Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Daearyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenDaearyddiaeth yw'r allwedd i ddeall lleoedd a phobl. Mae'n ein helpu i wneud synnwyr o'n bywydau ein hunain yn y byd ac i wynebu materion hanfodol megis erydu arfordirol; llygredd plastig; newid yn yr hinsawdd; lleihad mewn cyflenwadau ynni; tlodi a gwrthdaro. Mae'n cwmpasu safbwyntiau ffisegol, dynol, geowleidyddol a gofodol/GIS ar y byd a'r dirwedd a'r ffiniau newidiol.  Hefyd, mae’n bwnc ymarferol, sy'n dysgu llawer o sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr gan gynnwys; nodi patrymau, dadansoddi data, defnyddio ystadegau, deall gwahanol safbwyntiau, gwaith map, tirfesur; datrys problemau a meddwl beirniadol.

Mae gan fyfyrwyr y cyfle i astudio Daearyddiaeth trwy brofiadau gwaith maes rheolaidd.  Mae myfyrwyr yn astudio ardaloedd annibynnol a diwylliannol sy’n newid ym Mryste.  Rydym yn treulio tri diwrnod ar ymweliad maes preswyl â Dorset; yn dringo a cherdded dros glogwyni a bwâu arfordirol a dysgu am y berthynas rhwng y dirwedd, y ddaeareg isod a rheolaeth y tir. Yn yr Ail Flwyddyn, mae myfyrwyr yn cwblhau darn o waith cwrs (20%) sy’n rhoi cyfle iddynt astudio amrywiaeth o bynciau megis sbwriel traeth a llygredd dwr; rheoli’r arfordir, neu effaith mudo ar ofod adwerthu.


Nodweddion y RhaglenMae'r myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd ar lefelau lleol, rhanbarthol a byd-eang. Mae'n gwneud myfyrwyr yn ymwybodol o ddatblygiad cynaliadwy. Mae Daearyddiaeth yn darparu dealltwriaeth o'r cydberthynas rhwng dyn a'r amgylchedd ffisegol. Mae Daearyddiaeth yn galluogi myfyrwyr i gymryd rhan yn y broses ddysgu trwy waith maes a gwaith ymarferol. Gall Daearyddiaeth annog ymdeimlad personol o ddinasyddiaeth a'r gallu i wneud penderfyniadau gwybodus drwy astudio sensitif a beirniadol gydag ymwybyddiaeth o eraill. Mae Daearyddiaeth yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu gwerthoedd a'u dealltwriaeth eu hunain ynglyn â safbwyntiau a chanfyddiadau pobl sy'n ymwneud â'r broses o wneud penderfyniadau, yn arbennig y rheiny sy'n ymwneud â defnyddio a rheoli adnoddau a'r amgylchedd.


Dilyniant a ChyflogaethMae myfyrwyr daearyddiaeth llwyddiannus wedi mynd ymlaen i astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgolion Caergrawnt, Caerwysg, Queen's Belfast, Bryste, Caerhirfryn a Plymouth.  Maent wedi mynd ymlaen i astudio Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol y Frenhines Mary, Llundain, Cynllunio Trefol ym Mhrifysgol Caerdydd; a Daeareg a Daearyddiaeth ym Mhrifysgolion Aberdeen ac Aberystwyth. Mae myfyrwyr sydd â gradd mewn Daearyddiaeth wedi sicrhau swyddi mewn adrannau cynllunio tref a dinas, cwmnïau olew a nwy, tirfesur, asiantaethau cludiant, Asiantaeth yr Amgylchedd/Cyfoeth Naturiol Cymru, ac elusennau tramor fel Oxfam. Mae gyrfaoedd sy'n dilyn o Radd mewn Daearyddiaeth yn cynnwys rheoli afonydd; rheoli'r arfordir; amddiffynfeydd rhag llifogydd; cadwraeth; gweithiwr datblygu; rheoli digwyddiadau; logisteg; cyfrifeg; Wardeniaid y Parc Cenedlaethol

