Skip to main content

Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma

Cost y cwrs: £795

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Datblygwyd y cwrs hyfforddi Gwregys Melyn Lean Six Sigma ar gyfer pob gweithiwr, o fewn unrhyw sector, sy’n cyflawni unrhyw swydd. Diben y cwrs hyfforddi Gwregys Melyn yw helpu pob gweithiwr i ychwanegu gwerth at ei fusnes drwy ganfod a datrys meysydd i’w gwella.

Mae’r pynciau a gynhwysir yn cynnwys methodoleg DMAIC, meini prawf targedu prosiectau, dewis prosiectau, rolau tîm, a llais y cwsmer. Mapio ffrydiau gwerth, dadansoddiad o wraidd y broblem, diagramau achos ac effaith, llifau darbodus a chelloedd gwaith, offer gweledol a chapasiti a thagfeydd. Mae arholiad ar ddiwedd y cwrs i brofi dealltwriaeth y dysgwyr o’r deunydd a gwmpaswyd.

Ar gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu rhestru’r offer a’r egwyddorion sylfaenol sy’n sail i fodel gwella Lean Six Sigma, nodi cyfleoedd i wella proses a diffinio cyrchnodau prosiect gwella. Nodi sut i gynllunio ar gyfer casglu data a chyflawni hynny er mwyn darganfod gwreiddiau problemau, disgrifio sut i wirio’r problemau sydd wrth wraidd trafferthion prosesau, rhestru sut i roi technegau a chysyniadau gwella syml ond effeithiol ar waith a nodi sut i gynnal y cynnydd o ganlyniad i wella prosesau.

Cipolwg

  2 Ddiwrnod

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cymhwyster Gwregys Melyn Lean Six Sigma hwn yn bwynt lefel mynediad i unigolion sydd am ddechrau ar eu gyrfa mewn Rheoli Prosiectau, gan weithio fel rhan o dîm prosiect.

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs hwn yn agored i unrhyw un a does dim gofynion mynediad, dim ond parodrwydd i gymryd rhan a meddwl agored.

Dilyniant

Ar gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus a phasio’r arholiad Gwregys Melyn bydd dysgwyr yn gallu gwneud cais am amrywiaeth o swyddi megis arolygydd rheoli ansawdd, dadansoddwr gwella prosesau a pheiriannydd prosesau. Byddai dysgwyr yn gallu datblygu eu dysgu ymhellach a helpu i greu mwy o gyfleoedd swyddi trwy astudio naill ai ar y cwrs Gwregys Gwyrdd neu’r cwrs Gwregys Du.

Cost

£795

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.