Skip to main content
Slide 1
Image is not available

“Mae Gwobr Dug Caeredin wedi helpu pobl ifanc di-rif ar eu llwybr, sydd weithiau’n anodd, i oedolaeth.”
HRH Dug Caeredin

Image is not available
Gwyliwch y fideo
Slide 1

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cefnogi rhaglen Dug Caeredin (DofE) oherwydd mae wedi bod yn gyfrwng i ddarparu profiad dysgu cyfoethog i bobl ifanc sy’n ategu, ac mewn rhai achosion yn ehangu’r wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau maen nhw’n eu datblygu mewn amgylchedd dysgu traddodiadol.
Mae’n darparu cyfle cyffrous ar gyfer datblygiad personol sy’n caniatáu i ddysgwyr wthio eu terfynau eu hunain tra’n ymgysylltu mewn amgylchedd tîm. Mae symud o’r cylch cysur cyfarwydd i’r cylch her yn dasg hynod anodd i rai pobl ifanc ac mae’r rhaglen DofE yn caniatáu i dwf personol a disgyblaeth ffynnu.

Mae rheoli amser, penderfyniad a’r ysfa i lwyddo yn rhinweddau sydd eu hangen ar gyfer unrhyw yrfa mewn bywyd a dyma’r rhesymau sylfaenol pam fod y cynllun hwn mor llwyddiannus a phwysig i ddysgwyr a’n gwaith ni yn y Coleg yn y dyfodol.

Slide 1

Roedd gwneud fy ngwobr DofE yn un o’r profiadau gorau rwyf wedi’u cael yn fy mywyd. Mae wedi fy helpu i oresgyn fy ofnau ac mae wedi gwneud i mi sylweddoli fy mod yn gallu gwneud mwy o bethau nag oeddwn yn ei feddwl. Mae’r DofE yn bwysig oherwydd mae’n caniatáu i bobl o bob gallu gymryd rhan, datblygu sgiliau a chyflawni. Roedd yn brofiad syfrdanol wna i fyth ei anghofio.

Toni Ann Wood, deilydd gwobr efydd, arian ac aur
Slide 1
Arweinwyr heddiw. Arweinwyr yfory.

Dengys gwaith ymchwil newydd gan gynllun Dug Caeredin fod math newydd o arweinyddiaeth – un sy’n gwerthfawrogi cynwysoldeb ac empathi yn fwy nag awdurdod ac uchafiaeth, yn tyfu ymysg pobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig.
Pan ofynnwyd iddynt pa arweinwyr maen nhw’n eu hedmygu fwyaf, dewisodd bobl ifanc Barack Obama, Bill Gates a Gareth Southgate - pob un yn adnabyddus am eu harddulliau arwain diymhongar, amyneddgar a grymusol.
Mewn ymateb i’r casgliadau, rydym yn galw ar bobl ifanc i gydnabod bod y sgiliau a geir trwy’r rhaglen DofE, megis tosturi, hyder a gwytnwch yn hanfodol i’w llwyddiant yn y dyfodol.
Mae Sarah Willingham, sy’n entrepreneur ac yn gyn-fuddsoddwraig ar y rhaglen Dragon’s Den, yn hapus i weld bod y dull hwn o arweinyddiaeth yn cael y gydnabyddiaeth mae’n ei haeddu gan bob ifanc heddiw: “Ers yn rhy hir, mae arweinyddiaeth dda wedi cael ei chysylltu ag uchafiaeth ac awdurdod felly mae’n wych i weld yr agweddau ymysg pobl ifanc. Trwy gydol fy ngyrfa, rwyf wedi gweld llawer o enghreifftiau o’r nodweddion hyn yn mynd â phobl rhyw hyd a dim pellach yn unig, cyn iddynt gael eu dal allan, ac yn y pen draw, empathi a gwytnwch sy’n tueddu ennill y dydd.

“Mae rhaglenni fel gwobrau Dug Caeredin, sy’n adeiladu’r sgiliau cywir ac yn herio pobl ifanc i archwilio eu potensial, yn hanfodol o ran meithrin ein cenhedlaeth nesaf o arweinwyr mawr.”

Image is not available
Image is not available
Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1 - copy - copy
previous arrow
next arrow

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.