Skip to main content

Meet your student ambassadors 

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn darparu Ysgoloriaethau Llysgenhadon yn flynyddol i fyfyrwyr addysg bellach sy’n dechrau cwrs lefel tri am y tro cyntaf.

Ar draws ein wyth campws, mae gennym 34 o lysgenhadon myfyrwyr a’u rôl yw hyrwyddo’r coleg yn ei gyfanrwydd, yn fewnol ac yn allanol, a hyrwyddo hefyd ar yr un pryd eu maes astudio priodol yn eu cyfadrannau.

Mae ein llysgenhadon yn cynorthwyo gyda nosweithiau agored, ymweliadau ysgolion, nosweithiau gwobrwyo a llawer mwy, gan wneud eich profiad o ymweld â’r coleg mor gyfforddus ac mor groesawgar â phosibl.

Er mwyn i chi ddod i adnabod ein llysgenhadon myfyrwyr, maen nhw wedi dweud ychydig bach amdanynt eu hunain wrthym a pham eu bod nhw’n mwynhau cymaint eu rôl yn y coleg.

Iestyn Davies 

Delwedd o fyfyriwr gwrywaidd yn gwenu

Rwy’n astudio cwrs galwedigaethol peirianneg drydanol. Roedd diddordeb gen i mewn peirianneg ers yr amser pan oeddwn i’n chwarae gyda lego, a phan wnes i ddarganfod pa mor dda oedd y cynllun peirianneg yn y coleg, gwnes i gais ar unwaith.

Rwy’n mwynhau ac yn cymryd rhan yn y rhan fwyaf o’r clybiau chwaraeon sy’n rhedeg yn y coleg. Rwy’n chwarae pêl-foli, badminton a dodge ball ac rwy’n gapten ar y tîm pêl-fasged yma.

Credaf y gallaf fod yn fodel rôl da i ddisgyblion eraill a disgyblion y dyfodol hefyd oherwydd fy mod yn berson goddefgar a hawdd iawn dod ataf, ar y cyfan, person neis i fod yn ei gwmni. Rwy’n gobeithio helpu myfyrwyr newydd i setlo i mewn yn hawdd a rhoi croeso braf iddynt i’r coleg.

Grace Williams

 Delwedd o fyfyriwr yn gwenu

Gwnes i gais i fod yn llysgennad coleg oherwydd rwyf am ddarparu’r cymorth a oedd mor werthfawr i mi pan ddechreuais ar fy nhaith yn y coleg, ac rwyf hefyd yn credu ei fod yn gyfle gwych i mi helpu i feithrin fy hyder fy hun wrth fod ar gael i helpu eraill.   

Rwyf wrth fy modd gyda cherddoriaeth a’r theatr, ond rwyf hefyd yn frwd dros helpu eraill i ddarganfod eu hoffterau eu hunain trwy eu helpu i ddarganfod beth yw’r llwybr iawn iddyn nhw. 

Credaf y gallaf fod yn esiampl gadarnhaol i eraill oherwydd rwy’n credu fy mod wedi cael llawer o brofiadau defnyddiol sy’n fy ngalluogi i ddangos empathi at eraill a deall sut i’w helpu.  Rwy’n gobeithio y gallaf roi cyngor i eraill a fydd o fudd iddynt yn y pen draw.

Jenna Loweth

 Delwedd o fyfyrwraig yn gwenu

Mae helpu eraill yn rhywbeth rwyf bob amser wedi teimlo’n frwd yn ei gylch.  Rwyf am sicrhau bod y pontio i gymuned y coleg mor hawdd ag y gall fod, ac i wneud yn siŵr bod yr holl ddymuniadau ac anghenion posibl yn cael eu cwmpasu mewn ffyrdd sy’n gwneud i bobl deimlo’n fwyaf cyfforddus.

Rwyf ar dân dros helpu eraill, celfyddyd, ffrindiau, teulu, a chreu’r cyfleoedd gorau ar gyfer bywyd ac i mi fy hun.

Mae bod yn esiampl yn dangos i ble gall pobl fynd.  Rwy’n rhywun y gall pobl edrych tuag ati ar adegau o angen ond hefyd fel esiampl o sut y gall bywyd coleg wneud gwahaniaeth i’w bywydau eu hunain, i ble y gall eich arwain a sut nad yw’n lle brawychus ond yn hytrach yn fodd i’ch mowldio chi eich hun. 

Charlotte Holt

Myfyriwr yn gwenu

Gwnes i gais i fod yn llysgennad coleg oherwydd rwyf am ddarparu’r cymorth a oedd mor werthfawr i mi pan ddechreuais ar fy nhaith yn y coleg, ac rwyf hefyd yn credu ei fod yn gyfle gwych i mi helpu i feithrin fy hyder fy hun wrth fod ar gael i helpu eraill.   

Rwyf wrth fy modd gyda cherddoriaeth a’r theatr, ond rwyf hefyd yn frwd dros helpu eraill i ddarganfod eu hoffterau eu hunain trwy eu helpu i ddarganfod beth yw’r llwybr iawn iddyn nhw. 

Credaf y gallaf fod yn esiampl gadarnhaol i eraill oherwydd rwy’n credu fy mod wedi cael llawer o brofiadau defnyddiol sy’n fy ngalluogi i ddangos empathi at eraill a deall sut i’w helpu.  Rwy’n gobeithio y gallaf roi cyngor i eraill a fydd o fudd iddynt yn y pen draw.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.