Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer

Disgrifiad o'r Rhaglen


Os oes gennych ddiddordeb brwd mewn chwaraeon a meddwl sy’n naturiol chwilfrydig gyda’r awydd i gyrraedd perfformiad brig, dyma’r cwrs i chi.

Mae gwyddonwyr chwaraeon ac ymarfer yn parhau i fod yn bresenoldeb cynyddol ym myd chwaraeon, ac wrth i ni edrych i’r dyfodol, mae pob arwydd yn awgrymu y bydd eu dylanwad ym myd chwaraeon yn cynyddu. Nod y cwrs hwn yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch a/neu gyflogaeth.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y dysgwyr hynny sydd am ddysgu mwy am ddadansoddi perfformiad chwaraeon a’r hyn mae’n ei gymryd i anelu tuag at berfformiad brig. Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth o fewn y maes, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol fel llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, neuadd chwaraeon, campfa ffitrwydd, swît ddadansoddi a hwb perfformiad.  Cewch brofiad ymarferol gyda’n cyfarpar ‘Safon Aur’, sy’n cynnwys ‘Wattbikes’ Brigbŵer, Dadansoddwr Màs y Corff, Synwyryddion Smartspeed a dadansoddwr anadl-wrth-anadl VO2max.  Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Bydd myfyrwyr yn astudio dau gymhwyster dros gyfnod eu cwrs dwy flynedd, gan gwblhau cymhwyster Sylfaen Cenedlaethol L3 mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer ym Mlwyddyn 1, a symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Cenedlaethol L3 mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer ym Mlwyddyn 2.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae meysydd astudio yn cynnwys anatomi gweithredol, ffisioleg a seicoleg gymhwysol, biomecaneg chwaraeon, hyfforddiant chwaraeon arbenigol, maetheg, tylino chwaraeon ac anafiadau chwaraeon.  Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Trwy gydol y cwrs byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol ymhellach trwy ein Twlcit Sgiliau Hanfodol Cymru ar-lein (WEST) ynghyd â chyfle i ddatblygu eich sgiliau arweinyddiaeth trwy arwain sesiynau hyfforddi mewn ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol lleol.

Cynnwys y Rhaglen


Mae'r cwrs 13 uned ( mae 4 wedi eu gosod yn allanol) yn cyfuno theori â dulliau dysgu ymarferol.  Mae 1080 GLH yn gyfwerth o ran maint â thri phwnc Safon Uwch.

Blwyddyn 1:
 • U2: Anatomi Gweithredol (Allanol)*
 • U3 Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Cymhwysol*
 • U5 Dulliau Ymchwil Cymhwysol ar gyfer Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer
 • U6 Hyfforddi ar gyfer Perfformiad a Ffitrwydd
 • U7 Biomecaneg mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer
 • U8 Hyfforddi Ffitrwydd Arbenigol
Blwyddyn 2:
 • U1:  Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer*
 • U4 Profi Ffitrwydd yn y Labordy ac ar y Maes
 • U9 Prosiect Ymchwil ar gyfer Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer
 • U11 Tylino Chwaraeon
 • U13 Maetheg ar gyfer Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer
 • U14 Technoleg mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer
 • U15 Anafiadau Chwaraeon ac Asesu

* yn nodi modiwlau sy’n cael eu hasesu’n allanol

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus arwain at gyfleoedd yn y sector chwaraeon, hamdden ac iechyd gan gynnwys cyflogaeth mewn canolfannau hamdden, campfeydd ffitrwydd, cyrff llywodraethu yn ogystal â chyrsiau Addysg Uwch perthnasol yn y brifysgol sy'n arwain at y proffesiynau canlynol; Gwyddonydd Chwaraeon, Therapydd Chwaraeon, Seicolegydd Chwaraeon ac Ymarfer, Maethegydd Perfformiad, Biomecanyddion Chwaraeon, Ffisiolegydd Ymarfer Clinigol, Ymgynghorydd Atgyfeiriadau Ymarfer Meddygon Teulu, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru i enwi ond ychydig.

Asesu'r Rhaglen


Aseiniadau ysgrifenedig a asesir yn fewnol yn bennaf yw asesiadau a gyflawnir drwy asesiadau ymarferol, cyflwyniadau, llyfrau log, defnyddio tystiolaeth fideo, profion llyfr agored, taflenni/pamffledi, ac ati.  Mae pedair uned yn cael eu hasesu’n allanol trwy gyfrwng arholiadau. Caiff pob uned ei graddio fel Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth, gyda gradd driphlyg gyffredinol e.e. PTRh yn cael ei dyfarnu ar ôl cwblhau.

Gofynion y Rhaglen


O leiaf 5 TGAU graddau A*-C/9-4, gan gynnwys naill ai Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Mae cael TGAU Addysg Gorfforol yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon gyda phroffil TT. Mae meddu ar ddiddordeb brwd a chyfranogiad gweithredol mewn chwaraeon yn fuddiol. Asesir pob dysgwr ar sail unigol trwy gyfweliad.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a phrynu cit chwaraeon y coleg i'w ddefnyddio mewn gweithgareddau ymarferol a theithiau coleg.