Ffon: 01554 748179

TAG Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn, Safon Uwch - 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Dylai astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyfrannu at ddealltwriaeth yr ymgeisydd o faterion ysbrydol, moesol, moesegol, cymdeithasol, deddfwriaethol, economaidd a diwylliannol; gan gynnwys cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd eich hun. Mae hefyd yn annog ymgeiswyr i ddeall a thrafod y penderfyniadau a allai ddylanwadu ar bolisiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r effaith ddilynol ar les y boblogaeth a darparu cymorth yn y gymuned. Er mwyn deall natur Iechyd a Gofal Cymdeithasol, caiff y gwaith dysgu ei gymhwyso i ystod o gyd-destunau'n ymwneud â gwaith. Gellir cyflawni hyn trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys profiad gwaith, cysylltiadau â chyflogwyr lleol, astudiaethau achos ac ymchwil.

 

Noder: O fis Medi 2019, bydd y cymhwyster Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael ei ddisodli gan ddiploma atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dim ond gyda pas ar Lefel UG y bydd yn bosibl trosglwyddo i Safon Uwch (blwyddyn 2). 

Rhaglen Nodweddion

Mae'r Dystysgrif Addysg Gyffredinol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn caniatáu i fyfyrwyr adeiladu sgiliau yn ogystal â gwybodaeth dechnegol. Mae'n darparu sylfaen eang o ddealltwriaeth, gan ganiatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio hefyd ar y meysydd arbenigol canlynol:

Hawliau, cyfrifoldebau a gwerthoedd Cyfathrebu mewn lleoliadau gofal Iechyd a lles Darparu gwasanaeth a rolau ymarferwr Deall ymddygiad dynol Darparwyr gwasanaeth, gan gynnwys rhai cyhoeddus, preifat, cymunedol ac elusennol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs hwn yn rhoi dewis eang o lwybrau i fyfyrwyr allu symud ymlaen i astudiaethau pellach, hyfforddiant neu waith. Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i raddau gan gynnwys Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwaith Cymdeithasol, Gwyddorau Meddygol, y Blynyddoedd Cynnar ac Addysg Gynradd.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi mynediad i gyrsiau Diploma Cenedlaethol Uwch BTEC Lefel 5 neu gyrsiau QCF.

Cynnwys y Rhaglen

Hyrwyddo Gofal o Ansawdd a Chyfathrebu: Mae'r uned hon yn cyflwyno ymgeiswyr i ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd bywyd. Yr egwyddorion gofal, y sgiliau a'r technegau sy'n ofynnol gan ofalwyr ffurfiol ac anffurfiol i drin unigolion yn dda mewn ystod o leoliadau gofal. (Lefel UG)

Hyrwyddo Iechyd Da: Bydd yr uned hon yn galluogi ymgeiswyr i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a lles unigolyn, a sut y mae mentrau diweddar gan y llywodraeth yn hyrwyddo iechyd da. (Lefel UG)

Darparu Gwasanaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Phlant: Yn yr uned hon, bydd angen i ymgeiswyr astudio'r prif wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a phlant i ddiwallu anghenion unigol. (Lefel U2)

Gweithio mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Yn yr uned hon, bydd angen i ymgeiswyr fyfyrio ar eu haddasrwydd eu hunain ar gyfer gweithio mewn gwahanol swyddi yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol  (Lefel U2)

 

Dull Asesu

Lefel UG

 

Nid yw hwn bellach yn cael ei gynnig fel Lefel UG.  Gall y cynnig i wneud Diploma Atodol (pwyntiau UCAS yn gyfwerth â Safon Uwch) gael ei gynnwys yn yr opsiynau Safon Uwch.

 

Lefel U2

Caiff y cwrs ei asesu gydag un arholiad ffurfiol (40%) ac un asesiad rheoledig (60%).

Gofynion Mynediad

6 TGAU gradd C neu uwch gan cynnwys Mathemateg neu Saesneg i wneud y Diploma Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (cwrs cyfwerth â Safon Uwch).  Nid yw Iechyd a Gofal Cymdeithasol UG yn cael ei gynnig bellach. 

 

I ailsefyll Blwyddyn 2 neu ymuno ag U2 o sefydliad arall, rhaid i chi feddu ar o leiaf 6 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg TGAU a gradd A - E ar lefel UG. 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY