Ffon: 01554 748179

Rheolaeth Ceffylau Lefel 3


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae hon yn rhaglen hyfforddi un flwyddyn Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) seiliedig ar asesiad, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa yn y diwydiant ceffylau, gyda chymwysterau a gydnabyddir yn rhyngwladol.  Darperir hyfforddiant o safon BHS Cam 1 hyd at safon BHS Cam 4 ac mae hefyd yn cynnwys yr hyfforddiant a'r profiad perthnasol sydd eu hangen ar gyfer asesiadau hyfforddi BHS.  Caiff ei lleoli ar iard gystadlu a chanolfan hyfforddi ac asesu gymeradwy BHS y coleg.

Nod y cwrs yw datblygu sgiliau ymarferol y dysgwr yn barod ar gyfer y diwydiant, y mae eu hangen naill ai i sefydlu ei fusnes ei hun neu i sicrhau cyflogaeth yn y diwydiant.  Caiff sgiliau ymarferol eu tanategu gan yr egwyddorion theori sy'n angenrheidiol ar gyfer y safon asesiad BHS maent yn bwriadu cymryd.  Mae'r cwrs yn cynnwys peth integreiddio gyda'r dosbarthiadau theori rheolaeth ceffylau llawn amser yn ogystal â gwybodaeth ymarferol a cheffylau arbenigol a sesiynau gofal gyda hyfforddwyr proffesiynol achrededig y coleg a gydnabyddir gan Gymdeithas Geffylau Prydain.

Fel rhan o'r rhaglen, bydd dysgwyr hefyd yn adeiladu ar sgiliau hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd a darperir cyfleoedd ar gyfer cymwysterau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.  Yn ogystal datblygir dwyieithrwydd y dysgwr.

Hefyd bydd rhai cymwysterau BHS yn darparu'r dysgwr â phwyntiau UCAS sydd eu hangen i fynd ymlaen ac astudio ar lefel addysg uwch os dymunir.

Rhaglen Nodweddion

 • Amserlennir amrywiaeth o sesiynau theori ac ymarferol ar gyfer y dysgwyr.  Mae gan y coleg iard gystadlu ynghyd ag amrywiaeth o geffylau wedi'u gwastrodi mewn amrywiol ddisgyblaethau.  Mae gan yr iard arena dan do ac arena awyr agored ynghyd ag amrywiol gyfleusterau rheoli a hyfforddi.
 • Fel rhan o'r cwrs, caiff y dysgwyr gyfle i redeg a chymryd rhan mewn cystadlaethau cysylltiedig a digysylltiad a gynhelir yn y coleg, os dymunir.
 • Mae Coleg Sir Gâr yn ganolfan arholi a hyfforddi gymeradwy Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) sy'n cyflwyno a pharatoi dysgwyr ar gyfer asesiadau BHS mewn marchogaeth cyflawn o Gam 1 i Gam 4, yn ogystal â’r asesiadau a hyfforddiant y cynllun marchogaeth diogel.  Hefyd bydd dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn diwrnodau hyfforddiant ac arddangosiadau BHS.
 • Mae'r cwrs yn cynnwys ymweliadau â sefydliadau ceffylau arbenigol yn ogystal â darlithoedd ac arddangosiadau gan siaradwyr gwadd proffesiynol y diwydiant.
 • Bydd dysgwyr yn datblygu mewn sgiliau llythrennedd a rhifedd ac yn cael profiad o ddysgu dwyieithog.

Dilyniant a Chyflogaeth

Caiff myfyrwyr llwyddiannus y cyfle i symud ymlaen drwy'r Camau BHS a gydnabyddir gan y diwydiant ac yn rhyngwladol o Gam 1 i Gam 4 a gall yr ymgeisydd iawn symud ymlaen i asesiadau hyfforddi.  Gall y cymwysterau hyn arwain at amrywiaeth o lwybrau gyrfaol yn y diwydiant.  Efallai bydd dysgwyr yn dymuno symud ymlaen i Addysg Uwch gan ddefnyddio pwyntiau UCAS o rai asesiadau BHS, er enghraifft cyrsiau Gradd Sylfaen llawn amser neu ran-amser.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen wedi'i theilwra'n arbennig i weddu i lefel asesiad BHS y dysgwyr. Caiff y cynnwys dysgu ei lywio gan y meini prawf asesu penodol sydd eu hangen ar gyfer yr asesiad.

Yn gyffredinol cynhwysir elfennau ymarferol a theori'r canlynol: -

 • Gofal a Hwsmonaeth Ceffylau
 • Iechyd a Lles Ceffylau
 • Rheoli Busnes Marchogaeth
 • Tac a Chyfarpar
 • Systemau Biolegol
 • Anatomeg a Ffisioleg Ceffylau
 • Ymarfer a Hyfforddi Ceffylau ar y Fflat a Thros Glwydi
 • Arwain a Thrin Ceffylau
 • Porthiant a Maetheg
 • Glaswelltir
 • Gweithrediadau Iard y Stablau

Mae'n bosibl gall y cynnwys newid neu amrywio yn dibynnu ar yr asesiad BHS rydych yn cael eich hyfforddi ar ei gyfer

Dull Asesu

Mae asesiadau Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) yn asesiadau ymarferol mewn gwybodaeth marchogaeth a cheffylau ac adrannau gofal.  Maent yn cynnwys theori ar ffurf trafodaeth a holi ac ateb.  Caiff yr holl asesiadau eu marcio a’u cymedroli’n allanol gan y BHS.

Gellir cymryd holl asesiadau gofal a gwybodaeth ceffylau BHS o Gam 1 i Gam 4 yng Ngholeg Sir Gâr.  Hefyd gellir cymryd asesiadau marchogaeth Cam 1 BHS yn y coleg.  Gellir trefnu bwcio a phennu asesiadau marchogaeth o Gam 2 ac uwch gyda thiwtoriaid cwrs mewn lleoliadau eraill.

Gofynion Mynediad

Fel yn ôl y drafodaeth yn y cyfweliad.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY