Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Mynediad i AU : Gwyddoniaeth

Disgrifiad o'r RhaglenAnelir cyrsiau mynediad at fyfyrwyr hyn sy'n dymuno paratoi ar gyfer astudio mewn prifysgol neu mewn addysg uwch. Maent yn rhoi ail gyfle i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol neu i fyfyrwyr sydd am newid cyfeiriad eu gyrfa.

Er mwyn llwyddo ar gwrs Mynediad, mae angen i fyfyrwyr fod â chymhelliant a brwdfrydedd, y gallu i reoli amser yn effeithiol ac i fod yn barod i astudio.

Mae'r cwrs Mynediad i Wyddoniaeth yn gwrs blwyddyn lle byddwch yn astudio’r pynciau Cemeg, Ffiseg, Bioleg, Mathemateg a modiwlau craidd eraill gan gynnwys prosiect estynedig. Mae'n canolbwyntio ar agweddau ymarferol Gwyddoniaeth a byddwch yn treulio cryn dipyn o amser mewn gwersi yn gwneud gwaith ymarferol.  Mae'r cwrs yn cynnig dilyniant i'r rhan fwyaf o gyrsiau Gwyddoniaeth mewn Addysg Uwch.  Mae'r cwrs yn 3 diwrnod llawn yr wythnos ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a fydd yn eich galluogi i fod yn llwyddiannus mewn addysg uwch.  

 


Nodweddion y RhaglenMae Mynediad i Wyddoniaeth yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno astudio Mathemateg neu bynciau seiliedig ar wyddoniaeth ar lefel prifysgol e.e. Biocemeg, Ffisiotherapi, Ffiseg a Mathemateg. Nid yw ennill y Diploma Mynediad yn seiliedig ar basio arholiadau a chaiff y cwrs ei asesu trwy amrywiaeth o aseiniadau, ar ffurf traethodau, cyflwyniadau ac adroddiadau. Mae'r cwrs yn elwa o ystod o feysydd pwnc diddorol a gyflwynir gan staff cymwys, cefnogol a brwdfrydig. Yn ogystal â'r rhain, trefnir gwersi ar wahân er mwyn adeiladu'r sgiliau cyfathrebu a rhifedd i'r safon sy'n ofynnol ar gyfer mynediad i brifysgol.


Dilyniant a ChyflogaethBydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn gymwys i ymgeisio am gwrs HND neu Radd mewn maes pwnc yn ymwneud â gwyddoniaeth.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi mwynhau cyfradd lwyddiant well ac maen nhw bellach yn astudio ar amrywiaeth o Gyrsiau Gwyddonol yn y Brifysgol, gan gynnwys Gwyddoniaeth Barafeddygol, Awdioleg, Fferylliaeth, Cemeg a Gwyddorau Biofeddygol.

Cwblhaodd myfyriwr y cwrs Mynediad i Wyddoniaeth yn 2018 ac mae bellach ym Mhrifysgol Caerfaddon yn astudio Fferylliaeth.  Cwblhaodd myfyriwr arall y cwrs Mynediad i Wyddoniaeth yn 2017 ac mae bellach ym Mhrifysgol Abertawe yn astudio Cemeg.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs yn cynnwys astudio ac asesu Cemeg, Ffiseg, Bioleg, Mathemateg yn llwyddiannus: pob un ar lefel 3, neu gyfwerth â Safon Uwch. Mae gallu da, diddordeb a lefel o gyrhaeddiad blaenorol yn hanfodol, fel y gall pob myfyriwr lwyddo ym mhob maes pwnc.

Hefyd byddwch yn cael sesiynau tiwtorial lle rydym yn astudio sgiliau ehangach, ceisiadau UCAS, sgiliau cyfathrebu, cymhwyso rhif a gwella eich llythrennedd digidol, yn barod ar gyfer gofynion y brifysgol ac astudiaeth academaidd.  


Asesu'r RhaglenEr nad yw cyflawni'r Diploma ei hun yn ddibynnol ar lwyddo mewn arholiad, bydd pob modiwl yn cael ei asesu trwy gyfuniad o aseiniadau, seminarau, cyflwyniadau, traethawd ffurfiol, profion ac arholiadau, a thrafodaeth grwp.

Mae'n gwrs blwyddyn o hyd dwys ac mae'n rhaid llwyddo ym mhob uned i ennill y Diploma llawn. Mae'n ofynnol i bob myfyriwr fynychu o leiaf 92% o'r holl ddarlithoedd bob tymor gan fod angen penderfyniad, ymrwymiad a gwydnwch i fodloni gofynion y cwrs. Disgwylir y bydd yna astudio annibynnol, yn eich amser chi eich hun. 

 


Gofynion y RhaglenRhaid i bob ymgeisydd llwyddiannus gael TGAU Mathemateg (Gradd C), Dyfarniad Sengl TGAU Gwyddoniaeth (Gradd C), TGAU Saesneg (Gradd C).

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau perthnasol, neu gyfwerth, wneud cwrs SFFS (cyn-Mynediad) yn gyntaf ynghyd â'r cymwysterau TGAU perthnasol, fel bo'r angen, i sicrhau eu bod yn gallu symud ymlaen i'r llwybr priodol. Cynigir y cwrs SFFS yn rhan-amser gyda'r nos, neu yn llawn amser dros dri diwrnod ar gampws y Graig