Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Ffrangeg

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn yn gyfle gwych i ddysgwyr adeiladu ar eu gwybodaeth flaenorol a'u sgiliau mewn Ffrangeg.  Trwy amrywiaeth o themâu cymdeithasol a diwylliannol, bydd dysgwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol a’u dealltwriaeth ddiwylliannol o’r byd sy’n siarad Ffrangeg.

Gyda'r sicrwydd o ddosbarthiadau bach, rhoddir cryn bwyslais ar feithrin hyder dysgwyr i siarad Ffrangeg yn rhugl.  Mae’r cyfle i astudio llenyddiaeth a ffilm yn caniatáu i ddysgwyr ymgymryd â dadansoddiad dyfnach o strwythurau iaith a chynyddu eu hymwybyddiaeth ddiwylliannol. Mae astudio iaith ar Safon Uwch nid yn unig yn gwella eu gallu mewn Ffrangeg ond mae’n gwella’n helaeth amrywiaeth eang o sgiliau megis; cyfathrebu, trefnu, datrys problemau, meddwl beirniadol, creadigrwydd, ymrwymiad, sgiliau ymchwil annibynnol, a gweithio gydag eraill.


Nodweddion y RhaglenMae Ffrangeg yng Nholeg Sir Gâr wedi cael canlyniadau ardderchog ar hyd y blynyddoedd.  Mae rhan o’r llwyddiant hwn yn ganlyniad i’r sicrwydd o grwpiau bach sy’n caniatáu sylw unigol i sgiliau, datblygiad a chaffael iaith trwy ymwneud ag ystod eang o bynciau cyfoes, diwylliannol a chymdeithasol, a hyn oll tra bod Ffrangeg yn cael ei defnyddio bron bob amser mewn gweithgareddau dosbarth.

 

 


Dilyniant a ChyflogaethMae Safon Uwch mewn Ffrangeg yn agor llawer o ddrysau, mae iaith dramor fodern yn ategu unrhyw bwnc ac mae’r sgiliau a enillir ar Safon Uwch yn gwella cais dysgwyr i astudio unrhyw ddisgyblaeth ar lefel AU. Mae o leiaf 50% o’n myfyrwyr yn parhau i astudio iaith naill ai ar raglen gradd anrhydedd sengl neu ar raglen gradd anrhydedd gyfun.  Yn 2018 aeth myfyriwr gradd A ymlaen i astudio Gwleidyddiaeth a Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl ennill gradd A mewn Ffrangeg yng Ngholeg Sir Gâr ac mae’n gobeithio gweithio fel lobïwr rhyngwladol yn y Cenhedloedd Unedig. Yn 2017, aeth myfyriwr gradd A tair-ieithog ymlaen i astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Bryste ac mae cwmnïau mor amrywiol â KPMG (busnes) ac UNESCO (elusen ryngwladol) wedi cysylltu a gofyn iddo wneud cais am eu rhaglenni graddedig rhyngwladol.


Cynnwys y RhaglenCaiff y pynciau canlynol eu hastudio gan gyfeirio at wledydd yr iaith darged yn ogystal â mewn cyd-destun byd-eang ehangach fel y bo'n briodol.

 UG:

Hamdden a Ffordd o Fyw, gan gynnwys teithio a thwristiaeth, chwaraeon, hobïau, adloniant, arferion, traddodiadau, byw'n iach - iechyd a maeth, diet ac ymarfer corff; byw'n afiach - cyffuriau, Aids, ysmygu, alcohol, ac ati. Yr Unigolyn a'r Gymdeithas, gan gynnwys perthynas ag eraill a chyfrifoldebau, materion rhyw, diwylliant ieuenctid (gwerthoedd, grwpiau cyfoedion, ffasiynau a gogwyddion ac ati), addysg, hyfforddiant galwedigaethol a gyrfaoedd ar gyfer y dyfodol.

Uwch:

Materion Amgylcheddol, gan gynnwys technoleg, llygredd, cynhesu byd-eang, cludiant, ynni, ynni niwclear, ynni adnewyddadwy, cadwraeth, ailgylchu, cynaladwyedd. Materion Cymdeithasol a Gwleidyddol, gan gynnwys rôl y cyfryngau, hiliaeth, mewnfudo, eithrio cymdeithasol ac integreiddio, terfysgaeth, byd gwaith (cyflogaeth, masnach, globaleiddio, ac ati).


Asesu'r RhaglenRhaid i ymgeiswyr fodloni’r amcanion asesu canlynol yng nghyd-destun cynnwys y fanyleb:

UG Arholiad Uned 1 - 12% ac arholiad Uned 2 - 28%

U2 Arholiad Uned 3 - 18%; arholiad Uned 4 - 30%; arholiad Uned 5 - 12%


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr rhwng 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

Yn benodol: TGAU gradd B+ neu ddod o gefndir dwyieithog sy’n siarad Ffrangeg (i'w asesu gan yr adran).

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Gyfadran.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.