Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Safon Uwch Celf, Crefft a Dylunio

Disgrifiad o'r RhaglenRhaglen dwy flynedd o hyd yw hon, sy'n canolbwyntio at ddatblygu dealltwriaeth eang o Gelf, Crefft a Dylunio. Nod y rhaglen yw cael pob dysgwr i ddatblygu ei lais unigryw ei hun gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau.

Caiff dysgwyr eu hannog i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros amrywiaeth o genres trwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. Mae llyfrau braslunio yn ffurfio rhan annatod o'r cwrs a chaiff y dysgwyr eu hannog i ddatblygu eu harddulliau creadigol eu hunain i'w cyflwyno, a all gynnwys llyfrau braslunio wedi'u gwneud â llaw neu integreiddio gwaith digidol.

Mae cynnwys y rhaglen yn cynnwys technegau megis peintio a lluniadu, darlunio, collage, technegau 3D a gwneud printiau. Mae datblygu syniadau gan ddefnyddio lluniadu arsylwadol uniongyrchol yn fan cychwyn allweddol i bob prosiect.

Darperir cyfleoedd a chystadlaethau allanol i'r holl ddysgwyr i'w gwthio eu hunain y tu allan i'r hyn sy'n gysurus iddynt, gyda theithiau'n cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn. Mae Lefel UG Celf a Dylunio yn cynnwys portffolio gwaith cwrs ac mae Safon Uwch Celf a Dylunio yn cynnwys modiwl portffolio wedi'i gychwyn gan y myfyriwr ei hun ac asesiad rheoledig a osodir yn allanol.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau mewn Peintio, lluniadu, gwaith 3D, darlunio a gwneud printiau
  • Mae sesiynau stiwdio ar gael i ddysgwyr er mwyn iddynt allu defnyddio cyfarpar yn eu hamser rhydd
  • Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio ym mhrosiectau personol pob myfyriwr
  • Mae'r dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol
  • Caiff ymweliadau ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai eu trefnu ar gyfer yr holl ddysgwyr
  • Mae holl ddysgwyr yr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth  • Mae'r rhaglen yn gosod sylfaen ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i amrywiaeth o gyrsiau creadigol o amgylch y DU.
  • Mae'r coleg yn cynnig llwybrau Sylfaen Celf a Dylunio a Gradd BA (Anrh) mewn amrywiaeth o gyrsiau creadigol gyda bwrsariaethau ar gyfer y rheiny sy'n symud ymlaen o'r rhaglen hon.
  • Mae gyrfaoedd posibl mewn Celf a Dylunio'n cynnwys; Artist, darlunydd, golygydd lluniau, therapydd celf, curadur, pensaer, cynllunydd mewnol, dylunydd graffig, dylunydd ffasiwn, cynllunydd set, gemydd.

Cynnwys y RhaglenGellir dangos dealltwriaeth gyd-destunol allweddol ar ffurfiau ysgrifenedig, gweledol, llafar neu ffurfiau priodol eraill.

Safon Uwch

ART3 Uned 3 : Ymchwiliad Personol Celf a Dylunio

Uned o waith cwrs yn seiliedig ar themâu a deunydd pwnc a ddatblygwyd o fannau cychwyn personol sy'n gofyn i'r ymgeisydd gyfleu ei ddealltwriaeth trwy ddelweddau a thestunau integredig gan gynnwys elfen ysgrifenedig nad yw'n llai na 1000 o eiriau. Caiff yr holl waith ei ddewis, ei werthuso a'i gyflwyno i'w asesu gan yr ymgeiswyr. Gellir dangos dealltwriaeth gyd-destunol allweddol ar ffurfiau ysgrifenedig, gweledol, llafar neu ffurfiau priodol eraill.

ART4 Uned 4 : Aseiniad Rheoledig Celf a Dylunio

Uned ar ffurf aseiniad gosod allanol a gyflwynir i'r ymgeiswyr ar ddechrau'r cyfnod paratoi ar gyfer y prawf rheoledig a fydd yn gyfnod parhaus o astudio canolbwyntiedig o 12 awr. Caiff yr holl waith ei ddewis, ei werthuso a'i gyflwyno i'w asesu gan yr ymgeiswyr. Gellir dangos dealltwriaeth gyd-destunol allweddol ar ffurfiau ysgrifenedig, gweledol, llafar neu ffurfiau priodol eraill.


Asesu'r RhaglenMae gan y Lefel UG mewn Celf a Dylunio un uned: Portffolio Gwaith Cwrs gwerth 60%

Mae gan y Safon Uwch mewn Celf a Dylunio ddwy uned: Uned gwaith cwrs ymchwiliad personol gwerth 60%, Aseiniad Rheoledig gwerth 40%.


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr rhwng 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C, a dylai un ohonynt fod yn naill ai TGAU Mathemateg neu TGAU Saesneg Iaith. Dylai myfyrwyr sydd yn dymuno astudio Celf a Dylunio fod â gradd C neu uwch mewn TGAU Celf neu bwnc cysylltiedig a phortffolio o waith. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.


Costau Ychwanegol Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.