Ffon: 01554 748179

Therapi Harddwch L1


Corff Dyfarnu:

VTCT

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r cymhwyster Lefel 1 hwn yn rhagflas cyffrous, a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd y diwydiant harddwch. Wrth ddysgu yn salon masnachol y coleg byddwch yn datblygu’r sgiliau sylfaenol hanfodol sydd eu hangen ar gyfer eich llwybr gyrfa fel harddwr/harddwraig. Mae’r cwrs hwn yn darparu’r cyfleoedd ymarferol i chi sy’n eich caniatáu i gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith mewn amgylchedd salon harddwch go iawn. Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Fel rhan o’r cwrs, mae’n ofynnol i chi ymgymryd â phrofiad gwaith a fydd yn eich caniatáu i ddefnyddio’r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn eu dysgu yn y coleg. Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhai sy’n gadael ysgol sydd â diddordeb mewn gyrfa fel harddwr/harddwraig. Mae’r cymhwyster yn rhoi sylfaen gadarn i ddeall yr hyn sy'n rhan o'r sector harddwch.

Rhaglen Nodweddion

Mae gennym salon gweithredol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd, sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac sy’n eich galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. Yn ogystal, yn ystod y flwyddyn hon byddwch yn cwblhau cymhwyster “Gwasanaeth Cwsmer Cymraeg” ychwanegol er mwyn rhoi’r sgiliau hanfodol i chi sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant yng Nghymru. Mae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad. Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr, teithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.           

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i lefelau uwch, prentisiaethau ac yn y pen draw i fyd gwaith. Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. Bydd cyfleoedd gyrfaol yn eich galluogi i symud ymlaen ar ôl addysg bellach naill ai i gyrsiau Lefel 2/3 neu i salonau masnachol, gwaith teledu, ffilm, theatr a’r cyfryngau, llongau gwyliau, a Hunangyflogaeth / gwaith symudol / lleoliadau yn y cartref.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs Harddwch Lefel 1 yn cynnwys pum uned, dros flwyddyn, sy’n cwmpasu unedau megis: • Sicrhau cyfrifoldeb dros weithredoedd i leihau risgiau i iechyd a diogelwch • Paratoi a chynnal ardaloedd gwaith triniaethau’r salon • Cynorthwyo gyda thriniaethau gofal yr wyneb • Cynorthwyo gyda gwasanaethau ewinedd.  Ochr yn ochr â’ch cymhwyster Harddwch, cewch gyfle i wella eich graddau naill ai drwy ailsefyll pynciau TGAU neu astudio Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau pellach ac i ddatblygu eich hyder.

Dull Asesu

Asesir unedau yn fewnol.

Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, prosiectau a phrofion ysgrifenedig.

Gofynion Mynediad

 

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 1 gael o leiaf 2 TGAU gradd A* - C.  Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o’r cwrs. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY