Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Dylunio Tecstilau


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn; Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dwy flynedd yw hon sy’n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o Decstilau. Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu eu llais unigryw eu hunain gan ddefnyddio delweddaeth weledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Anogir y dysgwyr i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros ystod o genres trwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. Mae llyfrau braslunio yn ffurfio rhan annatod o'r cwrs a chaiff dysgwyr eu hannog i ddatblygu eu harddulliau creadigol eu hunain ar gyfer eu cyflwyno, a all gynnwys cynhyrchu llyfrau braslunio â llaw neu integreiddio gwaith digidol. Defnyddir llyfrau braslunio i gefnogi cynhyrchu canlyniadau wedi’u cwblhau a chynhyrchion gorffenedig.

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau mewn lluniadu a darlunio, patrwm arwyneb, llunio dillad a gwnïo.  Mae sesiynau stiwdio ar gael i ddysgwyr er mwyn defnyddio cyfarpar yn ystod amser rhydd.  Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio o fewn prosiectau personol pob dysgwr er mwyn cynorthwyo i danategu eu gwaith ymarferol ac i ddatblygu eu llythrennedd a’u gwybodaeth o’r pwnc. Mae gan ddysgwyr gyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol, ymweld ag arddangosfeydd ac orielau. Trefnir gweithdai ar gyfer yr holl ddysgwr ac mae gan ddysgwyr UG a dysgwyr Safon Uwch gyfle i arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd y flwyddyn.

 

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau mewn dulliau printio traddodiadol a/neu ddigidol, tecstilau lluniedig, gosodiadau tecstilau, cyfwisgoedd a ffasiwn. Mae sesiynau stiwdio ar gael i'r dysgwyr i wneud defnydd o gyfarpar yn eu hamser rhydd
  • Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio o fewn prosiectau personol pob dysgwr
  • Caiff ymweliadau ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai eu trefnu ar gyfer pob dysgwr
  • Mae holl ddysgwyr yr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r rhaglen yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i ystod o gyrsiau creadigol a damcaniaethol o amgylch y DU a thu hwnt. Mae'r coleg yn cynnig Gradd Sylfaen Celf a Dylunio a llwybrau Gradd BA (Anrh) mewn ystod o gyrsiau creadigol i gefnogi dilyniant pellach.  Mae dilyniant creadigol posibl yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig, i’r diwydiannau creadigol, y cyfryngau, dylunio graffig a digidol ac amrywiaeth o bynciau hanesyddol a damcaniaethol. O ganlyniad i’r ffocws ar gymhwyso ysgrifenedig ac ymarferol, nid yw dilyniant wedi’i gyfyngu i’r meysydd creadigol ac mae’r rhaglen astudio hon yn cefnogi ystod eang o astudiaethau pellach.

Mae’r rhaglen yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i ystod o gyrsiau creadigol a damcaniaethol o amgylch y DU a thu hwnt. Mae'r coleg yn cynnig Gradd Sylfaen Celf a Dylunio a llwybrau Gradd BA (Anrh) mewn ystod o gyrsiau creadigol i gefnogi dilyniant pellach.  Mae dilyniant creadigol posibl yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig, i’r diwydiannau creadigol, y cyfryngau, dylunio graffig a digidol ac amrywiaeth o bynciau hanesyddol a damcaniaethol. O ganlyniad i’r ffocws ar gymhwyso ysgrifenedig ac ymarferol, nid yw dilyniant wedi’i gyfyngu i’r meysydd creadigol ac mae’r rhaglen astudio hon yn cefnogi ystod eang o astudiaethau pellach.

 

Cynnwys y Rhaglen

LEFEL UG - Ymholiad Creadigol Personol

 

SAFON UWCH: Ymchwiliad Personol ac Aseiniad Wedi’i Osod yn Allanol

Dull Asesu

UG

Mae gan Tecstilau un uned: Portffolio Gwaith Cwrs gwerth 100%.

Safon Uwch

Mae gan Tecstilau ddwy uned: Uned gwaith cwrs ymchwiliad personol gwerth 60%, Aseiniad Rheoledig gwerth 40%.

Gofynion Mynediad

Fel rheol bydd angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C, rhaid i un ohonynt fod yn naill ai TGAU Mathemateg neu TGAU Saesneg Iaith. Dylai'r rheiny sy'n dymuno astudio Dylunio Tecstilau fod â gradd C neu uwch mewn TGAU Celf, Tecstilau, Dylunio a Thechnoleg neu bwnc cysylltiedig a phortffolio o waith. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Ffioedd Stiwdio: Mae angen i'r holl ddysgwyr dalu ffi stiwdio fach ar hyn o bryd. Cysylltwch â champws y Graig am ragor o wybodaeth.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY