Skip to main content

Tystysgrif Lefel 4 mewn Gwybodeg Iechyd

Ariennir y cymhwyster hwn yn llawn ar gyfer y rheiny sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Gwybodeg Iechyd yn un o'r meysydd sy'n tyfu gyflymaf yn y sector iechyd. Mae'n chwarae rhan allweddol wrth gasglu, storio, trefnu ac yn bwysicaf oll dadansoddi data er budd cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Ymdrinnir â phynciau amrywiol yn y cwrs hwn gan gynnwys dadansoddi ac adrodd ar ddata a gwybodaeth sy'n ymwneud ag iechyd a hyrwyddo arfer da wrth drin gwybodaeth mewn lleoliadau iechyd. Gyda modiwlau dewisol amrywiol sy’n cynnwys deall dwyieithrwydd yn y gwaith, cynllunio a rheoli prosiect, dadansoddiad ystadegol o setiau data, profi diogelwch systemau gwybodaeth, meddalwedd rheoli prosiectau, rheoli ansawdd cynnyrch a gwasanaethau digidol a llawer mwy.

Cipolwg

  Hyd at ddwy flynedd gan ddibynnu pryd mae'r dysgwr yn cofrestru

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Ar hyn o bryd mae'r cymhwyster wedi'i alinio ar gyfer y rolau canlynol, fodd bynnag mae hyn yn cael ei adolygu ac efallai bydd modiwlau eraill yn cael eu hychwanegu er mwyn cynnwys llwybrau ychwanegol i'r rheiny sy'n dymuno symud ymlaen o Lefel 3. Mae’r pedwar llwybr gyrfa a fyddai’n elwa o’r cymhwyster hwn ar hyn o bryd yn cynnwys:

Technegydd Cymorth TGCh
Cynorthwyo i ddarparu cymorth TGCh. Mae’n cynnwys datrys galwadau am gymorth TG, perfformio gosodiadau, ffurfweddiadau, adleoli a dadgomisiynu caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol; canfod namau a chywiro problemau; hyrwyddo arfer da wrth ddefnyddio caledwedd a meddalwedd a diogelwch TG.

Dadansoddwr Prawf TGCh
Mae’n datblygu cynlluniau profi, sgriptiau, ac ati; Profi Systemau ac Integreiddiad (SIT), Profi Derbyniad Gweithredol (OAT), Profi Derbynioldeb i’r Defnyddiwr (UAT), Profi Atchweliad a Pherfformiad. Gallai hefyd gynnwys: profion ymarferol i feithrin arbenigedd rhaglen a sicrhau bod terfynau amser prosiect yn cael eu bodloni.

Dadansoddwr Gwybodaeth
Mae’n darparu cymorth dadansoddol i hwyluso gwneud penderfyniadau clinigol, datblygu gwasanaethau a rheoli perfformiad. Hwyluso ansawdd data; cyfathrebu'n effeithiol â budd-ddeiliaid; rhoi cyngor a chymorth a allai hefyd gynnwys darparu addysg a hyfforddiant i eraill.

Uwch Arbenigwr TG
Mae’n datblygu, cynnal a chefnogi systemau perthnasol ar gyfer Canolfan Gweithrediadau Cymorth Rhwydweithiau Mewnol yn eu maes eu hunain ac yn unol â manylebau a gofynion gweithredol. Mae tîm y Ganolfan Gweithrediadau Cymorth Rhwydweithiau Mewnol yn gyfrifol am ddarparu, monitro, adrodd ar ddata a’i gasglu.

Gofynion Mynediad

Dylai fod gan ddysgwyr gymhwyster lefel 3 perthnasol i gymryd rhan yn y cwrs hwn. Mae angen bod yn 18 oed o leiaf.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus bydd dysgwyr yn gallu symud ymlaen yn eu gyrfa o fewn gwybodeg iechyd, un o'r meysydd sy'n tyfu gyflymaf ym maes iechyd.

Cost

Ariennir y cymhwyster hwn yn llawn ar gyfer y rheiny sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.