Safonau’r Iaith Gymraeg.

Yr Iath Gymraeg - Ein Hymrwymiad
Adroddiad - 1 Awst 2021 - 31 Gorffennaf 2022

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod fframwaith cyfreithiol er mwyn cyflwyno dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau ymddygiad ar y Gymraeg. 

 Mae’r dyletswyddau sy’n deillio o’r safonau yn golygu dylai sefydliadau beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, ynghyd â hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg sef ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

Pwrpas y safonau yw:

  • ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg
  • ei gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg
  • sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd

Mae'n rhaid i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion gydymffurfio â Safonau yn y meysydd canlynol:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion

Bydd y Safonau hyn yn weithredol o’r 1af o Ebrill 2018. Ceir copi o’r Safonau sydd yn berthnasol i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion isod:

Safonau'r Iaith Gymraeg Coleg Sir Gâr

Safonau'r Iaith Gymraeg Coleg Ceredigion

Cwynion

Os oes gennych unrhyw gwynion ynghylch y defnydd o'r Gymraeg yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, cysylltwch â ni ar:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwybodaeth Bellach 

Os hoffech fwy o wybodaeth am y Safonau, cysylltwch â:
Jan Morgan, Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN