Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Astudiaethau Busnes

Disgrifiad o'r RhaglenOs oes gennych ddiddordeb yn y byd busnes deinamig yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang, yna mae Safon Uwch Busnes ar eich cyfer chi. Gyda diweddariad rheolaidd o storïau newyddion busnes sydd newydd ddod i law, tasgau ymchwil, a chyflwyniadau, mae'r byd busnes yn dod yn fyw yn yr ystafell ddosbarth.  Yn ogystal, byddwch yn ymweld â busnesau lleol ac yn elwa o’r cyflwyniadau a roddir gan siaradwyr gwadd gwahoddedig sydd ag arbenigeddau mewn swyddogaethau busnes allweddol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau busnes. 

Mae Busnes yn bwnc sydd yn cyfuno’n effeithiol â llawer o feysydd pwnc gan gynnwys Ieithoedd, Mathemateg, y Gwyddorau a’r Dyniaethau.

Ymhlith y busnesau yr ymwelwyd â hwy hyd yma mae Ffatri Injan Ford, Tata Steel, Cadbury World a Chastell Howell.


Nodweddion y RhaglenDisgwylir i chi fod yn gyfarwydd â materion busnes cyfredol a gallu ymchwilio, dadansoddi a gwerthuso cyfleoedd a phroblemau busnes cyfoes mewn ystod eang o gyd-destunau, wrth gydnabod sut mae busnesau'n addasu i weithredu mewn amgylchedd busnes deinamig.

Byddwch yn cael cyfle i weithio'n unigol, mewn grwpiau ac fel dosbarth cyfan, gan gyflwyno canfyddiadau ymchwil a chyfrannu at gyflwyniadau a thrafodaethau.  Yn ei dro, bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich hyder wrth siarad â chynulleidfa a hefyd y cyfle i ddangos dyfnder eich dealltwriaeth a'ch gwybodaeth.


Dilyniant a ChyflogaethMae myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes yn llwyddiannus wedi mynd ymlaen i addysg uwch i astudio ystod o gyrsiau gradd gan gynnwys, Busnes a Rheolaeth, Busnes a Ffrangeg, Busnes a Ffasiwn, Cyfrifeg, Marchnata a Chyfraith Busnes.  Maen nhw wedi cael lleoedd mewn nifer o brifysgolion, gan gynnwys Caerdydd, Birmingham a Leeds: aelodau o Brifysgolion nodedig y Grŵp Russell.

Mae myfyrwyr eraill wedi cwblhau prentisiaethau mewn ystod o feysydd, gan gynnwys syrfeo siartredig, rheolaeth eiddo tirol, adwerthu a bancio.  

Yn ogystal, mae rhai myfyrwyr wedi manteisio ar y cyfle i gael cyrsiau hyfforddiant rheoli wedi'u lleoli gyda’r adwerthwyr lle maent wedi gweithio'n rhan-amser yn ystod y cwrs Safon Uwch. Er enghraifft, H & M a Tesco.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs Busnes Safon Uwch yn cynnwys pedair uned, 2 uned UG a 2 uned U2. 

Mae cynnwys y pwnc yn eich galluogi i ymchwilio i wahanol fathau a meintiau o sefydliadau mewn amrywiol sectorau busnes ac i dynnu ar gyd-destunau lleol, cenedlaethol a byd-eang, gan gynnwys data sy'n ymwneud ag amgylchedd busnes Cymru.  Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gyfannol o fusnes a menter ac yn ymwybodol o'r cyfleoedd a'r bygythiadau o weithredu mewn marchnad fyd-eang. 

Mae'r pynciau'n cynnwys: 

Cyllid - gwybodaeth am fuddsoddi, mesur perfformiad a phenderfyniadau ariannol.

 Strategaethau Marchnata - dewis strategaethau marchnata llwyddiannus, datblygu cynlluniau marchnata.

 Strategaethau Gweithrediadau - materion gweithredol, lleoliad, arloesedd a gwella effeithlonrwydd gweithredol. 

Strategaethau Adnoddau Dynol - cynllunio'r gweithlu, addasu strwythurau sefydliadol, cysylltiadau gweithwyr llwyddiannus.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau 100% yn allanol

UG Uned 1 Arholiad ysgrifenedig 1 awr 15 munud (60 marc)

UG Uned 2 Arholiad ysgrifenedig 2 awr (80 marc)

 

Safon Uwch Uned 3  Arholiad ysgrifenedig 2 awr 15 munud (80 marc)

Safon Uwch Uned 4  Arholiad ysgrifenedig 2 awr 15 munud (80 marc)


Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ac ar weld cymwysterau TGAU. 

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer Busnes Safon Uwch feddu ar o leiaf raddau C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.


Costau YchwanegolBydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau, a fydd yn ddigonol ar gyfer cwblhau eich rhaglen astudio.

Bydd angen i chi ddarparu eich ffolder cwrs eich hun, papur ysgrifennu, pennau, pensiliau a chyfrifiannell. 

Efallai y bydd angen cyfraniad ar gyfer costau cludiant wrth  ymweld â busnesau lleol. Fodd bynnag, cedwir y costau at isafswm.