Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Disgrifiad o'r RhaglenDylai astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyfrannu at ddealltwriaeth yr ymgeisydd o faterion ysbrydol, moesol, moesegol, cymdeithasol, deddfwriaethol, economaidd a diwylliannol; gan gynnwys cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd eich hun. Mae hefyd yn annog ymgeiswyr i ddeall a thrafod y penderfyniadau a allai ddylanwadu ar bolisiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r effaith ddilynol ar les y boblogaeth a darparu cymorth yn y gymuned. Er mwyn deall natur Iechyd a Gofal Cymdeithasol, caiff y gwaith dysgu ei gymhwyso i ystod o gyd-destunau'n ymwneud â gwaith. Gellir cyflawni hyn trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys profiad gwaith, cysylltiadau â chyflogwyr lleol, astudiaethau achos ac ymchwil.

 

Noder: O fis Medi 2019, bydd y cymhwyster Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael ei ddisodli gan ddiploma atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dim ond gyda pas ar Lefel UG y bydd yn bosibl trosglwyddo i Safon Uwch (blwyddyn 2). 


Nodweddion y RhaglenMae'r Dystysgrif Addysg Gyffredinol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn caniatáu i fyfyrwyr adeiladu sgiliau yn ogystal â gwybodaeth dechnegol. Mae'n darparu sylfaen eang o ddealltwriaeth, gan ganiatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio hefyd ar y meysydd arbenigol canlynol:

Hawliau, cyfrifoldebau a gwerthoedd Cyfathrebu mewn lleoliadau gofal Iechyd a lles Darparu gwasanaeth a rolau ymarferwr Deall ymddygiad dynol Darparwyr gwasanaeth, gan gynnwys rhai cyhoeddus, preifat, cymunedol ac elusennol.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs hwn yn rhoi dewis eang o lwybrau i fyfyrwyr allu symud ymlaen i astudiaethau pellach, hyfforddiant neu waith. Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i raddau gan gynnwys Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwaith Cymdeithasol, Gwyddorau Meddygol, y Blynyddoedd Cynnar ac Addysg Gynradd.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi mynediad i gyrsiau Diploma Cenedlaethol Uwch BTEC Lefel 5 neu gyrsiau QCF.


Cynnwys y RhaglenHyrwyddo Gofal o Ansawdd a Chyfathrebu: Mae'r uned hon yn cyflwyno ymgeiswyr i ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd bywyd. Yr egwyddorion gofal, y sgiliau a'r technegau sy'n ofynnol gan ofalwyr ffurfiol ac anffurfiol i drin unigolion yn dda mewn ystod o leoliadau gofal. (Lefel UG)

Hyrwyddo Iechyd Da: Bydd yr uned hon yn galluogi ymgeiswyr i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a lles unigolyn, a sut y mae mentrau diweddar gan y llywodraeth yn hyrwyddo iechyd da. (Lefel UG)

Darparu Gwasanaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Phlant: Yn yr uned hon, bydd angen i ymgeiswyr astudio'r prif wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a phlant i ddiwallu anghenion unigol. (Lefel U2)

Gweithio mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Yn yr uned hon, bydd angen i ymgeiswyr fyfyrio ar eu haddasrwydd eu hunain ar gyfer gweithio mewn gwahanol swyddi yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol  (Lefel U2)

 


Asesu'r RhaglenLefel UG

 

Nid yw hwn bellach yn cael ei gynnig fel Lefel UG.  Gall y cynnig i wneud Diploma Atodol (pwyntiau UCAS yn gyfwerth â Safon Uwch) gael ei gynnwys yn yr opsiynau Safon Uwch.

 

Lefel U2

Caiff y cwrs ei asesu gydag un arholiad ffurfiol (40%) ac un asesiad rheoledig (60%).


Gofynion y Rhaglen6 TGAU gradd C neu uwch gan cynnwys Mathemateg neu Saesneg i wneud y Diploma Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (cwrs cyfwerth â Safon Uwch).  Nid yw Iechyd a Gofal Cymdeithasol UG yn cael ei gynnig bellach. 

 

I ailsefyll Blwyddyn 2 neu ymuno ag U2 o sefydliad arall, rhaid i chi feddu ar o leiaf 6 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg TGAU a gradd A - E ar lefel UG. 


Costau Ychwanegol Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.