Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch y Gyfraith

Disgrifiad o'r RhaglenLlofruddiaeth neu Ddynladdiad? Euog neu Ddieuog? Mae’r gyfraith yn bwnc cyfareddol, diddorol sy'n datblygu'n gyson ac sydd ag arwyddocâd trwy gydol ein bywydau o ddydd i ddydd.

Bydd myfyrwyr yn dysgu am y system gyfreithiol, cyfraith trosedd, cyfraith camwedd a hawliau dynol, i enwi ond ychydig. Ynghyd â dysgwyr o’r un meddylfryd, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys cymhwyso rheolau cyfreithiol i gyflwyno dadl, a dadansoddi a gwerthuso materion a chysyniadau cyfreithiol. Mae astudio’r gyfraith yn galluogi dysgwyr i ddatblygu’r gallu i feddwl yn feirniadol am rôl cyfraith yn y gymdeithas. Mae ymweliadau â dosbarthiadau meistr a llysoedd barn yn rhan o’r cwrs ac o’r profiad ehangach o astudio’r Gyfraith yng Ngholeg Sir Gâr.


Nodweddion y RhaglenMae’r Gyfraith yng Ngholeg Sir Gâr yn archwilio’r prosesau a’r strwythurau sy’n creu, gweinyddu a newid y gyfraith. Anogir trafodaethau ynghylch materion cyfreithiol cyfoes ac mae’n arwain at wersi bywiog ar rai materion yn ymwneud â Throseddau, y Farnwriaeth a Deddfwriaeth. Mae yna lawer o ymweliadau addysgol â lleoedd o ddiddordeb yn y Gyfraith megis y llysoedd lleol a’r Hen Feili yn Llundain, ymweliadau SEREN â’r senedd a chymryd rhan mewn dadleuon lleol. Yn aml mae gennym siaradwyr gwadd yn dod i’r coleg i siarad â myfyrwyr, e.e. cyfreithwyr lleol, ynadon a Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS).  Estynnir gwahoddiad i ni fynychu cynadleddau Safon Uwch y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe a’r digwyddiad Sut i Ddal Troseddwr ym Mhrifysgol De Cymru. 

 

Man yna nifer o gyfleoedd i'n myfyrwyr SEREN gymryd rhan mewn diwrnodau gwybodaeth, seminarau, ymweliadau a sgyrsiau sy'n canolbwyntio ar y gyfraith.  Mae nifer ohonynt yn ddefnyddiol wrth ysgrifennu ceisiau UCAS ar gyfer y Gyfraith a graddau sy'n gysylltiedig â'r gyfraith ym mhrifysgolion gorau'r Grwp Russell.


Dilyniant a ChyflogaethMae myfyrwyr llwyddiannus wedi symud ymlaen i astudio'r Gyfraith a disgyblaethau eraill sy'n gysylltiedig â chyfraith ar lefel israddedig mewn nifer o brifysgolion y Grwp Russell, gan gynnwys Caerdydd, Caerwysg, Bryste a’r Frenhines Mary yn Llundain.  Mae nifer wedi mynd ymlaen ymhellach i'r proffesiwn cyfreithiol ac ar hyn o bryd maent yn cael eu cyflogi fel cyfreithwyr a bargyfreithwyr mewn cwmnïau cyfreithiol, siambrau a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae eraill wedi mynd i mewn i fusnes: corfforaethol ac annibynnol, diwydiant, addysgu a’r gwasanaeth sifil.  Caiff pob myfyriwr gefnogaeth lawn gan Adran y Gyfraith i lunio eu datganiadau personol ar gyfer ceisiadau prifysgol, ymarfer at y prawf LNAT, a gyda thechnegau cyfweliad.

Enillodd myfyriwr radd A yn y Gyfraith yng Ngholeg Sir Gâr a graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerwysg.  Bellach mae’n gyfreithiwr llwyddiannus a chyfarwyddwr mewn cwmni cyfreithiol lleol yn Llanelli.  Graddiodd myfyriwr arall gyda gradd yn y Gyfraith o Brifysgol Abertawe ar ôl astudio’r Gyfraith Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr, ac mae wedi mynd ymlaen i fod yn bartner mewn cwmni cyfraith masnach blaenllaw ym Mryste.

Yn fwy diweddar, mae myfyriwr a enillodd A* yn y coleg yn cael ei gyflogi ar hyn o bryd fel gweithiwr Paragyfreithiol mewn cwmni o gyfreithwyr lleol gan astudio hefyd ar y Cwrs Ymarfer y Gyfraith yn Abertawe gyda’r nod o gymhwyso fel cyfreithiwr: llwybr gwahanol tuag at leihau dyled, a chael yr un cymwysterau lefel uchel ar yr un pryd!


Cynnwys y RhaglenLefel UG

Dau arholiad ysgrifenedig: yn cael eu marcio a’u cymedroli’n allanol. 

Safon Uwch

Dau arholiad ysgrifenedig: yn cael eu marcio a’u cymedroli’n allanol. 

D.S.  Nid oes yna elfen gwaith cwrs.


Asesu'r RhaglenLefel UG -

Dau bapur ysgrifenedig (2 x 90 munud): yn cael eu marcio a'u cymedroli'n allanol.

Lefel U2 -

Dau bapur ysgrifenedig (1 x 90 munud ac 1 x 150 munud):  yn cael eu marcio a'u cymedroli'n allanol.


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod â lleiafswm o 6/7 TGAU gradd A* - C.

Gradd B neu well mewn Saesneg Iaith.  Mae hanes profedig o’r gallu i berfformio’n dda mewn pynciau sy’n cynnwys ysgrifennu estynedig yn hanfodol - e.e. hanes, Saesneg llenyddiaeth, ac ati...

Dylai myfyrwyr hefyd fod â diddordeb mewn materion cyfreithiol a materion cyfoes. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.