Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Mathemateg / Mathemateg Bellach

Disgrifiad o'r RhaglenUG/Safon Uwch Mathemateg a Mathemateg Bellach

TAG UG/Safon Uwch Mathemateg.

Bydd myfyrwyr yn astudio pynciau mewn Mathemateg Bur, sy'n cynnwys Algebra, Geometreg Gyfesurynnol, Trigonometreg a Chalcwlws.     Yn ychwanegol at hyn, bydd myfyrwyr hefyd yn astudio Ystadegau a Mecaneg a'u cymwysiadau yn y byd go iawn.  Mae Safon Uwch Mathemateg yng Ngholeg Sir Gâr yn bwnc hwyluso ac mae'n ofyniad hanfodol ar gyfer llawer o gyrsiau addysg uwch, megis peirianneg sifil.

 

TAG UG/Safon Uwch Mathemateg Bellach

Gall myfyrwyr sy'n wir fwynhau Mathemateg, yn enwedig algebra, astudio 2 bwnc Safon Uwch: y cyntaf mewn Mathemateg a'r ail mewn Mathemateg Bellach.  Cwmpesir y cwrs Safon Uwch Mathemateg cyfan yn ystod y flwyddyn gyntaf, gyda myfyrwyr yn symud ymlaen i Safon Uwch Mathemateg Bellach yn ystod blwyddyn 2.

Bydd myfyrwyr yn astudio modiwlau mewn Mathemateg Bur, Mathemateg Bur Bellach, Mecaneg ac Ystadegau.

Mae Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach yn dod yn hanfodol i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio pynciau STEM ym mhrifysgolion y Grwp Russell ac mae cyflogwyr yn ei pharchu'n fawr.    Mae myfyrwyr sy'n astudio Mathemateg Bellach yng Ngholeg Sir Gâr yn cael awr o addysgu ychwanegol o gymharu â sefydliadau lleol eraill. 


Nodweddion y Rhaglen  • Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i roi hyfforddiant sylfaenol trwyadl yn nisgyblaethau craidd algebra, calcwlws, trigonometreg a geometreg ddadansoddol
  • Mae'r fanyleb yn cysylltu'n dda â Safon Uwch Ffiseg a'r gwyddorau / gwyddorau meddygol yn gyffredinol
  • Caiff y cwrs ei gyflwyno mewn modd traddodiadol a thrwyadl dros 9 awr bob pythefnos.
  • Mae'r cwrs yn wahanol iawn i TGAU o ran pa mor anodd ydyw a swm a maint y gwaith a gwmpesir.
  • Y rhan bwysicaf o waith TGAU sydd ei angen ar gyfer llwyddo mewn Safon Uwch yw safon uchel iawn mewn algebra
  • Mae hoffter am ddatrys problemau, prosesau, gwaith caled a phob math o fathemateg yn hanfodol.  

Dilyniant a ChyflogaethSafon Uwch Mathemateg

Mae'r holl Fyfyrwyr yn symud ymlaen i naill ai'r brifysgol neu gyflogaeth.   Mae Mathemateg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer myfyrwyr sy'n anelu at yrfaoedd yn y Gwyddorau, Peirianneg, Economeg a Chyfrifiadura ac ati. Mae Safon Uwch Mathemateg hefyd yn gymhwyster sy’n cael ei barchu’n fawr gan gyflogwyr ac mae'n dangos sgiliau prosesu, dadansoddi a datrys problemau rhagorol.

Byddai myfyriwr llwyddiannus sy'n ennill gradd dda mewn Safon Uwch Mathemateg yn arddangos nodweddion datrys problem, brwdfrydedd, ymroddiad, ymrwymiad a gwaith caled.

Mae'r canlyniadau dros 25 mlynedd mewn Safon Uwch Mathemateg wedi bod yn gyson dda, yn gydradd â neu’n uwch na'r cymaryddion cenedlaethol.

 

Safon Uwch Mathemateg Bellach

Mae’r mwyafrif o fyfyrwyr Mathemateg Bellach yn symud ymlaen i addysg uwch i astudio pynciau megis Mathemateg, Ffiseg, Cyfrifiadura, Peirianneg, Awyrenneg ac Economeg.

Mae llawer o'n myfyrwyr meddygaeth wedi astudio Safon UG mewn Mathemateg Bellach gan fod yr Ysgolion Meddygol yn ei ffafrio ar gyfer dangos sgiliau prosesau, dadansoddi, ymchwilio a datrys problemau.

Mae dwy ran o dair o'n myfyrwyr (67%) wedi ennill graddau A/A* dros y 10 mlynedd ddiwethaf


Cynnwys y RhaglenMae Mathemateg a Mathemateg Bellach yn dilyn maes llafur CBAC ac mae'n adeiladu ar y TGAU a'r Dystysgrif Mathemateg Ychwanegol (CBAC).


Asesu'r RhaglenTAG Mathemateg

100% asesiad seiliedig ar arholiad: sy'n cynnwys 2 arholiad Uwch Gyfrannol (Bl 1) a 2 arholiad Safon Uwch (Bl 2)

 

TAG Mathemateg Bellach

Mae asesiad yn 100% arholiad, gyda 4 arholiad ym mlwyddyn 1 (Safon Uwch Mathemateg) a 5 arholiad arall ar ddiwedd blwyddyn 2 (Safon Uwch Mathemateg Bellach)

 

 

 

 


Gofynion y RhaglenUG/Safon Uwch Mathemateg

Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

O leiaf gradd B mewn TGAU Mathemateg Haen Uwch. Byddai hefyd o fudd o ran paratoi ar gyfer astudio Safon Uwch mathemateg bod tystysgrif CBAC mewn mathemateg ychwanegol yn cael ei hastudio ochr yn ochr â TGAU mathemateg.

 

 

UG/Safon Uwch Mathemateg Bellach

Fel rheol mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr 16 - 19 oed o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

Mae angen o leiaf gradd A mewn TGAU Mathemateg Haen Uwch i astudio Safon Uwch Mathemateg Bellach. Yn ddelfrydol, bydd myfyrwyr hefyd wedi astudio cymhwyster CBAC Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol.