Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Dylunio Tecstilau

Disgrifiad o'r RhaglenRhaglen dwy flynedd yw hon sy’n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o Decstilau. Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu eu llais unigryw eu hunain gan ddefnyddio delweddaeth weledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Anogir y dysgwyr i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros ystod o genres trwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. Mae llyfrau braslunio yn ffurfio rhan annatod o'r cwrs a chaiff dysgwyr eu hannog i ddatblygu eu harddulliau creadigol eu hunain ar gyfer eu cyflwyno, a all gynnwys cynhyrchu llyfrau braslunio â llaw neu integreiddio gwaith digidol. Defnyddir llyfrau braslunio i gefnogi cynhyrchu canlyniadau wedi’u cwblhau a chynhyrchion gorffenedig.

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau mewn lluniadu a darlunio, patrwm arwyneb, llunio dillad a gwnïo.  Mae sesiynau stiwdio ar gael i ddysgwyr er mwyn defnyddio cyfarpar yn ystod amser rhydd.  Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio o fewn prosiectau personol pob dysgwr er mwyn cynorthwyo i danategu eu gwaith ymarferol ac i ddatblygu eu llythrennedd a’u gwybodaeth o’r pwnc. Mae gan ddysgwyr gyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol, ymweld ag arddangosfeydd ac orielau. Trefnir gweithdai ar gyfer yr holl ddysgwr ac mae gan ddysgwyr UG a dysgwyr Safon Uwch gyfle i arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd y flwyddyn.

 


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau mewn dulliau printio traddodiadol a/neu ddigidol, tecstilau lluniedig, gosodiadau tecstilau, cyfwisgoedd a ffasiwn. Mae sesiynau stiwdio ar gael i'r dysgwyr i wneud defnydd o gyfarpar yn eu hamser rhydd
  • Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio o fewn prosiectau personol pob dysgwr
  • Caiff ymweliadau ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai eu trefnu ar gyfer pob dysgwr
  • Mae holl ddysgwyr yr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a ChyflogaethMae’r rhaglen yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i ystod o gyrsiau creadigol a damcaniaethol o amgylch y DU a thu hwnt. Mae'r coleg yn cynnig Gradd Sylfaen Celf a Dylunio a llwybrau Gradd BA (Anrh) mewn ystod o gyrsiau creadigol i gefnogi dilyniant pellach.  Mae dilyniant creadigol posibl yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig, i’r diwydiannau creadigol, y cyfryngau, dylunio graffig a digidol ac amrywiaeth o bynciau hanesyddol a damcaniaethol. O ganlyniad i’r ffocws ar gymhwyso ysgrifenedig ac ymarferol, nid yw dilyniant wedi’i gyfyngu i’r meysydd creadigol ac mae’r rhaglen astudio hon yn cefnogi ystod eang o astudiaethau pellach.

Mae’r rhaglen yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i ystod o gyrsiau creadigol a damcaniaethol o amgylch y DU a thu hwnt. Mae'r coleg yn cynnig Gradd Sylfaen Celf a Dylunio a llwybrau Gradd BA (Anrh) mewn ystod o gyrsiau creadigol i gefnogi dilyniant pellach.  Mae dilyniant creadigol posibl yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig, i’r diwydiannau creadigol, y cyfryngau, dylunio graffig a digidol ac amrywiaeth o bynciau hanesyddol a damcaniaethol. O ganlyniad i’r ffocws ar gymhwyso ysgrifenedig ac ymarferol, nid yw dilyniant wedi’i gyfyngu i’r meysydd creadigol ac mae’r rhaglen astudio hon yn cefnogi ystod eang o astudiaethau pellach.

 


Cynnwys y RhaglenLEFEL UG - Ymholiad Creadigol Personol

 

SAFON UWCH: Ymchwiliad Personol ac Aseiniad Wedi’i Osod yn Allanol


Asesu'r RhaglenUG

Mae gan Tecstilau un uned: Portffolio Gwaith Cwrs gwerth 100%.

Safon Uwch

Mae gan Tecstilau ddwy uned: Uned gwaith cwrs ymchwiliad personol gwerth 60%, Aseiniad Rheoledig gwerth 40%.


Gofynion y RhaglenFel rheol bydd angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C, rhaid i un ohonynt fod yn naill ai TGAU Mathemateg neu TGAU Saesneg Iaith. Dylai'r rheiny sy'n dymuno astudio Dylunio Tecstilau fod â gradd C neu uwch mewn TGAU Celf, Tecstilau, Dylunio a Thechnoleg neu bwnc cysylltiedig a phortffolio o waith. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Ffioedd Stiwdio: Mae angen i'r holl ddysgwyr dalu ffi stiwdio fach ar hyn o bryd. Cysylltwch â champws y Graig am ragor o wybodaeth.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.