Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Daeareg

Disgrifiad o'r RhaglenGwyddor y Ddaear yw Daeareg, sy'n integreiddio Ffiseg, Bioleg a Chemeg wrth ymchwilio i'n planed. Gyda dimensiwn ychwanegol amser, mae Daeareg yn archwilio esblygiad y Ddaear ers ei ffurfio 4600 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Mae Daeareg yn ymwneud â deall sut mae ein planed yn gweithio. Daeareg yw'r wyddor sy'n ymwneud yn uniongyrchol â strwythur, esblygiad a dynameg y Ddaear a gydag archwilio'r adnoddau mwynol ac ynni naturiol mae'n eu cynnwys. Mae myfyrwyr sy'n mwynhau'r pwnc hwn yn dda wrth ddisgrifio'r hyn y gallant ei weld; yn mwynhau datrys problemau; byddant yn dysgu gweithio mewn tri dimensiwn gan ddefnyddio mapiau, GIS a microsgopau petrocemegol.  Bydd myfyrwyr yn dysgu gwerthfawrogi a dealltwriaeth well o ddaearyddiaeth ffisegol a daeareg waelodol ardaloedd astudio a rhaid inni weithio y tu allan ar ddiwrnodau gwaith maes ar Benrhyn Gwyr, yn Sir Benfro, yn Dorset a bob yn ail flwyddyn, ar Ynys Arran.

Caiff UG a Safon Uwch Daeareg eu hasesu’n gyfan gwbl trwy arholiadau. Mae hyn yn cynnwys arholiad ymarferol gyda samplau i’w profi a’u nodi a mapiau i'w dehongli.

 


Nodweddion y RhaglenMae yna daith maes i Ynys Arran, oddi ar arfordir yr Alban, bob yn ail flwyddyn, lle mae gan fyfyrwyr gyfle i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn daeareg i dirwedd 'fyw'.

Bob blwyddyn mae taith maes ar y cyd rhwng daearyddiaeth/daeareg i’r Arfordir Jwrasig yn Dorset.  Mae ymweliadau gwaith maes ychwanegol i leoliadau yn nes at gartref, megis Penrhyn Gwyr a Sir Benfro. Mae gan bob myfyriwr fynediad i gasgliad helaeth o greigiau, mwynau a ffosiliau a bydd yn dysgu defnyddio cyfarpar penodol i’r pwnc, megis microsgopau petrocemegol, rhaglenni meddalwedd a mapio 3D.


Dilyniant a ChyflogaethBydd cyfran sylweddol o fyfyrwyr sy'n cwblhau Safon Uwch mewn Daeareg yng Ngholeg Sir Gâr yn mynd ymlaen i Addysg Uwch i ddilyn gradd mewn pynciau sy'n gysylltiedig â daeareg/daearyddiaeth ac yna yn mynd ymlaen i 'fyd gwaith' yn y nifer o feysydd gwaith daearegol. Mae daeareg hefyd yn darparu ffynhonnell wych o sgiliau a fydd yn ategu llinellau astudio eraill ac yn rhoi llawer o sgiliau trosglwyddadwy i chi mewn dehongli, dadansoddi, datrys problemau a chasglu data, dadansoddi a llunio casgliadau ar sail tystiolaeth a llinellau ymchwilio.

Yn 2016, fe wnaethom gefnogi myfyriwr daeareg, gydag Ymddiriedolaeth Sutton, i fynychu Gwersyll Haf yn UDA lle cynigiwyd iddo, ar ôl hynny, le prifysgol. Enillodd raddau A* ac A mewn Daeareg, Daearyddiaeth a Bioleg a dewisodd fynd ymlaen i Brifysgol St Andrew’s yn yr Alban i astudio Daeareg lle mae bellach yn ei drydedd flwyddyn. Mae ei brofiadau cyffrous yn y brifysgol hyd yn hyn yn cynnwys treulio 2 fis yr haf hwn yn gwersylla ac yn mapio creigiau ar yr Ynys Las!

Mae bob amser yn bleser pan fydd myfyriwr daeareg brwd yn mynd i astudio daeareg yn y brifysgol ac yn ymuno â'r rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr sy'n gweithio o gwmpas y byd mewn galwedigaethau amrywiol, o fwyngloddio aur, chwilio am olew a geobeirianneg i ymchwilio i fywyd planhigion hynafol - mae llawer ohonynt yn dychwelyd i siarad â'n dysgwyr er mwyn eu helpu i ffocysu eu datganiadau personol UCAS i'r cyrsiau daeareg a gwyddorau’r ddaear mewn prifysgolion ledled y DU.


Asesu'r RhaglenLefel UG - Blwyddyn 1

Arholiad 1: Ymholiadau Daearegol (ysgrifenedig, gan gynnwys gwaith ymarferol)/ 1awr 30 munud / 40% o'r cyfanswm

Arholiad 2: Daeareg Sylfaen (arholiad ysgrifenedig) / 1awr 30 munud / 60% o'r cyfanswm

 

U2 - Safon Uwch - Blwyddyn 2

Arholiad 3: Ymchwiliadau Daearegol (ysgrifenedig, gan gynnwys gwaith ymarferol) 2awr 15 munud, 35% o'r cyfanswm

Arholiad 4: Egwyddorion a Phrosesau Daearegol (arholiad ysgrifenedig) 1awr 45 munud, 30% o'r cyfanswm

Arholiad 5: Cymwysiadau Daearegol (arholiad ysgrifenedig) 2awr, 35% o'r cyfanswm

Ardystiad Ymarferol: (Asesu cymhwysedd ymarferol, nid yw'n rhan o'r radd)


Gofynion y RhaglenGellir dilyn Daeareg ar Lefel UG heb fod wedi astudio'r pwnc cyn hynny.  Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf chwech TGAU gradd A* - C.

Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth - yn ddelfrydol gradd B mewn TGAU Mathemateg a Gwyddoniaeth Ddwbl/Driphlyg ar lefelau canolradd ac uwch. Caiff graddau C eu hystyried os oes perfformiad academaidd da ar draws 8 pwnc TGAU neu ragor.

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r gyfadran.