Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cemeg

Disgrifiad o'r RhaglenMae Cemeg Safon Uwch yn darparu cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu hyder yn, ac agwedd gadarnhaol tuag at, y pwnc Cemeg ac i gydnabod ei bwysigrwydd yn eu bywydau eu hunain ac mewn cymdeithas. 

Mae Cemeg yn annog dysgwyr i ddatblygu cymhwysedd a hyder mewn amrywiaeth o sgiliau ymarferol, mathemategol a datrys problemau. Mae gwaith ymarferol yn rhan annatod o gemeg a chaiff ei werthfawrogi’n fawr iawn gan Brifysgolion a Sefydliadau Ymchwil. Er mwyn ehangu profiad, anogir y rheiny sydd â dawn mewn Cemeg i gymryd rhan yn yr Olympiad Cemeg; cystadleuaeth genedlaethol a gynhelir gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.


Nodweddion y Rhaglen  • Defnyddio Cemeg bob dydd
  • Cysylltiadau gyda materion cyfoes a datblygiadau ym myd Gwyddoniaeth
  • Datblygu sgiliau ymarferol sy'n gymesur â'r cymhwyster
  • Nodweddion y rhaglen Bydd gan y dysgwyr fynediad i labordai â'r holl gyfarpar angenrheidiol.

Dilyniant a ChyflogaethMae’r adran gemeg wedi helpu ein myfyrwyr i wneud ceisiadau llwyddiannus i astudio Meddygaeth, Deintyddiaeth, Milfeddygaeth, Cemeg a Gwyddorau Biofeddygol ym mhrifysgolion y Grwp Russell. Yn ddiweddar, rydym wedi cael llwyddiant gwych ar Safon Uwch; mae myfyrwyr a enillodd A* yn 2018 bellach yn astudio Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd; mae myfyriwr A* yn awr yn astudio Meddygaeth yn y Coleg Imperial yn Llundain; mae myfyriwr gradd A bellach yn astudio Milfeddygaeth yng Ngholeg y Milfeddygon Prifysgol Nottingham.

2018 - 83% A* - C a 100% A* - E.


Cynnwys y RhaglenLefel UG

Strwythur Atomig ac Ymbelydredd, Meintiau a Hafaliadau Cemegol, Cemeg Anorganig (adweithiau'r Tabl Cyfnodol), Cemeg Diwydiannol a Chemeg Amgylcheddol (gan gynnwys Effaith Ty Gwydr a Glaw Asid). Cyflwyniad i Gemeg Organig. Hefyd astudio a yw adweithiau'n digwydd (Egnieg), pa mor gyflym mae nhw'n digwydd (Cineteg) a beth mae nhw'n debygol o'i ildio (Cydbwysedd).

Lefel U2

Anorganig Pellach e.e. y Metelau Trosiannol, a chemeg ffisegol. Llawer mwy o gemeg Organig gan gynnwys: synthesis sylweddau pwysig fel deunydd fferyllol a pholymerau, a thechnegau ar gyfer dadansoddi sylweddau e.e. Sbectrometreg is-goch a Sbectrometreg Màs. Hefyd gwaith ymarferol organig e.e. synthesis asbirin.


Asesu'r RhaglenSut byddaf yn cael fy asesu?

Blwyddyn 1 / UG - Unedau 1 a 2 Arholiadau Ysgrifenedig, 20% yr un;

Blwyddyn 2 - U2 - Unedau 3 a 4 Arholiad Ysgrifenedig, 25% yr un, ac Uned 5 Arholiad Ymarferol, 10%.


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 7 TGAU gradd A* - C.

Mae ‘B’ TGAU mewn Mathemateg Haen Uwch; Gradd B mewn TGAU Cemeg / Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl (uwch) yn hanfodol.  Byddai gradd C mewn TGAU Saesneg iaith yn fanteisiol ac mae’n ofynnol ar gyfer gwneud cais i brifysgol.

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r Maes Cwricwlwm.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.