Skip to main content

Cipolwg

  • Llawn Amser / Rhan-amser

  • 3 blynedd yn llawn amser; mae astudio’n rhan-amser ar gael

  • Campws Jobs Well

Cod UCAS: C22

Cod y Cwrs: W232

Mae’r radd hon mewn tecstilau yn unigryw yng Nghymru ac yn rhoi cyfle i archwilio gwehyddu, gwau a phrosesau gorffennu cyfryngau cymysg. Ffurfia lluniadu a dylunio digidol y sail ar gyfer datblygu. Mae'r dull seiliedig ar sgiliau yn darparu gwybodaeth a sylfaen arbrofol y gall myfyrwyr naill ai ddatblygu dull cyfrwng cymysg ohonynt neu ddewis arbenigo. Mae’r cwricwlwm yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael y cyfle i brofi ystod o gyfleoedd gyrfaol trwy friffiau wedi’u gosod mewn amrywiaeth o gyd-destunau’r farchnad: ffabrigau ffasiwn, dylunydd-wneuthurwr/crefft, ategolion, tecstilau ar gyfer y tu mewn a chelf tecstilau.

Mae’r cwrs yn ddynamig, yn heriol ac yn greadigol, yn cael ei redeg gan diwtoriaid sy’n arbenigwyr cydnabyddedig yn eu maes. Ein nod yw bod ein myfyrwyr yn graddio gyda chyrff o waith rhagorol a fydd yn arwain at swyddi gwerth chweil, hunangyflogaeth neu astudiaeth academaidd uwch.   Mae dosbarthiadau bach yn sicrhau mynediad digynsail i gyfarpar arbenigol a thiwtoriaid.

Mae’r cwrs yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu portffolio eang sy’n arddangos eu hunaniaeth bersonol. Byddant yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogadwyedd yn y diwydiannau creadigol: mae gan lawer o gyn-fyfyrwyr yrfaoedd sefydledig yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydyn ni’n hyfforddi ac yn meithrin sgiliau ymarferol gyda thrylwyredd academaidd, sy’n arwain at arddangosfa broffesiynol a phortffolio o waith.

Nodweddion y Rhaglen

Mae hon yn rhaglen sydd ag adnoddau da iawn gyda chyfleusterau gweithdy sy'n cynnwys: gwyddiau llaw traddodiadol (ar gael i bob myfyriwr), gwyddiau a yrrir gan gyfrifiadur, cudynnu matiau, peiriannau gwau domestig a diwydiannol, labordy llifynnau, torri â laser, weldio â laser ac asio uwchsonig; ochr yn ochr â chyfarpar printio, addurno a phwytho safonol. Defnyddir ystod eang o feddalwedd dylunio masnachol ar lwyfannau Mac a chyfrifiadur personol. Cynigiwn hefyd lefel uchel o arbenigedd tiwtor mewn dylunio dillad wedi’u gwau a llunio cynhyrchion ar gyfer y rheiny sydd â’u bryd ar droi eu tecstilau yn gynhyrchion terfynol wedi'u gwireddu'n llawn.

Mae prosiectau yn y flwyddyn astudio gyntaf a’r ail yn rhychwantu canlyniadau dylunio mewnol, ffasiwn a chelf gymhwysol. Mae cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol a briffiau prosiectau byw yn rhan hanfodol o’r cwrs gan roi profiad proffesiynol ac entrepreneuraidd go iawn, yn ogystal â’r cyfle i ennill gwobrau, cyfleoedd arddangos a lleoliadau gwaith.  Mae’r flwyddyn astudio olaf yn gwbl annibynnol gyda sesiynau tiwtorial wythnosol, sy’n galluogi myfyrwyr i greu corff personol o waith sy'n arddangos unigoliaeth, arloesedd a dawn.  Mae'r cwrs yn ymfalchïo yn y ffaith nad oes ganddo 'arddull fewnol':  caiff pob myfyriwr ei drin fel unigolyn a’i annog i greu gwaith sy’n adlewyrchu ei ddiddordebau a’i ddyheadau unigryw.  Mae myfyrwyr yn cael mannau gwaith pwrpasol mewn stiwdio olau ac awyrog sydd â’r holl gyfarpar. Mae maint dosbarthiadau yn fach sy'n caniatáu lefel uchel o ryngweithio gyda thiwtoriaid a mynediad hawdd i adnoddau.

Anelwn at helpu myfyrwyr i gyflawni eu potensial llawn o fewn amgylchedd gwaith cefnogol, cyfeillgar, meithriniol a chreadigol.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 - Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai dan arweiniad tiwtor ac astudiaeth annibynnol.

Blwyddyn 2 - Blwyddyn ddatblygiadol a ddyfeisiwyd i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Blwyddyn 3 - Briff personol a gyd-drafodwyd sy'n eich galluogi i atgyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio er mwyn paratoi ar gyfer dilyniant ac uchelgeisiau personol yn y dyfodol, gan orffen gyda chyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Dylunydd tecstilau/artist, gwaith arddangosfeydd celf neu osodiadau, dylunio - llawrydd neu mewn sefydliad, dylunydd/wneuthurwr, gweithiwr celf cymunedol, curadur arddangosfeydd, athro/darlithydd, ymchwilydd, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD).

Dull asesu

Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion Mynediad

Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Gweithdrefnau dethol

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein drwy UCAS, ein cod Sefydliad UCAS yw C22 a chod y cwrs yw W232. Gwneir cynigion yn seiliedig ar y cais UCAS, graddau disgwyliedig (os yw'n berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. Oherwydd datblygu perthynas â chi o'r cychwyn cyntaf, mae ein cyfraddau tynnu’n ôl yn fach iawn. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Mae croeso i ymgeiswyr hŷn sydd â phrofiad blaenorol perthnasol ac fe'u hystyrir ar sail unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Costau Ychwanegol

Does dim ffi Stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n gysylltiedig â’r cwrs. 

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith hwn yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth bwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credyd fesul lefel ar hyd eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion.  Mae modiwlau’r Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a dangos tystiolaeth, o ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar yrfaoedd sy’n gysylltiedig â’ch maes pwnc chi. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys gallu digidol, ymchwil a rheoli prosiect, yn ogystal â’r fath gymwyseddau personol â chyfathrebu, creadigrwydd, hunanfyfyrio, gwytnwch a datrys problemau. 

Dewch i wybod mwy am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.