Skip to main content

Cipolwg

 • Llawn Amser / Rhan-amser

 • 2 Flynedd / 4 Blynedd

 • PCYDDS Caerfyrddin

Mae hyfforddi chwaraeon yn yrfa gyffrous sy’n rhoi boddhad lle byddwch yn datblygu a meithrin chwaraewyr hyd eithaf eu gallu.

Chwaraeon hefyd yw un o feysydd pwnc mwyaf dynamig Coleg Sir Gâr ac rydym yn falch i gynnig rhaglenni gradd cyffrous, arloesol mewn chwaraeon. Mae’r Radd Sylfaen mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon yn rhaglen seiliedig ar waith ymarferol er mwyn paratoi myfyrwyr am yrfa yn y diwydiant chwaraeon. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i sicrhau profiad dysgu cyfredol ac academaidd trylwyr sy'n bodloni anghenion y diwydiant lleol.

Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â thimau proffesiynol elît megis Y Scarlets a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe, lle caiff myfyrwyr y cyfle i ennill profiad diwydiannol ar y lefel uchaf.

Hefyd mae’r radd yn elwa o gysylltiadau cymunedol a ddatblygwyd yn yr adran dros nifer o flynyddoedd, gan leoli myfyrwyr mewn ysgolion lleol a gyda swyddogion datblygu chwaraeon NGB sy’n rhoi cipolwg ar lwybrau cyflogaeth posibl.

Mae’r cwrs yn un unigryw wedi’i leoli ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Caerfyrddin a chaiff ei gyflwyno gan Goleg Sir Gâr felly byddwch yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr hefyd.

Nodweddion y Rhaglen

Mae'r meysydd astudio yn cynnwys Hyfforddi Chwaraeon, Dadansoddi  Chwaraeon a Chryfder a Chyflyru. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel sgiliau ymchwil uwch, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol wrth baratoi at yrfa mewn chwaraeon. Mae gan y rhaglen elfen dysgu’n seiliedig ar waith hefyd fel y gall myfyrwyr ennill profiad hanfodol yn eu maes diddordeb.

Mae'r maes pwnc yn elwa o gael cyfleusterau ardderchog sy'n cynnwys labordy chwaraeon o’r radd flaenaf, swît ddadansoddi, neuadd chwaraeon, swît cryfder a chyflyru ac arwyneb 3G bob tywydd.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel  4

 • Cyflwyniad i Gysyniadau Gwyddor Chwaraeon
 • Hyfforddi Chwaraeon
 • Cryfder a Chyflyru
 • Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Perfformiad Chwaraeon Ymarferol (Tîm)

Lefel 5

 • Hyfforddi Chwaraeon Uwch
 • Cryfder a Chyflyru
 • Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Perfformiad Chwaraeon Ymarferol (unigol)

Bydd myfyrwyr hefyd yn astudio dau o Fodiwlau Priodoleddau Graddedigion PCYDDS - Dysgu yn yr Oes Ddigidol (Lefel 4) a Chreadigrwydd a Chreu Gwerth (Lefel 5)

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn anelu at baratoi myfyrwyr ar gyfer symud ymlaen i’n BSc mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon (blwyddyn atodol) neu i yrfa mewn chwaraeon ac addysg gorfforol.

Gall llwybrau gyrfa posibl gynnwys Gweinyddwr Chwaraeon, Hyfforddwr, Swyddog Datblygu, Dadansoddwr Chwaraeon, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, Athro Addysg Gorfforol neu Ddarlithydd Coleg.

Gall llwybrau gyrfa amgen gynnwys y gwasanaethau brys, y lluoedd arfog a gwaith ieuenctid.

Dull asesu

Caiff modiwlau eu hasesu trwy gyfuniad o aseiniadau, astudiaethau achos, llyfrau log ac asesiadau o sgiliau ymarferol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf 48 pwynt UCAS arnoch, fodd bynnag rydym yn awyddus i farnu pob ymgeisydd ar sail teilyngdod drwy gyfweliad ffurfiol.  Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i fyfyrwyr hŷn sydd â phrofiad perthnasol.

Costau Ychwanegol

Does dim ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer cyfarpar personol/cit chwaraeon ac ar gyfer teithiau’n gysylltiedig â’r cwrs.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith hwn yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth bwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credyd fesul lefel ar hyd eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion.  Mae modiwlau’r Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a dangos tystiolaeth, o ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar yrfaoedd sy’n gysylltiedig â’ch maes pwnc chi. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys gallu digidol, ymchwil a rheoli prosiect, yn ogystal â’r fath gymwyseddau personol â chyfathrebu, creadigrwydd, hunanfyfyrio, gwytnwch a datrys problemau. 

Dewch i wybod mwy am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.