Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Sbaeneg


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn; Safon Uwch Llawn - 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r cwrs hwn yn gyfle gwych i ddysgwyr adeiladu ar eu gwybodaeth flaenorol o Sbaeneg ac i gynyddu eu cariad at iaith a diwylliant Sbaen. Ar hyd y cwrs, rydym yn archwilio gwybodaeth ieithyddol a dealltwriaeth ddiwylliannol y byd lle siaredir Sbaeneg, a lle mae defnydd o’r iaith Sbaeneg ar lwyfan gwaith y byd yn cynyddu.  Cyfyngir ar ddosbarthiadau Sbaeneg felly mae yna’r amser, y gofod a’r potensial i ymarfer a gwella’r sgiliau ymarferol mewn Sbaeneg ond hefyd rhoddir pwyslais cryf ar feithrin hyder y dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth.  Mae Safon Uwch Sbaeneg yn cynnwys y cyfle i astudio llenyddiaeth a ffilm sy’n dangos persbectif gwahanol o Sbaen a diwylliannau a dylanwadau Sbaeneg eu hiaith. Mae astudio iaith ar Safon Uwch nid yn unig yn gwella eu gallu mewn Sbaeneg ond mae’n gwella’n helaeth amrywiaeth eang o sgiliau megis; cyfathrebu, trefnu, datrys problemau, meddwl beirniadol, creadigrwydd, ymrwymiad, sgiliau ymchwil annibynnol, a gweithio gydag eraill.

Yn ychwanegol, bydd gofyn i ymgeiswyr Safon Uwch: ddefnyddio'r iaith i gyflwyno safbwyntiau, datblygu dadleuon, dadansoddi a gwerthuso'n llafar ac yn ysgrifenedig; deall a chymhwyso'r system ramadegol ac ystod o strwythurau; astudio agweddau ar gymdeithas gyfoes, cefndir diwylliannol a threftadaeth un neu fwy o'r gwledydd neu'r cymunedau y mae eu hiaith yn cael ei hastudio; trosglwyddo ystyr o'r Gymraeg/Saesneg i'r iaith dramor.

Rhaglen Nodweddion

  • Canlyniadau ardderchog
  • Grwpiau bach sy'n caniatáu sylw unigol
  • Astudir ystod eang o bynciau diwylliannol a chymdeithasol cyfoes

Dilyniant a Chyflogaeth

  • Cynlluniwyd y fanyleb hon i annog myfyrwyr i fwynhau dysgu iaith ac i elwa o hynny; ennill gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ar gyfer defnydd ymarferol, astudio pellach a/neu gyflogaeth; cyfathrebu â siaradwyr yr iaith; hawlio eu lle mewn cymdeithas fyd-eang amlieithog.
  • Cynlluniwyd y fanyleb hon hefyd i ddarparu cwrs astudio cydlynol, boddhaus a gwerthfawr ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y pwnc.
  • Yn ychwanegol, cynlluniwyd y fanyleb Safon Uwch i ddarparu sylfaen ddigonol ar gyfer astudio ieithoedd ymhellach hyd at lefel gradd neu gyfwerth.

Cynnwys y Rhaglen

 

  • Astudir ystod eang o bynciau diwylliannol a chymdeithasol cyfoes
  • Mae gan ymgeiswyr reolaeth annibynnol dros ddeunydd gwrando ac arholi a defnydd o'r labordy iaith a phecynnau astudio personol
  • Adnoddau gwych ar gael yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu a'r llyfrgell, gan gynnwys cylchgronau iaith, tapiau, fideos a rhaglenni iaith cyfrifiadurol
  • Cyflwynir gramadeg mewn modd systematig a chefnogol

Dull Asesu

UG - 40% y Dyfarniad Safon Uwch terfynol

Uned 1 arholiad llafar - 12% ;

Uned 2 gwrando, darllen, cyfieithu ac arholiad ysgrifenedig - 28%

U2 - 60% y Dyfarniad Safon Uwch terfynol

Uned 3 arholiad llafar - 18% ;

Uned 4 gwrando, darllen, cyfieithu ac arholiad ysgrifenedig - 30% 

Uned 5 arholiad ysgrifenedig - 12%

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

Gradd B TGAU neu ddod o gefndir dwyieithog sy’n siarad Sbaeneg (i'w asesu gan yr adran).

Byddai gradd A neu B mewn Sbaeneg yn ddelfrydol. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY