Skip to main content

Tystysgrif ILM mewn Arwain Tîm Lefel 2

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio ar gyfer arweinwyr tîm newydd ac uchelgeisiol.  Mae’n rhoi cyflwyniad manwl i rôl a chyfrifoldebau arweinydd tîm.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.  Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial - pris ar gael ar gais. 

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Sesiynau addysgu misol gyda sesiwn diwtorial unigol.  Bydd cyflwyniad y cwrs yn cael ei deilwra at anghenion y grŵp. Mae’n fwyaf tebygol mai dysgu cyfunol fydd yr opsiwn a ffefrir.  

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cymhwyster yn cynnwys pynciau megis Datblygu eich hun fel Arweinydd Tîm, Gwella Perfformiad y Tîm Gwaith a Chynllunio a Monitro Gwaith. Mae ystod eang o opsiynau ar gael sy'n cynnwys gwasanaeth cwsmer, datrys problemau, agweddau cyfreithiol, gwneud penderfyniadau ac arferion cyfathrebu.

Bydd yr unigolyn yn elwa o ddysgu sgiliau craidd i arwain tîm yn llwyddiannus, technegau cymhelliant ac ennill yr hyder i fynd i’r afael â materion anodd.   Bydd cyflogwyr yn gweld eu staff yn datblygu eu potensial ac yn dod yn gymwys wrth reoli pobl a pherthnasoedd.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd dilyniant i gymwysterau eraill gan gynnwys:

  • Dyfarniad neu Dystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Asesu'r Rhaglen


Ymgymerir ag asesiadau ffurfiol fel aseiniadau, cwestiynau ac atebion neu adroddiadau myfyriol ynghyd â thystiolaeth o gynnyrch.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Cost y cwrs yw £155.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.