Skip to main content

Sylfaen ac Ymarferydd AXELOS PRINCE2

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Fel y dull a ddefnyddir fwyaf yn y byd ar gyfer Rheoli Prosiectau, mae gan PRINCE2® dros filiwn o weithwyr proffesiynol ardystiedig ar draws 150 o wledydd ledled y byd. Mae’r cwrs hwn yn cynnig methodoleg ymarferol, hyblyg ac ymestynadwy i helpu rheoli prosiectau o bob maint a math. Mae’r cwrs hyfforddi PRINCE2 (6ed argraffiad) yn dysgu methodoleg PRINCE2 i’r dysgwyr, sy'n cynnwys y saith Egwyddor, Themâu a Phrosesau. Mae'r Egwyddorion yn cynrychioli'r 'pam', mae'r Themâu yn cynrychioli'r 'beth' ac mae'r Prosesau'n cynrychioli’r 'sut' o ran rheoli prosiect. Gyda'i gilydd maent yn darparu llwybr y gellir ei lywio tuag at lwyddiant wrth reoli prosiect.

Cynlluniwyd y cwrs hwn i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i ddysgwyr ddeall cysyniadau allweddol sy’n ymwneud â phrosiectau a PRINCE2, sut mae egwyddorion PRINCE2 yn sail i ddull PRINCE, themâu PRINCE2 a sut maen nhw’n cael eu cymhwyso trwy gydol y prosiect a phrosesau PRINCE2 a sut maen nhw’n cael eu cyflawni drwy gydol y prosiect. Yn ogystal, gallu cymhwyso egwyddorion PRINCE2 mewn cyd-destun a chymhwyso a theilwra agweddau perthnasol ar themâu a phrosesau PRINCE2 mewn cyd-destun.

Cynyddu dealltwriaeth y dysgwr o fethodoleg PRINCE2 i lefel ymarferydd a dysgu sut i gymhwyso saith egwyddor PRINCE2 o fewn unrhyw brosiect. Yn ogystal, gall dysgwyr roi eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth ar brawf gyda'r arholiad a ddarperir ar ddiwedd y cwrs.

Cipolwg

  5 Diwrnod

  Ystafell Ddosbarth Rithwir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Cynlluniwyd y cwrs hwn i roi'r derminoleg a'r egwyddorion sydd eu hangen ar ddysgwyr i ddod yn aelod gwybodus o dîm rheoli prosiect. Argymhellir y cymhwyster hwn i unigolion sydd am gael hyfforddiant rheoli prosiectau o’r radd flaenaf, gan ennill y sgiliau sydd eu hangen i wella rhagolygon cyflogadwyedd a datblygu gyrfa fel rheolwr prosiect.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs PRINCE2 ar gyfer y cymhwyster Ymarferydd, bydd angen bod dysgwyr wedi llwyddo ar un o’r cyrsiau canlynol.

  • Ardystiad PRINCE2 Sylfaen (5ed Argraffiad neu 6ef Argraffiad)
  • Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Prosiectau (PMP)
  • Cyswllt Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM)
  • IPMA Lefel A, B, C, neu D

Dilyniant

Ar gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gall dysgwyr ymchwilio i swyddi uwch fel dadansoddwr busnes iau, rheolwr prosiectau, uwch ddadansoddwr prosiectau a rheolwr prosiectau.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.