeddus, yna cyhyd â’ch bod yn gymwys i gael tocyn bws, yna gallwch hawlio cost y daith ar y bws yn ôl yn y coleg ar yr amod eich bod yn cadw a chyflwyno’r tocyn (yn amodol ar wiriadau). Caiff hyn ei adolygu ddiwedd mis Medi 2020. Bydd manylion am gynigion ar docynnau yn cael eu postio ar wefan y coleg.
TEITHIO MEWN TACSI - Cludiant Anghenion Ychwanegol

Gall dysgwyr â chyflyrau meddygol, anableddau neu anawsterau dysgu fod yn gymwys i gael darpariaeth tacsi neu fws, yn amodol ar dystiolaeth ategol berthnasol.  Mae'r ceisiadau hyn yn cael eu hystyried ar sail achos unigol.

 • Ceisiwch wneud eich trefniadau cludiant eich hun;
 • Ni fydd tacsis ar waith ar gyfer 7 Medi 2020. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddyddiadau cychwyn;
 • Mae ffurflenni cais ar gael ar gais trwy anfon e-bost i: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 • Cwblhewch a dychwelwch yn electronig ynghyd â thystiolaeth ategol ar gyfer asesu ceisiadau.

Peidiwch â ffonio’r Coleg na Chyngor Sir Caerfyrddin ond daliwch ati i edrych ar wefan y Coleg  www.colegsirgar.ac.uk a fydd yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd gwybodaeth yn cael ei chadarnhau.

Anfonwch ymholiadau mewn e-bost i  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.