Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Drama

Disgrifiad o'r RhaglenTheatr yw'r stori y mae'r ddynoliaeth yn ei hadrodd wrthi ei hun. Dyma ein cof cyfunol yn ogystal â'n ffordd o archwilio pwy ydym ac i ble yr ydym yn mynd.  Rydym wedi adrodd y stori hon ers dros 2500 o flynyddoedd ac rydym yn parhau i'w hadrodd ar ffurfiau newydd bob dydd.

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ganiatáu i fyfyrwyr barhau i ddatblygu eu diddordebau mewn drama fel ymarferwyr ac fel ymchwilwyr i gyd-destun a genre theatrig. Caiff techneg berfformio glasurol a chyfoes ei datblygu ochr yn ochr â meddwl beirniadol a theori sydd yn ymwneud â swyddogaeth a phwrpas drama. Bob blwyddyn mae teithiau i amrywiaeth o gynyrchiadau, megis Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD), lleoliadau theatrig eraill, ac mae modd mynychu teithiau i Lundain er mwyn gwella ac ehangu dealltwriaeth o'r deunydd a ddaw i’w rhan.


Nodweddion y RhaglenMae'r cwrs yn annog myfyrwyr i fynd i weld cymaint o berfformiadau byw ag sy'n bosibl trwy gydol eu hamser ar y rhaglen.  Caiff y myfyrwyr eu hintegreiddio'n llawn i'r adran celfyddydau perfformio ac maent yn cael cyfle i ymwneud â sesiynau, gweithdai a chynyrchiadau allgyrsiol.

Mae'r cwrs yn weithredol, yn ymarferol, yn ysgogi'r meddwl ac, uwchlaw popeth, yn bleserus, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i gyflawni gwaith ymarferol mewn amgylchedd realistig yn ogystal ag yn y dosbarth.  Mae'n datblygu sgiliau ein myfyrwyr o fewn cyd-destun Theatr y Byd drwy astudio dramâu, eu dehongli a'r modd o ddod â hwy'n fyw o'r dudalen i'r llwyfan.

Mae'r cwrs yn ychwanegu dimensiwn Cymreig wrth astudio neu berfformio gwaith dramodwyr Eingl-Gymreig drwy waith ymarferol yn Saesneg.

 

 

 


Dilyniant a ChyflogaethMae Safon Uwch yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau lefel Uwch megis graddau neu Ddiplomâu Cenedlaethol Uwch naill ai mewn Prifysgol neu Ysgol Ddrama. Ceir nifer o yrfaoedd sy'n perthyn yn agos i Ddrama gan gynnwys: Actor, Rheolwr Llwyfan, Gweinyddwr Celfyddydau, Athro Drama, Therapydd Drama neu swyddi Cynhyrchu. Mae gyrfaoedd eraill ble gallai'r sgiliau a ddatblygwyd trwy ddrama fod yn ddefnyddiol yn cynnwys Gwaith Cymunedol, Newyddiaduraeth neu Ysgrifennu Creadigol, Marchnata a Gwerthiant, y Cyfryngau a'r Gyfraith.

Yn ogystal, mae Drama yn ychwanegiad gwych i'r rheiny sy'n dilyn llwybrau sy'n gysylltiedig â Saesneg, Hanes, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith a Seicoleg.

2018 - 100% A* - C; 80% A* - B


Cynnwys y RhaglenUned UG 1: GWEITHDY THEATR,

Uned UG 2: TESTUN MEWN THEATR,

Uned U2 3: TESTUN AR WAITH,

Uned U2 4: TESTUN MEWN PERFFORMIAD


Asesu'r Rhaglen UG

Uned 1: GWEITHDY THEATR: Gwaith cwrs 24% ynghyd â log creadigol a gwerthusiad.

Uned 2: TESTUN MEWN THEATR: Arholiad ysgrifenedig 16%.                                                                                                                                                                                          

U2

Uned 3: TESTUN AR WAITH: Gwaith cwrs 36% a fydd yn cynnwys adroddiad proses a gwerthuso.

Uned 4: TESTUN MEWN PERFFORMIAD: Arholiad ysgrifenedig 24%.

 

 

 


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

6 TGAU gradd C neu uwch yn cynnwys Saesneg Iaith a/neu Saesneg Llenyddiaeth.

Rhaid i fyfyrwyr hefyd ddangos tystiolaeth o frwdfrydedd dros Ddrama a Saesneg. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r Gyfadran.