Skip to main content

Tystysgrif Lefel 2 AAT mewn Cadw Cyfrifon (Ar-lein ac Ar y Campws)

Cipolwg

 • Rhan-amser - Dydd Mawrth 17:00-20:00

 • 1 Flwyddyn - Dyddiad cychwyn

 • Ar-lein ac ar Gampws Pibwrlwyd

Mae’r cwrs hwn yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn cyfrifeg neu gyllid. 

Pwrpas y cwrs yw cynnig sylfaen ar gyfer y wybodaeth a'r sgiliau cyfrifyddu craidd sydd eu hangen i symud ymlaen naill ai i gyflogaeth neu astudio pellach.

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd newydd adael yr ysgol yn ogystal ag oedolion sydd yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl seibiant neu unrhyw un sydd yn dymuno newid gyrfa. Mae’r cwrs yn agored i’r rheiny sydd yn gweithio a’r rheiny nad ydynt ar hyn o bryd mewn swydd. Hefyd, gallai’r cymhwyster hwn helpu rhywun sydd eisoes yn gweithio mewn rôl gyllid lefel mynediad i symud ymlaen yn eu gyrfa trwy gynnig datblygiad a chydnabyddiaeth ffurfiol iddynt o’u sgiliau

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant a sefyll arholiad cychwynnol - pris ar gael ar gais.

Caiff y cwrs hyblyg hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Mindful Education, ac mae’n cyfuno dysgu ar-lein gyda gwersi wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth.

Mae'r cwrs Lefel 2 hwn wedi'i ariannu'n rhannol, felly mae'r gost i fyfyrwyr yn llai. 

Ar gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer cwrs Lefel 3 wedi'i ariannu'n llawn.  Gweler y wybodaeth am ddilyniant isod.

Nodweddion y Rhaglen

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn yn datblygu ystod eang o sgiliau cyfrifyddu, yn ogystal â sgiliau busnes a phersonol sy’n gysylltiedig â chyfrifyddu. Ymdrinnir yn ogystal â chofnodi dwbl, costio sylfaenol a dealltwriaeth o lyfrau prynu, gwerthu a chyfriflyfrau cyffredinol. Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth o feddalwedd cyfrifyddu ac yn datblygu sgiliau ac ymddygiadau sydd eu hangen i gyfrannu'n effeithiol yn y gweithle.  Mae hyn yn cynnwys sgiliau cyfathrebu a TG a dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes.

Cyflwynir y cwrs hwn gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol sy'n cyfuno gweithgareddau wyneb yn wyneb ac ar-lein mewn llif dysgu di-dor a chyflenwol.

Bydd yr AAT yn gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol.  Gall cyfyngiadau aelodaeth fod yn berthnasol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.aat.org.uk.

Dull Astudio - Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym wedi partneru gyda Mindful Education i gyflwyno’r cwrs hwn trwy ein model ar-lein ac ar y campws hyblyg.

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo arobryn, sydd ar gael ar alw, ac y gellir eu gweld ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur - gan gynnig mwy o hyblygrwydd ar gyfer astudio. Mae’r gwersi yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn dod gyda nhw er mwyn dod â chysyniadau’n fyw. Mae cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi y gellir eu lawrlwytho ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach.   Dylai dysgwyr ddisgwyl treulio tua 4-5 awr yn astudio’n annibynnol ar-lein bob wythnos. 

Ar y campws, byddwch yn elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor  coleg a fydd hefyd yn adolygu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd wrth law i roi arweiniad ar gynnydd ac asesu.   Bydd trafodaeth gyson gyda chyd-fyfyrwyr yn helpu i atgyfnerthu pwyntiau allweddol tra hefyd yn darparu'r gefnogaeth ychwanegol a'r cymhelliant a ddaw yn sgil bod yn rhan o grŵp.

