Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gweithredydd Adeiladu Peirianneg Sifil gyda Dawnus.

Roedd Ellis Cole-Jones yn awyddus i archwilio gwahanol rolau yn y diwydiant adeiladu a dechreuodd brentisiaeth gwaith plymwr yn 2016. 

Yn ystod y cyfnod hwn, cymerodd ran mewn lleoliad gwaith gyda TRJ yng Nghaerfyrddin lle bu’n gweithio gyda thîm o blymwyr yn ogystal â labrwyr a pheirianwyr.

O'r profiad hwn, penderfynodd Ellis newid cyfeiriad ac ymunodd â chwmni adeiladu Dawnus yn 2017, gan gymryd llwybr mwy peirianyddol i’r byd adeiladu. 

O ganlyniad, cafodd ei waith caled, ei ymrwymiad a’i alluoedd ar y safle eu cydnabod a buddsoddodd Dawnus mewn hyfforddiant pellach ar gyfer Ellis a'i enwebu ar gyfer y brentisiaeth newydd Gweithredydd Adeiladu Peirianneg Sifil (CECO) a lansiwyd gan bartneriaeth newydd a ffurfiwyd rhwng Hyfforddiant JP Training, Coleg Sir Gâr, Cyfle, Sgiliau Adeiladu, TRJ a CITB. 

Mae’r brentisiaeth newydd hon yn cynnig y cyfle i labrwyr presennol a’r rheiny sy’n gadael ysgol ôl-16 i ennill cymwysterau er mwyn mynd ymhellach yn eu gyrfaoedd. 

Mae Hyfforddiant JP Training yn rhedeg dau safle hyfforddi, yn Rhydaman a’r Bari, lle mae’n darparu hyfforddiant peirianneg sifil a hyfforddiant peiriannau ar y safle yn ychwanegol at ganolfannau dosbarth a hyfforddiant ar y ddau safle.

Mae Dawnus yn buddsoddi llawer mewn uwchsgilio staff presennol a newydd, gan ddarparu cefnogaeth yn fewnol ac yn allanol er mwyn helpu’r diwydiant i gynyddu ei weithlu ac mae’r brentisiaeth hon yn ategu ei ymrwymiad.

Cofrestrwyd Ellis ar y garfan gyntaf o brentisiaid ar gyfer y Cynllun Prentisiaeth CECO ym mis Ionawr 2018, a bydd yn cwblhau’r rhaglen erbyn Mehefin 2019.  Mae Ellis yn parhau i weithio ar y safle gyda Dawnus ac yn ymgymryd ag hyfforddiant gyda Hyfforddiant JP Training yn Rhydaman ar system rhyddhau bloc bob dau fis.

Mae’r hyfforddiant a dderbyniodd Ellis ar y rhaglen hon yn sylweddol ac yn cynnwys ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch, codi a chario, COSHH, hyfforddiant offer bach, hyfforddiant ffitio wyneb, olwynion sgraffiniol, marsial tân, cymorth cyntaf brys yn y gwaith, rholiwr ffordd reidio CPCS, dadlwythwr tipio ymlaen CPCS, sgiliau hanfodol Mathemateg a Saesneg. Hefyd mae fod i gwblhau cwrs gweithredydd gwaith stryd, taflwr/signalwr CPCS a threfnydd cerbydau CPCS.

Ar gwblhau’r brentisiaeth CECO bydd Ellis yn ennill diploma NVQ lefel dau mewn Gweithrediadau Adeiladu a Gwasanaethau Peirianneg Sifil.  Yn ystod ei hyfforddiant ar y safle gyda JP yn Rhydaman, mae Ellis yn ogystal wedi treulio naw wythnos yn ymgymryd ag hyfforddiant ar gloddio tyllau a ffosydd, sefydlu amddiffyniad yr ardal waith, iechyd diogelwch a lles yn y gweithle, gosod draeniau ar y ffordd, adfer cyflwr y tir, adfer cloddiadau a gosod cyrbau a sianelau.

Meddai Gareth David o Hyfforddiant JP Training: “Mae Ellis wedi dangos dealltwriaeth ddofn o’r prosesau sy’n gysylltiedig â phob agwedd ar hyfforddiant ac mae bob amser wedi cynrychioli Dawnus gyda chywirdeb, mae’n dipyn o lysgennad i’r cwmni a chredaf fod ganddo ddyfodol disglair yn y diwydiant adeiladu.”

Ychwanegodd Rheolwr Prosiect Ellis yn Dawnus: “Rwyf wedi gweld cynnydd rhagorol gan Ellis ar y safle ers iddo ddechrau ar ei brentisiaeth.

“Mae’n arddangos mwy o sgiliau ac mae wedi dod yn rhan annatod o dîm y prosiect.

Mae’n gweithio gyda thîm, ac yn ychwanegol i minnau, mae ganddo gwpwl o fentoriaid ar y safle i’w gefnogi ac i roi arweiniad pan fo angen. 

“Mae Ellis yn datblygu ei sgiliau ar y safle’n gyflym a gallaf weld potensial gwych iddo ddod yn weithredydd adeiladu medrus.

“Eisoes mae’n rhan annatod o’r tîm ac wrth iddo ennill mwy o brofiad a hyfforddiant ar y safle a thrwy ei brentisiaeth bydd yn cael mwy o gyfrifoldeb ar y safle.  Rwyf eisoes yn gwybod y bydd yn mwynhau hyn ac yn llwyddo.

Mae Ellis yn edrych ymlaen at ennill tocynnau peiriannau ac yn edrych ymlaen at ddatblygu ei yrfa ymhellach unwaith y bydd wedi cwblhau ei brentisiaeth.

Ellis Cole-Jones