Yn 2017, enillodd un o’n dysgwyr MAT radd A* mewn Daearyddiaeth, A mewn Datblygiad y Byd ac A* mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth. Wrth lunio ei gais i Brifysgol Caergrawnt, fe wnaeth yr athro Daearyddiaeth ei gynorthwyo i baratoi ar gyfer ei arholiad Asesu Sgiliau Meddwl (TSA) a rhoddwyd cyfweliadau ffug iddo i baratoi ar gyfer ei gyfweliad prifysgol. Mae yn ei ail flwyddyn o astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt yn defnyddio’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a ddatblygodd gyda ni.

2018 UG Daearyddiaeth A i C 100%                      U2 Daearyddiaeth A* i C 100%

2018 Safon Uwch Daearyddiaeth - A* i B 72%

 


Cynnwys y Rhaglen 

Lefel UG - Blwyddyn 1

 

Yn eich blwyddyn gyntaf yn astudio daearyddiaeth, byddwch yn archwilio prosesau, tirffurfiau a rheolaeth arfordirol ac yn edrych ar leoedd newidiol, gan roi ymagwedd gytbwys tuag at ddaearyddiaeth ffisegol a dynol a'r berthynas rhwng pobl a'r amgylchedd, y prosesau ffisegol yr ydym yn byw ynddynt.  Mae yna deithiau maes a theithiau maes preswyl i helpu myfyrwyr wneud y cysylltiadau rhwng yr hyn sy'n cael ei astudio yn y dosbarth a sut y mae hi yn y byd go iawn.  Hefyd, rydym yn datblygu sgiliau daearyddol hanfodol a fydd yn cael eu hadeiladu ymhellach ym Mlwyddyn 2. 

 

U2 - Safon Uwch - Blwyddyn 2

Mae Blwyddyn 2 mor berthnasol i'r byd geowleidyddol yr ydym ni ynddo heddiw.  Mae’r pynciau dan sylw yn ein cynorthwyo i archwilio systemau a llywodraethiant byd-eang - sydd yn aml yn arwain at faterion ac anghydfodau sy'n croesi ffiniau.  Defnyddiwn sgiliau dadansoddol i gael gwell dealltwriaeth o faterion megis ymateb i drychineb naturiol, llygru ein cefnforoedd, diogelwch bwyd ac ynni ac ati.  Maent yn gyfoes ac yn berthnasol i ni gyd ac a fydd yn dylanwadu ar ein man gwaith, ein teuluoedd a'n perthynas â gwledydd ledled y byd. 


Asesu'r RhaglenLefel UG - Blwyddyn 1

Uned 1 Tirweddau arfordirol arholiad ysgrifenedig 24%

Uned 2 Lleoedd newidiol arholiad ysgrifenedig 16%

U2 - Safon Uwch - Blwyddyn 2

Uned 3 Systemau byd-eang a llywodraethiant byd-eang (cylchred dwr, cylchred carbon, llywodraethiant cefnforoedd a mudo) arholiad ysgrifenedig 24%

Uned 4 Themâu cyfoes mewn Daearyddiaeth (Datblygiad yn Affrica Is-Sahara, Dilemâu ynni a pheryglon tectonig) arholiad ysgrifenedig 16% 

Uned 5 Ymchwiliad Annibynnol gwaith cwrs 20% - gwaith maes a rhai amodau rheoledig


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod â lleiafswm o 6/7 TGAU gradd A* - C.

Mae gradd C mewn Saesneg Iaith, mathemateg a'r gwyddorau yn hanfodol.

Mae TGAU Daearyddiaeth yn ddymunol. Gellir caniatáu i fyfyrwyr heb TGAU Daearyddiaeth gofrestru ar y cwrs ar sail trafodaeth gyda darlithydd y cwrs yn gyntaf. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Gyfadran.