Cynnwys y Rhaglen

Mae Tystysgrif AAT mewn Cyfrifyddu yn cwmpasu ystod o sgiliau cyfrifyddu a chyllid a busnes mewn pedair uned orfodol:

 • Cyflwyniad i Gadw Cyfrifon
 • Egwyddorion Rheolyddion Cadw Cyfrifon
 • Egwyddorion Costio
 • Yr Amgylchedd Busnes

Caiff y tair uned gyntaf eu hasesu’n unigol mewn asesiadau diwedd uned. Asesiad synoptig yw’r bedwaredd uned sy’n defnyddio ac yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r unedau eraill.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y sgiliau cyfrifeg a ddatblygir trwy astudio'r cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i chwilio am waith yn hyderus a/neu symud ymlaen i'r lefel ddysgu nesaf. 

Gall y sgiliau cyllid, cyfrifeg, busnes a chyfathrebu a ddatblygir yn y Dystysgrif AAT mewn Cyfrifyddu arwain at gyflogaeth fel:

 • Gweinyddwr cyfrifon
 • Cynorthwyydd cyfrifon
 • Clerc cyfrifon taladwy
 • Clerc llyfr prynu/llyfr gwerthu
 • Technegydd cyfrifyddu dan hyfforddiant
 • Cynorthwyydd cyllid dan hyfforddiant

Bydd y wybodaeth gyfrifeg a chyllid a ddatblygir yn y cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i’r cymwysterau Diploma mewn Cyfrifyddu (lefel 3) a Diploma mewn Cyfrifyddu Proffesiynol.

O dan y fenter Cyrsiau am Ddim ar gyfer Swyddi, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer cwrs Lefel 3 wedi’i ariannu’n llawn. Fel arall, gallwch wneud cais am fenthyciad dysgwr uwch i dalu cost eich astudiaeth Lefel 3. Gofynnwch i aelod o staff y coleg am fwy o wybodaeth. (lefel 4).

Dull asesu

Mae'r asesiadau yn y cymhwyster hwn ar gyfrifiadur gyda chyfyngiad amser. 

Bydd ystod o fathau o gwestiynau a fformatau yn cael eu cyflwyno i fyfyrwyr yn yr asesiad. Gall y rhain gynnwys cwestiynau amlddewis, ymatebion ysgrifenedig estynedig, cwestiynau llenwi bwlch rhifol, neu ddulliau cwestiynau sy'n dyblygu gweithgareddau’r gweithle, megis gwneud cofnodion mewn dyddlyfr.

Gofynion Mynediad

Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio’r Dystysgrif AAT mewn Cyfrifyddu.  Fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau i lwyddo, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gyda safon dda mewn Saesneg a mathemateg. 

Mae’n bosibl y gall myfyrwyr sydd ag unrhyw gymwysterau ysgol neu goleg perthnasol, gradd neu rywfaint o brofiad cyfrifyddu, mewn amgylchiadau penodol, hawlio eithriadau.

Costau Ychwanegol

Mae angen i fyfyrwyr ddarparu eu deunydd ysgrifennu eu hunain a gwerslyfrau (os oes angen).  Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol os yw’r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Dull Astudio - Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym wedi partneru â Mindful Education i gyflwyno’r cwrs hwn trwy ein model Ar-lein ac Ar y Campws hyblyg. 

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo arobryn, sydd ar gael ar alw, ac y gellir eu gweld ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur - sy’n golygu y gallwch ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio. Mae’r gwersi yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn dod gyda nhw er mwyn dod â chysyniadau’n fyw. Mae cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi y gellir eu lawrlwytho ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach a dylai dysgwyr ddisgwyl treulio tua 4-5 awr yn astudio’n annibynnol ar-lein bob wythnos.   

Ar y campws, rydych yn elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noson bob wythnos. Bydd eich tiwtor yn adolygu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd wrth law i roi arweiniad ar gynnydd ac asesu.   Bydd trafodaeth gyson gyda chyd-fyfyrwyr yn helpu i atgyfnerthu pwyntiau allweddol wrth ddarparu hefyd y gefnogaeth ychwanegol a'r cymhelliant a ddaw yn sgil bod yn rhan o grŵp.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.