Skip to main content

Diploma Lefel 3 mewn Gwybodeg Iechyd

Ariennir y cymhwyster hwn yn llawn ar gyfer y rheiny sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Gwybodeg Iechyd yn un o'r meysydd sy'n tyfu gyflymaf yn y sector iechyd. Mae'n chwarae rhan allweddol wrth gasglu, storio, trefnu ac yn bwysicaf oll dadansoddi data er budd cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Ymdrinnir â phynciau amrywiol yn y cwrs hwn gan gynnwys hyrwyddo arfer da wrth drin gwybodaeth mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, rheoli eich perfformiad eich hun mewn amgylchedd busnes, nodi gofynion gwybodaeth mewn cyd-destun iechyd, rheoli gwybodeg iechyd mewn lleoliadau gofal iechyd, egwyddorion rheoli gwybodaeth a chynhyrchu dogfennau a sgiliau cyfathrebu ar gyfer gweithio yn y sector iechyd. Mae nifer o unedau dewisol i chi ddewis o’u plith hefyd.

Cipolwg

  Hyd at ddwy flynedd gan ddibynnu pryd mae'r dysgwr yn cofrestru

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cymhwyster hwn yn berffaith ar gyfer y rheiny sydd â rolau sy’n ymwneud â thrin a rheoli data a gwybodaeth electronig ac ar bapur, gan ddefnyddio TG a systemau llaw. Gallai hyn gynnwys rheoli cofnodion cleifion o ddydd i ddydd, dilysu a chodio data a dadansoddi, adrodd a defnyddio data i gefnogi ansawdd y wybodaeth.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad. Serch hynny, os nad ydych wedi cwblhau 5 TGAU ar Raddau C-A* yn llwyddiannus rydym yn argymell eich bod yn cwblhau’r Dyfarniad Lefel 2 cyn cofrestru ar y cymhwyster Lefel 3 hwn.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr symud ymlaen i gwrs Tystysgrif Lefel 4 mewn Gwybodeg Iechyd.

Cost

Ariennir y cymhwyster hwn yn llawn ar gyfer y rheiny sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.