Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Astudiaethau Busnes

Disgrifiad o'r RhaglenOs oes gennych ddiddordeb mewn cael cipolwg ar y byd busnes ac effaith yr amgylchedd allanol yr ydym yn byw ynddo, yna mae'r cwrs Busnes i chi.  Gyda diweddariad rheolaidd o storïau newyddion busnes sydd newydd ddod i law, tasgau ymchwil, a chyflwyniadau myfyrwyr, mae'r byd busnes yn dod yn fyw yn yr ystafell ddosbarth.  Yn ogystal, mae ymweliadau â busnesau lleol a siaradwyr gwadd sydd ag arbenigeddau mewn swyddogaethau busnes allweddol yn sicrhau bod perthnasedd y theori yn cael ei atgyfnerthu. Mae Busnes yn bwnc sydd yn cyfuno’n effeithiol â llawer o feysydd pwnc gan gynnwys Ieithoedd, Mathemateg, y Gwyddorau a’r Dyniaethau.


Nodweddion y RhaglenMae'r cwrs yn annog myfyrwyr i fabwysiadu agwedd ymchwiliol, gan ddefnyddio gwybodaeth am y byd go iawn.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu defnyddio gwybodaeth am theorïau a chysyniadau Busnes i ddeall problemau a dod o hyd i ffyrdd posibl o'u datrys.

Mae'r cwrs yn annog defnyddio cysyniadau busnes yn ymarferol, trwy ddarparu cyfle i fyfyrwyr archwilio digwyddiadau ym myd busnes fel modd o atgyfnerthu dealltwriaeth o theorïau a chysyniadau.  Bwriad y cwrs yw hybu dealltwriaeth weithredol yn hytrach na goddefol, gan ei fod yn ystyried theorïau a chysyniadau busnes o fewn fframwaith sy'n darparu rhesymau dros astudio'r pwnc.

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y byd busnes cyfoes, gan ei fod wedi'i lunio i adlewyrchu materion cyfoes ym myd busnes, e.e. entrepreneuriaeth, gwasanaeth cwsmer a marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg.

 

 


Dilyniant a ChyflogaethMae myfyrwyr Busnes yng Ngholeg Sir Gâr wedi mynd ymlaen i astudio ystod o gyrsiau sy’n ymwneud â Busnes gan gynnwys Rheolaeth Busnes, Busnes a Ffasiwn, Busnes a Marchnata, Busnes a Ffrangeg, ac ystod o gyrsiau Cyfrifeg mewn llawer o Brifysgolion, gan gynnwys Caerdydd, Sussex, Aberystwyth, Nottingham, Birmingham, Caerfaddon a Reading.

Mae dau fyfyriwr a astudiodd Busnes Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr a enillodd raddau A bellach yn astudio cyrsiau Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgolion Caerdydd a Leeds: aelodau o Brifysgolion nodedig y Grwp Russell.


Cynnwys y RhaglenMae gan y cymhwyster Safon Uwch ystod eang o bynciau a meysydd o ddiddordeb o fewn y byd busnes:

Mae'r pynciau'n cynnwys: Strategaethau a Chyfrifon Ariannol - gwneud gwybodaeth fuddsoddi, mesur perfformiad a phenderfyniadau ariannol. Strategaethau Marchnata - dadansoddi marchnadoedd, a dewis strategaethau marchnata llwyddiannus, datblygu cynlluniau marchnata. Strategaethau Gweithrediadau - materion gweithredol, lleoliad, arloesi a gwella effeithlonrwydd gweithredol. Strategaethau Adnoddau Dynol - cynllunio gweithlu, addasu strwythurau sefydliadol, perthynas lwyddiannus rhwng gweithwyr.

Yr Amgylchedd Busnes a Rheoli Newid Nodau ac Amcanion Corfforaethol - diben a natur strategaethau corfforaethol, safbwyntiau budd-ddeiliaid. Mae hefyd yn edrych ar Asesu Newid yn yr Amgylchedd Busnes - effeithiau newidiadau yn yr amgylchedd economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol, moesegol a thechnolegol ac ymatebion sefydliadau.

 

 


Asesu'r RhaglenCaiff dau arholiad allanol eu sefyll ar ddiwedd blwyddyn un ac ar ddiwedd blwyddyn dau.

 


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

Gofynion Mynediad: Gradd C mewn Saesneg Iaith neu Gymraeag Iaith gyntaf, Mathemateg a Gwyddoniaeth - mae cymorth dwyieithog ar gael i fyfyrwyr o ysgolion Cymraeg a dwyieithog.

Bydd mynediad i fyfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.