Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Mynediad i AU: Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster Mynediad i Addysg Uwch yn gwrs sydd wedi'i deilwra ar gyfer oedolion sy’n dymuno dychwelyd i addysg. Efallai ei bod yn amser i newid gyrfa neu efallai na chawsoch gyfle i fynd i'r brifysgol oherwydd ymrwymiadau teuluol.  Os ydych chi'n 18 oed neu'n hyn ac yn dymuno symud ymlaen i Addysg Uwch i astudio'r gwyddorau cymdeithasol neu'r dyniaethau, yna dyma'r cwrs i chi. Mae nifer o lwybrau dilyniant i AU o'r cwrs hwn sy'n cynnwys graddau mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg; Hanes; Athroniaeth, Newyddiaduraeth; y Cyfryngau; Astudiaethau Cymdeithasol; Seicoleg, Cymdeithaseg; Daearyddiaeth; Astudiaethau Amgylcheddol; y Gyfraith, Athroniaeth, Diwinyddiaeth, Addysg Gynradd, Gwaith Cymdeithasol; Astudiaethau Cynghori, a Throseddeg.

DS Mae yna ofyniad lleiaf o ran oriau gwirfoddoli, a disgwylir hyd at 300 awr gan ymgeiswyr ar gyfer Gwaith Cymdeithasol - gofynnwch am gyngor gan y brifysgol cyn dechrau'r cwrs Mynediad i Addysg Uwch Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol. Efallai bydd yn rhaid i chi weithio neu wirfoddoli am flwyddyn mewn gyrfa berthnasol cyn ymuno â'r cwrs, i grynhoi’r nifer o oriau profiad sydd eu hangen.

 Er mwyn llwyddo ar y cwrs Mynediad hwn, mae angen i fyfyrwyr fod â chymhelliant a brwdfrydedd, yn gallu rheoli amser yn effeithiol ac yn barod i astudio.

 


Nodweddion y RhaglenMae Mynediad i Ddyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno astudio pynciau dyniaethol neu wyddor gymdeithasol ar lefel prifysgol e.e. Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg, Cymdeithaseg, y Gyfraith a Hanes. 


Dilyniant a ChyflogaethBydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn gymwys i wneud cais am gwrs HND neu gwrs Gradd mewn maes pwnc cysylltiedig.

Mae myfyrwyr Mynediad llwyddiannus o’r cwrs Mynediad yng Ngholeg Sir Gâr wedi mynd ymlaen i astudio gwahanol gyrsiau mewn prifysgolion ledled y DU ac wedi dilyn rhaglenni graddedig mewn Gwaith Cymdeithasol, llywodraeth leol a swyddi Gweinyddol yn y GIG ar ôl eu hastudiaethau Addysg Bellach.  

Llwyddodd myfyriwr diweddar i sicrhau lle ym Mhrifysgol King’s College ar gwrs y Cyfryngau a Newyddiaduraeth ar ôl symud ymlaen i'r cwrs Mynediad o'r ddarpariaeth Cyn-Mynediad/SFFS yng Ngholeg Sir Gâr.


Cynnwys y RhaglenMae gan y cwrs ddewislen amrywiol o bynciau Lefel 3 (yr un lefel â Safon Uwch) megis Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg, Cymdeithaseg, Prosiect Estynedig.    Dysgir y rhain ynghyd â’r unedau craidd Mathemateg a Sgiliau Cyfathrebu a Sgiliau Astudio i'ch helpu i baratoi ar gyfer rheoli'r Diploma, gwneud cais i UCAS/addysg uwch tra'n datblygu'r sgiliau angenrheidiol i lwyddo ar gwrs Mynediad.    


Asesu'r RhaglenEr nad yw cyflawni'r Diploma ei hun yn ddibynnol ar lwyddo mewn arholiad, bydd pob modiwl yn cael ei asesu trwy gyfuniad o ddulliau:

 • Asesiadau Rheoledig (llyfr agored a chaeedig)    
 • Arholiadau (llyfr agored a chaeedig)
 • Paratoi astudiaethau achos
 • Traethodau
 • Cyflwyniadau grwp ac unigol
 • Dadleuon grwp
 • Adroddiadau gwerthusol
 • Chwarae rôl
 • Posteri academaidd
 • Creu taflenni ffeithiau
 • Erthyglau papur newydd neu daflenni gwybodaeth

Gofynion y RhaglenBydd gofyn i fyfyrwyr gael gradd C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.    Rhaid i bob ymgeisydd fod yn 18 cyn dechrau’r cwrs hwn ym mis Medi.    Mae agwedd aeddfed, ymrwymedig, ymroddedig a gwydn yn hanfodol gan fod hwn yn gwrs sy'n paratoi'r myfyrwyr ar gyfer prifysgol ac addysg uwch.  

Mae’n ofyniad bod gan bob ymgeisydd bresenoldeb sydd o leiaf 92% bob tymor, ac yn gallu gweithio o gwmpas ymrwymiadau gwaith a theulu.     Gofynnir i ymgeiswyr ynghylch hyn pan gewch eich gwahodd am gyfweliad gan ei fod yn ffactor pwysig er mwyn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.    Gall methu â bodloni terfynau amser a thargedau arwain at ofyn i fyfyrwyr adael y cwrs.

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau perthnasol, neu gyfwerth, wneud cwrs SFFS (cyn-Mynediad) yn gyntaf ynghyd â'r pynciau TGAU perthnasol, fel bo'r angen, i sicrhau eu bod yn gallu symud ymlaen i'r llwybr addas.   Cynigir y cwrs SFFS yn rhan-amser gyda'r nos, neu yn llawn amser dros dri diwrnod ar gampws y Graig