Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch y Gyfraith


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Llofruddiaeth neu Ddynladdiad? Euog neu Ddieuog? Mae’r gyfraith yn bwnc cyfareddol, diddorol sy'n datblygu'n gyson ac sydd ag arwyddocâd trwy gydol ein bywydau o ddydd i ddydd.

Bydd myfyrwyr yn dysgu am y system gyfreithiol, cyfraith trosedd, cyfraith camwedd a hawliau dynol, i enwi ond ychydig. Ynghyd â dysgwyr o’r un meddylfryd, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys cymhwyso rheolau cyfreithiol i gyflwyno dadl, a dadansoddi a gwerthuso materion a chysyniadau cyfreithiol. Mae astudio’r gyfraith yn galluogi dysgwyr i ddatblygu’r gallu i feddwl yn feirniadol am rôl cyfraith yn y gymdeithas. Mae ymweliadau â dosbarthiadau meistr a llysoedd barn yn rhan o’r cwrs ac o’r profiad ehangach o astudio’r Gyfraith yng Ngholeg Sir Gâr.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r Gyfraith yng Ngholeg Sir Gâr yn archwilio’r prosesau a’r strwythurau sy’n creu, gweinyddu a newid y gyfraith. Anogir trafodaethau ynghylch materion cyfreithiol cyfoes ac mae’n arwain at wersi bywiog ar rai materion yn ymwneud â Throseddau, y Farnwriaeth a Deddfwriaeth. Mae yna lawer o ymweliadau addysgol â lleoedd o ddiddordeb yn y Gyfraith megis y llysoedd lleol a’r Hen Feili yn Llundain, ymweliadau SEREN â’r senedd a chymryd rhan mewn dadleuon lleol. Yn aml mae gennym siaradwyr gwadd yn dod i’r coleg i siarad â myfyrwyr, e.e. cyfreithwyr lleol, ynadon a Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS).  Estynnir gwahoddiad i ni fynychu cynadleddau Safon Uwch y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe a’r digwyddiad Sut i Ddal Troseddwr ym Mhrifysgol De Cymru. 

 

Man yna nifer o gyfleoedd i'n myfyrwyr SEREN gymryd rhan mewn diwrnodau gwybodaeth, seminarau, ymweliadau a sgyrsiau sy'n canolbwyntio ar y gyfraith.  Mae nifer ohonynt yn ddefnyddiol wrth ysgrifennu ceisiau UCAS ar gyfer y Gyfraith a graddau sy'n gysylltiedig â'r gyfraith ym mhrifysgolion gorau'r Grwp Russell.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr llwyddiannus wedi symud ymlaen i astudio'r Gyfraith a disgyblaethau eraill sy'n gysylltiedig â chyfraith ar lefel israddedig mewn nifer o brifysgolion y Grwp Russell, gan gynnwys Caerdydd, Caerwysg, Bryste a’r Frenhines Mary yn Llundain.  Mae nifer wedi mynd ymlaen ymhellach i'r proffesiwn cyfreithiol ac ar hyn o bryd maent yn cael eu cyflogi fel cyfreithwyr a bargyfreithwyr mewn cwmnïau cyfreithiol, siambrau a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae eraill wedi mynd i mewn i fusnes: corfforaethol ac annibynnol, diwydiant, addysgu a’r gwasanaeth sifil.  Caiff pob myfyriwr gefnogaeth lawn gan Adran y Gyfraith i lunio eu datganiadau personol ar gyfer ceisiadau prifysgol, ymarfer at y prawf LNAT, a gyda thechnegau cyfweliad.

Enillodd myfyriwr radd A yn y Gyfraith yng Ngholeg Sir Gâr a graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerwysg.  Bellach mae’n gyfreithiwr llwyddiannus a chyfarwyddwr mewn cwmni cyfreithiol lleol yn Llanelli.  Graddiodd myfyriwr arall gyda gradd yn y Gyfraith o Brifysgol Abertawe ar ôl astudio’r Gyfraith Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr, ac mae wedi mynd ymlaen i fod yn bartner mewn cwmni cyfraith masnach blaenllaw ym Mryste.

Yn fwy diweddar, mae myfyriwr a enillodd A* yn y coleg yn cael ei gyflogi ar hyn o bryd fel gweithiwr Paragyfreithiol mewn cwmni o gyfreithwyr lleol gan astudio hefyd ar y Cwrs Ymarfer y Gyfraith yn Abertawe gyda’r nod o gymhwyso fel cyfreithiwr: llwybr gwahanol tuag at leihau dyled, a chael yr un cymwysterau lefel uchel ar yr un pryd!

Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG

Dau arholiad ysgrifenedig: yn cael eu marcio a’u cymedroli’n allanol. 

Safon Uwch

Dau arholiad ysgrifenedig: yn cael eu marcio a’u cymedroli’n allanol. 

D.S.  Nid oes yna elfen gwaith cwrs.

Dull Asesu

Lefel UG -

Dau bapur ysgrifenedig (2 x 90 munud): yn cael eu marcio a'u cymedroli'n allanol.

Lefel U2 -

Dau bapur ysgrifenedig (1 x 90 munud ac 1 x 150 munud):  yn cael eu marcio a'u cymedroli'n allanol.

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod â lleiafswm o 6/7 TGAU gradd A* - C.

Gradd B neu well mewn Saesneg Iaith.  Mae hanes profedig o’r gallu i berfformio’n dda mewn pynciau sy’n cynnwys ysgrifennu estynedig yn hanfodol - e.e. hanes, Saesneg llenyddiaeth, ac ati...

Dylai myfyrwyr hefyd fod â diddordeb mewn materion cyfreithiol a materion cyfoes. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY