Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Safonau’r Iaith Gymraeg.

Yr Iath Gymraeg - Ein Hymrwymiad
1 Awst 2019 – 31 Gorffennaf 2020

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod fframwaith cyfreithiol er mwyn cyflwyno dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau ymddygiad ar y Gymraeg. 

 Mae’r dyletswyddau sy’n deillio o’r safonau yn golygu dylai sefydliadau beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, ynghyd â hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg sef ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

Pwrpas y safonau yw:

  • ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg
  • ei gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg
  • sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd

Mae'n rhaid i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion gydymffurfio â Safonau yn y meysydd canlynol:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion

Bydd y Safonau hyn yn weithredol o’r 1af o Ebrill 2018. Ceir copi o’r Safonau sydd yn berthnasol i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion isod:

Safonau'r Iaith Gymraeg Coleg Sir Gâr

Safonau'r Iaith Gymraeg Coleg Ceredigion

Cwynion

Os oes gennych unrhyw gwynion ynghylch y defnydd o'r Gymraeg yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, cysylltwch â ni ar:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwybodaeth Bellach 

Os hoffech fwy o wybodaeth am y Safonau, cysylltwch â:
Jan Morgan, Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.