Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Safon Uwch Addysg Gorfforol

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cymhwyster Lefel UG a Safon Uwch CBAC hwn mewn Addysg Gorfforol yn galluogi dysgwyr i:

 • Ddatblygu gwybodaeth ddamcaniaethol a dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n tanategu gweithgarwch corfforol a chwaraeon a defnyddio'r wybodaeth hon i wella perfformiad
 • Deall sut y mae cyflyrau ffisiolegol a seicolegol yn effeithio ar berfformiad
 • Deall y ffactorau cymdeithasol-ddiwylliannol allweddol sydd yn dylanwadu ar gyfranogiad pobl mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon
 • Deall rôl technoleg mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon
 • Mireinio eu gallu i berfformio'n effeithiol mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon trwy ddatblygu sgiliau a thechnegau a dewis a defnyddio tactegau, strategaethau a/neu syniadau cyfansoddiadol
 • Datblygu eu gallu i ddadansoddi a gwerthuso i wella perfformiad
 • Deall y cyfraniad y mae gweithgarwch corfforol yn ei wneud tuag at iechyd a ffitrwydd
 • Gwella fel dysgwyr effeithiol ac annibynnol ac fel meddylwyr beirniadol ac adfyfyriol â meddyliau chwilfrydig.
 • Bydd y dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r modd y mae amrywiol gysyniadau damcaniaethol yn effeithio ar eu perfformiad eu hunain, trwy integreiddio theori ac ymarfer. Bydd y dysgwyr hefyd yn cael cyfle i ddatblygu ymwybyddiaeth o faterion cyfoes sydd yn berthnasol i addysg gorfforol a chwaraeon yng Nghymru.

Nodweddion y Rhaglen • Rhai agweddau ar asesu ar sail gwaith ymarferol.
 • Cynigir ystod eang o weithgareddau ymarferol i'w hasesu i ddiwallu anghenion amrywiol y myfyrwyr.
 • Mae'r staff sy'n dysgu ar y cwrs yn gysylltiedig ag academi chwaraeon Coleg Sir Gâr.

Dilyniant a Chyflogaeth • Mae Safon Uwch yn gosod sail wych ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch megis graddau neu Ddiplomâu Cenedlaethol Uwch.
 • Gyda chymhwyster mewn Addysg Gorfforol gall ymgeiswyr fynd ymlaen i addysg uwch a dilyn gyrfa mewn dysgu a hyfforddi neu chwaraeon proffesiynol, neu waith yn y diwydiant hamdden, rheolaeth hamdden neu'r diwydiant iechyd a ffitrwydd.

Cynnwys y RhaglenCaiff yr unedau canlynol eu hastudio a'u hasesu mewn Lefel UG Addysg Gorfforol

Uned UG 1 (60% o'r cymhwyster UG): Archwilio addysg gorfforol

Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau canlynol:

Pwnc 1 - Ffisioleg ymarfer, dadansoddi perfformiad a hyfforddi

Pwnc 2 - Seicoleg chwaraeon

Pwnc 3 - Caffael sgiliau

Pwnc 4 - Chwaraeon a'r gymdeithas

Caiff Uned 1 ei hasesu trwy arholiad ysgrifenedig: 1¾ awr

Uned UG 2 (40% o'r cymhwyster UG): Gwella perfformiad personol mewn addysg gorfforol

Mae'r uned hon yn cynnwys y canlynol:

Pwnc 1 - Perfformiad ymarferol fel chwaraewr/perfformiwr. Rhaid i ddysgwyr arddangos a chymhwyso'r sgiliau a'r technegau perthnasol ar gyfer UN gamp/gweithgaredd. Dylid chwarae pob gweithgaredd dan amodau cystadleuol/ffurfiol.

Pwnc 2 - Perfformiad ymarferol fel hyfforddwr neu swyddog. Rhaid i ddysgwyr gynllunio a chyflwyno sesiwn hyfforddi fel rhan o raglen hyfforddi FEL Y GAMP YM MHWNC 1

Pwnc 3 - Proffil Perfformiad Personol. Rhaid i'r dadansoddiad o berfformiad personol fod o'r gweithgaredd ymarferol dewisol YR UN GAMP Â PHWNC 1 A 2. Mae'n tanategu cynnwys damcaniaethol priodol y pwnc ac yn darparu cyfle i ddysgwyr arddangos sgiliau meintiol.

Mae Uned 2 yn asesiad heb arholiad

 

Uned UG 1 - Gwerthuso addysg gorfforol

Mae'r pynciau yr un peth ag ar gyfer yr UG ond maent yn fwy gwerthusol ac mae'n hollbwysig eu bod yn cael eu cymhwyso i berfformiad.

Caiff Uned 1 ei hasesu trwy arholiad ysgrifenedig: 2 awr

Uned UG 2 - Mireinio perfformiad personol mewn addysg gorfforol

Pwnc 1 - Perfformiad ymarferol mewn un gweithgaredd fel chwaraewr/perfformiwr, hyfforddwr neu swyddog

Pwnc 2 - Ymchwil Ymchwiliol. Dylai'r ymchwil helpu'r dysgwr i wella ei berfformiad personol fel chwaraewr/perfformiwr, hyfforddwr neu swyddog. Mae'n gysylltiedig â'r gweithgaredd ymarferol dewisol ac yn cynnwys ymchwil i gynnwys pwnc damcaniaethol priodol. Mae'n darparu cyfleoedd i ymgeiswyr arddangos sgiliau meintiol.

Mae Uned 2 yn asesiad heb arholiad

 

 


Asesu'r RhaglenLefel UG: 

 • Un arholiad diwedd blwyddyn
 • Asesu trwy berfformiad ymarferol,
 • Asesiad ar hyfforddi/gweinyddu
 • Cwblhau Proffil Perfformiad Personol

Safon Uwch: 

 • Un arholiad diwedd blwyddyn
 • Asesu trwy berfformiad ymarferol neu Asesiad ar hyfforddi/gweinyddu
 • Cwblhau ymchwiliad ymchwiliol

Gofynion y RhaglenFel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C sydd yn cynnwys y canlynol:

Addysg Gorfforol - B

Mathemateg - B

Saesneg Iaith - B

Y Gwyddorau - CC


Costau Ychwanegol Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.