Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Saesneg Iaith a Llenyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenP'un a ydych chi'n mwynhau dadlau sut mae byd llenyddiaeth yn siapio ein ffordd o feddwl; trafod sut mae ysgrifenwyr wedi datblygu technegau a meistroli'r defnydd o'r iaith Saesneg, neu ddeall y ffactorau cyd-destunol sydd wedi helpu i ddylanwadu ar destun, yna Safon Uwch mewn Saesneg iaith a llenyddiaeth yw'r cwrs i chi.

Rydym yn astudio amrywiaeth eang o destunau gwahanol dros y ddwy flynedd, yn amrywio o waith ffeithiol, i elfennau clasurol barddoniaeth a drama.  Mae Saesneg Iaith a Llenyddiaeth yn bwnc hwyluso i mewn i nifer o raddau Prifysgol a llwybrau gyrfaol, gan gynnwys newyddiaduraeth, ysgrifennu creadigol a bywgraffyddol, y gyfraith, darlithio, curadu ac addysgu.


Nodweddion y RhaglenBydd y cwrs hwn yn rhoi sylfaen i chi yn yr agweddau technegol ar astudio iaith; gan wella cywirdeb ysgrifennu'r myfyrwyr eu hunain a'u hyder wrth ddefnyddio a thrafod nodweddion iaith penodol. Ceir cydran ysgrifennu creadigol sylweddol ar gyfer UG a U2 ac rydym yn treulio amser yn dadansoddi strategaethau llwyddiannus a thechnegau llenyddol er mwyn cynorthywo gyda chynnydd a llwyddiant ar lefel Safon Uwch.

Yn English@CSG, rydym yn darparu ystod o weithgareddau ymarferol ac ymweliadau allanol i annog myfyrwyr i gymryd rhan weithredol a darparu ysgogiad ar gyfer eu gwaith ysgrifennu eu hunain. Mae pumdeg y cant o'r cwrs yn seiliedig ar destunau llenyddol, felly mae myfyrwyr yn ymgyfarwyddo ymhellach â barddoniaeth, drama a rhyddiaith.  Mae'r cwrs yn cyfuno'n dda gyda phynciau eraill yn y dyniaethau, ond mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer myfyrwyr gwyddoniaeth sydd angen parhau i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu. Mae cyfuniadau eraill yn gweithio'n dda iawn gydag Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, yn enwedig astudio ieithoedd tramor ac Astudiaethau Cyfryngau a Ffilm.

 

 


Dilyniant a ChyflogaethMae myfyrwyr Saesneg diweddar wedi symud ymlaen yn llwyddiannus i yrfaoedd a graddau Prifysgol yn y gyfraith, newyddiaduraeth, ysgrifennu copi, cyfieithu, gwleidyddiaeth ac addysgu.  Yn 2017-2018, symudodd myfyriwr Safon Uwch ymlaen i Brifysgol Caerdydd, i ddilyn gyrfa yn y gyfraith. Roedd y sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd ganddo ac a enillwyd yn ystod ei astudiaethau Saesneg wedi bod o gymorth mawr iddo i ennill swydd yn y Senedd (adeilad Cynulliad Cymru) ym Mae Caerdydd, yn cynorthwyo aelodau seneddol yn yr adran hon.  Mae wedi priodoli ei lwyddiant mewn maes cystadleuol iawn i'w allu i gyfathrebu'n effeithiol ac i feddwl yn feirniadol am y byd o'i gwmpas: sgiliau a ddysgwyd ganddo yn English@CSG.

Ar gyfer U2, cyfradd basio A* - E o 100%.


Cynnwys y RhaglenLefel UG:

Yn UG/Blwyddyn 1 byddwch yn astudio'r broses a dadansoddi cymharol o fewn Ysgrifennu Creadigol.   Caiff hyn ei ategu a'i ddatblygu trwy astudio llenyddiaeth mewn rhyddiaith a drama a all eich helpu i ddatblygu sgiliau ehangach a mwy soffistigedig yn eich ysgrifennu chi.

Lefel U2:

Yn astudiaethau'r ail flwyddyn, rydym yn edrych yn feirniadol ar destun o waith Shakespeare ac yn datblygu eich sgiliau rhyddiaith a barddoniaeth ymhellach wrth ddadansoddi testunau nas gwelwyd o'r blaen.   Mae yna elfen o waith cwrs, sy’n werth 20% o gyfanswm eich Safon Uwch, a gwneir hwn dan amodau rheoledig yn y gwersi, ond caiff ei gymedroli’n allanol. 

 

 


Asesu'r RhaglenAsesir ar ffurf arholiadau ysgrifenedig a phortffolio o waith cwrs.

Ar gyfer UG, mae'r arholiad yn canolbwyntio ar ddadansoddi testunau nas gwelwyd o'r blaen a thraethawd ar destun rhyddiaith ffuglen a astudiwyd yn ystod y flwyddyn. Ar gyfer U2, mae'r arholiad unwaith eto'n canolbwyntio ar ddadansoddi darn nas gwelwyd o'r blaen ac mae'r traethawd yn ymwneud ag ymchwilio i destunau dwy ddrama a astudiwyd yn ystod y flwyddyn.

Mae'r gwaith cwrs ar y ddwy lefel yn golygu gwaith ysgrifennu ac ymchwilio annibynnol. Gall y themâu gynnwys Ffuglen Gothig neu gyflwyno'r profiad o ryfel. Mae'n ofynnol hefyd i fyfyrwyr ysgrifennu esboniadau manwl lle maent yn archwilio'r dewisiadau y maent wedi'u gwneud o ran ffurf, strwythur ac iaith.


Gofynion y RhaglenFel rheol, mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

Gofynion mynediad: Gradd B+ mewn Saesneg llenyddiaeth a Saesneg iaith.

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r Maes Cwricwlwm.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.