Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Sbaeneg

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs hwn yn gyfle gwych i ddysgwyr adeiladu ar eu gwybodaeth flaenorol o Sbaeneg ac i gynyddu eu cariad at iaith a diwylliant Sbaen. Ar hyd y cwrs, rydym yn archwilio gwybodaeth ieithyddol a dealltwriaeth ddiwylliannol y byd lle siaredir Sbaeneg, a lle mae defnydd o’r iaith Sbaeneg ar lwyfan gwaith y byd yn cynyddu.  Cyfyngir ar ddosbarthiadau Sbaeneg felly mae yna’r amser, y gofod a’r potensial i ymarfer a gwella’r sgiliau ymarferol mewn Sbaeneg ond hefyd rhoddir pwyslais cryf ar feithrin hyder y dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth.  Mae Safon Uwch Sbaeneg yn cynnwys y cyfle i astudio llenyddiaeth a ffilm sy’n dangos persbectif gwahanol o Sbaen a diwylliannau a dylanwadau Sbaeneg eu hiaith. Mae astudio iaith ar Safon Uwch nid yn unig yn gwella eu gallu mewn Sbaeneg ond mae’n gwella’n helaeth amrywiaeth eang o sgiliau megis; cyfathrebu, trefnu, datrys problemau, meddwl beirniadol, creadigrwydd, ymrwymiad, sgiliau ymchwil annibynnol, a gweithio gydag eraill.

Yn ychwanegol, bydd gofyn i ymgeiswyr Safon Uwch: ddefnyddio'r iaith i gyflwyno safbwyntiau, datblygu dadleuon, dadansoddi a gwerthuso'n llafar ac yn ysgrifenedig; deall a chymhwyso'r system ramadegol ac ystod o strwythurau; astudio agweddau ar gymdeithas gyfoes, cefndir diwylliannol a threftadaeth un neu fwy o'r gwledydd neu'r cymunedau y mae eu hiaith yn cael ei hastudio; trosglwyddo ystyr o'r Gymraeg/Saesneg i'r iaith dramor.


Nodweddion y Rhaglen  • Canlyniadau ardderchog
  • Grwpiau bach sy'n caniatáu sylw unigol
  • Astudir ystod eang o bynciau diwylliannol a chymdeithasol cyfoes

Dilyniant a Chyflogaeth  • Cynlluniwyd y fanyleb hon i annog myfyrwyr i fwynhau dysgu iaith ac i elwa o hynny; ennill gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ar gyfer defnydd ymarferol, astudio pellach a/neu gyflogaeth; cyfathrebu â siaradwyr yr iaith; hawlio eu lle mewn cymdeithas fyd-eang amlieithog.
  • Cynlluniwyd y fanyleb hon hefyd i ddarparu cwrs astudio cydlynol, boddhaus a gwerthfawr ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y pwnc.
  • Yn ychwanegol, cynlluniwyd y fanyleb Safon Uwch i ddarparu sylfaen ddigonol ar gyfer astudio ieithoedd ymhellach hyd at lefel gradd neu gyfwerth.

Cynnwys y Rhaglen 

  • Astudir ystod eang o bynciau diwylliannol a chymdeithasol cyfoes
  • Mae gan ymgeiswyr reolaeth annibynnol dros ddeunydd gwrando ac arholi a defnydd o'r labordy iaith a phecynnau astudio personol
  • Adnoddau gwych ar gael yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu a'r llyfrgell, gan gynnwys cylchgronau iaith, tapiau, fideos a rhaglenni iaith cyfrifiadurol
  • Cyflwynir gramadeg mewn modd systematig a chefnogol

Asesu'r RhaglenUG - 40% y Dyfarniad Safon Uwch terfynol

Uned 1 arholiad llafar - 12% ;

Uned 2 gwrando, darllen, cyfieithu ac arholiad ysgrifenedig - 28%

U2 - 60% y Dyfarniad Safon Uwch terfynol

Uned 3 arholiad llafar - 18% ;

Uned 4 gwrando, darllen, cyfieithu ac arholiad ysgrifenedig - 30% 

Uned 5 arholiad ysgrifenedig - 12%

 


Gofynion y RhaglenFel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

Gradd B TGAU neu ddod o gefndir dwyieithog sy’n siarad Sbaeneg (i'w asesu gan yr adran).

Byddai gradd A neu B mewn Sbaeneg yn ddelfrydol. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.