Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol

Disgrifiad o'r RhaglenP’un a ydych yn ystyried eich hun yn berson crefyddol ai peidio, neu p'un a ydych yn meddwl bod crefydd wedi chwarae rhan gadarnhaol neu negyddol mewn hanes, mae’n ffaith ddiamheuol bod dyn, o ddechrau amser, wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau yr ydym bellach yn eu galw yn grefydd, megis addoli, gweddi, a defodau sy'n nodi cyfnodau pwysig mewn bywyd.

Mae llythrennedd mewn meddwl ac ymarfer crefyddol yn sgil allweddol, gyda’r potensial i feithrin parch a goddefgarwch yn seiliedig ar wybodaeth yn hytrach na thybiaeth. P’un a ydych yn mynd i’r afael â’r pynciau o safbwynt cred benodol neu heb un o gwbl, bydd yna lawer a fydd yn ennyn eich diddordeb yn ddeallusol ac yn herio eich rhagdybiaethau.

Bydd y pwnc hefyd yn eich gadael gyda llawer o sgiliau trosglwyddadwy, a fydd yn ddefnyddiol iawn nid yn unig ar gyfer eich astudiaethau yn y dyfodol ond yn eich bywyd o ddydd i ddydd a sut rydych yn mynd i’r afael â sefyllfaoedd a phroblemau rydych yn eu hwynebu.  Caiff y pwnc ei gydnabod yn eang gan brifysgolion a gall weithio’n dda gyda’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol megis Hanes, Gwleidyddiaeth a Saesneg, yn ogystal ag ochr yn ochr â’r gwyddorau a phynciau mathemategol.


Nodweddion y Rhaglen  • Moderneiddiwyd Astudiaethau Crefyddol yn llwyr i adlewyrchu diddordebau pobl ifanc. Mae'r cwrs felly'n canolbwyntio ar faterion a phroblemau moesol ac ar ymagwedd ryngddiwylliannol tuag at Grefyddau'r Byd. Astudir Cristnogaeth fel un traddodiad crefyddol ond mae'n cael yr un pwysigrwydd â chwe phrif Grefydd y Byd.
  • Asesir y cwrs yn gyfan gwbl ar sail ysgrifennu traethodau. Golyga hyn bod myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau ysgrifennu'n llawn yn ystod y cwrs a bydd hyn yn eu paratoi'n dda ar gyfer y cydrannau ysgrifennu mewn graddau uwch.
  • Yn y pwnc Astudiaethau Crefyddol, anogir dadlau agored. Disgwylir i fyfyrwyr gymryd rhan a datblygu sgiliau cyflwyno eu barn ar lafar. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer meysydd astudio eraill.
  • Cyflwynir myfyrwyr i o leiaf un traddodiad crefyddol fydd yn hollol newydd iddynt. Mae'r adnoddau yn yr adran ar gyfer astudio Crefyddau'r Byd yn ardderchog.

Dilyniant a ChyflogaethMae myfyrwyr Astudiaethau Crefyddol llwyddiannus wedi mynd i amrywiaeth o Brifysgolion y Grwp Russell i barhau â’u hastudiaethau trwy ddisgyblaethau megis Crefydd, Crefyddau Byd-eang, Diwinyddiaeth, Athroniaeth, Moeseg ac Astudiaethau Islamaidd.  Gobeithia nifer o’r myfyrwyr hyn barhau i lefel Meistr, tra bod eraill yn gobeithio dilyn gyrfa mewn addysgu.  Ymhlith y myfyrwyr llwyddiannus diweddar i gymryd y cwrs hwn daeth myfyrwraig i'r Coleg o Ysgol Gyfun Bryngwyn. Fe wnaeth ragori mewn Safon Uwch, gan ennill graddau A mewn Seicoleg ac Astudiaethau Crefyddol. Mae wedi symud ymlaen i Brifysgol Sba Caerfaddon, i barhau â’u hastudiaethau mewn Crefydd, Athroniaeth a Moeseg.

Enillodd 100% o fyfyrwyr U2 raddau A*-C


Cynnwys y RhaglenLefel UG: Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg  Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd  Astudiaeth o Grefydd: Bwdhaeth  Lefel U2/Safon Uwch:  Astudiaeth o Grefydd: Bwdhaeth  Crefydd a Moeseg  Athroniaeth Crefydd


Asesu'r Rhaglen 

100% yn seiliedig ar Arholiadau ar draws UG ac U2.

Dau bapur yn UG a dau bapur yn U2 - mae ysgrifennu estynedig a sgiliau dadansoddol yn allweddol er mwyn ennill y graddau uwch.


Gofynion y RhaglenMae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

Mae angen i fyfyrwyr feddu ar Radd C mewn Saesneg Iaith/Llenyddiaeth er mwyn ymdopi â’r darllen, dadansoddi testun ac ysgrifennu estynedig sydd eu hangen ar gyfer Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol. 

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.