Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Dylunio Graffig

Disgrifiad o'r Rhaglen 

Ydych chi'n edrych ar hysbysebion, cynlluniau cylchgronau neu arddangosfeydd busnes/adwerthu ac yn meddwl y byddech chi'n hoffi gyrfa mewn creadigrwydd?   Os oes gennych ddiddordeb mewn dylunio, archwilio eich creadigrwydd a datblygu gwell dealltwriaeth o’r egwyddorion gweledol a ddefnyddir mewn marchnata, yna Dylunio Graffig yng Ngholeg Sir Gâr yw’r cwrs i chi.

Byddwch yn datblygu ac yn meithrin eich dealltwriaeth o’r elfennau gweledol a fydd yn eich galluogi i ddylunio, brandio a chynhyrchu graffeg o safon broffesiynol yn effeithiol.  Rydym yn astudio technegau darluniadol mewn Lliw; Cyfansoddiad; Teipograffeg, a Delweddau mewn fformatau traddodiadol a digidol trwy Adobe Photoshop ac Illustrator sy’n galluogi’r holl gyfranogwyr i gynhyrchu safon uchel yn eu gwaith portffolio. Mae’r cymhwyster hwn yn arwain at ddilyniant i gyrsiau Sylfaen a chyrsiau Gradd ac mae’n bwnc partner rhagorol ar gyfer cael mynediad i Gymwysterau Uwch mewn Graffeg, Ffotograffiaeth, Dylunio a Chelfyddyd Gain.


Nodweddion y RhaglenRhaglen dwy flynedd o hyd yw hon, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o Gyfathrebu Graffig. Mae Cyfathrebu Graffig yn ymwneud â datblygu'r gallu i gyfathrebu'n weledol; gan ddefnyddio arloesedd a chreadigrwydd i ddatrys problemau dylunio, ac ymchwilio i brosesau cyfryngau a dylunio i gyfleu syniadau.

Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigryw ei hun gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Caiff y dysgwyr eu hannog i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros amrywiaeth o genres trwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd.  Mae cynnwys y rhaglen yn cynnwys technegau megis creu delweddau digidol gan ddefnyddio Photoshop ac Illustrator, darlunio traddodiadol, collage a gwneud printiau. Mae datblygu syniadau gan ddefnyddio lluniadu arsylwadol a ffotograffiaeth yn fan cychwyn allweddol ar gyfer pob prosiect.

Darperir cyfleoedd a chystadlaethau allanol i'r holl ddysgwyr er mwyn iddynt wthio eu hunain y tu allan i'r hyn y maent yn gysurus ynddo a datblygu profiadau allgyrsiol, a chaiff yr holl ddysgwyr eu cadw'n ymwybodol o'r arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau sydd o ddiddordeb, gyda theithiau'n cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn. Mae Lefel UG Cyfathrebu Graffig yn cynnwys portffolio gwaith cwrs ac asesiad rheoledig ac mae'r Safon Uwch Cyfathrebu Graffig yn cynnwys modiwl portffolio a sbardunir gan y myfyriwr ac asesiad rheoledig a osodir yn allanol.


Dilyniant a ChyflogaethMae ein myfyrwyr graffeg llwyddiannus wedi mynd i Gaerdydd, Abertawe, Caerfaddon, Ysgol Gelf Caerfyrddin a Llundain i astudio ar gyrsiau Graffeg a Darlunio gan arwain at lefelau cyflawniad uchel a chyflogaeth o fewn diwydiannau cysylltiedig.  Mae gennym nifer sylweddol o'n myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs ac sy’n mynd yn syth i brentisiaeth Dylunio Graffig neu yrfa lawn amser yn y proffesiwn.  Bydd y sgiliau rydych yn eu hennill a'u datblygu ar y cwrs yn eich paratoi ar gyfer pa bynnag lwybr sydd fwyaf addas i chi: ar gyfer y byd gwaith, prentisiaethau neu lwybrau Addysg Uwch.

Yn 2018

  • Lefel UG - enillodd 45% o’n myfyrwyr radd A*-B; 72% A-C; enillodd 100% raddau A*-E.
  • Ar U2 - dyfarnwyd A-C i 78% ac enillodd 100% radd A*-E

Cynnwys y RhaglenCaiff ystod eang o elfennau technegol a chyd-destunol eu harchwilio drwy bob rhan o'r gwaith cwrs a'r prosiectau asesu rheoledig, gyda'r rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd mewn gweithdai ymarferol, trafodaethau ac adolygiadau. Bydd y dysgwyr yn dysgu technegau hanesyddol a chyfoes, er enghraifft creu delweddau digidol, sgrîn-brintio, gweithio gyda delweddau cyfryngau cymysg yn ogystal â pheintio a lluniadu. Yn yr ail flwyddyn caiff myfyrwyr eu hannog i archwilio meysydd sydd o ddiddordeb unigol gyda gweithgareddau ymarferol yn cael eu cefnogi gan eu darlithwyr. Caiff cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr gael adborth eu darparu drwy gydol y cwrs drwy diwtorialau unigol a grwp.


Asesu'r RhaglenLefel UG - 40% o'r radd gyflawn.

Gwaith cwrs i gyd gyda phwyslais cryf ar waith portffolio a llyfrau braslunio, ymchwilio a datblygu manwl.

U2, Safon Uwch - 60% o’r radd gyflawn.

Gwaith cwrs 76%, Asesiad Rheoledig 24%.  Eto mae’r portffolio a’r manylder mewn llyfrau braslunio yn hanfodol ar gyfer y graddau uwch.


Gofynion y RhaglenFel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

Gradd C neu uwch mewn Graffeg neu Gelf ar lefel TGAU neu Gelf a Dylunio neu bortffolio o waith a fydd yn cael ei asesu gan yr adran Graffeg a naill ai TGAU Mathemateg neu TGAU Saesneg Iaith.

 Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.