Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Bioleg

Disgrifiad o'r RhaglenMae Bioleg yn bwnc UG poblogaidd iawn ac fe'i rhestrir fel 'pwnc hwyluso' gan brifysgolion y Grwp Russell. Mae'n bwnc academaidd sy'n helpu i roi'r opsiynau mwyaf eang i chi wrth wneud cais i brifysgol oherwydd y manwl gywirdeb a'r ystod o sgiliau sydd eu hangen i'w astudio'n llwyddiannus.  Cynigia’r cwrs ddigon o gyfle i fwynhau ochr ymarferol, ochr ymchwil ac ochr academaidd y pwnc.  Fodd bynnag, mae’n un o’r pynciau academaidd mwy heriol; yn gofyn am ymrwymiad cyson, sylw i fanylder a chwrdd â therfynau amser. Mae Bioleg yn ddewis gwych ar gyfer y rheiny sydd am ddilyn gyrfa yn y proffesiynau iechyd a chlinigol, megis meddygaeth, deintyddiaeth, milfeddygaeth, ffisiotherapi, fferylliaeth, optometreg, nyrsio, bioleg y môr neu wyddoniaeth fforensig.


Nodweddion y RhaglenMae Safon Uwch Bioleg yn gwrs heriol, gwerth ei astudio sy'n helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus. Mae'n bwnc hanfodol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried gweithio mewn gofal iechyd, fferylliaeth, y diwydiant bwyd, gwyddor amgylcheddol ac ystod eang o yrfaoedd eraill.


Dilyniant a ChyflogaethMae llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn gradd sy'n ymwneud â bioleg, tra bod eraill yn defnyddio eu cymhwyster bioleg i gael lleoedd i astudio’r gyfraith, cyfrifiadura, cyfrifyddu, ieithoedd neu'r dyniaethau.  Felly, pa faes bynnag y byddwch chi'n gweithio ynddo yn y pen draw, byddwch yn gweld bod Bioleg yn gwrs boddhaus a heriol iawn a fydd yn datblygu llawer o'r sgiliau sy’n hanfodol er mwyn cael gyrfa lwyddiannus.  

Aeth myfyriwr a astudiodd Safon Uwch Bioleg yng Ngholeg Sir Gâr ac a enillodd A* yn 2013 ymlaen i astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd, lle bu'n rhagori fel un o'r cyflawnwyr uchaf. Yn ddiweddar dechreuodd weithio fel meddyg iau cymwysedig yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ym mis Awst 2018.

U2 2018 – 87% A* - C – y gorau ymysg colegau AB lleol De Cymru.


Asesu'r RhaglenSut byddaf yn cael fy asesu?

Asesir unedau UG trwy ddau bapur arholiad ysgrifenedig (40% o’r Safon Uwch llawn) ac,

Asesir unedau U2 trwy ddau arholiad ysgrifenedig (50%) ac arholiad ymarferol (10%).


Gofynion y RhaglenO leiaf graddau BB ar gyfer TGAU Craidd (uwch)/Gwyddorau Ychwanegol

O leiaf gradd B mewn TGAU Mathemateg (Haen Ganolradd/Uwch).


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.